Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

Ankara Bahçelievler Özel Yüksek İktisat ve Tiearei Okulu Oçünca öğretim yılmı başarıyla idrak etmiştir. Mahdut kontenjanma göre öğrenci kaydı başlamıştır. Müracaat: Ankara Bahçelievler Son Durak Telefon: 13 25 05 12 92 34 NOT: Okulumuz kuruluşu itibariyle yıırdumuzda açılan ikind Türk Özel Yüksek Okuludur. 41. yıl sayı 14414 um urıye KURUCUSU: YUNUS NADİ Telgraf v e m e k t u p a d r e s i : C u m h u r i y e t İ s t a n b u l Posta K u t u s u : I s t a n b u l No 246 T e l e f o n k r : 22 42 90 22 42 9 6 2 2 42 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4299 Perşembe 17 Eylul 1964 KON VSA N ARİTtfETİK PROBLEMLERİ ^ Sami ERTEK İlkoktı) 1, IL, i n Sınrf. t e r i memleketlerde 1012 senedenberi Matematik öğretiml ve anlayışında oldukça önemli adımlar atılraıştır Bu yeniükler için Sami Ertek tarafından yazılan ve müessesemizce, Avrupa ayannda, içli dışlı dört renk ofset baskılı ilkoku] Uk üç sınıfına nefis ve 'Jpymetli kitaplar basümıştır. L sınıf 200, tt ve III sınıflar 250 şer kuruştur. Nümuneler gönderilmiştir. Eline geçmeyen öğretmenlere tekrar gönderilir. İNKILÂP ve AKA KJTABEVLERİ 7 .^ \ UThantın raporunu incelemek ve Barış Gücünün Kıbrıstaki görev süresini üç a/ daha uzatmak için dün gece toplanan Konseyi harar Arabuluculuğa Plaza Iflyin edildi {TürkYunan ikamef ve Ticareîp lanlaşması yürürlükten kalktıî Ankmra, 16 (Cumhuriyet • Teleks) Türkiye ile Yunanistan arasındaki 1930 tarihli ikamet, ticaret ve seyrisefain anlaşması bugün yürürlükten kalkmıştır. Anlaştna hükmü gereğınce Turkiye, Yunanistan'a 16 mart 1964 tarihınde anlasmayı feshettığini ihbar etmişti. Bilindiği üzere anlaşma, Yunanhlara Türkiye'de bazı imtiyazlar tanımaktaydı. Anlaşmamn feshıyle bu imtiyazlar da kalkmış olnıaktadır. Bu arada, kalkan imtiyazlar arasmda dikkati çeken en önemlı husus Yunau uyruklulann ikamet sürelerinih uzatılmamalan teşkil etmiştir. Anlaşmanın yürürîükte bulunduğu sırada' Türkiye'de bulunan 12 bin Yunan uyrukludan bugün için 4800 kişi kalmıştır. 7200 kişinin bir kısmı Orhan Eralp, Barış Gücünün aczini ııııııııııııııııııııııııı B. Milletler 16 (A.P. Radyo) Bırleşmış Milletler 16. Guvenlık Konseyınin Kıbrıstaki Barış Gücünün 26 eylülde biten görev süresıni üç ay daha uzatmak için yaptığı oturum konseyin bu ayki başkanı Sovyet delegesi Morozof başkanlığında açılmıştır. Üyelerin de tasvibi üzerine Morozof salonun ilgililer kısmma Turk delegesi Orhan Eralp, Yunan delegesi Bıtsios ve Kıbrıs delegesi Kipnyanu'yu da almıstır. Bu islemlerden sonra Galo Plaza'nın Kıbns işinde Birleşmiş Milletler tarafından arabulucu tâyin edildıği UThant tarafından tebliğ edıl(Arkası Sa. 7. Sü. 1 dr) belirtti Almanyanın askerî dün resmen açıklandı = i Federal Almanyanın bu kararına «ihiilâflı bölgelere silâh, askerî malzeme gönderilmez» şeklindeki prensibi sebep oldn =nl yeni bir vasulandırüun plânı şöyledir: 1 Iktisadi ablukanm tamamen Ankara, 16 (CumhuriyetTeleks) tarafiarın onayı ile olması kararlaş kaldınlması ve Kıbrıs Türklırine tınlmıştı. Finlandiyanın, Stockholm gönderilen veya onlar tarafından a Ekvatörün esld Cumhurbaşkanı Galio Plaza'yı Türkiye, Kıbns ko Büyükelçısi Sakari Tuomloja, taraf lınan her türlü yiyecek maddesinin nusunda arabulucu olarak kabul «t larca onanmış ve bu görevı yürütür Türklerle meskun bölgelere intıkalı miştir. Dışişleri Bakam Feridun Ce ken Cenevrede kurduğu karargâhın nin serbest bıraküması. mal Erkin, bu konuda «Plaza, son da geçirdiği hastalıktan ötürü ge 2 Kıbnslı Türk liderlerin de 7amanlarda olumlu işler yaptı. Ken çenlerde ölmüştü. aynı şekilde davranmaları şartıyle. Bunun üzerine Genel Sekreter Adadajci silâhlı devriye birliklerinin disini arabuluculuğa kabul ettiğimı» UThant'a bildirdik» demiştir. UThant, taraflara Ekvatörün es ve karakolların kaldırUması için ha Cumhurbaşkanı ve kendisinir zırlığa girişilmesi, BUindiği üzere Güvenlik Konse ki yinin 4 mart tarihli toplantısında, Kıbnstaki ö^el gözlemcisi Galio 3 Evlenni terketmış ve yeni Kıbns konusunda bir çözüm yolu Plaza'yı arabulucu adayı olarak yerleşme yerleri anyan Kıbnslı bulmak amacı ile bir arabulucunun bildirmiş ve Turkiye bugün bu isTürklere mali yardımda bulunulma sı ve yerlerinde kalanlann guven atanması ve bu atama isteminin mi onamıstır Ankara, 16 (CumhuriyetTeleks) âııııııiMiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııınıııııııııııııııiMiıiMiııınııııım liklerinin teminat altrna aünması, Bır sure once yapılmış olan 1964(Arkası Sa. 7. Sü. 3 del 1965 ders yılı ümversıtelerarası gırış sınavının sonuçları belli olmuş ve bu sabah basına açıklanmıştır. Üniversıtelerarası Gırış Sınavı Komısyonu Başkanı Prof. Cemal Mıhçıoğlu, bu münasebetle şu açıklamayı yapmıştır : » 33.763 adayın katıldığı 1964 65 ders yılı ünıversıtelerarası gıriş E Papa» Makarios'un çeşitli baskılarla aldığı ablukayı kaldırma Z Mersin 16. (Güney İlleri Merkez sınavı sonuçlan bellı olmuştur. SıE kararının nygulanacajh hakkındakı belirtiler müspettir. = BürosuTeleks) Bir süreden beri navda başan gösteren öğrencilerın § Makarios üzerindeki haskılar gerçekten çesitli oldu. önce Türk ; Kıbns Rum Hükümeti tarafından sayısı 9724 tür. Boylece adayların o § Unkümetınin Adaya pazartesi çünü deniz yoliyle yardım ya z ktisadî abluka altında bulunan Kıb o28,2 sı ile merkezî sısteme dahıl Türklerine Kızılay tarafından kurumlann kontenjanı dolmuş olİ pılacapna dair açıklaması, hem Vunanistan, hem ilgili dev z Z letler ve hem de Birleşmiş Milletler üzerinde etkisini göster z bugün «Yörük Hasan» motoru ile 250 maktadır. Z dî. Öıellikle Ynnanıstan'ın bu kesinlik karsısında hayli telâs = ton gıda maddesi ve giyecek eşyala Bilindiği gıbı, istanbul Tekmk ve r landıjı Kostopulos'nn notamıza \erdiği cevaptan da anlasıl z n yüklenmiştir. Motor bu akşam sa Orta Doğu Teknık Ünıversıtelerı Z maktadır. Yunanıstan'ın bu durumu, ajustos ayındaki bom ; at 19 da limanunızdan Kıbnsa hare ile Ankara İktisadî ve Ticari llimet edecek ve perşembe sabahı MaE bardıman sırasındakı telAslanınasına pek benxemektedir. O Z ;osa limanına varmış olacaktır. ler Akademısı harıç. çok sayıdakı z zaman da Yunan llükümeti, Türkivenin çıkarma yapmaması = Kızılay Müfettişi Nuri Aydıngöz* resmî ve ozel yüksek öğretim ku~ hususunda ricacı olmustu. Zira biiindifı çibi böyle bir çıkar Z (Arkası Sa. 7, Sü. 4 del rumu bu sısteme dahıl değıldır. Z ma neticede Kıbrısa garanti vermıs olan i'unanistan'ı, bu : Z taahhüdün yerine getirilmesı ya da setirilmemesi sıklarından ; = birinı tercib zorunluğunda bırakacaktı. Z Z İktisadî yardım konusunda da durum avnıdtr. Kıbns Rum hü z Z kümetı e | e r ablukanın kaldınlmasını kabul etmemis olsaydı z z. ve Türkiye lorla yardım karannı oyçulasaydı, îunanistan ş = tnüdabale ettiçi takdirde, bir Türk • Yunan taarbi kaçınılmaz Z Z hale çeleoekti. Nitekim bir yandan Türkiye, öte yandan Xu = Z nanistan'ın hazırlıkları bu paralelde ılcrlemiştir. îunanistan Z Z bu bakımdan Makarios üzerine hayli baskı yapmış, hele Bir Z E lesmıs Milletler Bans Gücü Komutanının dnrnmu yerinde = E förmesinden sonra. Rum bfikümeti için baska çıkış yolu kal z Z mamıştır. = E Mamafih bemen söylemek çerekir ki, Makarios'un karannda dıs E E baskılar, özellikler Yunan baskısı yanında, Güvenlik Konseyi E E havasının büsbütön Rumlar ve Yunanistan lebine değistiril E İ mesi gibı besaplar da saklıdır. Hattâ bu besaplar içinde Kıb E = n s ihtilâfını hal konusunda yeniden yapılması beklenen Ame E E rika teklifinr tekrar karsı koymak ve Birleşmiş Milletler Ge = E nel Kumlunda «kendi kaderini tâyin» karannı çıkartabilme = E nm ıhtimallen de varriır. Z E Gerçetqtn. bundan öncekı (>ii\enlik Kurulu toplantısında Yuna E E nistag: meselevi tamamen baska bir yöne doğm çekmekte ba E şariiı* jolanus ve Yunan ovrukluların difer memleket uyruk E Z luları Hf jVnı bızava çetirilmesi bir azınlık meselesi şeklin E E de ortaş^konmustur. Hatırlanacajı zibi, önceki topiantıda E E Fas deleçesı bile Türkiye tutnmunun aleyhinde bnlunmuştu. E E Kısacası. Yunanistan ve Makarios, Güvenlik Konseyi üyele E E rinı kendi istediklerı noktava eetirebilmislerdir. E E Ancak, Kıbnstaki Türk azınlıjına karsı çirisilen iktisadi abluka E E doğrudan doğruya Kıbns hükümeti ve dolayısiyle Yunanistan Z E için ters etki yapan bir vakıa idi. Z E tste Yunanistan ve Makarios simdi bu etkiyi, menfiden müspete E E çevirmeniıı çabası içindedirler ve Papazın CThant'a giinder E E diği beş maddelik tnuhtıra, ilerdeki amaca erişebilmek yolnn : E da yeni uyçulanmaya baslanan politikayı göstermektfdir. = E Bir noktaya daha isaret edelim : Z = Muhtemeldir ki Makarios, Güvenlik Kurulu toplantısındaki ha E E vanın tamamen kendi lehine döndu&üne kani olduktan ve E Z Bans Gücünün yetkileri konusunda karar çıktıktan sonra, as z E keri ittifak anlasmasının feshi konusunda zımnî bir tasvip E E alsın ve dejistirme birliğimiz mesetesinj de böylere uluslara E E rası plâııa çetirsin. Eçer bu yola giderse, abluka meselesi ye E E rini herhalde değistirme birliği meselesine bırakacaktır. E Mlllctlenrası İJİm Aramalan tonfenmmnrt» llmin harbçl gayelerde kul| Ecvet GÜREStN = IşTnimmi tskbilı edildi Gazeteler Plaza' nın arabuluculuğunu Hükümetimiz kabul etti kendı arzulanyle Türkıye' den ayrılmış, bir kısmı ise îçışleri Bakanhğınca millî EEE menfaatlere aykın hareketle n tesbıt edildiŞinden yurt dı şı edilmışlerdir. ^5 Halen, yurdumuzda bulu ^ s nan 4800 kişiden vıze süresı biten 1810 u, içınde bulundu • ğumuz hafta boyunca sınır ^ S dışı edileceklerdır. Geri ka S S lanlann bir kısmıı ken SSS dı isteklerı uzerıne ayrılacak ZSZ lar, ya da ikamet süreleri so S na erınce Türkıye'den çıka ^ ş nlacaklardır. Bu ışlemin en ~ geç 1966 yılı basına kadar devam edeceği samlmaktadır ^ öte yandan, Dışışleri Ba ^ S kanlığmca Hükümet adına S S bugün yaymlanacağı bildiri ^ ş len teblığden şimdilik vazge çilmistir. Bakanlık Sözcüsü * Lefkoşe'den Birleşmiş Milletler helikopterleriyle getiıflmiş olan yiyecekler Erenköy'de bir zamandanSoysal, cîçişleri Bakam Or = ^ Güvenlik Konseyi toplantısından beri Makarios'un iktisadî ablukasından açlıkla karşı karsıya kalmış. Türk miicabitlerine köy ihtiyarlan (Arkasi Sa. 7. Sfi. 6 da) = evvel Makarıos dun gece eirlestarafından dağıtıhyor. miş Milletler Genel Sekreteri UThant'a beş maddelik bir teklif gondermistir. Güvenlik Konseyi arifesinde Ma • .'" >'un dünya kamu oyuou ken Makarios UThant'a beş maddelik bir teklif yaptı Ankara 16, (CumhuriyetTeleks) vunma Bakam Von Hassel, nisan Bonn özel muhabirımiz tarafm ayında Ankara ve Atinaya yapt*dan verılen haber resmen doğru. ğı seyahatlerden sonra Bonn h ü lanmış ve Almanyanın NATO çer kümetınin Türkiyey 50 milyon, çevesi dahilind» yaptığı askeri Yunanıstana ise 36 milyon mark tu yardımın Kıbnstaki durum vaha tannda askerî yardım yapacağını nvetmi muhafaza ettığı müddet bo açıklam'.ştı. yunca kesileceği Bonn hukumetı Alman hükümetinin bu karanna tarafından Ankara ve Atınaya teb «ihtilâflı bölgelere silâh. askeri lığ edilmıştir. malzeme ve teçhizat gonderılmez.» Diplomatık çevrelerden öğrenil. şeklınde daha önceden alınmış bir dığine göre, Batı Almanya Dışış • sebep olmuştur. leri Bakanlığı, Türkiye ve Yuna prensıp kararı nıstanın Bonn Buyukelçıhklerine Bilindiği üzere, Almanya, Cezayir dun akşam bu konuda bırer nota savaşı sırasında da aynı uygulama vermiş ve yardımın kesildığıni bıl yı yapmıştı. dirmiştır Bu arada Dısışlen Baka Belirtildiğıne göre Almanya, a n . Feridun Cemal Erkin, bugün laşmalardan doğan askeri yardım saat 12 de Federal Almanya An • malzemesını gondermeye devam kara Büyükelçısi Von Wather'i ka edecektir.Türkıyeye verilmesı ge. bul etmiştir. Görüşmede yardımın reken 6 hucumbot ile Kopra uçakkesilmesı konusunun müzakere e. larının ımalâtının gecıkm^sının bu dildiği tahmın edılmektedır. yardımın durduru'ması i!e ilgili Bilindiği g:bı, Alman Millî Sa olmadığı da ıfade edılmıştır. Kongo Halk Cumhuriyeti Amerikaya harb ilân etmiş! Brundi, 16 ( a a . • Radyo) Kon nehrinin sağ kıyısında bulunan Ugo'da geçen hafta içinde Lumum sala sehn hava alanını dün akşam ba taraftarı kuvvetler tarafından tekrar isgal etmışlerdir. kurulan ve Çombe bükümethıe kar şı çarpışan «Kongo Halk Cumhuri yeti» Başkanı Kristof Gbenye, dev 33.763 adaytfan 9.724 ü giriş sınavııu kazandı Üniversiteye kabul edilen adayların kesin kayıtları 26 Eylul akşamına kadar devam edecek. Dolayısıyle, oralan tercıh eden veya unıversıteye gırecek kadar yuksek puvan tutturamıyan bınlerce dğrencı bu kurumlarda öğrenıme devam etmek ımkânını bulacaklar Üniversite giriş^imtihanlarının sonucu açıklandı Yumuşama Kıbrıs TOrklerine ilk yardımımız yola çıktı Ne zaman, nerede? Bilindiği gibi sene ortasında kabul edilen bir hususi kanunla bina vergilerinin müdafaa kısmına yüzde yüze kadar değisen bir bareme göre zamlar yapıldı. Eh. vergi vazifedir, herkes tnemlekete karşı olan borcunu ödeyecek, lâkin kanun, malî yılın ortasında çıktığı balde mâkabline de yani 964 bütün yıuna şamil olarak kabul edildi. Böyle olunca bina vergilerinin birinci taksiti ödeme tarihine mayısa yetişemedi. Şimdi Özel tdare radyolarla mükellefleri uyanyor: «964 yüının müdafaa vergisi zamJarına ait tekâlif cetvelleri asılınca ilk taksit vergilerinizi bir ay zarfında ödiyeceksiniz. Gecikirseniz zamh ödemeye mecbur olursunuz» diye! Güzel ikaz! Ancak tekâlif cetvellerinin yani vergi miktarlannm ne zaman. nerelere asılacağı veya asıldığını haber vermiyor, bu hususu öğrenmek için Öıel Muhasebe idare muhasebesine başvurmak istiyenler bu idarenin yeni taşmdığı veri de bulamıyorlar. Acaba radyo ile ilân verirken hem tekâlif cetvellerinin asılıs tarihlerini, hem de özel İdarenin yeni adresini bildirmeL pek zor bir iş mi? Bunlar yapılmadıkça cezalı vergi tahsili adalete ne dereceye kadar uyar? açıklanrştır. Başkent Bujumoura'ya 400 mi) uzaklıktakl genel karargâh Stanlby ville'de radyoya verdlği bir demeç te bu açıklamayı yapan Gbenye, A merika ile harb halinde olduklan için milletlerarası Kızılhaç komls yonunun Stanleyville'e yiyecek ge irmesine izin vermediğınl belirtmiştir. Ankara 16 ( M . ) Milletlerarası Bütün bu milletlerarası teşkllâtla nn Amerikanın dostlan olduklannı tmar ve Kalkınma Bankası, Milileri süren Gbenye «Amerikanın Kı letlerarası Fınansman Kurumu ve zılhaç teşkılâtından faydalanarak Mılletlerarası Kalkınma Birliğiyeni bağımsızlığını kazanmış olan nin Tokyoda yapılan yıllık GüverKongo'da yeni kptliâmlara glnşme norler Heyeti toplantısında Maliye sine izin vermiyeceğiz» demıştır. Bakanımız Fent Melen, bir konuşdır. Halen bır yüksek öğretim kuMoiz Çombe'nin hükümetuıl de rumuna devam ettığı halde fakul virmek istiyen Gbenye geçen ay ma yapmıştır. Melen, gelişmekte olan memlete değıştırmek ıstiyenlerle, lıse Stanleyville'de kendi «halk cumhu ketlerin karsılaştığı güçlükleria son sınıfta kalan veya takıntılı öğ riyetini» kurduğunu ilân etmişti. önlenmesi için girişilen çahşmalarencilerın de sınava gırmış olması Gbenye'nin «yeni bağımsızlığını Ka sınava katılanlar sayısını kabartan zanmış olan Kongo» diye bahsetti n memnunıyetle kaydettikten son baslıca etkenler arasındadır. ğı bölge Kongo'nun kuzey batısın ra, gelişmekte olan memleketlere tahsis edilebilecek mali kaynaklaKazananların listesı radyo ile de dadır. ilân edılmeye çahşılacak, aynca Kongo hükümet kuvvetleri genel rın artırılması ve bu kaynaklarm bütün lıse ve Mılli Eğıtım Müdur karargâhından bugün resmen bıl verilme kayıt ve şartlarının gözlüklen ile merkezî sısteme dahil dirildiğine gore Kongo hukümet den geçirilmesi zaruretıni» belirtmeyi faydalı bulduSunu söylemiş butun kurumlardan öğrenilebıle kuvvetleri Coquılhatville'm 500 kl(Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) cektır. Her fakülte veya yüksek o lometre kuzey dogusunda, Kongo kula girecek oğrencılerın adlan da 17 eylul 1964 persembe sabahtndan itibaren oralarda duvara asılmak suretiyle ilân edılecektır. Kazanan adayların, kesin kayıtlarını yaptırmak üzere 26 eylül 1964 cumartesı günü saat 13 00 kadar, pulsuz bır dılekçe, lıse dıploması veya mezunıyet belgesı, nü' fus kâğıdı örneğı, 6 adet vesikalık fotoğraf. sağlık raponı ve aşı ğıdı, askerlik tecil vesıkası veya terhis tezkeresı örneğı ile ilgili fakülte veya yüksek okullara başvurmalan gerektir (Arkası Sa. 7. Sfi. 7 de) : « s beaîBC *aiW Kalküunâ Birliği Toplantısında konuştu Amerikan Elçisi Erkinle görüştü Ankara 16 (Telefonla) Bundan bir sure önce Amerikaya giden Amerikan Büyükelçisi Raymond Hare dün gece Ankaraya donmü? ve bugün saat 19 da Dışişleri Bakam F. Cemal Erkın'i ziyaret ederek bir süre görüşmüştür. Bılindiği gibi K. Hare, Cenevre göruşmelerinin inkıtaa uğraması ve A cheson plânınm Türkiye için kabul edilmez bir durum arzetmes üzerine Amerikanın Atina ve Lefkoşe Büyükelçileri ile beraber âni olarak Washingtona çağırılmış yeni bir formül bulunması icin (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de ••• 7ıııııııııııııııııııııııınıııııııııııııııııııiiiıiiiıı>ııııııııııııııı*ııııııııııı»'iî «KENDİ TAPIYOB, KENDİ BOZUYOB» Ulaşlş Federasyonu, Denızcılık Bankası ile 75(XJ ısçı adına ışkolu sevıyesınde greve gıtmıstır. Ulaşlş'e bağlı bulunan 8 sendikadan Deniz Taşıtmacılığı, Şehir Hatları, Liman tşletmesı, Marmara Böigesi, £ge Bölgeji Denizcilik Bankasında çalışan 7500 işçi 23 eylulde greve başlıyor ve Deniz Taşıtmacılığı Büro Işçılerı Sendıkalannın ıştirak edeceğı grev karan öncekı gün Bolge Çalışma Müdürlüğüne bıldirilmis ve 23 eylül çarşamba günü greve baçlanacağı tsletmeve (AxkM S«. J. Stt. 7 de) Ükokullar dün 19641965 ders yılına başlamışlardır. Bu münasebetle Beyazıt Deneme İlkokulunda yapılan açılış t o reninde, Vali Niyazi Akı ve Millî Eğitım Müdüru Halis Kurtça hazu bulunmuştur. Vali Niyazi Akı yeni ders yılı münasebetiyle öğretmenlere gönderdiği mesajda «çocuklartmızı, mesuliyet hislerini kuv\etlendirerek, araştırma, inceleme yapabilmelerini sağlajıp, vaptığı araştırma ve incelemeierin neticelerini bir diğerine aktararak, başkaları ile işbirliği yapabilme yeterhğıne kavuşturmamız gerekiyor» demiştir. Resim, ağlayan arkadaşının şöz yaşlaıını gülerek seyreden ilkokul öğrencilerini gosteriyor. YEKI DERS YILI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog