Bugünden 1930'a 5,486,121 adet makaleKatalog


«
»

Milli Eğitİm Bakanhğınca yayımlanan İSLÂM flNSİKLOPEDİSİ'nin 39, 42, 43, 44, 45, 46 nyılı eüriarinin iklnd baskılan çünrustır. Bakaniık yaymevlerryk bflrün kttape»iarda beherinia fiyab 10ı liradaa Mtd17481/U047) 41. yıl sayı 14415 umhuriYet KÜBUCUSU: YUNUS NADİ Telgraf T» mektap sdral: Cumhuriyet tctenbul Poste Kutasa: tsteotnri lfo 9M Telefanlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 3 9 8 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 » ANKARA Özel Yükseliş Kolejinde Yalnız aynlan Cğreneüerden Orta Ldsenin bütün nmfianndB kaydı tiline lerin yerine yatılı ve jündüzJO mahdut (Girif imtihansayıda öğrend almaı sızdır.) (Terti Çakmak Müracaat: Kı&lay Sok No: 30 Tel: 12 Bahçelievler Şubesi feoa Durak İT tad •okak bitiml)/Td: 13 25 05 HAS: 1463/U033 Como 18 Eylul (964 Güvenlik Konseyi Kıbns ihtilâfmi görüşmeye devam etti Ancak kabul edeceğimiz hal çaresi taibik edilebilir Delegemiz Eralp yaptığı konuşmada " Dünya kamu oyu Kıbns Rumlannın davranışını mahkum edecektir,, dedi 11 "Yunan uyrukluların ikamet slireleri uzatılamaz ve uzalılmıyacaklıı „ Içışlen Bakanı Orhan öztrak, dün sabah, cYurt dışı edılmelerl gereken Yunan uyruklu Rumlann ikamet lüreleri uzatılamaz ve uzatılmıyacaktır» demıştir Vilâyette, Valı Niyazi Akı ve Emniyet Müdürfl Haydar özkm ile yaptığı toplantıdan sonra basın mensuplarının sorulannı cevaplandıran Içışleri Bakanı, .Yunan uyruklu Rumlan sımdilik Türkıyede mısafir mi sayacağız?» sorusuna da, cEvet» diyerek cevap ver» miştir Bakan ile basın mensuplan arasmda geçen konuşma şu şekilde olmuştur : 16 eylülde sona eren tkamet Anlaşması gereğince yurt dısına çıkanlmalan gereken Yunan uyruklu Rumlar hakkında ne gibı bir işlem yapılıyor? Kendilenne teblıgat yapılanlar var mıî Hangi tarihte yurt dışı edilecekler? Yurt dışına çıkarılacak Yunan uyruklular, büyük bir kütledir. tnsanl şartlar altında çıkanlmalan temin edilecektir. Çıkarma tarihlerini de cesameti ölçüsünde tâyin edeceğiz. Yunanistan ile aramızdaki anlaşmalar bitmiştir. Bu duruma göre artık Türkiyede kalamaziar Listeler üzerındeki çalışmalaı 1810 kişininki hariç, tamamlanmamıştır Anlaşma fesh edildiğine göre. Ankara 17. {Cumhnrivet . Teleks) Yunan uyruklu Rumlar 16 eylülden Paris Başkonsolosu Talat Kusonra hangi sıfatla Türkiyede kala Iay"a malive müfetti<!İerinin vaptık caklar? lan incelemeden sonra işten el çek Anlaşmalann sona ermiş olma 'irilmiştir. sına rağmen. bu gibi kimselere veBaşkonsolos hakkında müferrisin rilmiş ikamet müsaadeleri vardır raporuna istinaden tahkikat vapılBu sürelerinı doldurmadan. bukuki maktadır Raporda belirtildisjine ?5" bir sebep olmaksızın yurt dışı etme re kasada açık çıkmış fakat sonra, muamelesi yapılamaz. Yurt dışı edi Dara yerine konulmuştur.. Dışişleri lecekler arasmda çok az olmak la Bakanlığı. Başkonsolos Kulay*ı tner beraber 1965 yılınm son ayıns kn keze ça6ırmıştır. dar devam eden ikamet müsaadesı Pra« B. Elçm£ine İ. Erez atandı olanlar var. Bu durumda olanlar Ankara 17. (Cumhuriyet • Teleks) yürürlükteki Türkiye Kanunlarının Moskova Büyükelçiliğine atanbahşettiği imkânlan kulanacaklar ması kararlaştınlan Brüksel Büvükdır. elçisi Hasan lşık'a Rus Hükümeti Yurt dışı edilmesi gerekenler gerekli agremanı vermiştir turist sıfatı ile daha bir süre TürkiIsık'tan boşalan yere Bayede kalabilirler mi? kan lık Genel Sekreteri Fuat Bay Bunlara turist sıfatı atfedile ramoğlu. onun yerine de Siyasl lşmez. Cünkü YunanistanIa aramızda ler Yardımcısı Haluk Bayülken Revize anlaşması yokrur Bu bakundan tirilmektedir. ikamet süreleri uzatılamaz ve uza Öte yandan. Prag Büyükelçilitine tümıyacaktır Ismail Erez atanmı^tu Gres. Bakan Daha önceki yurt dışına çıkar lık ikinci tktisat ve Ticaret Dalresi (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Genel Müdürüdür Dün bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Öztrak aynca Yunan uyruklu Rumlann şimdilik Türkiye'de misafir sayılacaklannı söyledi İlk yardım Kıbrıs'a ulaşlı Amerika yeni bir için üçlii görüşmeler yapılıtıasını isfiyor Ankara 17 (Cumhuriyet • Te nin Washington'da yaptıklan leks) Cenevre görüşmelerin toplantıdan sonra Kıbns konu (| de ikili müzakerelerin Makarios' sunda yeni bir müzakere saflıa un davranışlan yüzünden bal sının açıldığını söylemektedirtalanması üzerine Amerika'nın ler. Cenevre görüşmelerine şimJ bu defa ikili müzakereler yeri dilik kaydiyle devam edilmiyeceJ ne daha ihtiyath ve ciddi ola ğini belirten bu çevrelere göre rak işe Lefkoşe'yi de dahil ede Amerika, üç başkentteki Büyükrek üçlü müzakerelere girişece elçileri kanalı ile Kıbns konusu ği öğrenilmiştir. na bir çözüm yolu bulma amaa Dışişleri Bakanlığma yakın ile calışma ve teşebbüslere girişmıstir. Eskisine nazaran daha çevreler, Amerika'nın Ankara, (Arknsı Sa. 7, Sü. 5 te) Atina ve Lefkoşe Büyükelçileri Yeni Arabulura Galo Plaza New lork (Birleşmiş Milletler) 17 Güvenlik Konseyi Kıbns meselesi üzerındeki muzakerelerine bu gece Türkiye saati ile 23.33 ten ıtıbaren yenıden başlamıştır. Akşama kadar Malezya meselesi île meşgul olan Konsey, kısa bir yemek tatilinden sonra Kıbrısla ilgıli muzakerelerine saat 23 te sevam etmek üzere dağılmışsa da Başkan Sovyet delegesi Morozof salona yanra saat geç geldığinden 34 dakika gecikme ile çahşmalarına başlayabilmıştir. Birleşmiş Mılletler Banş Gücü Kuvvetlerinin Adada 26 eylülden (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Borçlu sınıf geçme usulü kesinlikle uygulanmıyacak Bakan, usulün sınıf doldurmaya yaradığmı söyledi Denizcilik Bankası ile Ulaşİş yetkilileri birbirlerini itham ediyor Ankara, 17 (Oumhnriyet.Teleks) hım öktem bugün, «Borçlu sınıf Mıllî Eğıtım Bakanı Dr. tbra geçme» sısteminın tatbıkın? devam edılmıyeceğinı kesın olarak bir defa daha bildırmıştır. Yann bu hususta bır de basın toplantısı yapacağını bıldıren Bakan, «Borçlu sınıf geçme» sıstemının sımflan doldurmaktan başka bir sonuç vermedığinı, bunun için kaldınldıgını ve bu hâlin kaltteli öğrencı yetiştırilmesim önledığını ifade etmiştir. öte yandan Gaziantep lisesinde Denizcilik Bankasımn alö is ye bır dersten borçlu olan öğıencı rindo işkolu seviyesinde greve giden velilen adına bır heyet bugün Ulaşİş Federasyonu, dün bir bildi şehrımize gelmış ve Milli Eğıtım ri yayınhyarak Denizcilik Bankası Bakanı tbrahım öktem ile göruşGenel Müdürü Nedret Utkan'ı ve mek ıçın tes^bbüse geçmışlerdır yardımcılarını istifaya dâvet etmiş 500 ımzalı bır dılekfeyı Bakana lerdir. Federasyon yöneticileri Ulag verecek olan heyet, hıç olmazsa tırma Bakanı Ferit Alpiskenderi de bir defaya mahsus olmak üzere tek dersten borçlu olarak geçmedenizcilerin dâvalatı üzerine siyetle eğilmediği için suçlamışlar erinın temımnı ıstemektedirler. dır. Öte yandan Denizcilik Bankası, dün bir bildiri ile grev hakkında halk efkârına açıklamada bulunmuştur. Bildiride bugüne kadar imzalanan toplu sözleşmeler ile Gemi adamlarına senede 12 milyon lira tu tarında zam verildiği belirtilmektedir. İşletme yöneticileri işçilerin ve sendikalann bundan önceki zam ları gözönünde bulundurarak Federasyonun almış olduğu grev karan Kıbns bize meselelerimiıden na katılmıyacaklarını da tahmin et çoğuna onotturdu. Yahnt daha tiklerini ifade etmişlerdir. # doğnısu onlan rafa kaldırdık Meselâ en başta plânlı kalkınma âdeta plânlı gerileme gibi bir şe> oldu. Reformlar, reorganizasyon lann artık adı bile anılmıyor Devlet daireleri sadece günlüfe işleri tedvirle görevli. Velhasıi bir miskinlik, bir vnrdum doymazhk ki sormaym. Sankj bn Kıbns meselesiyle sadece tsmet Pasa defil de vukandan asağıya doğru bütün kabüıe ÖTeleri ve derece derece bü Ankara, 17 (CumniıriyetTeleks) tün memurlaı, iktLsadî devlet te Hazırlıklan yapılan toprak refor şekküüeri de mesgnl. Oysa Kıbmu kanunu tasansının önümüzde rıs işinde notalan büe bizzat ki hafta içinde Bakanlar Kurulun İnönü'nün kaleme aldığı, görevda müzakeresine başlanacaktır. lilerin sadece müşavirlik veva Bu hususta kendisi ile görüstügü kâtiplik yaptıklan herkesçe bilimüz Tanm Bakanı Turan Şahin, ta niyor. sannın hazırlıklannm tamamlandıYa gerisi? ğını, gelecek haftadan itibaren BaGeride kalanlar aslında fîgüran kanlar Kuruluna sevkedileceğini ve bile değfl. Düşünmeden, anlamaderhal müzakeresine başlanacağmı dan, hattâ belki de görmeden sasöylemistir. dece bakıyorlar onlar. Tıpkı en acayip saatte Galata köprüsflnden denizi seyreden birinin etrafına toplanmış knrn kalabahk gibi... İçişleri Bakanj Öztrak dün Vilâyetteki toplantıdan çıkarken Malkaralı, çarşafb bir kadının derdini dinlemiş ve köy çeşmesine lâzım olan boruyu temin edeceğini söylemistir. Resimde Bakan siyah çarşaflı köylii kaduu ile konnşurken görülmektedir. Paristeki Başkonsolosuıw"a işfen el ^ Makarios'un davranışı için Erkin Anayasanın yeniden lalbiki ve iadesi icabeder» dedi Ankara, 17 (CumhuriyetTeleks) BaşDiskopos Makarios'un Birleşmiş MiUetler Genel Sekreteri U Thant'a gönderdiği beş maddelik plânın görüşülmeslnden sonra Bakanlar Kurulu toplantısından çıkan Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin «Makarios nlânımn» maddeleri nin «Türklere karşı işlenen zalim muamelelerin bir itiralı» olduğunu söylemistir. Dışişleri Bakanı Erkin, Makarios plânı hakkında ne diyeceği sorulduğunda şunlan söylemistir: «Makarios'un Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine gönderdiği yeni plânın maddelerinin hepsi şlmdiye kadar, Türk^ere karşı işlenmiş olan zalim muamelelerin itirafıdır. Bu muameleler Kıbns Türklerine neden reva görülmüştür? «Ekonomik abluka» diyorlar, neden yapılmıştır? Bilmek istiyoruz. Verilen teminatın bütün Türk camiasını tatmin etmesi ve Kıbns konusunda yeni bir hal sekli ortaya çıkıncaya kadar anayasamn yeniden tatbiki ve iadesi icabeder?» lıliili'i lliilıiinı siyasi a( ılii\iiııiilnınliöini ancak iıajia nlaııların müraraaiları liiiliıııli1 üereMi Nnııiıı yapıldığını söyledi Ankara 17 (CumhuriyetTeleks) Adalet Bakanı Sedat Çumralı bugün sıyasi mahkumlar ıçın bır affın bahıs konusu olmadığını söy lemıştır. Bakan, hasta olan siyasî mahkum lann tahlıye ışlemlen ile ılgili olarak şunlan belırtmıştır: c Siyasî suçlardan hükümlü bulunanlardan. Anayasanın 97 ncı maddesı gereğince sürekh hasta lık, sakatlık ve kocama halıne müptelâ olduğunu ıddıa edıp af ısteğınde bulunanlar sağlık kurul lanna gönderılmekte. sağlık kurullarınca venlen raporlaT da Adlî Tıp Meclısının mütaleasına sunulmaktadır. Adli Tıp Meclısinee raporda belırtılen hallenn kabulü halinde, esasen Cumhurbaşkanının yetkisi çerçevesınde bulunan özel af için kendısıne arzedılmektedır Adl! Tıp Meclısinee bugüne kadar sıyasi hükümlülerden Selim Yatağan hakkında venlen olumlu rapor Cumhurbaşkanına arzedilmıstır DıSerlen hakkındakı rapor lann ışlemlen sona ennce onlar hakkında da geregı yapılaeaktır.» Ankara, 17 (CumhuriyetTeleks) Federal Almanyanın Türkiyeye NATO çerçevesi içinde yaptığı askerî yardımın kısılması konusunda bugün Dışişleri Bakanlığında önem li bir toplantı yapılmıştır. Bu toplantıya Genel Kurmay Başkanlığı Lojıstık Daıresi Başkanı Tıığgeneral Mıthat Ceylân, İkmal ve Koordinasyon Daıresi Başkanı Tuğgeneral Mustata Gokmen, Dışişleri Bakanlığı Bınnci Daıre Genel Müdürü ve NATO Daıresi Genel Müdür Vekili Pertev Subaşı, Alman Büyükelçisi Dr. Gebhardt von Walther ve Büyükelçilik Askeri Ataşesi katılmışlardır. Alman hükümetimn önceki gün Bonn'da Büyükelçimiz Ziya Müezeinoğluna verdiği notanın aynnü(Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Alman asherî yardımının kesilnıesi lıiııııı\ııııılii önemlj bir ni|iliiııiı yapıldı • Makarios, Yunan Kıralının düğününe siyaset karıştırdı Piskopos Kırala hediye olarak üzerinde «Tanrımn Kıral Konstantin ile Anna Maria'ya saadet ulaştırmasını ve kıralbğı süresince Kıbns'ın da onun idaresinde bulunmasını temenni ederim» ibaresi yazılı bir tabak götürdü NE StHİRDtR, NE KERAMET Gölge edenler Rumlann, Ruslardan uçak ve roket istediği bildiriliyor Lefkoşe, 17 (ajı.) Yunan Kıralı Konstantın'in düğününde hazır bulunmak üzere Atina'ya hareket eden Makarios beraberinde hediye olarak bir gumüş tabak taşımak. tadır. Czerınde çeşıtli Rum emellerını belirten motıflerin bulunduğu tabakta Makarios'un kendi el yızısıyle kazılı şu ibareler bulunmaktadır: «Tanrının Kıral Konstantin ile Anna Maria'ya saadet ulaştırması. nı ve Kıralhğı süresince Kıbns'ın da onun ıdaresınde bulunmasını temennı ederim.» Dığer taraftan Rum Hukümetıne yakınlığı ile meşhur olan «Fıleleftheros» gazetesi Moskova temaslan sırasında Sovyet Hükümetimn Kıbns'm bağımsızlık ve toprak bütünlüğünü garanti etmesi yo. lunda olumlu gelişmeler kaydedil. dığını behrtmekte ve buna muvazı olarak da Kıbnslı Rumlara savaş malzemesi, uçak ve roketler verileceginden bahsetmektedır. Gazete aynı zamanda Eus yardımı sayesinde Kıbns'ın yenilmez bır savunma sistemıne kavuşaca. ğını ve böyle« Türkiyeden gelecek bütün çıkartmalara karşı emniyette olacağını iddia etmektedir. Öte yandan Makarios'un Genel Sekreter UThant'a yolladıgı mesajlarda ortaya attığı teklıflere rağmen Adanın birçok bölgelerinde tekiiflerin yürürlüğe konulmamış olması Türk toplumunun endişelerinin ne kadar yerinde oldu. ğunu göstermektedir. En son, dün Baf kazasmda Dağaşan köyü Türklerinin üzüm top (Arkası Sa. 7, Sfi. 4 de) Toprak Reformu tasarısı bu hafla Bakaıtlar Kurulunda görüşülecek Gemerek Belediyö Başkanı ahçılık yapıyor Sivas 17 (aj.) Sivas'm Gemerek tlçesi Belediyesi, ilçeden geçen turistlerin ihtiyacmı karşılamak üzere açtığı turistik lokantaya. açıldığmdan bu yaha gerekli vâsıflan haiz personel bulamamıştır. Bu durum karşısmda, Beledıye Başkaru Ragıp Çatak. lokantanm ahçılığını üzerine almış ve digeT belediye mensuplanna da mesai saat lerinin dışında lokantada çeşitli fah ri görevler vermiştir. üasfalık çıkan 15 köyde 9 bin baş Hayvana aşı yapıldı Adana 17, (a.a.) tl Veteriner Müdürlü&ünden verilen bilgive eöre. çeşitli hayvan ha>!talıklan gSru len 15 kövde 9 bin 823 bas hayv«ına aşı tatbik edilerek hayvan telefat» nin önüne gecilmistir Son alti ay içinde Adana ilinin fld köyünde «koyun çiçeSi». 3 kövünda «şap». 4 kövünde «yanıkara» 3 k5 vünde, proplazmoz» fld köyünde .Iru duz> bir kövünde de «tavuk çlçeği tesbit edilmiştir. tzmir, 17 (aa.) îzmir'deki hastanelerden birinin başhekimliğini yapmakta olan bir doktorun dört böbrekli olduğu tesbit edilmistir. 43 yaşındaki doktorun dört böbregi de aynı büyüklükte ve faal durumdadır. Doktor bir süre önce saŞ tırafında hissettiği sancı üzerine böbreklerinin filmini çektirmiş ve olay böylece meydana çıkmıştır. Aralannda ikişer santim mesafe bulunan böbrekler, dört ayn idrar kanalı ile mesaneve acılmaktadır. Dört böbrekli doktor, bir süre önce îstanbul'da ameliyat olmus ve saŞ 'ist böbreginden nohut irili5inde bir tas aldırtmı<=tır fArkası Sa. 7. Sü. 4 de) 4 böbrekli doktor sadece fazla su içmesinden sikâyeiçi 95 yaşındaki bir kadın ikiz çocuk dünyaya getirdi Âzankapıda yarım yonca şeklinde geçit yapıhycr Geçit için tersanenin iki kızağı istimlâk edilecek Şehnmızdekı trafık akımını artırmak tçın inşaatma başlanaD Unkapanı yonca yapragı ile Saraçhanebası yeraltı oto geçıtlerıne bağlı olarak, Azapkapı Meydanı da eie alınmıştır. Beledıye tmar Plânlama Müdürlüğünce hazırlanan plâna göre. Azapkapıda da yanm yonca yaprağı ınsa edilecek, duraklamalar önlenecektır Yonca yaprağı tamamlandıktan sonra Karaköy tstıkametınden gelen araçlar. alttan geçerek Unkapanına dönecekler, Köprü Şişhane ıstıkametınden ıslıyen araçlar, üst geçıtten geçeceklerdır Alt eeçıtın ın(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) t'rf», 17 (Güney tlleri Merkez Bfirosn • Teleks) Sıverek ılçesinden 127 yasında, 15 torun sahibı Mahmut Edıger adında bır sahsın, 95 yaşındaki kansı Fadıme. ıkiz çocuk dünvava eetırmıstır Birı kız, dı§erı erkek olan cocuklara Kıbns ve Yıldız adı verilmiştir. Çocukların ve annelerinin sıhhati normaldir. NEWYORK'A ÎTERLEŞTİ NewYork'un «Central Park» mda gezintiye çıkanlar Jacqueline ve oğlu John Jr. yanında olduğu halde kürek çekerken gördüler. NewYork'a. tamamen yerleştiği bilMuammer EROL dirilen müteveffa Başkan J. F. Kennedy'in eşi Jacqueline Kennedy ilk iş olarak kızı Caroline'i babasıîstanbul Emniyet Müdürü Hay tün kadroyu başka bir karakola nın ideallerine uygun olarak ırk ayırımının tatbik edilmediği hususî mekteplerden birine kaydettir dar Özkın, dün Sirkeci Gannda nakletmis ve kendilerini de vazifemiştir. Bu sandal gezintisinin, Caroline'in hayatında önemli bir yer kaphyacak olan tahsil yıllaruun polls karakolunda vazifeli bir ko yi suiistimal ettikleri iddiasiyle miser va 6 politten mütef«kkil bübaşlangıcı olan ilk günü gereüne yapıldığı büdirilmektedir. (Azkan Sa. 7, Sü. « da) Sirkeci g^ındaki polis karakolunutı 7 kişilik kadrosu degiştirilds Azapkapıda japılacak olan yarım yonca yaprağmın plânı Kuhsat almıyarak çalışmakta lsrar eden mınıbüs sahıplerıne Beledıye cezası kesılmeğe başlanılmıştır Beledıye Zabıtasından kurulu ekıpler, çalışan mınıbüsiere önce ıhtarda bulunmuşlar, daha sonra 25 5 lıra arasmda para cezası uygulamışlardır KeU sılen ceza zabıtlarına rağmen mınıbüsler çalışmışlar. Belerlıveye müracaat ederek ruhsa'larını almamışlardır. (Arkası Sa. 7, Sü. 5 (e) Ruhsotı olmıyon minibüslere 2550 liro cezakesllıyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog