Bugünden 1930'a 5,485,930 adet makaleKatalog


«
»

KÜLTÜR SERİSİ Yeni çıkanlar 6OSYALİZM O BourgfiıP Blnbert SOSTAL SINTPLAB P. Laroque ADALET TARtHt U. Rousselet MODERN BASIN P Denoyeı SÎTASİ REJİMLEB U. Duvergeı ÇOCUĞÜH CİNSEL A. Berg* BĞtTİMt SİYASt PBOPA1. U. Domenscfc OAJTDA P.230K. F. 250 K. P.250K. F. 250 K. M50K. P. 250 K. P.aoos. REMZİ KİTABEVİ llâncılık: 2148/11095 umhuriYet KURÜCUSU: TÜNDS NADİ ARİTMETİK Probremleri YtfMi REMZİY^ YlĞtT tUtokuliana 2, ve 3. »nıQarı için beştan baş» <8rt renkH oUrak basılan bu kitaplar aritmetils öğreüminde her Sgretmen »t Bfrrocınln en büyük yardunoadır. llkokUlara «önmnelet göoderilım») Ur Almayajbn tekrar göoderilir. TEITL! OO VE N S. II İlancılık: 2146/110» 41. yıl soyı 14416 relgraf ve tnektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: îstanbol No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 8 8 2 2 4 2 9 » Cumortesi 19 Eylul 1964 V A V I N E V I Yunan uyrukluların yurt dışı edilmeleri geri kaldı Dışişleri llgilileri sürenin bir ay, Atina kaynakları ise 6 ay olduğunu ifade ediyorlar Yedek subayların lerhisi durduruldu Mak»rto«'un Tunan Kıralına gonderdlğl tabakta «Kıbnsm KıraJın ldareslnde olmnsı> temennisl yaull Gaseteler Atinadaki dtiyün şenliklerini gölgelememek için Bakan "borçlusınıf geçme başarısızlığa sebep oluyor „ dedi Öktem ayrıca bu sistemin kaldınlması için ilmî çalışmalar yapıldıgını ifade etti Ankara, 18 (CumhuriyetTeleks) MİİU Egitim Bakanı Dr. tbrahim Öktem bu sabah saat U30 da Bakanlıkta yaptıgı basın toplantısında borçlu sınıf geçme rejiminde yapılan değişiklik hakkında izahat vermiş ve bu usulün Use vo orta okullarda başarısızlığa sebep olması dolayısiyle kaldırüdıguıı söylemiştir. Bakan bu arada, bu rejimin sadece son suuflarda tatbik edildiğini, orta okullann ilk ve ikind smıflannda ders notu vasatisi 6 olanlann bir dersten kalsalar blle üst sınıla devam edebilecekleri, liselerde ise 6 buçuk alanlann ara sınıflara devamlarının imkân dahilınde olduğunu büdirmistir. Bakanın verdiği izahat «Borçluluk rejimi, 1950 1951 yüında uygulanmaya baslarnıştır. Bu tarihten bir yıl önce liselerde sınıfta kalanlar % 13 iken o yü derhal bu oran " 19 a çıkmış ve gittikçe artarak A 1960 1961 yılında % 38 olmustur. Ortaokullarda da sınıfta kalanlann oranı aynı seyri takip etmiş ve oran % 26 dan baslayıp •« 37 ye yükselmistir. Bu yıllarda bütünlemeye kalanla/ nn yüzdelerindeki artış da bu hükmü dogrulamaktadır.» Bakan bu arada başansızlığın çeşitU sebeplerl olduğunu, fakat bunda müsamahalı sınıf geçme sisteminin büyük rolü olduğunu belirttıkten sonra şöyle demiştir: (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Öktemin akrabası «borçla» olduğn için Üniversileye giremedi Ankara. 18 (CumhuriyetTeleks) Müli Egitim Bakanı Dr tbrahim öktem bugün, borçlu sınıf geçme konusunda yaptığı açıklamalar sırasında kendi ailesine mensup ve llseden mezun otacak bir toz öğrencinin bir dersten Ikmall olduğu sırada Universite imtihanlanna girdigini ve kazandıjını fakat lise im tihanmı veremediğini bildirmiştir. öktem'in açıklamasına göre. ünirersite imtihanını kazandığı halde lisedeki matematik imtihanını kazanamıyan yakını üniversiteye devam edemiyecektir. Bövlece vedekten bir öğrenci üniversiteve devam lmkanım kazanmıs olacaktır. < Ankara, 18 (CnmhuriretTeleks) Ikamet süreleri sona eren 1810 Yunan uyruklunun yurt dışına çıkarüması, Yunan hükümetinin ricası üzerine, Türk hükümeti tarafından bir ay daha geri bırakılmıştır. Tunan hükümetinin ricası Yunan Dışişleri Bakanı Kostopulos dün nezdıne dâvet ettiği Atina Buyükelçimiz Nedım Veysel tlkin'e ikamet süreleri sona eren ve bu •bafta boyunca yurt dışına çıkarüacaklan bildirilen 1810 Yunan uyruk luya uygulanacak bu işlemin bir Büre geri bırakılmasını rica etmiştir. Atina kaynaklı haberler bu ricaya gerekçe olarak Yunan Kır* lunn düğünü dolayısiyle esen havayı gölgelememe gerekçesini gostermektedirler. Erkin «Bir ay» diyor Buna karşılık Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin, «İstanbuldaki, Yunan uyrukluların işlerini bitirmeleri için bir ay lzin verdik. Kesin şekilde çıkanlacaklardır. Çün kü ikametlerinin hukukl bir mesnedi kalmadı» şeklinde konusmuştur. (Arkası Sa. 7, Sii. 3 de) EreDköye gönderilen yardım malzemesi arasında bnlnnan patatesin çıkarılmasına Kıbrıslı Rnmlar mâni oldnlar Ankara, 18 (CnmlmriyetTeleks) Dışisleri Bakanlığı, ilgili devletlere «Değistirme Birliği» konusunda yapılan temaslann tonucunun ne olduğunu sormustur. Bilindıği üzere 31 ağustosta Adadaki BirUğunuin d«£iştirilmesine ufitmrto* 'arraı.r.orao engei ontomak istenmesi üzerine Atina ve UThant, Türkiye'den bazı ricalarda bulunarak, Değistirme Birliğimizin gidif tarihini bir süre ertelememizi dllemişlerdi. Bu ricalar Hükümetimiz tarafından kabnl edi lerek herhangi bir olayın çıkması önlenmişti. Hükümet, bu konuda yayınladığı bildiride, «Ricacılann temaslarının sonucuna intizar ediyoruz> demisti. Aradan üç haftadan fazla bir süre geçmiş olmasına rağmen bu konuda yapılan temaslann sonucu hakkında Türkiye'ye herhangi bir bilgi verilmeyişi karsısında Türk Hükümeti, Atina, Londra, Washington ve New York'a yazılı olarak dunımu sormuştur. (Arkası Sa. 7. Sü. 5 te) Ricacılar cevap vermezse yeni birliğimiz bu ay Adaya çıkacak YAZISIZ New îork (Birleşmiş Milletler) 18 Güvenlik Konseyi Kıbns me selesi uzerindeki muzakerelenne dun gece Turkiye saati ile 23,33 t«n itıbaren yeniden başlamıştır. Akşaraa kadar Malezya meselesi İle meşgul olan Konsey, kısa bir yemek tatılinden şonra Kıbnsla ıl gıli muzakerelerine saat 23 te devam etmek üzere dağılmışsa da Başkan, Sovyet delegesi Morozof salona yarım saat geç geldığinden 34 dakika gecıkme ile çalışmalarına başlıyabilmıştır. Birleşmiş Milletler Barış Gücü Kuvvetlerinm Adada 26 eylulden sonra uç ay daha kalması hugusun (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Iiııtnııııııııııııııııııııııııııiiiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııu Güvenlik Konseyi müzakereleri Borçla sınıf geçme usulü ile ilgili olan kararın melni 25 kasım 1963 tarihli ve 1283 8» yüı Tebliğler Dergisinde neşredilen borçlu sınıf geçme usulüyle UgiU kanunun metni: «Butünleme, sorumluluk ve <* gunluk imtihanlan hakkında aşağıde bellrtilen esaslann uygulanmas» hususunun Bakanuk makamlannın tasviplerine arza kararlaşü. 1) Ortaokul ve liseler ile meslekl ve teknik öğretim okullannm ara sınıflarında bulunan öğrenciler en çok 4 dersten bütünlemeye kalabilirler. 2) Bir dersten sorumlu olarak üst sınıfa geçme usulu kaldırümışör. 3) Ortaokul ve liseler ile mesleBorçlu sınıf eeçme usnlünün kaldmldığına dair karann kl ve teknik öğretim okullannm aintişar ettiği dergi ra smıflannda bulunan öğrencilerin butünleme imtihanlan sonucunda sınıf geçme durumlan aşağıdaki esasa göre tesbit edilir. a) ortaokul ve liseler ile meslekl ve tetaük öğretim okullannm ara smıflannda bulunan öğrencilerden butünleme imtihanlan sonucuna g J < re yalnız bir dersten başan gösterememiş olanlar başaramadıklan ders dahil bütün derslerden aldıkları sınıf geçme notlan ortalaması ortaokullarla herhangi okullarda en Ankara, 18 (CumhuriyetTeleks) nun fiıll rakam olmadığını, bunla az 6, liselerle meslekl ve teknik öğ Millî Eğitım Bakanı Dr. İbra rın arasında fakülte değiştirmek is retim okullannm ikinci devrelerinhim Öktem, İstanbul Üniversitesin tiyenlerın de bulunduğunu, açıkta de en az 6.5 olmak kaydıyla bir üst (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) de arttınlan okul harçları konusun öğrenci kalmıyacağını bildirmiştir. da «Üniversite gelirlerinin arttınlmasının şart olduğunu» belirtmış ve bu artışın Devlet Plânlama Dairesinin karan ile yapıldıgını söylemiştir. Bakan, halen Türkiyede 81 bin yüksek öğrenim yapan öğrenci bulunduğunu, bunlardan altı binine yurt taftıin edilebildiğini, yüksek tahsil gençlığine burs ve kredi te Mînibüs çalışan hatlara konulan otobüsler ihtimini için çalışmalar yapıldıgını, yacı karşılıyamadı yer yer hâdiseler oldu harçların yüksek olmadığını, Ankara ve Izînir Üniversitelerinde çok (Yaıısı 7 inci Sayfamızda) önceden tesbit edilen harç miktannın bu yolda olduğunu belirtmiştir. Bakanın verdiği bilgiye göre, 6 se nelik öp tahsilı boyunca bir öğrenci, harç ve lâboratuvar masrafı olarak 2400 lira ödiyecektir. Bu miktar Hukuk Fakültesinde yılda 250 lira kadardır. Universiteler burs lu miktannı arttınnaya çalışacaklar, derslerini muntazaman geçen öğrencilerden harç almıyacaklardır. Bu arada, üniversitelerde sistem değişikliği yapılmak suretiyle «hayatını kazanarak okuma» şekli uy gulanacaktır. Ealen üniversitelere girmek için 33 bin öğrencinin müracaat ettiği ni büdiren MUU Egitim Bakanı, bu j Büyük sıkıntı ile karsı karsıya bulunan Erenköy bölgesi halkı kendilerine yiyecek maddesi getirecek olan vasıtalan heyecanla beklerlerken Öktem, Universite harçlarının artırılmasını haklı buluyor İçişleri Bakanı Türkiyede her tiirlü aşırı hareket ezileceklir» dedi = = E İ E E İ ~ = = = : r E 5 = = E E E E E 3 Ş E Z E 2 ^ E E E E Z 5 E E E E E E = Z E E l'unaıı uyruklulara bir aylık mtthlet verdik. Ankara bnnun mühlet olmadığında israr ediyor ise de, bir yumusama halinin bulandafn her halde gözden kaçmamaktadır. Törende 7 Kıral, 6 Kırali çe, 2 sabık hükümdar, Bildirilere göre, Tunanistan Dısişleri Bakanı Kostopulos, «Bir düğün havasının hüküm sürdüğü şu sırada Türkiyede yaşıyan 48 prenses ve 50 prens hazır bulundular Yunan uyruklnlann çıkanlmasının bir süre geciktirilmesini» Atina 18, (Özel Muhabirimizden) kızkardeşi Prenses Iren'in yardımırica etmiş ve Türkiye de bu isteği mâknl görerek, «esasen bu E karann bir aydan önce uygulanamıyacatını» bildirmiştir. An Z Dünyanm en genç Kıralı 25 yana ihtiyaç hissetmiştir. İçişleri Bakanı Orhan Özkara'dan verilen haberler böyle olmakla beraber, Atina'da E şındaki Konstantin ile 18 yaşuıdaki Konstantin, annesi eski Kıraliçe trak, Nurculuk ile mücadele Frederika ile beraber diğer bir ara E Danimarka Prensesi AnneMarie bu miihlet altı ay olarak duyultnuştnr. için Hükümetçe yeni bir kabada Katedrale gelmiştir. nun tasarısı hazırlanmakta Her neyse, bir ay veya altı ay, mesele orada değil. Mesele, özel Z sabah Atina Katedralinde yapılan Düğün sahibi olarak hareket eden olduğunu açıklamıştır. Balikle mühletin, ister düğün hediyesi olsun, ister Makarios'nn E bir nikâh töreni ile evlenmişlerdir.Ana Kıraliçe Frederika, BaşpiskoE Mahallî saatle 9 da saraydan hare kan, «Türkiyede her türlü aGüvenlik Konseyindeki sulb taarruzuna cevap teşkil etsin, 2 ket eden düğün alayının önünde Da posun takdis ettiği nikâh yüzükleri şın hareketler ezüecektir, verilmis olmasındadır. E nimarka Prensesi Anne Marie'nin ni damat ve geline takmış ve sonra ezilmeğe mahkumdur» demişAncak hemen isaret etmek gerekir ki, Atina'dan gelen ve Anka E arabası bulunmaktaydı. Arabada ba Kıral ve Kıraliçenin başlarına taç(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) ra'da yetkililerce yumnsatılan haberle, Hükümetin son birkaç 5 bası Danimarka Kıralı ile oturan ları giydirerek Ortodoks an'aneleri gün içindeki tutum ve davranısları arasındaki tezat hayli ilgi 5 yeni Yunan Kıraliçesi, eski Yunan gereğince üç defa yerlerini değiştir (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) cekicidir. Daha dün Içisleri Bakanı öztrak, basın toplantısın E stili. beyaz ipek organzeden bir geE da kesin bir ifade kullanmış \e sadece çıkartmaların insanî E linlik giymişti. Gelinliğin altı metolaeağından bahsetmisti. Oysa bir çün sonra Hükümet, «dü re uzunluktaki kuyruğu Katedralin z ğün havası» gerekçesine dayanan istefe karsı bu yumusama E kapısmda arabadan inerken epeyi z E güçlük çıkarmıs ve Konstantin'in yı göstermistir. Gerçi Ankara, «esasen kararın bir aydan ön ş ce uygalanamıyacağını» söylemekle, mühlet verildiğini değil, Z zorlnklar yüzünden nygnlamanın geri bırakıldığını iddia et = mektedir. Ancak bu iddia içinde bile Kostopulos'un isteğinin Z kabul edildiğini sezmemeğe imkân yoktur. = Dıs politikanın çıkarlara göre karşılıklı tâvizlerle yiirütüldüğünü = bilmiyor değiliz. Ve bu arada özellikle Yunan uyruklnlann = Türk uyrnklu Rum vatandaşlarla karıştırılmasından sonra Ş Birleşmiş Milletler çevresindeki havanın pek lehimizde olma = dığı da malümdur. Ancak hemen söylemeliyiz ki, mesele ba = şından yanlış tutulmuş ve 1930 tarihli Türk Yunan anlasma = sının feshi sadece iki devieti ilgilendiren bir muamele görü E z Ankara 18, (CamhuriyetTeleks) sü içinde ele alınmıştır. Gerçi görüs, devletler hukuku bakı E Avrupa Konseyinin yeni Genel E mından yanlış değildir. Fakat Yunanistanın bunu dar hndnt Ş Sekreteri Peter Smithers, bugun z lar içinde bırakmıyacağı, sonunda mntlaka aleyhimizde kul E Başbakan İsmet Inönü ile göruş. z lanabileceği hesap edilmeli, feshin ihbanndan itibaren dış te.ş = müştur. E kilâtımızla ve parlâmanter diplomasinin öngördüğü yollarla = Ş Yeni atandığı bu görevi dolayı= mesele dosta düşmana anlatılmahydı. Bırakınız bu konuda = siyle, Konsey üyesi ülkeleri tanı ikna metotlarının kullanılmasını, «muzir faaliyetler» gibi ta E ma amacı ile geziye başlıyan GeZ 3 mamen bir devletin iç işlerini ilgilendiren nyçulama dahi, Z nel Sekreter, bu sabah Anıt Kabri içerde ve dısardaki beceriksizliklerimiz yüzünden dünya halk E ziyaret ettikten ve Dışişleri Ba. z E oyona bambaska şekilde aksetmiş ve netice hiç de lehimizde E kanhgı Genel Sekreteri Fuat Bay E ramoğlu ile görüştükten sonra Dıs olmamıştır. z isleri Bakanı Erkin tarafından ka= Simdi merak ediyoruz, ba mütereddit yumusama acaba havayı = bul edilmiştır. E değiştirecek midir?.. E E Bu görüşmeler sırasında Konsey Ş ile ilgili çeşitli anlaşma ve mese E Ecvet GÜREStN E leler ele ahnmış ve kendisine Kıb. Z EıııtuııuıııııııııııııııııııııııııııııııııuımiMiıınıııiHiıuııımmımHiııfi rıs konusunda gerekli bilgi veril(Arkan Sa. 7, Sü. S da) Yunan Kıralı egi ile düğünjeri j«re£ine verilen resepsiyona gelirkea UrtlUl> Mühletmi? İ Y n n a n K ı r a l ı d t t n notları Danimarka Marie ile evlendi y Bakan: "Hayatını kazanarak oknma şekli uygulanacak,, Minibüsler çalışmayınca halk taşıt sıkıntısı çekti İ Avrupa Konseyi Genel { Sekreteri Kıbns işinin 1 bir Avrupa meselesi İ olduğunu söyledi Kırklareli. 18 (Telefonla) Şehrimiz Halkevinin eski Halkevi salonunda «Türkiyenin geri ka lışınm nedenleri» konusunda dü zenlediği açık oturumda bazı iizücü hâdiseler cereyan etmiş ve olaya polis müdahale etmek zorunda kalmıştır. Çok kalabalık bir dinleyicinin izlediği açık oturumda konuşmacı • lardan İsmet Solak, Türkiyenin geri kalışı nedenleri arasında dinin listismar edilmesini, İmam HafiT> I (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Edirnede tertiplenen bir açık oturumda hâdiseler çıktı DAYAN'AMADILAR Sonbahann gelmesi ve havalann soğumasına rağmen denize girenlere yine sık sık rastlanmaktadır. Düa Dolmabahçe nhtımına geien bazı öğrenciler denizin güzelliğine dayanamayıp denize atlamışlar ve daha sonra da meydanda oynamışlardır. Resimde daha sahile varmadan soyunmaya başlıyan çocuklar görülüyor. "Good Year grevi,, ile ilgili 15 sendikacı dün nezarete alındı Sendikacılar hakkında stok mallann dışarı çıkarılmasına mâni olunduğu için tahkikat açıldı (Yazısı 7 nci sahifede)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog