Bugünden 1930'a 5,484,124 adet makaleKatalog


«
»

ANKARA Özel Yükseliş Kolejinde Yalnız aynlan Sğrencilerdm Orta »• Lisenin bütün sımflarında kaydı silinenlerin yerine yatılı v e gündüzlü mahdut sayıda öğrenci alınacaktır. (Giris imtihansızdır.) Müracaat: Kızılay Şubesi (Fevzi Çakmak Sok. No: 30 Tel: 12 92 34) Bahçelievler Şubesi (Son Durak 17 i n d •okak bitimi) Tel: 13 25 05 HAS: 1458/10653 41. yıl sayı 14407 u m h u r i yet KURUCUSU: TUNUS NADİ Telgraf v e mektup adresi: Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu: Istanbul No 246 Telefonlar. 2 2 4 2 9 0 224296 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 YlCtT IUcokuIlana 1 *e 1 Sımflk Içfi> baştao başa dSrl renkH bu kıtaplaruritnetüt öğreUmindc btf «• Sgrencııun ^ bSyuk jranünıcıstdır Ukohıllara \ ) tlr Almayanfcr» tekrar göodenüt. O O V EN<U*Joi». YoknU, NuU>afc«. V. II V AV I N E V I Perşembe 10 EylOI 1964 tâncıJık: 2146/10678 Amerika hatalı tutumunu değiştiriyor Yunanisfan Adada sulhun temininden sorumlu fufuluyor FredJ.Zusy VVashingtondan bildiriyor VPASHtNGTON, 9 Amerikan Hukümet çevreleri, Kıbrısta sulhu temin etmenin mesuliyetini Yunan Hükümetinin omuzlarına yüklemekte ve Türkiye'nin anlaşmalann kendısine vermiı bulunduğu müdahale hakkını kullanmaya teşebbüs etmesi halinde Akdenizdeki Amerikan 6 ncı Filosunun buna mâni olmıyacağım belirtmektedir. Amerikan Hükümeti AdayaiO bin asker çıkaran Yunanistanı Kıbrısa müdahale etmiş sayıyor Acheson; Kıbrısı, etrafına yanaıt sigaralarm atıldığı barnt fıçısiııa benzetiyor VVashington, 9 (AP) Eski Dışişleri Bakanı Dean Acheson, ZZZ Kıbrıs'ı cHerkesin yanan sıgarasını lağa sola attığı bir sırada» = = ortada duran açık bir barut fıçısına benzetmiştır. Beyaz Saray'da Başkan Johnson'la yaptığı görüşmeden sonra ^ ^ gazetecilerle konuşan kıdemli Amerikan devlet adamı: «Bu şart lar altında insanın kendi kendini havaya uçurması işten bile de ~ ğildir» demiştir. ^ = Başkau Johnson'un 8zel temsilci olarak Cenevre görüşmele ~ rine gönderdiği Acheson'un Devlet Başkanına rerdiğı izahat sı rasında toplantıda Dışişleri Bakanı Dean Rusk, Dışişleri Müste şarı G e o r g e B a l l v e J o h n s o n ' u n y a r d ı m c ı s ı M c G e o r g e B u n d y ha= = Dean Acheson'un Cenevre görüsmeleri hakkında Başkan Johnson ve Başkanm ileri gelen müşavirlerıne Beyaz Sarayda verdiği izahatta ozel temsilcınin Cenevre'de Türk ve Yunan delegeleri ıle yaptığı temaslardan sonra, durumu, «çok nazık» olarak vasıflandırdığj bildırilmektedir. Amerikan Hükümetinin başmdaki şahıslar tarafmdan bugün akşam üzeri açıklandığına göre Amerika, Yunan Hükümetinin Kıbrıs konusundaki mesuliyetini idrak etmek zorunda olduğu kanaatindedir. Atina Hükümetinin şimdiki halde Kıbnsta en kuvvetli askeri guce sahip bulunduğuna işaret eden Amerikan devlet adamlan, Yunanistanın bu durumda Kıbrısa «fiilen müdahale etmiş» sayıldığını belirtmektedirler. Amerikan devlet adamlan, Yunanistanın Kıbnsta halen sallantılı bir şekilde tesis edilmiş bulunan sulhu korumak mesuliyetini üzerine yüklenmis hulunduğunu kabule ve ona göre hareket etmeye zorlanmasının gerektigine inanmaktadırlar. Acheson'un Cenevre görüşmelerinde de bu tezi savunmuş bulunduğu ve Amerikan Dışişleri Bakanhğı kanaliyle Atina'ya bu konuda tazyik yapıldığı bildirilmektedir. Dean Acheson'un fikri zır bulunmuşlardır. Acheson Yunanislanın soramluluğa Her an bir harb çıkabilir Evvelce Dean Acheson tarafından da açıklandığı gibi Amerikan hükümet çevreleri de Kıbns yüzünden her an bir harbin çıkabileceği kanaatindedirler. Amerikan hüküneti ne Türkiyenin, ne de Yunanistanın harb istemedıklenni, fakat, ufak bir olayın harbi kaçmılmaz bir va'uâ halıne getirebileceğini, beli rtmektedir. Durum «Gergin ve çok nazik» olarak vasıflandırılmaktad ır. Amerikan hukümet çevrelen, Türkiyenin 27 Ağustosta ilân edip sonra 15 gün tehir etmiş bulunduğu nu Adadaki birligini değiştırme hakkını kullanmaya ve uzun müddettenberi devam eden iktisadi abluka neticesinde içine düştükleri açlık tehlikesine karşı ayaklandıkları tak dirde Kıbnsli Türklere /arcım; kararh olduğu kanaatindedir. Gensoru önergesi 169'a karşı 198 oyla reddedildi Ankara 9, (Cnmhnriyet • Teleks) Kıbrıs konusunda izlenen politıka ile ilgili olarak hükumet hakkında gensoru açılmasmı istiyen önergenin müzakeresine Mıllet Meclisının bugünkü bırleşıminde başlanmıştır. Saat 15 te birleşimin açılmasından sonra Başkan Ferruh Bozbeyli ilk olarak önerge sahıbıne daha sonra gruplar adına konuşma yapacak milletvekillerine ve son olarak da Basbakan ya da bir Bakana söz vereceğini bildirmiştir. tlk olarak kürsüye gelen önerge sahibi CKMP. Genel Başkanı Ahmet Oğuz, Parti sözcülerinm, genel görüşme müzakerelerinde Hükumetın (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) AP, MP ve CKMP Milletvekillerinin hepsi ile YTP'den Alican, Diler, Kaya, Dizman önerge lehinde oy verdiler Ankara 9, (Cnmhnrtyetleleks) Acheson, Kıbns buhranmm gittikçe giriftleştiğini belirten S S Dışişleri SÖ2CÜSÜ General Thiemarelerin çoğaldığı bir sırada Başkana raporunu sunmuştur. ZZZ mayya'nm, 5 Ağustos'taki Rum Amerikan hariciyesi uzmanlan, buhranı koyulaştıran yu 3 yeni "* saldınsı sonunda boşaltılan Türk Ankara t, (Ctunhariyet • Teleks) lirtildigine görc, butemaslarmagu faktörü rikretmişlerdir : ^ köylerinln yağma edildıgınl ougün Müslüman Arap Dünyaaı ile Tür1 Başpiskopos Makarios'un askert yardım lşinl Soryet Hü S Skiya arasındaki ilişkilerin gözden lık noktasmı bu filkeler 11. Tiirki teyid etmiş ve Kıbn» meselesl tl« = = ye arasındaki iliskilerin gözden gekümeti ile müzakere için bu hafta Moskova'ya bir heyet göndergeçirilmesi konusunda llk adımla çirilmesi ve gelistirilmesi teskil etti ilgili olarak bazı Arab Glkelerine, (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) = nn aüldığı Dışişleri Bakanlığı söz ği lfade edilmiştir. Elçiliklenmız vasitasıyla. ada'da cüsü tsmail Soysal tarafından da Kıbna konusuna göröstnerl Arap yaşayan Müslöman Türklere tatdoğrulanmıştır. bik edilen inıanlık dışı ablukanın ülkeleri lirre konfraoD anlatıldığını. aynca bütün Dünya* Bilindiği üzere Diyanet Işleri Baf reddetti kanı Hasan Hüsnü Erdem Arap BirAnkara, 9 (CumhuriyetTelefcs) daki dıplomatlanmızın bulundukliği Genel Sekreterliğin* gönderdi Arap ülkeleri rirve konferansının lan memleketlenn hükumetlerine ği bir mesajda Kıbnsta Rumlann gündemiad Kıbns konusunun alın ton durumu bildirdlklerinl ve bu Müslüman Türklere karşı giri$tikle mamış v« görüşülmemis olmasj Ka teşebbüslerimizin müsbet karsılanri katliam v» iktisadi abiuka v» Nâ karada llgiyle karşüanmıstır. dığını söylemiştir. sınn Makariosla giris.tiği işbirliğinın sonuçlan konusunda dikkatlerini çekmia ve bu konuda Ugilerini dilemiştir. Aynca, Fas'tan bogalan B. M. Güvmlik Konseyi üyeliğine Ürdün'ün adayhğmı tran ile birlikte desteklediğimiz açıklanmışür. Bu adımlann yanı sıra diğer Arap ülkeleri ile bazı Afrika devletleri nezdinde bUyükelçilerimizin bazı te maslar yaptıklan öğrenilmiştir. Be Araplann Kıbnsla ilgili olarak Kıbrıs buhranı gitiikçe giriftleşiyor j § teşebbiislere giriştik ZZZ Boşaltılan Törk köyleri yağma nezdinde edildi Kıbnsta müslüman Türklere tatbik edilen insanbk dışı taareketleri, Büvükelcüerimiz vasıtasiyle Arap ülkeleri hükümetlerine duvurduk. Amerikan makamlan sadece Makarios'un kaprisi tfe varatılmış bulunan böyle bir durum karjısında vuku bulacak bir Türk müda halesine Amerikan altıncı filosunun engel olmaya kalkışmasının hatalı bir hareket olacağı kanaatinde bulunduklannı belirtmekte ve Kıbnsta ne olursa olsun bir Türk Yunan harbinin yaratıbnasma ve böyle bir fscipya sebep olunmasına değmiyeceti yolunda bir kanaate vanlmış olduğuna ısrarla isareı. etmektrdirler. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) •IIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIHIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIimillllllllllllllIZ Makarios tek sorumlu Kıbrıs'ta Türk kesiminde gıdo durumu sıkışık Dün Ankara 9. (a.a) Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, bugün yaptığı basın toplantısında, Kıbns Türk alayı değiştırme birlıgi konusunda, başta Bırleşmış Milletler Genel Sekreteri olmak üzere, Atnenka, tngiltere ve diğer ülkeler tarafından çahşmalar yapıldığını, bu ay içinde bir karara varılmasının bek lendığını söylemıştır. Söıcüye göre Kıbni/ta durum Helsinki 9 ( u . ) Birleş Dışişleri Bakanlığı sözcüsü daha miş Milletler Kıbrıs Arabulu sonra, Kıbrıs'takı duruma temas cusu Sakari Severi Tuomloja ederek şunlan söylemiştir: bugün oğleden sonra derin «LefkoşaBaf ve Lefke bölgelebir komaya girmiş ve bu ge rindeki iktisadi abluka devam etc mahalli iartle 20.30 da Hel mektedir Bu bölgelerde tatbık esinki'de ölmüştür. dilmekte olan abluka seyrfi seferi. 29 Ağustos 1911 de doğmus bölgelere gınş ve çıkışı vasaklaolan Sakari Tuomioja, mali yan mutlak bir ablukadır Şimdi yeci ve diplomat olarak Fin alınan gayrı resml haberlere göre, lândiya'ya çeşitU hizmetler Rumlar bu bölgelere ilâveten, Lar de bulunmuş, bir ara Başba kanlık da yapmıştır. naka v e Magosa'yı da mutlak ab(Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) Kıbnstan gelen II Türk Adada içinde bulunduklan feci durumu on/ottı Yeni gelişmeler Meclis gensoru meselesiyle uğrasadnrsun, Kıbrıs konusunda yeni z gelişmeler gittikçe izlenmeğe değer bir mahiyet kazanıyor. Bir taraftan Makarios'un beyeti Moskova'ya giderken öte taraf E tan Papandren ve Kıbns Rum hükümeti arasındaki açıklık = tan bahsedilmektedir. Bu açıklık gerçek mıdir, değil midir? = Daha önceki olaylann etkisiyle bugünkü çatışmanın yine bir = danışıklı döğüse dayandığından şüphelenmemek imkânsızdır. Z Ancak, bu süpheleri dağıtan birtakım belirtilerin de bnlun Z dufu görülmektedir. £ Hlhakika Amerikadan gelen haberlere göre, Washington, bugfi Ş ne kadar devam ettirdiği tutumundaki hatayı Dean Acheson' ş un temaslanndan sonra anlamıs ve bir Türk • Yunan harbini ş önlemek için çirisilen tek taraflı da\ ranısların, aksine çatış z ma tehlikesini artırdıgı kanaatine nihayet varabilmistir. Bu Ş kanaat değisiklifinin önemli isareti VVashinçton'un 10 bin Yu Ş nan askerinin Kıbns'ta bulunmasını, Yunanistan'ın tek taraf | lı fiilî tnüdahalesı olarak görmesidir. Gerçekten Yunanistan, = Kıbns'a bir tümene yakın asker çıkarmakla antlasmalara gö : re müdahale hakkını fiilen knllanmıs oluyor. Her ne kadar = Papandreu hükümeti Yunan birliklerinin Adada bulunması Z nın Garanti Antlasmasiyle ilgili olmadıfeını iddia etmekte, ve z resmen bövle bir müdahalede bulunulduğunu kabullenmek z istememekte ise de, filî durum Amerikanın gördüğü gibidir. z Bu bakımdan simdi Londra ve Zürih Antlaşmalannın uygu z lanmasının sorumlulugu Yunanistan'ın üzerindedir, Bu so z rumluluklar içinde evvelâ Anayasanın nygulanması v e Türk = cemaati için Makarios'un yürüttüğü iktisadi ablukanın kaldı = rılması vardır. Değistirme Birliğimizin, yıne antlasmalann = çerçevesi içinde Ada'ya çıkması vardır. Nihayet Kıbns için ~ kabul edilen statükonun ilgili devletler arasında yeni bir an Z lasma yapılıncaya kadar mahafazası vardır. Kıbns'a fiilen ş müdahale edeş Yunanistan, üzerine otomatik olarak aldığı z sorumlulngun gereğini yerine getirecek midir. getinniyecek s midir? tste tnesele burada.. İ \ Genel görüşme ve gensorunun bilânçosu Ankara 9 (Cumhuriyet • Teleks) Genel görüşme ile başlayan ve gensoru şeklinde devam eden bir serin rüzgâr gibi esip geçen son gunlerin parlâmento iç olaylannın bilânçosu şudur: CHP Bağımsızlar şeklindeki hu kümet kuruluşu, Kıbns politikası şeklinde cereyan eden işlem sonucunda bir «ayak» daha kazanarak «gayriresmî üçlü bir kuruluş» olarak dikleşmis ve bir payandaya kavuşmuştur. Bunu sağlayan YTP liler için çoğu CHP liler cvatanperver parti doğrusu» demekten kendilerini alamadılar şu sırada. Nazlı, âheste beste ileri sürülen veya sürulmek ıstenen, daha doğrusu ileri süriilemiyen cgüven» isteklerine, «gensoru» fırtınasma rağmen denilebilir ki bir ata sözü daha doğrulanmak fırsatmı buldu ve herkes «cemaat ne derse desin imam bildiğini okur» darbı meselinin kerametine inanmış oldu. Arabulucu Tuomioja oldu Kemâl Aydar bildiriyor t.l.l Açlık v e seîaieî ^ y ^ ^ ..„ > n J A | n 4 B i r taraftan iktisadi abluka, da • Getirirse, yani Ada'da ilkönce asayis ve emniyet teessüs ederse, Ş dâva o zaman ihtilâfın masa basında halline münhasır kalır. Ş Getirmezse, Yunanistan gibi Türkiye'nin de fiilî müdabaleye | bakkı olmak gerekir. Amerikalıların nihavet görebildikleri = doğrn yol, Washington idarecilerini 6 ncı Filoyu Türkiye'nin = basında Demokles'in kılıcı gibi kullanmaktan kurtanyor. Sa = dece bu karar dahi Yonanistan'ı hizaya getirici bir rol oynı = yabilir; nitekitn oynamaktadır. 5 Sımdi Amerika'nın gösterdiği yeni tutum karşısında bir çatısma z ya sebep olmanın sorumluluğu, dediğimiz gibi, Papandreu' z nun omuzlarına yüklenmıslir. Yunanistan Basbakamnm bu sorumluluğun önemini tamamen idrâk edip etmiyeceğini önü z müzdeki günler bize gSsterecek.. i Ecvet GÜRESÎN IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIHI"; | Gensoru önerğesinin gündeme alınıp alınmamasını tâyin için yapılan bugünkü müzakerelerin sonucunu YTP grupunun tâyin edeceğini, hükümetin kaderinin bu karara bağh olacağını daha sabahleyin gnıplar toplantıya çekildiklen zaman hemen herkes anlamış idi Hele Meclis açılıp da önce gensoru teklifi sahibi olarak Ahmet Oğuzun arkasından omuzdaş olarak MP den Hüseyin Ataman'm v e daha sonra da A P adına Cihat Bilgehan'ın «gensoru açılması lehinde» fıkirleri ileri sürmesi karşısında «Hücumcu cephe» nin kesif bir şe Ankara 9, (Cumhuriyet • Teleks) lantısı düzenliyen AP Genel Başkan Millet Meclisinde açılan gensorı. kılde teşekkül ettiği anlaşılmış, bu müzakerelerinin bitiminden s o m veküı Sad> ın Bilgiç, genel göruş ne sırasmda hükümeti düşürmek u > (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) (Aıkaa Sa. I, Sü, 3 de) Meclis Basm Bürosuada basın top nlarla Türk azınhğa kan kusturan Kıbrıslı Rumlann iskencesinden kaçarak Türk bölümündeki göçmen kamplanna sığınan Türk ana ve çocuklan açlık ve susnzlukla da savaşmaktadırlar. Rumlar her geçen gün abluka şartlannı daha da ağırlaştırmakta, Türkleri bu şekilde ölüme mahkum etmektedirler. Resimde, kendisini çoktan unutmuş fedakâr bir Türk anası diinyada olup bitenden babersiz küçük yavrusuna suya doğradığı kuru ekmek parçalannı yedirirken görülüyor. v.hSice saidı Bilgiç Nedisten sonra bir basın toplantısı yaparak Ekrem Âlicana cevap verdi Atina 9, (Özel Muhabirimizden) yorumda bulunmak istememiş ve AGüvenilir kaynaklardan öğrenıldiği dada 10 bin Yunan askeri bulundune göre, dün Makariosun Dışişleri ğu haberini ne teyit, ne de tekzip etBakanı Kipriyanu ile Yunan Hükü mişlerdir. meti arasmda yapılan görüşmelerde özellikle Türk değistirme birliği konusunda yeniden bir ihtilâf basgöstermiştir. Bu kaynaklara göre, Atina meselenin en kısa yoldan ve tercihan diplomatik kanallardan hallini İzmırlıler, dun duşman ışgalın arzu etmektedir. Lefkoşe ise işi uden kurtuluslarının 42 nci yıldonu zatmakta ve hattâ meselenin Güınunü kutlarken, 42 yıl önce Yunan venlik Konseyinde görüşülmesinl is birliklerini önüne katıp Izmir sa temektedir. Bu arada dünkü görüşBaşbakanuun hillerinde denize doken Süvari me sırasında Yunan Kolordusunun Kumandanı Orgene bu ihtilâfa değinerek «Yunanistanın ral Fahrettin A)tay, Suvari Günü harb etmeye niyeti olmadığı»nı söy toplantısınm yapıldığı Tarabya Or lediği bildirilmektedir. Harb tehlikesJ geçti duevinde çayını yudumluyordu. 'zmiı, 9 (Telelon*a) tzmir, feur Bu sabah Türkiye Başbakanı tnönü Iki ay kadar önce, yine Tarabya nün dünkü Meclis konuşmasını yo tul' şıiıiun 42 nci yıldönümünü ouOrduevinde bir araya gelen yaşlı rumlayan bir hukümet sözcüsü harb gün uzun yülardır eörülmemiş bir ve genç süvari subayları, bir •Sütehlikesinin geçmiş sayıldığını söyle coşkunlukla kutladı Bütün şehir vari Gunü» tertiplemeye karar ver miştir. sabahın erken saatinden gecenin mi«ler v e gün olarak da 9 eylülü Bu arada yetkili hükumet kaynak gec vaktine kaöar tıpkı 42 yıl önce seçmişlerdı. Türk savaş tarıhinde, lan bugün Acheson tarafından Kıb olduğu gibi ayakta ve hareket aasüvarilerimizın; atlannın nalların rıs meselesi ' onusunda hazır'onan lindeydi. Yu.<an ordnunu» kahra(Aıkan Sa. 1, Sü. 4 de) raporla ilgili olarak her hangı bir (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) Papandreu, Makarios a Yunanislanın bir tıarbe giremiyeceğini bildirdi İzmirin 42. kurtuluş yıldönümü dün kutlandı İ 4 .i Sttvari günü toplantısı dün yapıldı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog