Bugünden 1930'a 5,484,734 adet makaleKatalog


«
»

Kemal DEMİRAY Enşen ALAYUOĞLÜ Eski kelimeler açıklanmış, kullanılmalan önlemek îçln eksikliklerine işaret olunmugtur. Eşanlamlı ve ntanlamlı kelimelerden açıklamalar «ırasında faydalanılmıştır. Okul kitaplarmda rastlanan terimlerin anlamı belirtilmiştir. Açıklamalarda A n dil kullanılmıştır. Nefis ciltli, çlft sütunlu 590 ortaboy sayfada 25.000 kelims ve deyim. 15 L İ B A. İNK1LÂP Te AKA KİTABEVLEBt Dâncdık: 2147/11176 ANSİKLOPEDİK TÜRKÇE SÖZLÜK 41. yıl sayı 14418 u m h u ri yet KURUCDSIJ: ITJNÜS NADI Telgraf ve mektup edresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: İstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 EN İYİSİ EN ZARİFİ EN SON MOOEl Kadm csmafirltrı yalnıı Marpuçcular Nasıuadeler ban No 24 Pazortesi 21 Eylul 1964 Tel. : 22 51 98 Sondurulnıeden bırakılan bır utunun sebep oldugu felaketı Maddi zarar 1,5 milyon lira, insanca kayıp yok, 9 saat süren yangın sırasında bazı mağazalardaki mallar meçhul kişilerce yağma edildi Karaman, 26 (Telefonla) Karaman'ın 90 yıllık tarıhî çarşısında dün gece başlıyan ve sabaha kadar devam eden büyuk bir yangın sonunda 157 mağaza, dukkân ve bir otel tamamen yanmıştır. Yangın onceki gece saat 01 de başlamış ve 9 saat devam ederek bugün saat 10 da itfaıye ve askeri birlikler tarafından tamamen söndurulmüştur. Karaman çarşısında i57I* v artınyor y! baskısını majjaza evvelki gece yandı Tark öğretmenler Yuıtanca imfihana tabi tutularak tasfiye edüiyorlar Söndürülmeden bırakılan ütö Bır terzı dukkânındaki söndürülmeden bırakılan bır ütüden çıktığı bıldirilen yangın, Karaman itfaiyesinin büyük gayretine rağmen kontrol altına alınamamış ve süratle genışlemiştır Yangmın büyümesi üzerine, Konya, Karapınar, Çumra, Ereğli itfaiyeleri ile Konya Hava Kuvvetleri ve Istıhkâm Taburu itfaiyelerinden yardım istenmıştir. Olaydan haberdar edilen Konya Valisi Lütfü Hancıoğlu, beraberinde Emniyet Mudurü ve Jandarma Komutanı olduğu halde derhal Karaman'a gelerek, yangının sondurülüşü sırasında ıtfaiye ekiplerının çalışmalanna nezaret etmişler ve bilgi almışlardır. Yangın, saat 4.30 a doğru itfaiye ekiplerımn sıkı çalışması ponunda kontrol altına alınmıştır. YunanT rHükümetil a ak dak Ankara, 20 (Cumhnriyet • Teleks) Yunanıstan Mılli Eğitim şşş; Bakanlıgı ile Emniyet makamlarının yıllardan beri Batı Trak ya'dakı Türk öğretmenlerı ile okullarına yaptıklan baskı son günlerde ıyice artmıştır. ^ ^ Ankara'ya gelen haberlere göre, Türk okullarında görevli öğretmen ve oğretmen adayları ıçın, Yunan Emniyet makamlan ZZ1Z nın telkınlerı ile açılan Yunanca ımtıhanına gıren 118 öğretmen ZZZ den 20 sının ancak geçerlı not aldıkları açıklanmıştır. Azınlık ZSS okulları müfettışi Mıanidis ise, ımtihana girenlenn yüzde 90 ının başarılı olduklarını ıfade etmışti. Bu arada, Iskeçe'de ımtıhanı kazandıkları açıklanan 6 oğretmenin, «Öğretmen Okulu» mezunu olmayışları ve meslekî yapıdan yoksun bulunmalan dıkkati çekmıstır. Bılindıği üzere, Yunanlılar. Turk okullarında meslekî yapısı bulunmayan kısileri öğretmen Okulu mezunlanna tercih etmek suretiyle, burada okuyan ogrencıleri güç durumda bırakma çabasını göstermek tedırler. Iskeçe, 20 <AP.) Yunan tebaalı, 23 yaşında bir Türk, Turk öğretmenlerin Yunanca ımaskeri makamlar tarafından, tihana tâbı tutulmaları 1931 yılın cumartesı günü, Yunan dcv da çıkarılan bir kanunla öngorulletı aleyhıne casusluk yap düğu halde, bu kanunun hukümlemak suçu ile ıtham edilmışri 1953 yılına kadar uygulanmamış tır. ve Turk öğretmenler arasında bır Cuma günü tevkif edilen tasfiyeye gidilme ihtiyacı duyultsmet Ahmet Tuğlu, sorgnya duğu zaman hatırlanmıştı. 1953 yıçekılmek üzere bır askeri lında yapılan Yunanca ımtıhanına mahkemeye sevkedılmıştiı gıren 300 öğretmenden 30 unun baPolis, Ismet Ahmet Tuğlu'. şarı sağladığı açıklanmış ve 42 öğnun, hangı memleket hesahıretmen meslekten çıkanlmıştı. na casusluk ettığini açıkla Bu baskı hareketleri bu ay içınmayı reddetmıştir. Sorgusu de kuvvetlenmiş ve 118 öğretmengizli olarak yapılmış. muden ancak 20 sinin başarı sağladıhakemesıne kadar hapisane. ğı. Müfettiş Mianidis'in ifadesine ye terk^dılmıştir. rağmen açıklanmıştır. Iddiaya göre Ahmet Tuğtlgililenn belirttiklerine göre lu, Yunanistan'ın kuzeyin«0 da 13 kişriıîen ÎO, I96rtfehe> de, Gri.«a köyündc, askeri sı, 1963 te 14 ten l î »1 ve 1964 te ise personel ile konusurken y» (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) 118 kişiden 98 i başansız olarak lân edilmistir Bir Türk casusiuk iddiası ile levkiî edildi Belediye binası kurtarıldı Büyuk yangm ile ilgili soruşturmaya Savcıhk tarafından devam edıhrken Kaymakam Nıhat özgen de yangınzedeleri tesbit etmektedır. Bır ara Belediye, Kaymakamlık ve Ziraat Bankası büyük bir tehlike atlatmıştır. Yangın sırasında bir de otel yanmıçsa da, içinde hiç müşteri bulunmadığı anlasılmıştır. Bazı mallar yağma edildi Yangının çıktığı bölgede manifaturacıîar ve sarraflardan başka çeşitli mal satan dükkânlar da bulunmaktadır. Tahliye edilen dükkânlann bazılarının mallan baz» fırsatçılar tarafından maaleseı yağnıa edilraiştir. Karanlıktan istifade eden bazı kimseler bir dıikkândan tahliye edilen otomobil yedek parçalan ile radyo ve saatleri çalmışlardır. Emniyet makamları bu yağmayı yapanları tesbit edebılmek için gerekli soruşturmaya başlamıştır. ttfaiye ekipleri yangın mahallinde devamlı surette su sıkarak közleri söndürmeye devam etmektedirler. Konya Yalîsinin beyanalı Atinaya göre Makarios değiştirme birliğinin Adaya çıkmasını kabul etti Lefkoşe'de Türk kadınları, barikat yıkmak isteyen Barış Giicii askerlerini geri piiskiirttüler Karaman'da çıkan büyük yangın hakkında bılgısine müracaat ettiğımiz Konya Valisi Lütfi Hancıoğlu, şu beyanatı vermıştir : «Dun gece saat 24.05 de Karaman'ın 90 yıllık tarihî çarşısında çıkan yangın, 157 dükkânm tamamen yanmasına sebep olmuştur. Henuz bilirkişi tahkikatı yapılmamış olmakla beraber. alınan ilk istıhbaratlar, yangına bir terzi dükkânında unutulan ütünün sebep olduğu merkezindedir. Yangın mahalüne Karaman itfaiyesinden başka, Konya, Çumra, (Arkası Sa. 7, Sü. 5 te) GeDçIer Ünhersite bahresindeki toplantısı Dolandırıldığını iddia eden bir turist Avusturyadan geri gelerek 2 antikacıyı polise verdi Vıyanadan turist olarak şehri mize gelen Stycha Oguster adında genç bir kız, Asmalımescitte bir halıcı tarafından saatınin gasbe dıldiğinı iddia etmıştır. Halıcı ile olaya ısmi karışan oğlu, dun adliyeye verılmışlerdır. Atina, 20 (özel muhabirimizden) len Papandreu'nun yıne dünkü ko Turk Değiştirme Bırliği mesele nuşmasında Yunanistan'ın anlaşsinın hallı ıçın Atınada hafta so malı bır çözüm yolu lehinde olununa doğru artan faaliyetın olum şunu öne sürmesine ve Bırleşmiş (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) lu bır sonuca varmak uzere olduu dıplomatık kaynaklar tarafından belirtılmektedır. Son olarak Amerıkan Büyukelçisi ile Mustesarı, Yunan Dışışleri Bakanı ile yaptıklan goruşmede KOSTEBEK YUVASINA DÖNDÜ Karaköy meydanıözellikle bu mesele hakkındakı geZ nın bugünkü dttrumuna bakarak «altıüstüne geldi» demek çok lışmeleri gozden geçirmışlerdır. ş yerinde olacak. Meydanda, bir taraftan yer altı geçidi yapılıMakanos'un dun akşam Lefkoşe'ye hareketinden sonra Yunan baş^ yor, kablolar döşeniyor lâğımların mecraları değiştirıliyor, kentındekı hukumet çevrelennın Ş grayderler toprağı fesviye ediyor, yolların betonları, asfaltkanısınca Lefkose hükümeti, Turk ^ ları ddkülüyor, bir yandan da otobüsler, otomobiller, kamyonDeğiştirme Birliğinin Adaya gönE lar buradan geçmeye çalışıyorlar. Tabiatiyle bu kadar faaliyet Dört teşkilâtın Genel Ba şkanları dün sabah Üni Z, arasında me\dan kapatılamadığından trafik adeta «arap saçına» derılmesıni kabul eder görunmek tedir. Lefkoşe, 20 (AP) Birleşmi? Z donmuştür. Vasıtalar Tophneden Köprüye geçebilmek için daversite bahçesinde bir basın toplantısı yaptı Hukümete yakın çevreler, Atına Mılletler Barış Gücune mensup T.M.T.F. Gene! Başkanı Ahmet dun saDah mu^tereken Istanbul Uni Z kikalarca bekliyoriar. Yakında İstanbullular rahata kavuşacak Hukumetının bu konuda Makarios Kanadah kuvvetler, Lefkoşe civaGüryüz Ketenci, M.T. T. B. Genel versıtesi bahçesinde duzenledikleri Z ama, o güne kadar Belediveciler kadar onların da emdiklerı nezdınde butun etkısını kullandi' rında bır yol mânıası inşa eden Ş süt burunlarından gclecek. Resimde meydanın dünkü hali goBaşkanı Yuksel Çengel, I. Ü. T. B. basın toplantısında öğrencı sorunlaTürklerın yakınında tedbirler alğını ılerı surmektedırler. Başkanı Osman Zeki Telci ve İ.T.Ü. rı, özellikle de harçlar konusuna de 5 rülüyor. Bu sabahkı ıktıdar orçanlarının mıslar, muhtemel karışıkhkîara T.B. Başkanı Huseym Avni Sağesen :ınnııslerdır. Mılli Eğıtım Bakanına karsı beklemışlerdir. cevap teskıl eden *basın bildirisin ~Miııııııııtıııııııııııııııııııımıııııııııııııtıııııııııııııınıııııııııi!iıııııııın da Başbakan Papandreu'nun dun Ada'daki en son karışıklık, cuku basın konferansını aksettırırken de» Genel Baskan ve Başkaniar, Turk Değiştirme Bırlığı meselesın martesı akşamı, yol üzerine bir harçlar konusunda alınan karan Ade bır anlaşmaya varılmış olduğu mânia insa etmekte olan Türklere naypsa ıîe asla bağdaştıramadıklarınu Başbakana atfen bıldırmelerı mudahaleye kalkısan Kanadalılanı. ° o 80 i cahıl ve yarısı aç bir miletin. yüksek öğrenim yapmak istidıkkati çekmektedir. Gazeteler ge rın, Turk kadınları tarafından taşyen gençlerini köstekleme çabalanellıkle «Türk Değiştirme Bırliği lanması olmuştur. rraı sosyal demokrasi kavramı ile meselesı ıçın tatmın edicı bır ço Sılâhlarına süngü takıp, mânia izah edemediklerini bildirdikten zum yolu bulundugunu» ıddıa et insasını önlemeğe çalışan Kanadasonra «Ne >azık ki üniversite yetkimektedirler. lı iki takım asker, kadınların taş lıleri ve Milli Eğitim Bakanı kapah Dığer taraftan muhalefet çevre(Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) odaîarda bızımle konuştuklarmı ka mu oyunda konuşmaktan çekinmiş 408 sandıktan tasnifi ta1 Vedat ETENSEL lerdır. Üni\er»i;e haıçlarınm haberi 8 Majıs tarıhınde Şehır Haı olmadan artırıldığını bizzat soyliyen mamlanan 285 inden çıkan ları Işletmesı hesabına Hal'.ç Savın Bakan. son basın toplanüsınoylara göre CIIP ilerde | tersanesinde omurgası konulan da bu harçların fplânlamanın tavyedıncı araba vapuru, Marsiyesıyle» yapıldığını ifade etmekle Artvin, 2» (a.a.) Art\m C. Semara bolgesı İstanbul Lımar, anlaşılmaz çelışikliğe düşmüş natosu üyeliği için bugün yapılan Başkanlığınm gayretiyle uçarj tur» demektedirler. Gene) Başkan seçimde, saat 00.30 a kadar tasnifi cu defa isim degıstırmiştır iar ve Başkaniar bundan sonra ü tamanılanan 285 sandıktan aiınan Şehır Hatları taraîından ci niversite öğretim üyelerınin yeter neticeler şoyledir : ha önce «Çamlıca» olarek • sızlıklerine değinerek şoyle demiş C.H.P.: 26.219. A.P.: 20 797 sımlendırilen ve Liman Balerdir: «Öğretim üyesinin de kendi kanlığı tarafmdan kabul edı sorunlarma ilmi bir disiplin içinde Bu durmda. henüz tabnıîı lamamlen isim daha sonra başkıi eğilmediğini gördükçe esasen ilmi lanmıyan 123 sandık kalmıştır. Ilgibır motorün a*nı adı taşıma yetersiziikieri ve kuîttık kavgalan lilerden alınan bilgiye göre, Artvin'sı gerekçesi ile gemınin deniyüzünden kendilerme karsı itimatıde bugünkü seçirae katılacak &eçmen ze indırilmesine 15 gun kaıa sızhğı bır kat dahs artırmaktadır.» sayısı 92.107, sandık sayısı da 4> dir. »8 reddedilmiştir. Tıcaret kanunu ve onunla ilgili kararlara gore Turk Atatürk ânıtının önünde basın Kara sulannda bır ismin ıki yaparlarken deniz taşıtında bulunması mümkün olmadıgı içın bu sefer ilgililer araba vapuruna «Selimiye» ismıni vermeyı teklu* etmişler ve Liman Başkanlığınm rızası üzerine isim Denizcilik Bankası yönetirn kunüunda kabul edilraiştir. «Selimiye» ismi 26 Eylulde denize indirilecek olan araba BİTPAZAKI TAŞT1 Bır zamanlar havo/unda kırmızı renkli balıkların oynaştığı, etrafında (Almanya muhabirimiz Ooğan tali sevketmektedır vapuruna yazılmış ve dâvetıverdiği Beyazıt Meydanı vardı. Çoğu zaman yorgunluk; Tanyer bildiriyor) Münih. 20 Yardım şeklinde olan silâh sev rengârenk çiçeklerin gönlümüze ferahlık yeleri de hazırlanarak ilgiliAlmanyada dolaşanlar Türk özel kiyatını memîeketimıze kesmiş ve dakikalarımızı banklannda oturarak, çiçeicleri, belıkları seyrederek geçiştirirdik. Beyazıt Meydanı lere gönderilmiştir. Avusturyah turist, poliste verditesebbüs sahiplerine günahkâr dam bu hususta fazla bir yoruma kaç bugün ne olacağı belirsiz, beton ve taş yığınından başka bir şey değil. Bütün değişikliğine çirkinleşLiman Başkanhğının törene ği ifadesinde: cNisan ayında î s . gası vurmaktan çekinmiyecekler marnış olan Almanya, mal mukabili mesine rağmen Beyazıt Meydanı düne kadar, bu kadar üzülmemişti. Günlerden pazaı olmasmı fırsat bir hafta kala «Selimiye» istanbula gelmiştim. Tepebaşındaki dir. Türk mah dışında her mılletin döviz ihracını bilâkis geliştirmek bilen Bitpazarı sâkinleri bütün mallarını talihsiz Beyazıt Meydanının tozlu zeminine dökmüşlerdi. minin Bodrumda bir takada bir halıcıya gittim. Memleketıme mallan Almanyayı âdeta işgal et tedir. Zira kendisi endüstrı alanıbulundugunu bildlrmesi üzena önem vermekte. özellikle işlen Neler yoktu ki, küflenmiş bozuk fare kapanlan, kenarı kırılmış kapağı olmayan kolonya şişelerinden, Türk kılim ve halısı götürmek ısmiştir. (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) tiyordum. Aram Kı'ımlının mı ""Meselft Yunanıstan haftada 2 mil raemiş gıda maötf :ne ait alan karyola, yataklar. demir parçalan ve aklınıza ne selirse hepsi dün Beyazıt Meydanının tozlu zemi(Arkası Sa. 1, Sü. 7 de) ninde galvarlı ve (argaflı müjterilerini bekliyoriar du (Arkası Sa. 7, Su. 7 de) yon marldık (6 milyon T. L.) «el Gençler, hnrçların arlmasını Anayasaya oykırı buluyorlar Bir ayda 3 defa isim değiştiren araba vapuru Artvin Senatör seçimi yapıldı Almanyaya gıda maddesi ihracında ihracatçılar isteksiz davranıyorlar I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog