Bugünden 1930'a 5,484,734 adet makaleKatalog


«
»

Ankara Bahçelievier 9zel Yüksek İktisat ve Ticarel Okulu Üçüncü öğretim yılıru başarıyla idrak etmiştir. Mahdut kontenjanına göre öğrenci kaydı başlarruştır. Müracaat: Ankara Bahçelievier Son Durak TeJefon: 13 25 05 12 92 34 NOT: Okulumuz kunıluşu itibariyle yurdumuzda açılan ikinci Türk Özel Yüksek Okuludur. 41. yıl sayı 14408 u m h u r i yet KURUCUSU: YUNUS NAD! Telgraf ve mektup adresı: Cumhunyet IstanbuJ Posta Kutusu: Istanbu! No 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 y9 ADRİEN1 MESURÂT Julien Green Çeviren: Sabiha RİtfAT Millî Eğitim Bakanlığıncaf yayımlanan^ Dünya Edebiyatından tercümyer serisinin Fransız Modern Edebiyata Bölimünde çıkan bu eser Bakanlık yayınevler»le bütün kitapçılarda 580 kuruş fıyatla tetılmaktadır. 16499/10711) (I Cuma 11 Eylul 1964 Inönü, dün Senatoda yaptığı konuşmada, bu harekete karşı konulacak olursa, zor kullanacağımızı açıkladı \nkara 10 (CumhuriyetTeleks) Cumhunyet Senatosundakı genel goruşme müzakerelerinde soz alan Başbakan Ismet Inonu, Kıbnstaki soydaşlarımıza karşı girısilen iktısadî ablukanın vahitn bır durum arzettiğini, ablukayı kaldırmak içın uluslararası teşekkuller nezdinde temaslar yapılmakta olduğunu belirtmiş, «bu abluka karşısında kayıtsız kalamıyacağız. Onlann durumunu gözonunde bulundurarak Erenkoy bolgesıne denız yolu ile gıda ve ihtiyaç maddesi gondermeye karar verdık. Yakında gondereceğiz. Bu durumu Yunanıstan ve Bırleşmiş Mılletlere haber verdik. Buna karşı konulursa aşikâr saldırı olarak kabul edeceğiz. Ve gerekli mekanizmayı işleteceğiz» demiştir. Başbakan Ismet Inönü, özelhkle Erenkoy bölgesınde kurulan iktisadi ablukanın bu bölgede yaşayan ırkdaslanmızı güç durumda bıraktığını, Erenkoyun bütun bolgelerle irtibatının kesildiğini, ancak mucahitlerımizin siperlerini terk etmediklerini belirtmiş ve şoyle devam etmıştır: « Kıbnstaki Rum idarecileri iktisadî ablukanın gevşetildiğinı ifade etmektedırler Ancak bır Turk kesimine su vermeye başlarken dığer yerde suları kesmektedirler. Erenkoy bölgesine yapacağımız gıda. ihtiyaç maddelerının bu bolgede bulunan Birleşmiş Mılletler karakolu tarafından kontrol edılmesini kabul ediyoruz. Müzake(Arkası Sal T, Sü. 7 del Erenköy'e ihtiyaç maddesi çıkaracağız >• ııııııııııııııııııııııııııımıımııııtıııtıııııı ıınıı ıııııııııııııııııııımıımııı ı m Abluka yüzünden Kıbrıslı TOrkleri düştükleri güç durumdan kurtarmak içil ı Durum nota ile ilgili devletlere büdirildi Güvenlik Konseyi bugün toplanıyor Ankara, 10 (CumhuriyetTeleks) maması hukumet polıtıkasının ka Kıbns olaylannın son gelişimi bul ve tasvıbı mânasına gelmez» ve bu konuda izlenecek polıtikamıt demıstır belirmesi için Cumhuriyet Senato • A.P grup sozcüsü, hükümetın sunda açılan Genel Gö'rüşme müza muhalefetle ışbırlığı yapmaması kereleri bugün tamamlanmış ve böy sebebiyle büyük bır hata ışledığılehkle Cumhuriyet Senatosu ile nı, muahedelenn yürürlükte olduMıllet Meclisi 1 kasıma kadar tatiğunun fiüen tecelli etmedığinı ifale girmiştir. de ile söyle demıştır: Saat 15 de büieşimin açılmasından sonra tek olarak AP. Grupu adı», « Andlaşmalar tek taraflı olasoz alan Ihsan Sabri Çağlayangı" rak Yunanhların lehıne ışlemektemeselenin Millet Meclisinde tartışıı dir Hükümet bombardımanlar esmış olmasmm Senatoda bir genel nasında çıkarma vapma fırsatım gorüşme açılmasını lüzumsuz yapmı kaçırmıştır Yunanlılar 10 bın asyacağını, genel görüşmenin müessir keri tam teçhizatı ile Kıbnsa çxbir mukabele vasıtası bulunduğu karıyorlar.» nu belirterek «Genel görüşmenin • Hükümetın ızledıği polltıkayı Millet Meclisinde karara bağlana(Arkası Sa 7. Sü 3 de) Kıbrısla ilghi genel görüşmeyi bir oturumda bitıren Senato ile Medis I kasıma kadar tatile girdi Erkîn iftifaklan gözden geçirme konusundo dikkalli olmak lazım,, Amerika yeni bir konferansı toplamak için başkentlerde temaslara arabksız olarak devam ediyor Birleşmiş Milletler, 10 <a.a. • APRadyo) Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Turkıye ile Yunanıstanın Kıbns konusundakı şikâyetlerini gözden geçirmek üzere cuma gunü Turkiye saatiyle 17.30 da toplanacaktır. Bir harb çıkmasının önlenmesı ve gerekli tedbırlerin alınması ıçın Yunan Hükümeti Birleşmiş Milletlerdekı temsılcısı Bıtsıos vasıtasıyle Guvenlık Konseyi toplantısının öne alınmasını talep etmisti. Bıtsios müracaatında, «Türkiyenın Kıbrıs'a asken" bır mudahalede bulunması ihtimalinm arttığını» ileri sürmekte ve bu arada Türkiyenin topraklannda yaşıyan Yunan uyruklulara karşı kanunsuz ve tahrikçi tedbirlere giri=tiğini iddıa etmektedır. Turkiye de, Yunanibtan'ın haıb hazırlıklarına gıriştığı, Trakya lıududuna ve sılâhsız bolge olan Ege Adalarına asker ve malzeme yığdığını belirterek, Guvenlık Konse\ı nin tcplanmasını ıstemiş bulunmaktadır Amerika ile ikill temaslar Güvenlik Konseyının Kıbrıs ko nusunu muzakereve baslamak u?ere olduğu şu sırada Amerıkan Dışısleri Bakanhğının bir sozcusü tarafından açıklandığına gore, Amerika, Kıbns krizıne bır hal çare^ı bulmak maksadiyle ıkili temasljra devam etmektedır. tkılı istısarelerın ılçilı baskentlerde cerevan etmekte olduğunı (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) •••!£ Ankara, Atina ve lefkoşeüeki Amerıkan elçileri istişare için VVashington'a çağrıldı Türkler arasmda gıdasızlıktan salgın hastalık başgösterdi Kıbnsta girişilen yeni abluka hareketlerini protesto ettik Anasız, babasız kaldılar Kıbrıs'ta Türklere karşı girişilen insanlık dısı bareketlerin actıçı yaralar, şfiphesiz nesiller boyu kapanmıyacak ve unutulmıyacaktır. tste yukarıdaki fotoğraf, bunun en açık delilidir. Fotofraftaki küçük çocuklar, Rumlann alçakça tecavüzleri sırasında ana, babaları öldürülmüs, kimsesiz kalmıs Türk yavrulandır. Kıbrıs'ın çesitli bölgelerinden toplanarak Lefkoşe Türk kesimine getirilen ana ve babasız çocuklar, buradaki bir okul binası içinde banndırılmaktadırlar. Daha küçücfik yasta, Rnmların. insanlık dısı bütün tecavüzlerini gören ve yasıyan bu çocuklann, görüp yasadıklarını ilerde unutmaları ve ana, babalannın intikamını almak ıcin harekete seçmemeleri mümkün müdür? HllirilllllllllliltllllllllllllllillMlliriflllllilIIIIIIMIIIIIIIlllllltlt Ankara, 10 (CumhuriyetTeleks) na bu konuda gonderdığı raporun Kıbrıs Turklerı arasında salgın da, Genel Sekreterin yeni abluka bölgelerının kaldırılması konusunhastahklar başgostermıştir. Geçenlerde Baf koylerınde çocuk da derhal teşebbuse geçeceğını bıllarda görülen salgın, bu kere Kar dirdığinı ifade etmektedır. Atinanın görüşü I • pas Yarımadasındakı uç Turk ko\unde butün şiddetiyle ortaya çık Atina. 10 (Özel Muhabirimizden) mıştır. Gıdasızlıktan doğan bu sal Türk Değiştirme Bırliğinin eytül gının gıderilmesi ve halkın beslen sonlanna doğru Kıbrısa gönderilece me ıhtiyacının sağlanması içın ği yolunda Ankarada yapılan açıkla Z Son genel şorüsmelerin seyri \ e sonucu. A.P. içindeki Genel Z Türk Hukumetınce ciddî bazı ted ma Inönü'nün önceki günkü yapZ Baskanlık meselesinı birinrı plâna çıkarmıs, bu arada Bas Z birler alınacağı öğrenilmiştir. Ted tığı beyanlara ilâveten yeni bir yaZ kan ada\lannın seçilme sansında havli değisiklık yapmıstır. Z Dirlerın yarın açıklanması beklen üşma unsuru olarak kabul edilmek Z Kaçıp Gümüspala'nın \etatmdan sonra A.P. Başkan Vekilliğine r tedir. Dunkü sabah gazetelerınden bı mektedır. Z seçilen Dr. Sadettin Bil?iç, genel görüsmelere kadar bu san z Hükümete yakın çevreler MakaE nnde Munih mahreçh olarak çıkan Öte yandan. Ankaraya gelen haZ dalyenın en ku\\etli ada.M olarak görünmekteydi. Zira tes z 16 eylülde Turkiye Yunanistan aZ bır haberde, Fener Rum Ortodoks berlere gore. hayvanlar arasında rios'un da Kıbnsh Türklere tatbik rasmda 1930 tarıhii andlaşmanın fes Z kilâtın ba>ında\dı, ı) kongrelerinde etkili olabiliyor, özellikle ; edilmekte olan iktisadi ablukayı kıs Z Patrikhane<;ı papazlarının Federal da başhyan salgın hastahklar sohi münasebetiyle Yunan uyrukluıaz deleje «.eçımleri daima Dr. Bilgic ıcin prim veriyordu. Aynı z (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de> Z Almanya televızyonunda sırtlan rın yurd dışı edilmeleriyle ilgili ba Z zamanda Bilgiç, parti içindeki. Grup ıcindekı basıbozukluğu Z kameraya dönuk vazıyette verdık nucunda pek çok hayvan telef ol; zırhklar Emniyet Müdürlüğünce ta {Ü|(SenbUrQ tCİÖVIZYOnUna Z onlemis ve A.P., her kafadan ayn ses'in çıktıfı devreye nis Z lerı beyanatta. Türkıyede kendile mustur. Hayvanlardakı bazı hastaE mamlanmıştır. * • • * z petle epe>ee değısmisti. A.P ıdarerilerinin takip ettikleri ye ~ rıne baskı yapıld'.ğından sikâyet lıkların ınsanlara geçmesinden büZ 16 eylül çarşamba gününe kadar KlDr ISİ3 İlgİll b t dİ z nı politika ashnda ana muhalefet partUine kajıp defil, ka Z ettikleri bildirılmesı üzerıne. go yük endışe duyulmaktadır. hükümetçe aksi bir karar alınmadı P a r l . 1 0 a „r l . „ . . . , , Yeni abluka hareketlerini s Z zanç saglamakta\dı. Gerçi ses&iz ve tahrikçi olmayan yol r rustüğümüz Patrikhane yetkilileri. ğı takdirde bugüne kadar karşılıklı < «) Pa s Buyukelprotesto ettik hürrijet \e demokrası yaygaraları koparmağa alısan, yabut Z papazlardan hıçbırınin Alman teleandlaşmadan faydalanarak ikâmet Ç'mız Bulent Uşakhgil, LüksemAnkara, 10 (CumhuriyetTeleks) Z diğer partilere ve kitlelere karsı kin ve nefret duygularını z vızyonuna beyanat vermedığını ve gâh tezkereleriyle Türkiyede oturan burg televızyonuna istasyonun isz körüklemek ıstiyenlerin isine çelmivordu. Ancak, zaman ve z bunun bır tertıp olduğunu bıldir Birleşmiş Milletler Daımı Temve her türlü ticaret yapabilen 12 bin teğı uzerıne bir beyanatta bulunZ olaılar 7aten partinın lehine çalıstığı icin. yukarda da söyle z mislerdır =ılcımız Orhan Eralp. Genel SekYunanlmm bu haklan kaldırılmış muştur. Z diçimi? çibi. \.P veni politika ile prim top!u\ordu. Bu dev ; ıe kendileri turist» vasfmj almiiş (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Kimın sikâyet ettığını tesbıtten reter UThant nezdinde teşebbüste E rede Adalet Partisi içindeki Baskanlık mücadelesi daha ziya = zıyade, şıkâyetlerının ne olduğunu bulunarak Kıbnsta yeni ilân edıolacaklardır. • ~^^^^^^^~ Z de yukan kadeınede kalmıs ve Dr. Bileıe'in Genel Baskanlığa = oğrenmek ıçın Patrıkhane'ye gıden len abluka bölgelerını protesto etl'gililerce yapılan hazırhklardan Önceki gece Besıktabta me>da niz Atasesı Sulhı Fınar ı^e henuz anlaşıldığına göre hâlen tstanbulda seçilmesı normal çdrülmeğe baslanmıstı. Sadettin Bilgic'le = muhabinmize Patnk vekılı Ağa mıştır. bu anlaşmadan faydalanarak yaşı= birlikte ekipinin de bittabi isbasmda kalrnası beklenivor, böy = pıos, televızj'on yayını ile ılgıh oDısışlen Bakanl.ğınca herhangı na gelen aıle facıası dunku tah komadan çıkmamıştır. Yapılan tahkıkata gore o l a v yan 7.000 civarında Rum vardır. = lece A.P. icinde üçlii çatısmamn ekim avında sona ereceği = Sarak ^unlan söylemistır: 'Bnım bır talımat almadan ve olayı oğre kıkat sonucu aydmlanmış'ır " Bunlardan 1.000 den fazlası bugüne şöyle cereyan etmıstır= tahmin edilivordu. Iste senel görüşmenin sonucu. bu tahmin z sıkâyetimız yok bı, ne sikâvet ede nır öğrenmez bu protestoyu yapan lay sonunda tabanca kadar hükümet kararı ile, zararlı fa Z leri altüst etmıstir. Filhakika Sadettin Bilgiç toplantı sırasın = lim. Bu yavın tamamen yalan ve Eralp, Genel Sekreterin bu konu dan yaralanarak Stockholm'da Denız At; sı t j i ı i gorüldüğünden yurd dışı a yet er = da yaptığı konusnıa ile bugüne kadar elde ettiçi puvanları | jydurma Burada arkada^lanmız da derhal tesebbüse geçmesinı ıs tanesıne kaldırılan ken 1963 yıhnda bır sok geçıren " ^ î ^ , . " ^ ^ î a n " ^ = harcamıs \e sensoru \enilgisı ıse hem Genel Baskan Vekili Z ve asabı buhranların bırbınnı e , k o n u l m u s t u r . (Arkası Sa. 7. Sü. 2 de)temistir. Eralp, Dışişleri Bakanlıgı tıız Albayı, Eskı Stockholm Bolu, 10 (Telefonla) Bugün saZ nin. hem de ekipinin prestijini hayli azaltmıstır. Bu azalma = kovalaması sonucu Merkeze a. H â l e n T ü r k i v e d e B a t l Trakyalı at 16.20 de Ankaradan Bolu istikaE nin karsıhğında dığer adavların kazanma sanslarının arttıfı = hnan. bılahare de ıstıfa eden Sul T ü r k 0 , Yunanuvruklu görunen metinde gelmekte olan AP milletT ü r k = süphesizdir. Avnı zamanda son yenilei, Adalet Partisi içinde = 2.500 dür. Oniki bin hı Pınar, oncekı gce tekrarlayan , e r i n M V I S 1 i ise 2.50odür. Oniki bin vekili Mahmut Rıza Bertan ile Sage z Türkiyedekı değı>en meseleleri ele alabilecek ve toplumun z bır buhran sonucu 9 mıhmetre Y u n a n v , J T u k | u d a n y e di bin kadarı habettin Orhan'm içinde bulundukZ dâvasını kavrıyabilecek, daha doğrusu. toplum parti yarıs ş çapındakı Valter tabancasını oda i s e e s a s e n T ü r k i y e d e ikâmei tezke lan otomobi! şehrimize 8 kilometre z masında hiç olmazsa tazls aeride kalmnacak bir ekipi isba z da bulunan karısı ile çocukları. r e ı e r i ddugu haîde Yunanistan ile kala Lübnan plâkalı bir otomobilZ sına çetırmek eeilimıni de artırmıstır Simdikı halde A J . £ nin uzerıne çevırerek ra«t?ele a Turkiye arasında gidip gelmekte ve le çarpışmıstır. = Genel Baskan aclavlığı ıcın ortada Dr Bilgiç'ten başka Ali | (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) A (Arkası Sa. 7. Siı. 3 de) Çarpışrnada Mahmut Rıza Bertan vefat etmiş, Şahabettin Orhan ise Z Fuat Basgil ile Kmekli General Tekin Anburnu'nun isimleri = hafif yaralı olarak Bolu Devlet E vardır ve Bilgiç'in son davranıslan daha çok Basgil taraftar : hastanesine kaldınlmıştır. E larını kuvvetlendirmi«.tir. Ancak, Basgil gerçekten aday ola = E cak ve Genel Baskanlığa gelmek istivecek midir? Profes3run = E ismi halen bayrak olarak kullanılmak ve taraftar bnlmakla z /momıara bevanname E beraber, bu mesele su günlerde açıklığa kavusmuş değildir. z z Görünüse göre Basgil, belki de zemini yokladıktan sonra, bir z gönaeren bu ümversıte E karara varacak ve herhalde 1961 deki durnma yeniden düs | E mek istemivecektir. Ancak Basgil'in seçimlere girmemek çi Ş Öğrencıst yakatanaı E bi bir karara çitmesi bugünkii sartlar icinde Dr. Sadettin Bil Z Sehnmızde ünıversıtelı bir genç, E giç'in karsısına bir baska kuvvetli adav'ın çıkmamasını da = tstanbul Ünıversıtesı Talebe zurlu bulund'jKtan sonra şövle de Anadoluda oazi camı imamlanna E mntlaka önlivecektir denilemez. Zira A.P. de, kuvvetli baş = Bırlığı yönetıcilen dün yayınladıl' mlmektedır: Islâm bırlığı kurmak volunda pro= kan, ilerde Başbakan olabilecek bir lider'in bulunması fikri = lan bır bıldin ile bır kısım ünı Ünıversite Senatosunun tıarçlara paganda Ihtıva eden bevanname= gün geçtikçe kuvvetlenmektedir ve Tekin Arıburnu'nun ni z versıte hocalannı Anavasay; ıhlâ kanununun ve gerekse yönetme ler göndenrfcen vakalanmıştır E telikleri. tasavvur veya tahayyül edilen böjle bir Baskanlık E etmekle suçlamışlardır. ıktekı cümlelerin kuyumcu man Sönmez Sesli adındakı ünıversiZ için yeterli görülrnemekte dir. Z Üniversıte enatosunun harçla*» p'ıyle didiklenmesı sonucu, val 'e öğrencısî Anadoluda camı ımam zam yapma volunda aldığı kararı nız öğretim üyelen lehine kulla ıarına teksıı edılmış veva matbaaI Ecvet GÜRESÎN | tenkıdı ile başlıyan bildınde re nılagelmektprlu öğretıtn üyeletı, tıastırıimış bazı beyannameIVÜTOLOJİ ÇOCUKLABI. mî bursların dağıfım şeklı de man rıllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIHIIII' '* (Arkası Sa. 7, Sü, 6 dajiler göndermıstır. VV'ashington, 10 (AP) Birleşik meselesi olmadığını söylemiş «Fa» Amerika Dışişleri Bakanı Dean kat Birleşik Amerika tatminkâr bir Rusk bugün Bırleşik Amerikanm netice bulmaya derin ilgi duymakTurkiye, Yunaistan ve Kıbnstaki tadır> demiştir. büyük elçilerini istişare için VVas Acheson ile Büyükelçiler arasınhington'a çağırmıştır. daki görüşmeler cuma günü yapılaDean Rusk, endişe verici olarak cak ve muhtemelen hafta sonunda vasıflandırdığı Kıbrıs meselesine da devam edecektir. Amerikanın endişesi yeni hal çareleri aranırken bu diplomatların mevcudij'etlerinin elzem Lefkose, 10 ( u . AP • Radyo) olduğunu söylemiştir. Resmî kaynaklar tarafından da Washington'a çağırılan üç diplo doğrulanan bir habere göre, Amemat Ankara Büyükelçisi Raymond rikanın Kıbns Elçısı Taylor BelHare. Atina Büyükelçisi Henry La cher yarın Lefkoşe'den Washingbouisse ve Lefkoşe elçisi Taylor ton'a hareket edecektir. Belcher'dir. Amerikan Elçisınm bu seyahatiBir basm toplantısında konuşan [ ne büyuk önem veren Kıbrıs bası(Arkası Sa. 7. Sü 7 det Dean Rusk Kıbnsın bir Amerikan meselesı Patrikhane yetkilileri Alman felevizyonunu yalanlıyorlar Yunan uyruklularııt yurt dısı edilmesiyle ilgili hazırlıklar tamamlandı Hükümet 16 eylüı tarıhıne kadar aksı bır karar aimazsa bütün Yunan uyrukiular yurt dışı edılecek Parıs Büyükelçımız Polis Beşiktasta cereyan eden aile faciasmı aydınlatmıya çalısıyor A.P. milletvekili Mahmut Rıza Bertan bir kazada vefat etti İ. Ü. T. B. yöneticileri dün bir bildiri yaymlayarak hocalarını itham ettiler 11111
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog