Bugünden 1930'a 5,484,969 adet makaleKatalog


«
»

ANKARA Özel Yükselis Kolejinde Yalnız ayrılan öğrencilerd?n Orta ve Lisenin bütün sınuîannds kaydı silinenlerin yerine yatılı re gündüzlü mahdut sayıda öğrenci almacaktır. (Giriş imtihansızdır.) Müracaat: Kızılay Şubesi (Fevzi Çakmak Sok. No: 30 Tel: 12 92 34) Bahçelievler Şubesi (Son Durak 17 inci sokak bitimi) Tel: 13 25 05 HAS: 1459'10M6 umhuriye KURUCUSU: YVNVS NADI ESTLİ , P r,jo b\l e m l e r i P^.>»ı^ «EM2İYE YfcStT îlkokulUrm 2. ve 3. SımlUrı icın bsçlan başa dört renkîi oiirjk basılan bu kıupjar animetık oğretunuide her cgı«tm?n ve oğrencınib en büyuk yardımcradır. , İlkokullara nümuneler gö&derilnuş f ur. Aimayanlara tekrar göadeniiz. 41. yıl sayı 14411 Telgrai ve mektup adresı: Cumhurıyeî Istanbul Posta Kutusu: Istanbul No 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Pazartesi 14 Eylul 1964 Y I E N d M k ı Yokuru. N.rlOMkç. S, II N EV I Isunbul (İlâncıllk: 2146/10810) Tahkik heyetinin raporundansonra Birleşmiş Milletler Erenköye battaniye ve yiyecek gönderdi General Timaya ile görfişen Piskopos, 20 eylule kadar ablukayı topyekun kaldırmayı düşündüğönü de bildirdi Guney Vietnamda Ordunun bir kısmı Saygonu işgal etti Hava kuvveHerini emrinde bjlunduran Başbakan General Han diğer birlikleri ihtilâlcilere karşı koymaya davet etti Saygon 13, (AP) Tuğgeneral Lam Van Phat, 2.000 kişilik asî kuv vetlerle, pazar günil, zırhlı birlik lerle takviye edilmiş birliklerle Say gon'a gtrmiş, süratle şehri kontrolü altına almış ve Tümgeneral Nguyen Khanb'ın, «Hain» olarak tevkifi için emir verdiğini bildirmış tir. Fakat, oğleye doğru, General Khanh'ın Saygon hava alanında bu lunduğu tahrrun edilmekteydi. Hava Kuwetleri Kumandanı, gazeteci lere, Hava Kuvvetlerini, isyan eden kuvvetlerin üzerine gondermek ni yetinde olduğunu ve asilerın bom balanacaklanm söylemıştir Hava alanı, gıkı bir kontrol altı na alınmış, her tarafa mitralyöz ler, topçular yerleştirilmiştir. Ağır silâhlarla mücehhez uçaklar, bir milddet sonra havalanmışlar ve Saygon üzerinde uçmaya başlamış lardır. Uçaklar, ateş açmamışlar dır. Bununla beraber, durumun çok gergin olduğu ve her an bir iç sa vaşın başlıyabileceği tahmin edıl mektedir. General Phat, geçen hafta Khanh tarafından kovulan subaylann teşkil ettiği bir koalisyona başkanlık etmektedir. Phat, zaptettiği Saygon radyosun dan halka hitaben yaptıgı konuşmada, Khanh'ı «Hain» olarak tavsif etmiş ve halkı, yeni kurduğu hükümeti desteklemeğe çağırmıştır. Phat, KhanhIn siyasi ve dinl karTOsahklar çıkaımalan için, birçok Kimseye para dağıttığını ileri sürmüş, bunun hiyanet olduğunu belirtmiştir. Phst, bir «Silâhlı Kuvvetler ve halk kurtuluş komitesisnin kuruldu ğunu da bildirmiştir. Bu arada, gizH bir radyodan konuşan Khanh da bir demeç yayıntarnış ve «Asiler. bu hareketleri ile, komıinistlere yolu açmak, Güney Vietnam'ı onlara satmak istiyorlar» demiştir. Şimdilik, daha geniş çapta bilgi alınamamaktadır. (Arkası Sa 7. Sü 7 de) | Birleşmiş Milletler | |Timayanın beyanını 1 I haf if letmeye çalışan | |bir bildiri yayınladı 1 = Birleşmiş Milletler 13, ^ = Kıbrıstaki Birleşmiş Millet ^ = ler Barış Gücü Komutanı Ge neral Thimayya'nın, Erenköy deki yiyecek durumunu «skan 1 ^ dal» olarak nitelediği yolunda g ş basında çıkan haberler üzeri^ ^ ne, Birleşmiş Milletler Genel 5 S Sekreterliği dün gece, KıbŞgl rıstaki Birleşmis Milletler Ba nş Gücü Haber Servisince Ge ^ S neral Thimayya'nm demeci ~ olarak yayımlanan 12 eylül tarihli metni açıklanmıştır. Bu Z^ metinde, General Thimayya'ZSZ nın Erenkövü ziyareti sırasın^ = daki konuşmaıında, bazı basın S S haberlerinde yer aldığı gibi ^ S «skandal» kelimesi geçmemek^ S tedir. Fakat General ThimaySSS ya'nm «şimdiki yiyecek ikmali = T sistemi devam ederse, Eren köy'deki durum hızla kötüye ^ S gidecektir» dediği anlaşılmakS ; tadır. Birleşmiş Milletler Genel S S Sekreterliği'nin bildirisinde, S S aynca, General Thimayya'nm ^ ~ Makarios nezdinde bir teşeb = Lefkoşe, 13 (a.a.) Kıbnstaki Bırleşmiş Milletler kuvvetleri, el'an muhasara altında bulunan Erenkoye helıkopter ve kamyonlarla yiyecek maddesi ve battaniye göndermiştir. Doğrudan doğruya Birleşmiş Milletler kuvveti depolarından alınan bu malzeme, oğleye doğru Dekelia Ingiliz üssünden Erenköye hareket eden iki helikoptere yüklenmiş, aynı saatte yiyecek dolu bir kamyon, Birleşmiş Milletler kuvvetlerinın refakatinde Erenkoy'e hareket etmiştir. Birlesmiş Milletler, Erenköy kasabasının yiyecek durumu ile doğrudan doğruya meşgul olmakla, Kıbrısın bu bölgesinde Türkiye ile bir çatışma sebebini ortabüste bulunduğu belirtilmek ^ ^ dan kaldırmayı ummaktadır. Gıda maddelerinin ilk partisi te ve Makartes'un Erenköye ~ Erenköy'e vardı «uygun mıktarda» yiyecek mad *^~ Lefkoşe 13, (a.a.) Birleşmiş desi gonderilmesine izin ver meğe hazır olduğunu General ^SS Milletler Kuvvetlerinin bir sözcüsü Thimayya'ya bildirdiği açık ^ ş tarafından açıklandığına göre, mu lanmaktadır. Yine bildiriye gö (Arkası Sa. 7. Sü 4 deı re, Makarios, Kıbns Türk top "^^ luluğu bu yiyecek maddeleri z^ nin bedelini ödeyebilecek du rumda değilse bunu hüküme ^ S tinin ödemeğe hazır olduğunu = bildirmiştir. | Başbakan Inöniiye gönderilen cizmeler «Türk Hükümetinin Kıbnslı Türklere yiyecek yardımını kabule hazır olduğunu» bildir ZZZ diği açıklanmaktadır. Bununla ^ birlikte Makarios, bu yardım ^ ^ Yine aynı bildiride, Makari S S os'un General Thimayya'ya, = T Öğretmen Dernekleri Federasyonu yeni ders yılına girerken mevcut eğitim politikasını tenkit etti Ankara 13, (Cumhuriyet • Teleks) Eylül ayırun egitim yüıriın başlangıcı olması dolayısile bugtın bir bildin yayınlayan Turkiye öğretmen Dernekleri Milli Federasyonu ılk ve orta öğretim alanlarında düşüncelerini açıklamış ve çok sert teknitlerde bulunmuştur. «Eğitim hizınetlerının ilkesi Anayasa ve Atatürk De\Timlerinde behrtılmiştir. Sıstemın metod ve araç ları 15 yıllık kalkınma plânında tes bit olunmuştur. Bakanlık bunları uygulamakla görevlidir. 20 yıldan beri bir türlu istıkrar bulamıyan eğitim hizmetlenndekı aksaklıklar devam etmektedır» denilen bildiride ilk ve orta eğınmle ılgilı şu gorüşlere yer verilmektedır: İlköğretim «İlk oğretım Anajasa geregmce mecburı ve parasız olduğu halde, okulsuzluk ve öğretmensizlikten ötu rü Anayasanm bu hakkından fayda lanamayan 2 milyon kadar çocuk bulunmaktadır. Yanı okuma çağındaki çocuklann ' ı 35'i okul dışındadır. Diğer taraftan 17135 köyde ilk malzemesımn doğrudan dogru •» • iş Erenköye çıkarılmayıp, bu kullanılan ya için her zamannormal ıthâl =z Klbns Rum heyetİIÜn baş= kanı hafta icinde Krucef ile bir limandan ve görüşebileceğini ümit usulleriyle yapılması gerekti = ~ ~ ^rü^hii^p^^i .imit ğini öne sürmüştür. Makarios, ediyor bu yardım ameüyesinin *tefer ^ ^ Leikoşe, 13 (a.a. • AP • Radyo) ruatı» üzerinde yann General ^ s Kıbrıs hukumetı hey'etme mensub (Arkası Sa. 7. Sii 6 rtaı Arauzos, askerı yardım ve sıyası destekleme konusunda, RusyaKıb rıs goruşmelerının, Pazartesı gunu başlıyacağmı ümit ettiğını soyle mıştir. Hey'et başkanı ve Kıbrıs Rum hukumetı Tıcaret ve Sanayı Baka nı Andreas Arauzos, Rusya'yı, «As ken yardım dahıl, umumi olarak her alanda yardım alabümek amacı ile tazyik edeceğini» ileri sürmüştür. Arauzos, Sovj'etlerden yana, görüş melere kimin katılacağını heniiz okul yoktur. 1964 Devlet Egitim plâ bilmediğim de ilâve etmiştir. nına göre 17.000 ilkokul öğretınenli Aauzos, önumüzdeki hafta içınde, ği de açıktır. Başbakan Kruşçev'i göreceğini ü İlk okul binası inşaatı içm Dev mıt ettığinı ve kendisıne, Makarios' let bütçesınden ayrılan 300 milyon un bir me";ajmı tevdi etmek nıye tınde bulunduğumı da belirtmış, bu lıra inşaat usullennin, kalkınma arada, Makarıos'un mesajının, «Her hamlelenne ujmaması sebebıyle ıs şeyle ılgıli bulunduğunu» ka>det raf edılmekte, muteahhıdı zengm mıştir. etmeye yarayan ihaleler sonunda Kıbns Rum Dışı^lerı Bakanlığı okullar da vaktinde oğretime açıla Umum Mudürü Kosta Aşiyotis'ın de mamaktadır Bu arada 150 ogrencı dahıl bulunduğu Kıbns Rum heve (Arkası Sa. 7, Sü 1 de) (Arkast Sa. 7, Sü. 8 de) SovyelKıbns görüşmelerinin boşloması bu gün bekleniyor M.T.T.B. Genel Başkanı Yüksel Çenge! Başbakan İsmet İnönüye bir çift asker çizmesi gönderilmesi münasebetıyle dün bir basın toplantısı düzenlemiştir. Çengel, bu arada İnönü'ye gönderdiği mek tubun da metnini açıklamıştır. Mektupta aynen şoyle denilmektedir: «Stze bir çift asker çizruesi^gön denyortB. 42 yıl önce Baskumandan Mus tafa Kemal'le birlikte avagımzda kı tozlu çizmelerle azız vatanımızı ıstılâya gelenlere vurdugunuz dar Gençlik İnönüye çizme gönderdi beyi aynı canlıhkla hatırlıyoruz. Sızler o savaştan galıp çıktıktan sonra, ayaklarınızdaki o tozlu çiz meleri çıkanp yeni Turkiyenin uy garlık yolundakı savaşıru «fotin» ayakkabılarla devam ettirdiniz. Başkumandan. yapacaklarımızı en ufak noktalarına kadar bizlere emrederek aramızdan aynldı. O .aamanlaf ^osan hakianru çiğ neyenıer, bugUn yine aynı ıst«kler le, aynı metodlarla karşımıza çıkıyorlar. Oyle anlaşılıyor ki 42 yıl önceki zihniyete Karşı takdir ettiğimiz savaşınızı, tekrar çizme gi yerek devam ettireceksinız. Fakat ı A i l ı m ~ J LÎ T!S»L IÎIIMİ yine en büyük temennimiz üluslann mücadelesuıde Dünya Sulhu Londrada bir Turk fılmı ıçın. banşçı metodlarla galıp gelmelendir. Lütfen hedıyemızi kabul ediniz.» 40 numara buyukluğünde oUn ve 45. devre Istanbul Mılletvekılı Hayrullah Ergın'ın yaptıgı çızmej ler M.T T.B. yönetıcıleri tarafından bugun Başbakana verılecektır. Londra 13. (AP) Londra'da, bır sınema binasında. bir Türk filmmı seyretmekte olan 350 kadar Turk, bır bomba infilâkinden korkularak, boşaltılmıştır. Sinemada filim gosterilnıeğe baş landığı sırada, mahallî polise telefon eden meçhul bir şahıs, öğleden sonra, sinemada bır bombanın infi lâk edeceğini haber vermiştir. Suıemanın sahibi, paniğe meydan verilmeksızin binanm tahliye edildığını. fakat, daha sonra yapılan aramada bomba ihbannın ya lan olduğu an;nş.ılınca. seyırcıleruı bemen hensı gerıye donmüşler ve İstanbuldan gelmış bulunan filmı seyretmıslerdır. Polis. ihbarın, Kıbrıs konusunda mevcut rekabet dola yısiyle mahsus yapılmış olabileceği ni belırtmıştır. Kıbnslı Türkler ve Rumlar, Londrada oldukça geniş top luluklar teşkıl etmektedir. Güney Vietnam, Hindiçini yarımadasmda eski bir Fransız sömürgesıdir. Aslmda dört eyaletten meydana gelen Vietnam, 1953 senesınde, 17. Paralel daıresi esas tutulmak üzere ikiye ajTilmış ve ortaya Kuzey Güney Vietnam olmak üzere ıkı ayrı devlet çık mi'jtır. oynafılan sinemaya bomba konulduğu ihbar edildi 1954 yılında Fransızlann Dien Bien Fu'da yenilerek Hindiçini'yi terketmelerinden beri Amerika, Batı menfaatlerinin temsilcisi olarak Güney Vietnama askeri ve iktisadi yardımda bulunmakta ve Güney Vietnam'm komünistlerin eline geçmesine mâni olmaya çahşmak tadır. Amerika'mn desteklediği ve dunya bapınında «Korkunç Yenge Saltanatı» olarak bilinen Diem tdaresi, geçen yıl y»p'lf>r bir atnkerî darbe ile devTİlmij, Minh adında bir generalin başkanlığındaki ıhtilâl komitesi idareyi ele almıştu:. Bu askeri darbeden sonra daha aradan dort ay geçmeden General Han'ın başında bulunduğu bir kuvvet, yeni bir darbe hazırlamış ve başarıya ulaşmıştı. Bu suretle pazar günü yapı lan hükümet darbesi ile Korkunç Yenge'nin ülkesı Vietnam bir yıllık süre ıçinde üçüncü hükümet darbesine sah ne olmuş bulunmaktadır. Yurt dışmdaki işçilerle ilgili döviz kararı yanlış şekilde tatbik ediliyor Münlh, 13 (Almanya mnhabirimiz Doğan Tanyer bildiriyor) eçen ay ıçinde Resmi Gazetede yaymlanan ve işçılerımız ıçin çok faydalı olan yeni döviz lcurlan. istenılen neticeyı nenüz verememektedir Bilindiği gibı, ışçilerımiz AIman bankaları vasıtasiyle Türkıyeye göndereceklen her mark'a mukabıl vâdeti 320 kurusa, vâdesiz 285 kuruşa sahip olacaklardır Paramızın serbest piyasadakı değerı karşısında, bir hayli ışçı lehine olan bu karann yeteri kadar tşçıler arasında bilınmeyışı ve hattâ ışçılere duyurulmak üzere herhangı bır tedblt alınmamış olması, döviz hareketinin başlamamasına sebep olmaktadır. Karan duyan bazı işçiler ıse, eksık bılgı yüzünden yanlış tatbıkat örneklen göstermektedırler Bunlar Alman bankalanna gıtmekte ve bmktırdığı parayı verıp, her mark ıçın 283 kuru« ıstemektedırler Bankalar ıse bu taleplen reddetmekte ve tyı biı knrarın fcotü yorumu gıbı bır olay ortaya çıkmaktadır Aslmda ışçının bınktır(Arkası Sa. 7. Sö 3 de) Toroslarda 70 metrelik uçuruma yuvarlanan bir olobösün 9 yolcusu öldii, 41 i de yaralandı Tarsus 13, (a.a.) Kayseriden Adanaya selmekte olan, şoför Azmi Gokçek idaresindeki 65 yolcu taşıyan otobus, Toroslarda Çamalan mevkiinde sag ön tekerleğinin patlaması yüzünden. 70 metre derinlik teki fSanışık uçurumu)na yuvarlan mıştir. Kaza sonunda, 9 kişi ölmüş, 41 kisi varalanmıştır. Tarsus Kaymakamı. Jandarma Komutanı, Tarsus Savcısı ile Mersinden gelen yardım ekipleri derhal olay yerine gitmişlerdir. Yaralüardan, ilkokul muduru Yusuf Güler, kazayı şöyle anlatmıştır: «Çamalan mevkiını geçtiğimiz sırada ön lâstik patladı. Otobüs hız landı. Sarıışık'a geldiğimızde otobü sun sağ ön tekerleği uçtu, gerisıni hatırlamıyorum. Birden göğe çıktığımızı zannettün» demiştir. Yaralılar, Tarsus Devlet Hastaha nesmde tedavi altma alınmıştır. Ölu ve yarahlann hüviyetlerinin tesbitine çalışılmaktadır. NATO'ya bajjlı askerî işyerlerinde çalışan 2500 işçi greve hazırlanıyor İlk denemenin Amerikalılar için gıda maddesi stoku yapan Kuzguncuk soğuk hava deposunda uygulanacağı bildiriliyor NATO'ya bagu askeıı ışj'erlerınae çalışan 2500 işçi, greve hazırlanmaktadır. Sendika ilgilileri, bütün formalıteleri tamamlanmış olan grev için ilk denemenin Kuzguncuktaki so ğuk hava deposunda yapılacağııu bildirmişlerdir. Depoda, memleketırıizde bulunan Amenkalılar için gıda maddeleri stok edılmektedir. 16 işçinin çahştığı depoda grev ilân edildiği taktirde, mem'eketimızdekı Amerıkahiarın bır süre için Türk yıyecekîeri ile iküfa etmeleri gerekecektu'. Isçilerin. ücretlerıne zam yapılması hakkındakı talepleri, bu ilk teşebbüs sonucunda olumlu bir şekilde gerçekleşmediği takdirde NATO'nun Izmir, Ankara ve Trabzon'daki büyük tesislerinde de greve gidilecektır. Grev için özel oylama Öte yandan MadenIş Sendikası tarafından çeşitli iş yerlerinde düzenlenen grevlerin başansızhğa uğraması ve bu sebepten yüzlerce ışçinin perışan bir duruma düşmesi dolayısiyle, işçi hareketlerinm daha tidalli ve sağlam biı şekiîde düzen lenmesi yoluna gidümektedir. Bu arada Petrollş Sendikası, Gaziosmanpaşa'da kurulu Beıec Pil Fabri kasmda çalışan 900 işçi adına yüıüt tüğü toplu iş sözleşmesi görüşmele rinin olumlu bir sonuca varmaması üzerine. tutumunu tâyin için iş ye ıınde özel bir grev ojlaması jap(Arkau Sa. 1, Su. 3 de; Mücahit BEŞER A.P. Altındağ kongresinde bazı yazarlar ve C.H.P. komünisllikle itham edildi Ankara, 13 (CnmhBriyetTeîebs) Bugün başkentin Altındağ ilçe«inde yapılan A.P ilçe kongresinde Yönetim Kurulu raporunu tenkid etmek üzere söz alan üyeler, bazı yazarlan «komünıst» likle ith?m etmisler. CHP've «Komünist'erin partisıdir» demışlerdir. • Pi'âvdan dönenin kaşığı kırıl'in» deyımının tekrarlanarak. «kalkınma plâmnm yağsız ve tuzsuz bulsur pilâvına» benzetildiği kongrede, Snce Yönetim Kurulu raporu okunmustur Sonra A P milletvekili ve senatörleri delegelere tanıtılmıştır. (Arkası Sa. 7. Sö. 2 de) A.P. nin İstanbul Müteşebbis Yönetim Kurulu açıklandı A.P. Merkez Idare Kurulu üyesi ve Kayseri Milletvekili Vedat"AH Öztemir dün saat 15 te parti il merkezinde bir basın toplantısı tertipliyerek A.P. tstanbul yeni il müteşebbis Yönetim Kurulunu aDAHA BİR SURE DEVAM EDECFK Uzun süredenberi inşaatı devam etmekte olan Karakoy çıklamıştır. meydanı yer altı geçidinin 29 ekime kadar tamamla nmasma calışümaktadır. Resinı. yer altı geçidi inAhmet Dallı'nın başkanlığında 1 2 0 51 113 y llar • Madenİs Sendikasınııı japtıjı gıev yoklaınaMudan bir gorunuj nin Koprü üstünde meydana getirdığı trafık tıkanıkhğını gostermektedır. ^^ri^f^ ^. !!!^!!^^ : :,^!"!,^ " ° ^ ^M™* > n >aPdanameliye ' k l ~ Z ' « ^ ' ^ h T î S (Aıkası Sa. 7, Sü. 3 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog