Bugünden 1930'a 5,485,930 adet makaleKatalog


«
»

BATTANİYE'nin Her çeşıdıni en ucuz fiatla İCİLLER MAĞAZASI satar. Sultanhamam Iş Bankası yanı No 53 Tel: 27 28 26 22 55 43 Üâncılık: 2093/10777 u m h u r i yet KURUCUSU: YUNUS NADI KÜLTÜR SERISI Yeni çıkanlar SOSTALlZM G BuurglnP Blnbert P 2S0K. F290K SOSYAL SIN1FLAR ADAliIH TARIHİ M Rousselet P 250 K MODERN BASIN P Denuje» P 250 K P 250 K StîASİ RBJİMLER M Duverfeı F 250 K ÇOCDĞUN CINSEL A. EÖtTtMİ StîASl PROPA J M Domen&n P 300 K GANDA SÖZ ve FTKİE HÜRRtYETİ J B B rj F. 300K FELSEFE MESELELERI B RU!§e] F.400K 41. yıl soyı 14412 Telgraf ve m e k t u p a d r e s ı : C u m h u n y e t I s t a n b u l P o s t a K u t u s u : IstanbuJ N o 246 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 22 42 96 2 2 42 9 7 2 ? 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Salı 15 EylOI 1964 REMZI KITABEVI Muhtemel tecaı/fizlere karşı ü ordu dnnunuM Kıbrıs Tiirklerine yardım için flnamurda hazırlık yapılıyor Ablukamn kaldınlmass için de feşebbüse geçtik Orduda alınaıt tedbirler AUnan tedbırler ozstle şu noktalarda toplanmaktadır • 1 Turk Sılahlı Kuvvetlennde butun personehn ızınlerı kaldı rılmıştır 2 Askerî bolgelerde hava tecavuzlerıne karşı gerekh savunma tedbırlerının alınmasına sen bır şekılde devam edılecektır. 3 Tecavuzlerde çıkması muhtemel yangınlann onlenmesınde, tecrubelenn artmlması amacıyle yangın alârmları yapılacaktır. Bu konuda konuştuğumuz bır yetkılı, bu tedbırlerın muhtemel tecavuzlere karşı almmakta olan savunma tedbırlerının bır devamı olduğunu ifade etmıştır. Ankara, 14 (Cnmhnrıyet Teleks) Turk Sılâhlı Kuvvetlerı alarm durumuna getırılmış ve bu konuda bırlıklere bır genelge gonderılmıştır. Ordudakı bu alârm durumunun, muhtemel tecavuzlere karşı alınmış savunma tedbırlerı olduğu oğrenılmıştır. Kıbrıs olaylan dolayısıyle Turk Yunan ılışkılenmn son derece gergınleşmış olması bu tedbırlere basvurulmasma yolaçmıştır. ikamet süresi sona eren 1810 Yunanlı sınır dışı ediliyor 'çişleri Etekatrnın beyanatı 1 11 11 11 11 1! 1 1 1 Ankara 14, (a.a.) İçişleri Bakanı Orhan öz = trak, memleketimizle Yunanistan arasında akdedil == miş bulunan ticaret, ikamet ve seyrisefain andlaş = malaruun tarafımızdan feshedilmesi dolayvrfvle 16 == Eylul çarşamba günü, Türkivede ikamet süreleri == sona eren Yunan uvruklu Rumlardan 1810 kişinin ^ daha snur dısına çıkanlacağını sövlemiştir. == tçişleri Bakanı, bu münasebetle Anadolu Ajan = sına bir demeç vermiş ve özetle demiştir ki: = j «Buçün memieketimizde yasıvan ve savılan == 4800 kadar olan Yunan uvruklu Rumlardan 1810 == kisinin ikamet müdrlptlpri sona ermis hulunmakta == dır. Emnivet Genel Müdürlüğü tarafından, bunlara = ait listeler hazırlanmıştır. == Buçün vann fctanbul Emnivet Müdürliieüne = gerekli tebliffat vapılarak, bunlar. 10 srün 7arfinda Ş memleketi terke dâvet olunacaklardır. Bu 1810 kişi = den bazılannuı, kendiliklerinden memleketi terket Ş j mis olduklnn tesbit edilmistir. Gerive kalan ve sa == vılan talıminen üc bini bulan Yunan uvruklu Rum == lara ait listeler de hazı rlanmaktadır Bunlann da, = ikamet süreleri uzatılmıvacak. bu suretle memleket == dahilindeki Yunan uvruklu Rumlann tamamı sınır == dısı edilmis olacaktır.» =E Mutlaka gıda maddesi gönderilecek Ankara, 14 (Cnmhuriyet • Teleks) Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay'ın katıldığı ve Başbakan tsmet Inonu'nun başkanlık ettığı Bakantar Kurulunun bugttnku toplantısında, «Bır lesmış Mılletler Kuvvetlen tarafından ıktısadı abluka altında bulunan Erenkoy'e gıda ve jhtıyaç maddesi gondenlmesıne rağmen, Turk Hukumetınce de bu bolgeye gıda ve ıhtıyaç maddesmın gondenlme8i» ve »Ada'nın dığer bolgesmdeki ıktısadı ablukamn bır an once kaldırılmasının talep edılmesı» kararlaştınlmıştır. Ali İhsan Göğüş'un sözleri Saat 11 de başhyan toplantı ıkıbuçuk saat surmuştur Toplantmın devam ettığı sırada Başbakanlıktan ayrılan Tunzm ve Tanıtma Bakanı, Hukumet Sozcusu Alı îhsan Goğuş, basın mensuplarına, «Kıbrıs'takı Turklere karsı Makarıos tarafından gmşılen ıktısadı abluka konusunda her mercı butun tedbırlerı almaktadır Bırleşmıs Mıllet ler Kuvvetlennın yaptığı ve bundan sonra yapacağı yardımdan baska Turk Hukumetı olarak her ne suretle olursa oKun, gıda yardımı v apılmasına kararlıyız» d°mıştır Bakanlar bir teblig yayınladı Salır'ın sözleri Başbakan Yardımcısı Kemal Satır ıse, basın mensuplarına şunları soylemıstır : « Kıbnstakı Turklere gıda jardımı Başkentte Saygonda Gnl. Han duruma hâkim oldu hayat normale döndü. Amerika memnun Savgon 14, (aa.) Sajgon radyo ıü hukumet darbesımn tamamıyle so su, bu sabahkı yayımında, pazar gun na erdıguıı \e General Han Hukume tmın duruma yeniden hâkım olduğvmu bıldırmıştır Hukumet kıtalarmm radvonun kon trolunu elınde tuttuklarını ılâ\e eden Sajgon Radvobu, Bıııncı Bolge subaylarından bır grupun bıldmsını yajmlamı^tır Bu bıldınde âsıîer tak Devlet Memurları Kan un tasansı Mecliste bıh edılmekte ve hukumet darbesı Ankara, 14 (CnmhurıyetTeleks) faıllerı, ıhtılâl aleyhtan olarak va Fatıb, Sultan Mehmet ıle Genç Ankara, 14 (a.a.) Bakan sıflandırılmaktadır Osman'ın mezarlannm açılması lar Kurulunun bugun saat Zaman zaman radjoda bır çaDurum mahailı saatle bu sabah hakkındakı munakasalar Anıtlar 11 den 13'e kadar de\ am eden ğırı ışitıriz ye doğru tersme donmuştur Pazar Yuksek Kurulunda goruşulerek bır tuplantısı sonunda ^u bılrtı «Dıkkat sabahı şehrı ısgal etmış olan Genekaara baglanmıştır ıı \a\ımlanmıstır bastanesuıde bır hasta ıçin ral Kong Von Duc ve Lam Van Phat Yapılan toplantıda mesele enıRH neifalıl kana ıhtıjaç \ardır «Kıbrıs ta, Turk cennatırıe kıtalan, tanklarm arkasmda ağır ağır ne bovuna ıncelenmış ve bahsı Kan \ermek ıstı>enlerın » Kar^ı tatbık edılen ga\n ınSaygonu terkederken, Vıetnam t Bu kan terme çağırüan belkı va Kuvvetlerıne mensup dort avcı Son şeklini alan tasarı, sınıflandırmada kariyer ve geçen mezarlann açılabılmesı ıçın >anı ıktı«adı ablukanın bır kanlı canlı olanlarımızın asabını uçağı şehrın uzennde alçak ırtıfada etraflı bır tetkıkın v|pılmasının an e\\el kaldınlması ıcın bozar. Meselâ vemekte, yahut eğ uçmuş ve hehkopterler ışıklı fuzeler liyakatı ön plâna alıyor ve grevi yasak ediyor zarurı olduğuna karar verılmıştır. Hukumetımızce Bırleşmıs lenceh bir toplulukta böyle bir atmışlardır. Karar gereğınce unıversıte oğreMılletler \e dıger ılgılıler durumuu kevif kacıncı olduğu(Vazısı 1 ıncı Sajtamızda) 10 aydan beri Saygonda yapılan 5 (Arkası Sa. 7. Su 4 de) aezdmde, devamh ^urette tenu duşunenler çoktur. Ancak ıncı hukumet darbesı bu suretle sona ,ebbusler vapılmakta oldumesele bır hayatm kurtanlma ermıştır gu kamu ovumuzca bılm sı olduğu ıcııı hamıvetlilerımız Dun gece geç vakıt Saygona domektedır çırier kan \erır ve hasta kurtu nen Bat.bakan Han Hava Kuvvetle Bu ab'ukanm halen en sıd lur. rı Komutanlığmda bır sure temahdeth sekılde mevcut oldugu larda bulunmuş, bu arada Hukume Şu \ar ki Istanbuldakı hasta ser Erenko\ dur Bu ıtıbar kurtulur ama meselâ Tarsusta te sâdık kuvetlerın komutanları ıle ia Hukumetımi7 bu\uK bır kan bulun.tmadıgından varalılar Amerıkan Buvukelçısıne vekâlet et raahrumıvet ıçınde bulurıan olur g^der. »Nıtekım ev\elkı gun mekte olan Ale\xs Johnson'u kabul Erenk<n sakmlenne ontelıkI Arkası Sa 7. Sfı i deı Tarsustakı otobns kazasmda bizte \ ardım sa^ıanm^i metezat doktorlar jaralılann sırf kan esırıı onemle ele alnıs ve 20 21 Ma\ıs olaylan sanıklan dunku dunışmada kavbından ölduklerıni soylemışlerdır. bu husu^ta acıl tesebbuslere gırısmıs. bu b' le;e\e do^ru Şimdi barış zamaıundayK. Nıhayet, olajlar trafık kazasıdır, c*an dogru\a Turkıve'aen çı yaralanmalardır, ama bız maalda ve ^aru^ı maddeler SP\ ki esef bu munferit olaylarda dabi ı.atı vaptıak Kararını da al4 kan yetistiremhoruz. Ya harb mış \e bu kararını Bırleijini Istanbul Mıüî Bğıtım Mudurluzamanı olsa ne vapacağız? Mılletler Genel Sekreterlıci deneme okullarının Tarsus gıbi en bu\uk ılçeleri ğune bağa Ue ılçılı devletlere bıldırms Sıkı Yonetını Mahkemesı tara den başlanmıştır I Ağır Ceza Mah «mufredat orogramı degıştırılmelı rır fmdan kendılerıne verılen kara kemesinde çok kısa devam eden mizden birındekı devlet hastanesınde kan bulunamazsa gerisini mıdır'» konulu jaz »emınerınde, rın Askerı Yargıtajca bozulması dunku duru^mada Mustafa Guler, artık kıyas edınız (Arkası Sa 7 Sıı , «lei 1948 yıhndan ben \ururlukte buuzerıne dun 2021 Mayıs olaylanna Ahmet Gunay, Vehbı Ozcoskun ve lunan ılk okuı mufredat urograkatılsn 4 sahsın duruşmasına yenı (Arkası Sa. î, Su S da) mında konuların yuklu oiması «e bebıyle «okullann beş \ıl venne. ancak yedı yılda aınamUnabıIeceğiı. ılen surulmüştur On deneme okuluidan <;elen 7 oğretınenın katıldığı bj ^et^ıne^, programın tstanoula gorp ma< halhleştınlerek 1964 î5 oğretım yılında uygulanmasına karar venlrnı^tır Yenı programa şore teorık olarak ılkokul oğrenciMne 2 sınıf Ankara, 14 (CamhnrivetTeleks) ta çevresı, 3 «ınıfta ılı, 4 sınıfta Kıbrıs Turk lıderlerınden Rauf vurdu 5 sınıfta da dunva taı ıiıDenktaş, «Hıle ve entrıkada eşıne SADECE TEKERLEKLERI KALDI Evvelkı gece Toroslarda Sarışejh mevkunde vukubuıan UA~ lacaktır Metod bakımından ıse çoraslanmaz bır maharet gosteren cuklar zekalarına ^nre n'f'rrdı 'ık kazasınm 13 kurbanından 11 mın huvıyetlerı btllı olmuştur Olenler: Omer Sağnak, Emıne Tercan, Makarıos yenı manevrası ıle yıyerılacafe ve çocuğun r . 'ndi{|»nnı| Fıkret Peker Nejat Solar, Yuksel Solar, Durmus Alı Gozı>atık, Mustafa Vural, Huseyın Badur, Meh*ek sevkınde de Türkıyenın haklı gunluk havpta uvguianidsınd >ar , met Badur, Celâl Badur Yasar Kıhctır Ağır iaıalilar hâlen tedavı altındadır. Resım usuruma yuvarve yennde bır müdahalesını onle! BİEİ YER, BtRİ BAKAR.. dım edılecektır. i lanan yolcu otobusunu gostermektedır. (Aıkaa Sa. 7, Sü. 3 de) Makarıos Larnaka ve Maçosa bolgelerindeki Turklerı çıdasız bırakma emellerınden sonunda vazgeçmek zorunda kalmıstır Resımde Lefkoşe'den yuklenmış bir kamvonun Larnaka'da yası\an Tfirk mncahıtlerıne >ıvecek Rötürurken Bans Gücü askerlerinın sozü onünde Rnm polısı tarafından aranm«sı çörülüvor. Bilındigi %\bı Erenkoy ve Lefkoşe kesimlerinde vaşnan Türkler hâlâ iktısadî abluka altında tutnlmaktadır. Istanbulun çeşıtlı bolgelennde mınıbus çalıştıranlara ruhsat almalan ıçın verılen muhlet bugun saat 17 de sona erecektır Konu ıle ılgıh olarak Beledıjeje başvuran mınıbusçulenn, beledıve harcının taksıte bolunmesını ıstemelen uzerıne, Beledıye yetkıhlerı ıle mınıbusçu temsılcılerınm katıldıklan bır toplantı yapılmıştır Toplantıda, mınıbus sahıplennm bır derneğe kaydolma mecburı>etının kaldınlması, 1964 malı yılına ait altı ayhk harç tutarı olan 1050 lıranın uç taksıtte odenmesı kararlaştınlmıştır. Bu karara rağmen ruhsat alamıva rak seferden alıkonulan araçlar ço ğunluğu te«kıl ettığı takdırde, vatandasın sıkmtı çekmemesı ıçın, • İ E T T » ıdaresınce mınıbuslerın çalıştmldığı hatlarda otobus seferlen japılacaktır Minibiislerin ruhsat alma süresi bugiin 17'de sona eriyor Limanımızdaki bir Rus silepinin kaptanı garip şekilde öldü Havdarpaşa lımanında yuk boşaltmakta olan «Hryanoro» adlı Sovyet şılepının suvansı, dun gece esrarlı bır sekılde olmuştur Saat 22 30 da, Havdarpasa Emnıyet Âmırlıgıne ansızın haber verılerek bır ambulansla Numune Has tanesıne koma hahnde kaldırılan suvarı yapılan tıbbî mudahaleve rağmen kurtanlamamıştır Dun gece geç vakıt ısmı Huruçko ola(Arkası Sa. 7, Su. 3 de) «Kan» sızlık Fatihin mezarının açılması için lam ilmî bir inceleme isleniyor Memıırlar haftada saat ealısaeak 2021 Hayıs sanıklorındon yeniden yargılanıyor 4 Eğitimcilere göre ilkokui programı 7 yılda bitiriiebilir Denktaş, Makarios'un gıda yardımına müsaade etmesini «manevra» olarak yorumluyor' J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog