Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

Üçüncü öğretim yılmı başarıyla idrak etmiştir. Mahdut kontenjanına göre öğrenci kaydı başlamıştır. Müracaat: Ankara Bahçelievler Son Durak Telefon: 13 25 05 12 92 34 NOT: Okulumuz kuruluşu itibariyle yurdumuzda açıhm fldnci Türk Özel Yüksek Okuludur. Ankara Bahçelievler Özel Yüksek İklisat ve Ticaret Okulu u m h u r i yet KURUCUSU: YUNUS NADI ANKARA Özel Yüksfelis Kolejinde Yalnız ayrılan öğrâteilerden Ortf re Lisenin bütün sınıflanS|i kaydı sŞinenlerin yerine yatılı ve gundüzlü njahdut sayıda öğrenci alınacaktır. (Giriş imtihansızdır.) Müracaat: Kızılay Şubesi (Fevzi Çakmak Sok. No: 30 Teh 12 92 34) Bahçelievler Şubesi (Son Durak 17 ind sokak bituni) Tel: 13 25 05 HAS: 1462 10906 41. yı! soyı 14413 Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet Istanbul Posta Kutusu: İstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Çarşamba 16 Eylul 1964 Makarios ikti kaldıracağını Yardım malzemesi bugün yola çıkarılıyor Birleşmiş Milletler Kuvvetleri de zor durumdaki Türk köylerine âcil yardıma devam ediyorlar Lefkoşe 15 (A.P.) Cumhurbaşkanı MakariOS'un hükümetinin Klbnsta Türk halkına karşı tatbik edilmekte olan iktisadi Barlş G ü c ü ablukayı kaldırmayı ve Adada muhasara altmda bulunan Türk bölgelerine ne miktar olursa olsun gıda maddeleri gönderilmesini kabul etmiş olduğu bugün Birleşmiş Milletler tarafmdan bildirilmiştir. Birleşmiş Milletlerin Kıbrıstaki baştemsilcisi Galo Plaza. Türklerle Rumlar arasında vuku bulan siddetli çarpışmalardan sonra ağustos başlarında konmuş olan ablukanın, Adadaki gerğinliği azaltmak gayesiyle derhal kaldınlaeaAnkara. 15 (CumhuriyetTeleks) muhtemel geUşmelerl ve içeride a (Arkam Sa. 7. Sü. 4 del Milli Güvenlik Kurulunun bugün lınması gereken tedbirlerl görüş Başbakan İsmet tnönü'nün başkan tük» demekle yetinmiştlr. hğuıda üç saate yakın devam eden öte yandan, toplantıdan sızan hatoplantısında. «Muhtemel bir savaş berlere göre Türlciyeye muhtemel için Bİınması gereken tedbirler tle tecavüzlere karşı ya da savaş ihtiaiınan tedbirlerin hızlandmlması maline uygun olan forunlu tedbirmeselesi» görüşülmtiştür. lerin alınması ile Ugili hustıslar göz Toplantıdan sonra Başbakan Yarlden geçirilmiştir. Aiınan tedbirlerin dımcısı Kemal Satır, basm mensup ileriye muzaf olacağı tfade edllmiş (Arkam Sa. 7, Sü. 2 de) larına «Memleketin dış poütikası, Banş Gücü Knmandanı General Hmaya'nm başkanlıfmdaki Birleşmiş Milletler tahkik heyetinin raporundan sonra acele olarak sevkedilen yiyecek maddelerini havi helikopterler Erenköy'e indikleri zaman Türk kadın ve çocukları tarafından büyük bir sevinçle karşılanularken Lefkoşe 15 (A.P.) Makarios bu akşam evvelce «âsi» olarak ilân etmiş bulunduğu bütün Kıbnsh Türkler için bir umumi af ilân etmeye hazırlanmakta olduğunu ve Kıbrıstaki Türk azınlığma kısılmış bulunan bütün haklannın iade edileceğini açıklannıştır. Kıbnsh Rum lider Birleşmis Milletler Genel Sekreteri UThant'a gunderdiği bir telgrafta Adada sulh ve sükunun iadesi için her Son olarak yurt dışı edilecek 1810 Yunan uyrukludan sonra geriye kalan 3000 kişinin Türkiye türîü adımlar atmaya hazırlanmakta olduğunu bildirmektedır. Milli Güvenlik Konseyi önemli bir toplonlı yoptı Muhtemel bir savaş halinde memleketin savunma gücü, iaşe durumu incelenerek bu konuda yeni kararlar alındı Kumandanı General Timaya Erenköy'de, Türklerin ycdikleri sade suya pişmiş patatea yemeğini tadarken Makarios Türkler için af çıkarıyor Edirnedeki Bulgar Başkonsolosu yasak bölgede görüldi Edirne 15 ISJ.) Bulgaristanın Edime Başkonsolosu Bahçevanof, önceki gece, beraberinde konsolos kâtibi olduğu halde, Kıyık semtindeki askeri bölgede dolaşırken görülmüştür. Başkonsolosu oradan uzaklaştımıak isteyen askeri şahıslar ile Başkonsolos arasında çıkan tartışmada. Bahçevanof subaylara, kendilerini yüksek mâkamlara gikâyet edeceğini bildirmiştir. Öğrenildiğine göre, konsolos luk mensuplan, konsoloshaneden itibaren 40 kilometre uzaklığa kadar, Türk makamlarından izin almaya lüzum kal madan gidebilmektedirler. Ancak, askeri bölgeler, yasak bölge olarak bu prensipin dışında mütalâa edilmektedir. Türkiye ile Yunanistan arasındaki 1930 anlaşması bugün yürürliikten kalkıyor Eğitim ve Öğretim üzerine den '«kmalannın 1966 ya kadar süreceği belirtiliyor Ankara, 15 (CumhuriyetTeleks) yınlanacaktır. Türkiye ile Yunanistan arasında Bildiride, anlaşmanın Türkiye taki 1930 tarihli ikamet, ticaret ve rafından neden iptal edildiği, altı seyrüsefer anlaşmasının yürürlükten ay önce gerekli ihbann Yunanistakalkması için zorunlu olan altı ay na yapıldığı, bu ihbar işleminin anlık sürenin yarın (bugün) sona er laşma hükmüne u>rgun olduğu. ihE Üğretim yılı yine tartışmalarla başladı. Aslında yıllardauberi bu Z mesi dolayısiyle hükümet adına Dış bar süresinden sonra altı ay gecikE tartışmalar devam eder gider ve meselelere çözüm yolu bulmak z işleri Bakanlığınca dünj'a kamu o1 tiğinden anlaşmamn bugün yürürZ bir yana her yıl, bir öncekinden daima daha kötü olur. Neden E yuna yarın (bugün) bir bildiri ya(Arkası Sa. 7. Sü. B dat E olur? Meseleler temelde halledilmemiş, ve önce Türkiyede eğitim E E dâvasının, yalnız okuma yazma değil, toplumun eğitihnesi dâvası Z E olduğuna hâlâ inanılmamıştır da ondan. Meselâ yine Türkiyede ; z eğitim ölçüsü göstermelik okullara. bu işten anlasın anlamasın, E Siyasî Polis. Deniz Polisi. Gümr bazı vatandaşları öğretmen olarak çalıştırmak, yıl sonunda sa Z rük Muhafaza ve Sahil Koruma E dece 0:1lardan. öğrenciler için ders notu istemektir de ondan. : esKa.rh bir olayın tahkikatına el E Bu nedenleri çoğaltabiliriz ve çoğalttığımız zaman 40 yıllık z koymuş bulunmaktadır. r grafiğin yukan doğru değil, aksine aşağıya indiğini görürüz. E Önceki gece. Akdenizden geüp. Karadenize açılıp Sovyet liman • E ilk öğretim seferberliğ» diyoruz; istatistikler gösteriyor ki 1955 te E lanndan biri^ine gitmesi ibtimali Z "o 41 olaı. okuryasar oraııı. 1960 da % 39 a düşmüştür. Bırakı E olan Yunan handıralı 7.014 tonluk E nız ki bu oran Türkiyede gerçek okur • yazar nüfusunu akset E Cinayetin işlendiği Sanyer Belediye Tabipliği binası (.Arkası Sa 1. Sü 3 de> E tirnıez. Kiiy okıılumı bitiren ve eline diploması verilen çocuk Z Z acaba 2 3 yıl. 5 yıl sonra da okuyup yazabilmekte midir? As ; r kerlik devresinde gençlere ilk 6 ay okuma yazma öğretirler. Er E E lerin vüzde 80 • 90 ı gerçekten okurlar ve yazarlar. Ama asker = E lik biter. genç eski hayatma döner ve dönerken âdeta öğrendik z = lerini kıtada bırakır. Okur • yazarlık meselesi bir tarafa, alalım E E orta öğretimi. Öğretmen Dernekleri Federasyonunun yayınladı ~ E ğı bir bildiriye göre memleketimizde ancak toplam nüfusun Z Z vüzde 30 ıınun bulunduğu şehir ve kasabalarda orta öğretim z Z kurumu varmış. Bu demektir ki ilkokulu bitirenlerden bir kıs Z E mı devletin orta öğretim hizmetinden faydalanmakta, diğerle Z E rine ise fırsat verilmemektedir. Kaldı ki vüzde 30 un oturduğu E Z şehir ve kasaba öğretim kurumlarından en az yüzde 50 si ger z E çekten lise veya ortaokul değillerdir. Çoğunun bir müdürü, bir Z E mühürii vardır. Sağlık memuru meselâ tabiat bilgisi dersi ve = Z rir. maliye memuru. hesaptan anlar diye. matematiği yüklenir, E Kıskançlıktan gözü dönen bir şaE derslerin bir kısmı hattâ öğretmensiz yeçer ve sene sonunda E hıs ,dün sabah Sanyer Belediye E tombala çeker gibi imtihanla çocuk ya bir üst sınıfa atlar ya = Tabipliginde, kâtibe olan eski eşini = bütünlemeye kalır. ya da sınıfta kalır. Ashnda bu okullarda z tabanca ile öldürmüştür. Bu arada E kadere kısmete bağlı olarak geçenlerle, kalanlar arasında eği E olaya kanşan Baştabip Zeynel Bo E tilme bakımından fark ölçülemiyecek kadar azdır. Anadoludaki Z ran'ı da iki kurşunla ağır surette E liseleri bitirenlerin üniversite giriş sınavlannda aldıklan derece Z j"aralıyan Muzaffer Akgün adındaki E lere bakarsak Türkiyedeki orta öğretim perişanhğını açık ve z kaatil, şakağına sıktığı bir kurşun E seçik olarak görürüz. Bizim öğrenciliğimiz devresinde meselâ E la da kendi hayatma son vermiştir. E filâıı veya falan ilin liselerindeıı çıkanların daima önde olduk Z Cinayet nasıl işlendi? E ları bilinirdi. Bugün ise değil öndelik. giriş sınavlannı bile ka z Büvükderede bulunan Sanyer Be Z zanamıyorlar. Bırakınız Anadoluyu. İstanbuidaki. Ankaradaki E lediye Baştabipliğinde sağlık rne E şöhretli orta öğretim kurumlannın dahi yetiştirdikleri öğren Z muru olarak çalışan bir çocuk a E cilerin başarı dereeeleri her vıl biraz riaha düşmekte, onlann Z nası Neriman Akgün. her günkii Z yerini özel okullar almaktadır. N'itekim geçen yıl yayınlanan bir z gibi dairedeki işine dönerek, iğnc E istatistiğe göre. giriş sınavlannda ilk 10 başan sırası, özel veya Z Minibiis duraklarından birinin dünkü göriinüşü odasında çahşmaya başlamıştır. A E yabancı okullarındır. Bu sonunç bizi şaşırtmamahdır. Zira A Z radan yarım saat geçtikten sonr.ı E nadoludaki talihsiz okulları bir tarafa bırakalım, diğer okul Z odanın kapısı ansızın açılmış ve e Z lanmızın sımflanndaki öğrenci sayısı, sadece İstanbul ve An z linde tabanca olduğu halde 6 ay 5 karada 2 3 ü hariç, 80 den aşağı düşmez, araç yoktur. Ögre Z önce boşanmış olduğu kocası Mu Z tinı Fransada bile tarihe kanşan klâsik Fransız sistemi içinde = zafler Akgünü karşısında bulmurZ bocalamaktadır. . Z tur. üçuk benzi ve sinirden geril Z Şimdi bir borçlu sınıf geçme gürüitüsü var. Olacaktır. Önümüz ~ miş yüzüyle bir deliden farksız du Z deki yıllar daha büyük gülürtüler de olacaktır. Bunlar eğitim, = jrumda olan Muzafferin. tabancasını E öğretim perişanlığının devam eden keşmekeşin sonuçlarıdır. Z Ihemen ateşlemesiyle Neriman çığ Z Bugün artık mesele ne bir Bakan meselesidir, ne Müsteşar me z jlık atmaya ctohi ürsat bulamadar E selesidir. Yeni anlayışa göre temelden yukanya kadar yeniden E Belediyeden ruhsat almıyan mini tadır. Bunlar bu sabahtan itibaren jj bir külçe gibi yere nğılmıştır. A n E kunıluş ve yeniden düzenlenmeye süratle gidebiliyor muyuz? İn Z ]] k saat 9.30 da başlıyan dran y Z giltere bugüne iki asırda gelebildi, Fransa eğitim meselesini he z büsler bu sabahtan itibaren çalıştı ç ş y a c a k ve çahşa çahştırılmıyacak ve çahşanlar hak ] E nüz halledebildi gibi zorlama yargılardan kendimizi kurtarabi E rılmıyacaktır. Belediyenin minibüs kında da kovuşturma açüacaktır. I bununla da bitmemış ve bu sırada Id fırlıyarak üdhl d Bu E liyor muyuz? Ve siyasal demokrasinin, bütün kurumlar için Z lerin ruhsata bağlanabilmesi için k d yıla mahsus olmak üzere 2500 İj duruma f h k müdahale edeı vermiş olduğu süre dün akşam so lira olan ruhsat harcı, aylık Baştabip Zeynel Boran da, kafasır. Z klâsik anlayışla uygulanamıyacağını düşünebiliyor muyuz? tşte Z na ermlştir. Ancak dört minibüs ler halinde tahsil edilecektir. Hal dan ve göğsünden yediği iki kur mesele bnradadır. sahibi Belediyeye müracat ederek kın sıkmtı çekmemesi için t^î.T.T. şunla, yere serilmiştir. Böylece iki Ecvet GÜRESİN = nıhsat almıştır. Halen ruhsata bağ ;tdaresi otobüs seferlerini arttırmış kişlyi kanlar içinde bırakan 55 ya Maktul Neriman ve eski eşini vurduktan sonra intihar eden Muzaffer SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIMIIIIUUIIIIIIIIIUIl laomanuş 1803 minibüs bulunmak tır. •vli oldukları yülarda £ocukları ile birlikte (ATJUMI Sa. 7, Sü. 1 de) Boğazdan geçen bir Yunan gemisîni kontrole giden moîor ile içindekiler esrarlı şekilde kayboldu Ilkokullorda yeni ders yılı bugün boşlıyor llkokullar 19641963 öğrenim yılına bu sabahtan itibaren başlıyacaktır. Yer darlığı dolayısı ile şehrimizde üç lü ve ikili tedrisat yapan okullarda bu sistemler kaldırılmış ve nonnal öğretim yapmalan sağlanmıştır. Öte yandan, dün saat 20 deki haberlerde, Radyonun, Ankara ilkokullarındaki öğretimin 21 eylül pazartesi günü başlayacağına dair yaptığı yayın, şehrimiz öğrenci velileri arasında şaşkınlık yaratmıştır. Bir yanlış anlaşümadan doğan durum, İstanbul Radyosunca bir ara haber yayını ile düzeltilmiştir. İstanbul Radyosu saat 21.12 de, şehrimizdeki ilkokulların bu sabahtan itibaren tedrisata başlayacağını kesinlikle belirtmek zorunda kalmıştır. Bu arada gazete idarehanelerinin telefonlan da, veliler tarafından durmadan çalmmıştır. Eski eşini ve bir doktoru vurdu, sonra da intihar etti Bir çocuk sahibi kadın derhal öldü, Sanyer Belediye Tabibi koma halinde hastaneye kaldırıldı Bakırköyde prizde unutulan ütü büyük bir yangına sebep oldu Bakırköy, dün sabah büyük bir yangın tehlikesi atlatmıştır. Sakızağacı caddesi, Muharrir Ahmet Rasim sokak 19 numaralı apartmanm üst katmda, elektrik prizinde unutulan bir ütü yüzünden çıkan yangın, kısa zamanda büyüyerek bitişiğinde bulunan 21 numaralı apartmanı da tutuşturmuştur. îtfaiyeye geç haber verilmesi yüzünden yangın. daha sonra yan sokaktaki 15 ve 17 numaralı evlerin çatılarına sirayet etmiştir. Evler daha önce boşaltıldığı için, can kaybı olmamış, ancak, itfaiyenin 3 saatlik faaliyeti sonunda, 2 apartman tamamen, 4 apartman da kısmen yandıktan sonra yangın söndürülmüştür. Zarann 500 bin lira civarında olduğu samlmaktadır. Bugünden ifibaren ruhsatla çolışacak minibüs sahiplerinden ancak 4'ü ilgitilere başvurdu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog