Bugünden 1930'a 5,484,734 adet makaleKatalog


«
»

Dr. BAHA ÖNGEL FRANSIZCA TÜRKÇE SÖZLÜK 500 Krş. TÜRKÇE FRANSIZCA SÖZLÜK 500 Krş. îki bölüm halinde plâstik ciltli olarak hazırlanan bu sözlukler Fransızca ders kitaplarmda kullanılan, veya günlük hayatta lüzumlu olabilen heraen bütün ifadeleri kapsamaktadır. Ddsi birarada plâstik ciltlisi de mevcuttur, 10 liradır. İNKILÂP ve AKA KİTABEVLERİ İlâncüık: 2147/10300 41. yıl soyı 14399 u m h u r i yet KURUCUSU: IUNUS NADI Telgraf v e m e k t u p adresi: C u m h u r i y e t İstanbul Posta K u t u s u : îstanbul N o . 348 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 BÜYÜK YAZARLAR TO dünya yazannı hayatlan ve «serleri açısından inctliyerek en doğru bilgileri veren bu kitabın Varlık Yayınlan arasmda çıkan ilk baskısı kısa bir zamanda tukenmiştL Dünyanın tn ünlü edebiyatçdannı toplu bir halde karşımza getiren bu değerli eserin ikinci baskısı gene Varlık Yaymlan arasmda 5 lira fiyatla çıkmıştır. Üânalık: 2128/10270 Çarşamba 2 Eylul 1964 Tiirk hakları ilıliil edilirse Amerika ıniidalıalemize engel olmıyacak GUARDIAN Monday August 31, 1964 Sekreter "Banş Gücünün Adada kalması gerekiyor,, dedi Yeni bir Kıbrıs arabulucusunun önümüzdeki haflalar içerisinde ifiyin edilmesi muhtemcl Cenevre, 1 (Oıel muhabirımizden) Birleşmış MilleUer GeneJ Kekreteri UThant bugün K.trıs probleminın yakın bir gelecekte hailedileceğme dair hiç bu vıtdt olmadığını açıkladı. New York'a hareketınc?en evvel basın mensuplan üe yaptığı ko nuşnıada UThant. oKıbns pjctlemi üe ilgıli taraflarla yaptığun te ınaslar sonunda şu neUcrvs v«ndım kı, şimdilık bir anlaşmaya varıl ması bahıs konusu ciamaz» d»ırıştir Genel Sekreter ayrıca banş gücü kuvvetının Kıbnstaki gbrevinin jenıden üç ay uzaulmasırun geıektığıne işaret etmiş, fakat, bunun da ancak Makarios huKiimet;r.ırı bu uzatma karanna muvafakat et mesı ve gerekea paranın tu.urabilmesıne bağlı olabıleceğını belırt miştır. UTTıant yakında Yeni arabulucu tâyin ediliyor UThant, öııümdzdeki bir kaç hafta ıçerısinde arabulucu Tuo mıoja'nın yerini alacak bır.s.ı.ıri tâyin edilecegini tanmın ettiğinı a çıtdamış. fakat, şımdiy.. kadaı bu görevi alması için hiç künseye öır tsklifte bulummmış oldugurju oa sozlerine ilâve etmiştir. Genel Sekreter bu sıada ,bdsın mensuplanna Kıbns müzakerele rinin devam etmesimrı îüzumün? mandığım, ve Cenevrede blrbirlerire soğuk davranan tarailann ueride gene Cenevre, Lefkoşe veya her hangı oır çe'ıi'de nıunııkkf!; bu araya getirilmelerının gerektiğınl soylemıştır. UThant'ın Kıbrısla ilgili sözleri <lMakanos hulîumetının ınuakı temın edılmezse ılerıde yapılacak goruşme'er de ba?ansızlıkla nıbayetlenecektir» diyen UThant, «Ben kr>r.ik hale ge'mış probtem rTic IOMI mmanda halledilebileceklerine ıhtimal venriem. Kıbns prcfotnJnde de urouml hava olaylarm geu> nıesı, ve tarailcnn tucumu cleıamlı bir hal çaresf bulunması bakımın dan yapıcı değildir» dıyereis sorıerine son vermiştir. Çıkraaza girmış bulunan görü?melerdeki Turk, Amerikan ve lngılız delegelerinin bugün veya yarın Cenevreden ayrılmalan beklenmektedır. (Artası Sa. 7. Sii. 6 da) Meclis perşembe günü saat /5'c/e Kıbrıs için bir toplantı yapacak APninffeklifiniSenoto ve Meclis Başkaniıkları kabul ettiier Ankara 1, (CumhuriyetTeleks) Bugün öğleden sonra taat lS'de toplanan Adalet Partisı ortak gurupu T3.M.M. smin olaganüstü toplantıya çağnlması yolunda AP Genel Kurulu ve gruplar yönetim kurullan tarafından yapılan teklifi incelemiş Meclisin toplantıya çağnlmasma karar vermiştir. Müşterek grup toplantısından sonra, muhtelif görüslen ibtiva eden teklif Meclis Başkanlığma venlmiştir. Adalet Partisinın bugUnk. mtlşte«k grup toplanUsında MUlet Meo L ı ı Senatoyu tor .ıa karan al ması (\zerine BaşkanUk Divanlan Meclisi ve Senatoyu 3 eylül perşem be eünü toplamt. a k^rar vermlşler dlr. Adalet Partismirj teklllinl alan Dl v r liaşkanlıkl. rad/> c'ıfer ya yır vâsıtalariyle bu akşamdan itiba ren Seaato ve Meclisi • ı^embe gtt r" toplanmaya davet tmişlerdir. Toplantı ayni gün saat ı5 de yapılacaktır. Nihat Erim Cenevreden dö'ndü Kıbnsla ilgıli Cenevre goruşmelerınde Turkıyeyi temsil eden Prof. Nıhat Enm «durum muhasebesı» yapmak üzere dun gece uçakla yur da donmustur. Yeşılkoy Hava Alanında Prof. Erım, müzakerelenn tamamen kesildiğine ihtimal vermediğini, fakat ne zaman doneceğıni de bılmediğıni söylemiştir. Erim'in beyanatı Prof Erım. müzakerelerin kesıl(Arkası Sa. 7. SO. 3 de) Ankara temasları Ankara, 1 (CumhuriyetTeleks) Başbakan tsmet Inonü bugün Başbakanlıkta Cenevreden gelen Ge neral Turgut Sunalp ve Dışışlerl B aiu Erkm ile ayn ayrı uzun sü re görUşmüştUr. İnönü saat 11.30 da Başbakanlığa gelmiş ve 11J50 de de Cenevreden donen Genelkurmay Harekât Daıresı Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Turgut SUnalp'l kabul etmiştır. tnönü ile General Sunalp'm gorüşmesi bir saat yirmi dakıka sürmüştür Görüşmede, Cenevre temasları nın kesilmesi münasebetiyle ortaya çıkan yeni durum, Kıbnstakl son durum ve değıştırme birlıgimiz Ue ilgıli hususlar gozden geçirilmıstır. General Turgut Sunalp gittâkten sonra Başbakan tsmet tnönü saat 13.10 da Dışisleri Bakanı Feridun Cemal Erkin'i kabul etmiş ve görüşmede Başbakan Yardımcısı Dr. Kemal Satır da hazır bulunmuştur. Amerika BUyükelçisi talebi üzerine Erkinle bir görüşme yaptı Diin Ankara gençlîfrinin yaptığı Kıbrıs mitinçinden bir görünüş iiımııııııııiMHiııııııııııııııııııuııııııiMiıiHiıııııımnıiMiımıııııımııı: Amerikanın yeni tutumu Z Türkiye Amerikadan cevap beklerken, Cenevre müzakerelerinin E E kesilmesi çok ilgi çekicidir. Dışisleri çevreleri bu kesilmeyi = : meselenin Birleşmiş Milletlere doğrn kayması şeklinde yo = E rumluyorlar. Oysa zaten Kıbrı» isi Birleşmiş Milletler'in ele E z aldı|ı bir konudur ve zaten Cenevrede de olsa, Newyorkta = Z da olsa ayni çerçeve içinde kalmaktadır. Ancak Cenevre mü = \ zakereleri ihtilâfa kısa zamanda bir çözüm yolu bulabilmek = Z ioın arabuluculuk müessesesi içinde tertiplenmişti ve Ame z = rikanın işe karışraasiyle bn yolnn bulnnabileceği sanılıyordn. z Z Simdi durdnğuna, ve delegasyonlar memleketlerine döndük z Z lerine göre, ne söylenirse söylensin, artık Cenevreden flmit 5 E kesilmiş deraektir. , z Z Anlasılmaktadır ki Acheson plânı fi> askosnndan ve bu fîyas ş = konun Türkije Amerika münasebetlerini bir soğuklnk nok = = tasına getirmesinden sonra Be>az Saray Kıbrıs ihtilâfından = Z elini çekmektedir. Z Z Amerikanın bövle bir yolu tutmasına saşmamak gerekir. Zira z İ «ashinçton'un bugün için en önemli meselesi süphesiz baş z Z kanlık secimidir \e Kıbrıs Uonusundaki gelismeler, hele 5 5 Amerikanın en çüvendişi müttefiki Türkiyede gösteriler bas = ~ ladıktan sonra, Johnson idaresini oy kaybettirmek tehlikesiyle = = karsı karsna bırakmıştır. tstelik Washingtondan gelen ha= berlere göre Tunanistan senatörlerle kongre üyeleri üzerinde = calısmakta \e çesitli yollarla hayli taraftar elde etmiş bulunE maktadır. Bunlann Beyaz Saray üzerindeki baskıları küçümE senemez. Nitekim birinci Acheson plânımn bizzat Baskan taz rafından kusa çevrilmesinde de bu baskının rolii büyük ol z z mustur. z z Amerika ihtilâfı hâl için aldığı ve taraflı hâle geldiği hakeın = = rolünden \azçeçerken, acaba Türkiyeyi Kıbrıs meselesinde = : tamamen serbest bırakmakta mıdır? tngiliz gazetelerinin Ce Z Z nevreden verdikleri haberler Washington'un, hakların korun Z Z ması konusunda Tiirkiyeye mfidahale etmekten vazgeçtiği z z seklindedir. Ancak bu haberler henüz teyid edilmis değildir. z Z Üstelik Amerikan 6 ncı filosn Kıbrıs adasının etrafında do ; 5 lasmaktadır. = = Simdi muhtemeldir ki Amerika Sovyet tehdidinden sonra E = böyle bir manevrava basvurmns olsun ve yine muhtemeldir E Z ki Türkiyedeki Kıbrıs başansızlığımn suçunu Amerikanın üze E Z rine yükleyen cereyanın dısına çıkmağa çalıssın. Bu arada Z E Amerika Makarios Nâsır görfismesinin ve bir tecavüz vuku Z E unda Sovyetler'in Kıbrısa yardım vaadlerinin, Türkiyeyi kor Z E kutacaSını hele bir Türk Tunan çatısmatına gidilemeyecegi E E ni de hesaplamış olabilir. E E Herhalde böylesine gürültfilü günlerden sonra Amerikanın eiis z Z terdiçi yeni tutumun üzerinde dikkatle durmak ve besapları E z cesitli ihtimallere göre yapmak gerekir. Hele ikili üçlü o>unla E Z rın bol bo) ojnandığı bir devrede bu besaplara cok ihtiyacımız E £ vardır. = 40 bin Ankaralı, Amerikanın Kıbrıs politikasım tel'iıt etti Herhangi bir olaya sebebiyet vermemek için askerî birliklerve polis şehirde geniş çapta emniyet tedbiri aldı Izmir. 1 (Telefonla) Cumartesi gecesi Fuarda cereyan eden müescıf olayların tahkiki için Içişleri Hakan lığından görevlendirilen iki kış:l:k bir heyet bugün şehriraize geliaiştir Heyetuı bilhassa olaylaruı bajiiınasından önce ve sonra Emniyet Kuvvetlerinin tutumu üzerinde duracağı anlasılmaktadır. Yine İçisleri Bakanlıiının gosterdiği arzu üzerine Vali Niyazi Dalokay ile Belediye Başkanı Osman Kıbar, Fuardaki Rus Pavyonuna ikinci Ankara, 1 (CumhuriyetTeleks) bir zıyarette bulunmuşlar ve auyu m~ z ı Kıbrısta bulunan askeri bırlıg! ı lan üzüntüyü bir kere daha ı/ade değiştırme amacı üe gonderı) etmislerdir. mesı kararlaştırılan, ancak bazı 'e . . maslar sonucunda gıdışı geıı bıro Sovyet Pavyonu tahnpteıı *on K 1 ialan değıstırmt birlıgimiz ile ılg,: halıni aynen auhaiaza etmektedır. bazı gelışmelerın oıacaaı beklpı (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) mektecbr. Bugun ya da yarın ortuya çıkııı. sı kuvvetle tahmın edılen bu gelımelenn şu noktalarda olacagı bat yetkılıler tarafından belırtılmıştiT Ankara 1, (Cumuuriyet Teleks) .*. ~ A t m a Makariosa bir tem Hukumet, son protesto nutıngle s ı l c ı s ı n ı gondererek «Turk değıçt.ı e 11 1 A d a a rı ile ilgili olarak bugun bir bıldi ™ ^''f ' y Cikması ve u ri yayınlayarak, tahrip oiayları ve ^onuda doğması muhterrPİ l e n n n Yunan Elçüiğinin taşlanmasından ° lenmes,i» ıstenecektır 2 duyulan üzüntüyü oelırtmıştir. Aynı temsılcı aynca. M , < Tahrip olaylarının asla tasvıp edıl karios'un bu teklıfı benıınsıyebılmfc meyen sorumsuz ve millî menfaat si için Aiada bulunan Turk ve Yu na ler için zararlı hrreketler oldugu n laylarının Birlesmıs MılletİPi ıfade edilmekte ve Dışisleri Bakan kuvvetı emrine verilmesi konusun lıgmca .lgih devletlere teessıirîerı da Makanos'a oazı telkinlerde bu mızin iletildiğı açıklanmaktadır. lunaoaktır Bıldırı. soz Kı U U tecavuz ola\ 3 lurk köylen tahrip v e lanmn sorumlulan hakkmda en talan edilKor = Ecvet GÜRESIN E cıddi şekılde ko^oışturma vapıldığı Rumların kontroiuna ge^en kcy VıuııınmıııııımıiMMiıııiMiıııuııııııııııııiMinıııııuıııııııııııııııııııııı" belırtUerek son bulmaktadır. Arkası Sa. 7, S. 4 te İzmir oiayları ile ilgili idari tahkikat açıldı Ankara 1. lCumhuriyet • Telcks) Askeri birliklerin mitingten çok Askeri Birliklerin çok sıkı güven önce, Sıhhiye alanındaki «Affex» lık tedbirleri aldığı Başkentte, M.T. Mithatpaşa caddesindeki <Tusloğ> AT.B ve birliğe bağlı öğrenci demek tatürk Bulvanndaki «Usis> binalan lerinin düzenlediği Amerika'nıa Kıb ile, TBMM'nin önünden itibaren varıs politikasındaki tutumunu «tcl'ın» zıyet almışlar, büyükelçiliklerin bu mıtingi bugün saat 15 de halkın da lunduğu semte giden bütün yol kavkatıldığı 3540 bin kişilik kvittenin şakları tutulmuştur. Aynca îtfaiye tezahüratı içinde Zafer Anıtı önünde arabalan da sokak aralanna sevkeyapılmıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Kıbnstaki Türk ve Yunan birlikleri Barış Gücü kuvvetlerine katılacak Atina, bu fikri Makarios'a kabul ettirmek için Lefkoşeye temsilci gönderecek General Sıinalp Başbakanlıktan aynlırken basın mensuplarının sorulanna «Nihat Erlm Bey bu gece Ceuevreden dcSnmektedir» cevabmı varmekle yetmmiştir Dr Kemal Sa tır ise saat 14 te sotıa eren oplant dan çıkarken: «Cenevre görüşmolerine bir siire ara verildigini» lfade etmiştir. Dışışier Bakanı Feridun Cemal Erkin de Cenevreye ait bir soruya «Cen>vre görüşmeleri ştaıdıUk dur« muştur Acheson hükümetiyle eörüşmek Uzere Amenkaya gitmiştir. Bu fasıladan ıstifade etmek üzere ProJ. Nihat Erim de bu ıjece Türkiyeye gelmektedir» cevabmı vermiştir. Erkin Hare görüsmesi An«ara, 1 (CumhuriyetTeleks) DLiişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin ile Amerikan Büyükelçısi Raymond Hare bugü 40 rtaiHka devanı eden bir görusme yapmıslar dır. Büyükelçinın ıstegı üt olan bu görüşme hakkında Dışisleri Bakanlığı sozcüsü şu bilgıyi vermiştir: «Bu görüşmede Kılrıs Ue Uglli son olaylar «le alınmıtır \ynca, Büyükelçı kendısınin Washıngton'a Türkiyedeki gösterilenn hükumet tarafından yönetildiğme daır öir rapor gönderdiğı şekltndeki haberleı Erkin'e yalanlamıştır.» Öte vrandarı, sızan haberlere göre bu görüşmede Cenevre m'izakerelerine ara verilmesinm nedenleri ve Dean Acheson \ın Amerikada yaparası temaslar ele ^lınmıstır Beür(Arkası Sa. 7. Sü. 5 de) Bir Fransız gazetesine göre Hükumet tebliği Topkapı Müzesi soyulmuş Fransamn en çok satılan akşam gazetesi France Soır'ın 1 eylul tarihli sayısında yayınlanan bir habere gore Topkapı Muzesindeki paha biçilmez zumrütler çalmmıştır. Gazete »Asrın en inanılmaz hırsızlığı» adını vertnekte olduğu hır ArkMi S». 7, Sü. 5 te , Mitıngd* taşınaa pankartlu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog