Bugünden 1930'a 5,426,211 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

* Ilkekullınn 4. ve 5. sınıflan için ATLASLI TARİH Emin Oklıy En Mükemmel Okul Kitaplan ATLASLI COĞRAFYA Sırrı Erinç S*mi Ûngör DENEYLİ TABİAT BİLGİSİ Sıdcttin GOnır llkokullırı iskonto yıpılır ve kredi açılır u m h u r i yet KURUCUSU: YUNUS NADİ A R ABSM AVOĞLTJ azıları» 1 günlerinde 1 ıptlnln lçinde ızın kaleminı boyundururlustafa Kemal" kalım müca. anlıyacaksınız BE Vİ lık: 12r't'1O9 GÜVEN YAYINEVİ İstanbul 41. yıl sayı 14374 Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: İstanbul No 246 Telefonlar: 22 42 30 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Cumartesi 8 Ağustos 1964 Rumların imha gayesi ile giriştikleri taarruzların şiddetlenmesi üzerine Uçakları ve Polis limammn üzerinde uçtular Jetlerimiz Baî Lefkoşe 7 (A.P.) Kıbrıs Hükümetinin bildirdiğine göre, bu gece Türk Hava Kuvvetlerine ait 4 Sabre jet uçağı Adanın kuzey batısmdaki sahil şehrine taarrua etmişler ve bir İtalyan şilepini yaralamışlardır. Hükümet çevrelerinin bildirdiğine gör?, Türk uçaklarmın taarruzu Türkiye saatiyle 19 u bir kaç dakika geçe vuku bulmuştur. Olayı görenler Türk jet uçaklarmın müteaddit defalar çok alçak irtifadan geçerek limanı makinelitüfek ateşine tuttuğunu söylemişlerdir. İnsanca zayiat olup olmadığı hakkmda henüz kesin bir bilgi alınamamıştır. Kıbrıs Hükümetinin bir sözcüsü Kıbrıs kabinesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini acele bir toplantıya çağırmak üzere toplanmış bulunmaktadır, demiştir. • IIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIMIIIIIIIIIMMIIIIIIIIIIIIİIIII Kızıl Cin Kuzey Vietnam'a Amerika da Uzakdoğuya asker ve silâh yığıyor Saygon 7, laj. AP Radyo) pısı «Mig» avcı uçağı sevketmiş buTonkin Körfezi oiaylaruıın sebebiyet lunmaktadır. verdiği gerginlik nisbeten hafiflemış Bu kaynaklar «Dünkü (Perşembe) olmakla beraber, Pekin Kuzey Viet h<reket hayli ağırdı ve takriben 100 namda ve Kuzey Vietnam hududuna (Mig) in sevkiyle ilgiliydi» demişleryakın Kızıl Çin toprakiarında. Ame dir. Aynı kaynakların ifadesine göre rika ise özellikle Güney Vietnamda evvel olmak üzere (JzakdoğudakJ üslerin Komünist Çinliler dünden de askeri yığınağa devam etmekte de uçaklarını harekete geçirmisıerdir. Aneak Kızıl Çinin Kuzey Vietdirler. Milliyetçi Çin askeri kaynakları nam hududundaki vilâyetlerde uçak tarafından bugün bildirildiğine göre. harekatı dün birdenbire hararetlenKomünist Çin Kuzey Vietnam Hava miştir. Kuvvetlerini takviye maksadiyle baş Hava trafiği arttı kent Hanoiye 100 kadafr Sovyet yaBu bilgiyi istihbarat kaynaklanndan aldıklarını belirten Milliyetçi Çinliler, Kızıl Çinin Har.oiye uçak sevketmekten başka Kwangsi. Yunnan ve Hainan adasında bulunan Komünist Çin Hava Kuvvetlerini de takviye ettiğini söylemişlerdir. Kwangsi ve Yunnan, Kuzey Vietnamuı kuzey hududu yakınlarındadır. Askerî kaynaklar, dün Yunnan ile Hanoi arasındaki hava trafiğinin arttığını bildirmişlerdir Bundan çıkarılan netiee. Komünist Çinin Fatıh ve Genç Usmanın mezarla Kuzey Vietnama sür'atle harp malrının açılması hakkındakl teklifın zemesi sevketmekte olduğudur nıhaı müzakeresı, 10 eylülde, Mıllî Güvenilir askeri çevrelerin bilEğıtım Bskanlıgı E=ki Eserler ve dirdiklerine göre son günlerde KoAnıtlar Yüksek Kurulunda yapıla münist Çin Yunnan ve Kwangsi vicaktır lâyetlerine 200.000 kadar asker yığBilintiiii' ıçibı: Fatih'iu zehirle mış bulunmaktadır. 8u suretie Konerek öldürüldügü ve cesedının münist Çinin Kuzey Vietnam humumyalanarak. yenıçenler tarafın dudundaki asker sayısı 300.000 e dan tahttan ındirilen Genç Osman yükselmiştir Milliyetçi Çin de, bütün askerî ın da boğulduktan sonra kafası vücudundan ayrılarak gömüldüğü kuvvetlerine alarm verildiğini açıkyolunda bir kısım eskı tanhçıler lamıştır. tarafuıdan llerı sürülen ıddıaların Muhtemel doğruluk derecesmin tesbıtı ıçın, Amerika Savunma Bakanı Mc bir süre önce Elif Nacı tarafından Namara, Komünist Çinlilerin Kuzey Milli Eğitım Bakanllğına başvurul(Arkası Sa 7. Sü 7 de) muştu Kendısıyle bu konuda görüştüâümüz Mılii Eğıtım Bakanı Dr tbrahım Öktem şunlan söylemiştir: « Fatıhın mezarının açılması. zehırlenerek öldürülriüğü ve bu Bırıncı 5 yıllık Salkınma plânızehırın kendısını mumyalaştırdığı na göre bu iene lıselere geçen vıl şeklındekı ıdriıaların doğru olup olduğu gıbı 3(1.000 venı öğrencı aolmadığinın teshıtıne yarıyacaktır lınacaktır Mıllî Eğıtım BdKanlıgx ürtada ıkı durum vardır' Bırın Orta öğretım Genel Müdurlügüncısı. ıddıaların neve davandığı bel den venlen bilgıye göre ise bu vıl KI lı değildir tkıncı«ı ise, ıddıaların ürta okullardanfil( K öğrencınin avdınlanmasının tarıh bakımından mezun olması Deklenmekterilr Baönemlı olup otmadığıdır Varılacak kanlık ılgıtıl»n lıselere gırme ıtnvaklaşık sonucun Fatıh gıbı ünlii bir ced kânı bulamıyacak olan dımızın kabrının açılmasını gerek 31 000 öğrencının Kı? ve Erkek iatırecek kadar önem taşımadığı ka nat enstıtülen ıkınci devrelenne, nısındayım Me^arın açılmasını mâ Imam Hatıp okullarına 3 sınıflı nevı bakımdan doğru bulmam Pa öğretmen okullarına ve dıfieı bakat ılım adamlarımız, yapacakları kanlıklarB Oağlı meslefc 'Kullanbıldırmışler. müzakereler sonunda bu ışın önem na yerleçtırıleceğını taşıdışı sonucuna vanr ve mevcut dır tarıhi kanaatı deSıştırecegine kanı Mılli Eğıtım Bakanlığı Orta öğ. olurlarsa me;ar açılabılır.» retım üenel Mürtürlügü vetkıllleHalkoyunda Ugı ile karşılanan rı lıselere gırme ıtııKânı bulam> müracaatın varacağı sonuç merak yan öğrencılprın açıkta kalmaması la beklenmekTedıı (Arkası Sa. 7. Sü 1 de) Olayın tephileri Londra 7, (AP) Türk uçaklarının Kıbrısa taarruzu haberJeri îngiliz diploması için büyük bir darbe olarak kabul edilmektedir. Bilindiği gibi Ingiliz Liderleri Türklerle Yunanlıların Kıbrıs üzerindeki ihtilâflannı halletmek için Cenevrede bir masanın başında oturacaklarına inanmakta ve bunun için çahşmaktadır. Olayhakkında henüz resmî bir açıklama yapılmamış olduğundan Ingiliz Hükümet çevreleri herhang) bir maktan kaçınmaktadır. Fakat, hükümete yakın çevrelerin özel olarak söyledişine göre, olay Türk Hükümeti tarafından teyid edildiği takdirde Ingiltere ve Birleşmiş Milletlerin Kıbrıs meselesini sulh yoluyla halletmek için gösterdikleri gayretJere büyük bir darbe indirilmiş olacaktır. Yuııanist3n'da Atina 7, (AP) Yunan Dışişleri Bakanı Stavros Kostopulos Kıbrısa yapılan Türk taarruzu hakkında kendisıne sorulan sualleri şu şekilde cevaplandırmıştır: «Ümit ederira ki, bu hareket Türkiyenin Kıbnsı istilâ teşebbüsünün bir başlangıcı olraasın. Türk uçaklarırun Kıbrıs semalarında görünüşü Adada bir müd detten beri Kıbrıslı Türklerle Rumlar arasında cereyan etmekte olan çarpışmaların Kıbrısın Kuzey batı kesiminde bir kat daha şiddetlenmesine sebeb olmuştur. Hükümet çevreleri Türk jet uçaklarının Kıbrısın Batısında bulunan Baf şehri civarındaki Rum askeri kamplarının üzerinden de geçmiş olduklarmı, fakat ateş etmediklerini bildirmektedirler. çarpışmaların en şiddetle devam etmekte olduğu yerlerden birisi olan Türk Köyü Kokina Lefkoşe'nin 80 kilometre batısında bulunmaktadır. Bu nokta Türklerin kontrolu altında bulunan sahillerin kilit noktasını teşkil etmektedir. Günün erken saatlerinden beri Kıbnslı Rumlar Türklerin ellerinde bulunan bu kilit noktasmı ele geçirerek KıbrıSîı Tnrklerin, Türkiyeden asker, silâh ve malzeme yardımı gördüklerini iddia ettikleri bu sahilleri kontrol altına almak için çetin bir mücade leye girişmişlerdi. Lefkoşede Kıbrıslı Türklerle onları ayırmakta olan Yeşil Hattın iki tarafındaki barikadlardan zaman zaman gelmekte olan silâh sesleri âniden şiddetlenmiş ve bu şiddetli çarpışma 20 dakika kadar devam ettikten sonra yine eski temposuna dönmüştür. Bu arada Lefkoşenin 65 kiiometre uzağmdaki bir bölgede şiddetli çarpışmaların devam etmekte olduğu bildirilmektedir. Birleşmiş Milletler çevrelerinden bildirildiğine göre, Kıbrıslı Rum (Arkası Sa. 7. Sii. 4 de) ıııımmııııııııııır. Fatih ve Cenc Osmanın mezarları açüacak mı? İnonii ve Snnay Çankaya kojkündeu aynlıyorlac Amerıka Biiyi Elçisirîelıazır bulııııılıı Göğüş, jet uçaklarımızın harekâtmın Ingiltere ve Amerikaya bildirildiğini, Yunanistana duyuruimasma ise hükümetçe lüzum görölmediğini söyledi Ekonomık ve Sosyol Etııcfler Konferansı llıiıı yi'ri'lıi Bakaııliir Kurııltı fopîaııfısııııla Lise'ere bu yıl 30 000 ögrerci aîınacak :IIIMIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Ankara 7 (CumhuriyetTeleks) ' şittikleri doğrudur. Ancak silâh Bakanlar Kurulu bu gece saat 22 kullandıkları ve bombaladıkları de Başbakan Ismet Inönü'nün baş yalandır. kanlığında üçsaat devam eden ola Soru Amerikan Büyükelçisine ğanüstü toplantısına başlarken verilen notanın mahiyeti nedir? Kıbrısta Rum teravüzlerine karşı Cevap Verilen nota değildir. z Vietnam olayı etrafında bütiin dönya çeşitli yornm yapıyor. Bu z olarak Türk Hava Kuvvetlerine Soru Peki verüen nedir? Z yorumlar, tabiî olarak, memleketleritı siyasi düzenlerine, dış zait 4 jet uçağı Kıbrıs semalarında Cevap Vaziyetin böyle devam E politikalanıidaki tutumlarına, bloklara olan baglılıklarına gö | ikaz uçuşları yapmışlar ve durunı edemiyeceği. bunun bir sonucu ol~ re değişmektedir. ~ Amerikan ve Ingiliz Hükümetlerı nıası gerektiği bildirildı. ~ Kiraisine göre, Amerika bir tecavüze karşı misillemeye giriştiği Z ne bildirilmiştir. Soru Amerikalılarm ce%'abı Z için haklıdır. Kimisine şöre ise düpedüz mütecavizdir. Bu Z nedir? Açıklama = arada tarafsız görüşle iki olaya da karşı olanlar hayli yekun = Cevap Amerıkalılar kendileZ tutuvor. £ Bakanlar KurıUu toplantısının. rinin her türlü kuvvet ve kudretbitimir.den sonra şu açıklama ya lerini birlikte kullanacaklarını bilZ Tonkin olayı dünyada olduğu gibi bizde de akis uyandırdı ve = Ekonomık ve Sosyal Etüdler Kon E hükümet, Türkiyenin, Amerikan davranışını tasvip ettiğini pılmıştır: dirdiler. ferans heyetinın düzenlediği «İktıE Amerika Büyükelçisine bildirdi. V'alnız Dışişleıi çevreleri z cBakanlar Kurulu Kıbrıstaki o Soru Yoksa Amerika Türkisadi Kalkınmanın Ziraı •'"ephesı» ZAmerikaııın tutumunu tasvip etmekle brraber Kıbrıs mesele Z layları tetkik etmiştir. Kıbrıs Rura yenin çıkarma yapmasinı yine mi adlı seminerde konuşan Prof. Dr. ^ siyle Vietnam olayı arasındaki benzerliğe dokunınakts, daha Z idaresinin Türk cemaatine teca önledi? Ahmet Kilıçbay son 1015 yıl içinZ doğmsu serzenişte bnlunmaktadırlar. 2 vüzleri şiddetini artırarak devam Cevap Harekete geçmedik ki. de Türkiyede ziraat sektöründeki Gerçekten de Amerika. Kıbrıs meselesinde sabır ve itidal tavsi =etmekte ve her türlü ihtılâta ze durduran olsun. sermaye birikimınin çok yavaş bir yesinin de ötesinde üçlii antlaşmaya dayanan müdabale hak Z min hazırlamaktadır. Türk HüküAmerika ve İngiltereye tempo takip ettisini ifade etmiş ve kımızın kullanılmasını önlerken, Tonkin Körfezindeki ilk te z meti askeri savunma tertihatını bildirdik rbırıken sermayede prodüktivitecavüze karşı hısımla harekete geçmiş, ve Kuzey Vietnaro üs : aldığı gibi siyasi alsnda da bütün teşebbüsleri yapmaktadır.» vi arzulanan sevıyeye yükseltemeÖte yandan Turizm ve Tanıtma lerıııı hombalamıstır. Aslında Amerikanın bu davranışı ilk E mıştir» demıştır. Bakanlar Kurulu toplantısı de Bakanı ve Hükümet sözcüsü Ali değildir ve son da olmıyacaktır. Zira Küba olayı, silâbların Z Dr. Kilıçbay, cZiraatte Sermaye konuştuğu bir çatışmaya gitmemekle beraber, Amerikanın Ş vam ederken Amerikan Büyükel Ihsan Göğüş ise Rumların tecavüBirikimi» adlı konuşmasında özetıster it1 politika nedenlerine, ister memleketin yüksek çıkarına Z çisi Raymond Hare. Dışişleri Ba züne karşı her türlü savunma tedle şunlan söylemiştir : bağlansın, aşağı vukarı Vietnam'a benzer bir davranıştır. Z kar.ı Erkin tarafından dâvet edil birlerinin alındıâını. 4 iet uçağının llattâ ihtilâfta bir taraf Sovyet Rusya olduğu için. daha da Z miş ve kendifîine Türk iet uçakla Kıbrısta bu gece yaptıkları uçuş« Ziraatte özel sermaye yatırım tehliUeli bir davranıştır. Bununla dostumuz. presti.j mesele Z rının savunma ve ikaz uçuşları ların da bu savunma tedbirlerinin ları bu sektörün tasarruflarının az yaptıkları bildirilmiş. Kıbrısta bir parçası olduğunu, durumun Asinde. gerek Amerika içinde ve gerekse dışında hayli prim z olması dolayısiyle yetersiz kalmış kazanmıştır. Tonkin olayında da, yine nedenlerden biri ve Edurum nasıl bir sonuca ulaşacası merikan ve tngiltere Hükümetine ve âmme yatırımları ise, plânsızbelki de başlıcası olarak çesitli dünya meselelerinin yanında E sorulmuştur. Yarım saat devam e bildirildiğini. Yunanhlara bildirılhk ve koordınasyon yetersizliği yüsrelecek seçimlrrin etkisini, hattâ ırk mücadelesinin son bat Z den bu görüşmeden sonra Büvük mesine lüzum görülmediğini söy!ezünden umulan sonucu vermemiştalırdakı sphsmpsınin Amerika kamu oyundaki çalkantıları Z elçi saat 0.30 da tekrar Dışişleri miştir. tir Öte yandan ziraî kredilerin bir nı enrmemesp ımkân voktur. Bu bakımdan Amerikanın ge Z Bakanlığına gelerek hükümetinin Bu arada bir yetkili, Genel kısmımn sermaye birikiminde mürektieı /anıan bu gibi davranışlara yöneldiği ve yöneleceğini : cevabını getirmiştir. Sızan haber Kurmay essir bir rol oynamadığı da müşaBaşkanlığının busün hede edilmiştır. Bu sektörde serkabul etmck cerekir. Kaldıki .lohnson Hükümeti berhalde = lerden anlaşıldığma göre Ameri bütün jandarma ve poiis karakolmaye birikiminin %'avaş gitmesinın Genelkurmay Baskanı ».eneral Tavlor'u birkaç ay önce Viet E kan Hükümeti Kıbrıs konusunda larma • yıldırım telgrafı çekerek sebebi olarak ieofİ7'k şartlar Danam'a bosnna Büvükelçi olarak göndermemisti. E her türlü kuvvet ve kudretini ku! bölgelerinde bulunan bütün izinH lanacağını Türk Hükümetine bir (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) Şimdi biz. Amerikaya serzenişte bulunuvoruz. Bu serzenişle de E (Arkası Sa, 7. Sii. 5 del Eksper Dr. R. N. Poduval mek îstiyoruz ki. Amerika bizi Kıbrıs konusunda serbest bı z garanti olarak bildirmiştir. rabsın ve hakkımı/ olan müdahaleyi vapabilelım. Nazari ola Z Yorum yok rak dnğru bizım sörüsümüz, serzenisimiz.. Ancak. Kuzey Z İkinci görüşmeden sonra Dısiş\ îetııamdaki üİPre karsı âni bir kararla harekete geçen Ame Z leri Bakanlığmdan ayrılırken barika için Kıbrıs. ne do£rudan dofruya kendi iç politikasiyle = sın mensuplarımn bütün sorularıilsili bir meseledir. ne de dünya muvazenesi bakımından böy z nı Ingilizce olarak tyoruaı yok» le bir çatışma onun işine gelir. Aksine Kıbrısa bir Türk mii Esözleriyle cevaplayan Büyükeiçi dahalesi .lohnson Hükiimetine seçim arifesinde hayli oy kay E «durumun iyiye mi, kötüye mi gibettirecektir. Bu bakımdan biz istediğimiz kadar serzenişte E deceği» şeklinde sorulan bir sobulunalım. büyük dostumuz, Vietnam meselesiyle Kıbrıs me z ruyu»ise Türkçe olarak «göreceselesı arasında bir paralellik bulunduğunu kabnle yanasmı Z ğiz» şeklinde cevaplandırmıştır. yacaktır. ; Büyükelçinin ayrıhşından hemen Kızıl Çinin Tibefi yutması, Sov yet Rusyanın müdahaleleri, Ame E bir kaç dakika sonra saat 01 de rikanın çeşitli nedenlerle çeşitli davranıslan şu eerçeği bir Z Bakanlar Kurulu toplantısı dağılkere daha ortaya kovnyor : E mıştır. Toplantıdan sonra BaşbaHaklılı£:ı kabul ettirebilmek için, ya bu hakkı alabilecek kadar E kan Yardımcısı Kemal Satır ile kuvvetli olunacak. yahut dünyadaki kuvvet dengesinin en Ebasın mensupları arasında şu kohassaş noktasında yer alınacak.. Z nuşma geçmiştir: Koltuk altı politikasiyle hak, beraber yürümüyor. E Soru Yabancı ajanslar Türk Denizcilik Bankası Sehir HatlarıMent Ecevit şehrimize gelmiştir. I topJantıya çağırarak uzlaştırmağa Ecvet GÜRESİN = uçaklarının Kıbnsı bombaladığmı îşletmesinde çalışan kapt^ın ve rrir» i Ecevit. dün öğleden sonra srev çalıgmıştır İşçi Sigortaları Kurumu kina dairesi oersoneünin grev ka ı kpran al'ırı Ser.dika ile Den'"'iîk Beyoğlu Şııhesinde vapılan top'anNOT: Bu yazı dün geceki Kıbrıs olaylanndan önce yaz:!mıştır Z bilriiriyorlar. ne dersiniz? Cevap Uçaklarımızın Kıbrısa rarı doiayusivia Çalışma Bakanı Bu 1 Bankasj yöaeticilerini mü.steıek bıii (Arkası Sa. î . Sü. 3 de) rıııııııiMiiMiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııü Serzeniş Ziraat Sektöründe sermaye birikimi çok yavaş oluyor Ecevit, llcııi/ j\rilıii) li . Deııizcililt HiiııltiKiııı ıızlaştınııağa çalışıyor de grev kararında ısrar etti 1 IIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIMIII IIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIMMIIIl Vecdi KIZILDEMlR'ın hazrladığı bu yaz» serısi yarından itibaren CUMHURlYET'te J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog