Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

MÜZİK MÜZİSYENLER ANSİKLOPEDİSİ ve 3326 madde, 1900 terim, 1103 blyografl, 00 opera, 90 makam, 744 rctlm v« nota. lyi kâğıt, temiz baskı, nefİB cilt Fi. 60 TL. Posla ile Odemeli olarak gönderilir. Türk ve Batı müziğinc ait aradıgınız ber jeyi bulabilecegiım tek eser. ATLAS KİTABEVİ . İSTANBUL 41. yıl sayı 14373 u m h u r i Yet KURUCUSU: YUNUS NADÎ Telgraf ve mektup adresi: Cvımhunyet İstanbuJ Posta Kutusu: Istanbu] Mo 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 2 2 4 2 9 7 2 3 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Cuma 7 Agustos 1964 Kuruş Mon Sabahatün EyuboğliJ . e 330 İVAN İLYttTİN ÖLÜMÖ L. Tolsto? % 180 Nıhaî Yalaz» Taluy bütün Bakanlık kıtapçüarda satıimaktadn" (Basın 1*598/907?) Millî Egitim Bakanlıîınca ^ Yapılan Eserler | 1 Pasifikteki Amerikan gemilerine "Hazır ol,, emri verildi î faraf da iııp ve bazuka kullandı Kızıl Çin Kuzey Vietnam bududuna asker yığıyor İLefkoşedeki nıımıiiiılii ihil Z~~. Genelkurmay Başkanı donanma tatbikatıoda hazır bulnnduktan sonra karaya çıkıjor GOLDWATER JOHNSON, JOUMSON... OURDÜR ŞU BOMBALAR1, B1Z1M BALON Yirmiden fazia Amerikan harb gemisi üslerinden meçhul bir istikatnete hareket etti jGoldwater dün yaptığı basın toplantısında Başkan johnson'u desteklediğini bildirdi Hanoi Radyosu taarruzda sekiz Amerikan uçağının düştüğünü bildiriyor Uashıngton, 6 (a.a., AP, Radyo) lyı haber alan kaynaklardan edınılen bılgıve gore, Komunıst Çın 200.000 kişılık bır kuvvetı Vietnam sının bovuna yığmış bulunmakta dır Aynca kesın olarak tesbıt edı Iemlvel > sayıda Kızıl Çın uçağının da Ku7ev Vıetnam'a gelmış oldu ğu bıldırılmektedır. «Hazırol» emri Dığer taraftan Japonya'dakı A merıkan Kuvvetlen Genel Karargahı suzcusu butun Amerikan Bır I l k l e n n e •Hazırol» emri verıldığını açıklamıştır. Doosnma bareket halinde Bugun 20 den fazla Amerıkar harb gemısı de Japonyadaki Yuko suka ussunden m°chul bır ıstıka (Arkssı Sa. 7, Sö. 1 de) * b Türkler Ledra oteli yanında yeniden raevzilere gırdiler. Çarpışmalar Rumiarm ateş açmasiyle başladı Tonkin Körfezi olayınıtı Bışkentlerdeki tepkileri Londra siyasî çevreleri olayı tasvip ederken Vloskovanın güç durum da kaldığı anlaşilıyor Amenka'nın Tonkin Korfezınde Kuzey Vıetnam'a karşı mısıll» me hareketıne gırışmesı bırçok başkentte beyecan uyandırmıştır îngilız Başbakanı Douglas Home bugün verdığı bır demeçte, Kuzey Vıetnam'ın beynelmılel sularda Amerikan gemilenne saldırısını haksız bulmuş ve Atnenkalıların kendılermı mudafaa etmek ıçın her turlu harekette bulunmalannı tasvnp etmıştır Dıplomatık gozlemcıler, Pekın Hukumetının, Kuzev Vıetnam'a gırışılen hucum hareketının doğrudan doğruya Çın e karşı bıı taarruz hüvıyetını taşıdığını bıldırmelen üzenne Moskova guç durumda kalmıştır Nitekım, uzun bır zamandan ben Sovy«t^ı Bırlığının Çın Hmdındeki olaylara kanşmaktao kaçındığı hıssedılmekteydı Bunun bır sebebı de, Sovyetlenn artık Kuzey Vietnam dakl nüfuzlarını genış bır olçüde kaybetmış olmalanndan dolayıydı Lefkoşe 6, (aju • AP Radyo) Lefkoşe şenrınln dün gece sahre tıklennı, takat dana sonra Dün gece Lefkoşe'de Türk ve Rum olduğu bu çarpışma geçen mirt mevzüere girdıklerinı ve yeni niv mevzıleri arasında şıddeth ve uzun ayından ben vuku bulan en şidae*lı nler kurduklarını Uen sürmüşn:r sıtren bır çarpışma vuku bulmuş çatışma olarak ısımJendarilme'tct> ' Sozcü, bu bususta bır anjasms ya pıldığını, fakat anlaşmanın dahs tur. dır Türklerle Rumlarm karşılıklı ma Olay Türklerın Ledro sofcağmda tatbık mevkıme konmadan boîıl kınelı tufek, bazuka ve havan ateşı yenı bır mevzı kurmalanndan çık duğunu belırtmıştır Rumlar Girne'nin batısında askeri açtıklan çarpışmada en az uç Rum' trjştır Turklenn kurduklan hazırbk yapıyor un yaralandığı bıldırılmektedır ttjevzüere Bumların ateş açması^la Ote yandan Kibns Rum basınma Ledra otelı yakınında başlayan başhyan çarpışmalarda ıkı tara n ve kısa zamanda Pafos sokağına zayıatı hakkında henu2 kesln h ç gore, Kıbns'lı Rumlar Girne'nin ba tısındakı «Yüan Adasında» muh'e sırayet eden çarpışma saatlerce de bır bılgı elde edliememıştır vam etmıştır BM. 'e mensup bır sozcü, Türkle mel bır Türk çıkarmasına karşı sa Turkler arasında yaralı olup oı nn daba bnce Ledra sokagınt<t£i vunma hazırhklanna gtnsmişler'tu madıgı bllınmemektedir mevzilerden gerl cekilmey* vaad et Ada'nın Kıbns Tı Rumlar taraund.%3 Jcorunduğu ve civara, yetkıll şah's lann djşında, kırnsenın yaklaşması na musaade edilmedığı bildırümelt tedlr Turk mucahıtler bu aradı Gırne dağhk bolgesınde savunma hazırlıkları yapmaktadırlar Veni barikatlar Bırleşmış Mılletler çevreleri, ozel lıkle Bumlann kontrolu altında bu lunan Lefkoşe Lımasol ve Lefkoşe Ankara, 6 (Cumhuriyct Teleks) run da Donanmamızın yapüğı tat Magosa yollan üzennde Rumlann Başbakan Ismet Inonu bugun Ge bıkat hakkında genış bılgj vermış yenı bankatlar kurmalannuı harenelkurmay Başkanı, Denız Kuvvet ier ve aynca Kıbrıstakı son durum ket serbestısını son derece guç bır lerı Kumandanı ıle Genelkurmay da gozden geçınlmıştır duruma soktugundan şlkâyet et Başkanlığında yaptığı toplantıdan Muteakıben saat 13 15'de evıne ge mektedırler Yol kavşaklannda ku sonra Dışışlen Bakanı Erkınle ko len Inonu, Başbakan Yardımcısı Ke rulan yeni kontrol noktalannda Amerikan taarruzunu yapan uçakların havalandıklan ConsteÜation mal Satır'ı ve Dışışlen Bakanı Fe Bırleşmış Mılletler kuvvetıne ait nuşmuştur (yukarıda) ve Ticonderoca (altta) uçak gemileri Inonu saat ll'de Genelkurmay ndun Cemal Erkm'ı kabul ederek araçlar Mılü Muhafız kısvesı altın La Paz 6, <a.a.) Bır merkeze Başkanlığına gelmış ve burada Ge, kendılermı oğle yemeğme alıko dakj Rum çetecılen tarafuıdan baglı olan ordu ve jandarma bırlıis nelkurmay Başkanı Orgeneral Cevmuştur Yemek sırasında da Başdurdurulup aranmaktadır lerı Bolıvya'run DogusundakJ San det Sunay, Denız Kuvvetlen Ku bakan ve Başbakan Yardımcıa ıle Makarios Tiraaya göriişmesı jnandanı Oramıral Necdet Uran, Dışışlen Bakanı Kıbns konusundaBır Banş Gucü sozcusu Makirtos Sımon ve San Ignacıo bolgesuıde , Ç°gu Sosyalıst Falanj uyesı olan *e Devlet Bakanı Malık Yolaç ıle ıkı gelışmelen ıncelejen bır goruş İle Tunaya arasında dün kı r m a c ı l a r a ı=ı m karşı harekâta geçmısler saatten fazla devam eden bu toplan (me yapmışlar Erkm Cenevre temas gorüşmemn «harekpt serbestısı m? lan hakkında Başbakana bılgı ver selesı» ıle «askeri sırlaruı yayınlan I " " tı yapmıştır. Kumandanlar, lnönü'ye, îskende Imıştır masını yasak eden kanunun» ay i Bu haben veren Savunma Bakanı dınlatılmasına yardımcı olduğunu Luıs Rodnguez Bıdegam bahıs ko Pekinde eğitim görmüş olan âsi lider Gaston ^ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırıııırııııııııııııııırı ıı ıı ıı ııııııııı,; soylemıştır nusu hukumet Kuvvetlerının gerllla dün Halk Cumhuriyetini ilân etti Sozcuye gore, Barış Kuvveti ye taktıklennı kullandjklanm açıkla Soumialot m kanuna bağb olmıvacak ve ya mıştır Aynı zamanda Savunma Ba Leopoldville (Kongo), 6 (AP) jsavaşına tutuşmuslardı bancı muhabırler de, Bırleşmış Mıl kanı boyle durumlarda yabancı un letler'm resmi açıklamalannı iktı surların ışe kanşmalarının norm.il Kuzeydoğu Kongo nun bashca şeh 300 000 nufuslu Stanleyvılle Erıbas edebıleceklerdır olrtugunu belırtmış ve buna rağmen rı Stanleyvılle'ın bu gece komu entale ejaletının başkentıdır Bu Sular kesildi henuz harekâtta bır Castro tesın nıstler tarafından desteklenen âsı şehrın kazanılması âsılenn şımdıKtıma'da >asuan bes bın kısı ka bulunmadıgı kanaatuu ızhar etmış muharıplenn elıne duştuğu bıidı ve kadarkı en buyuk zaferlen ola cak ve bu şekîJde Kuzeye dofru rılmışttr (Arkası Sa. 7, Sn. 7 de) tır Z Müesseseleri yenilemeğe ne kadar uğraşsak kadrolar bu değişiklife E rahatça ılerhyebılmelen gerçekleTurkıye saatıyle 18 de Stanleyşecektır ^ ıntibak edemedikten sonra bugunku toplum sabnnın tahammul z vılle Havaalanınrtan alınan bır Z edeceği müddet içinde netice almağa imkân >oktur Nitekım z mesajda, «Butun şehır âsılenn e Stanleyvıüe Kongo'nun üçuncu Z dikkat ediniz. 37 Mavısın getirdiği veya \enilediği hemcn butun = lınde» denmıstır Avnı mesaj pa buvuk şehndır Genel olarak Leo5 müesseseler yavaş yavaş eski>e donüş için adetâ zorlanmak Z razıtlı bır şekılde Leopoldville de poldville hukumetlerıne karşı muZ tadır. Bu oyle bir çark ki şekil olarak ^apüan değışikliklerı E kı Bırleşmış Mılletler karargâhın halefet bu şehırde doğmustur Şe: \enilikleri vavaş yavaş dişlileri arasuıa alıvor. onu ezıvor bü 5 (Arkası Sa. 7 Sü. 4 de) dan da alınmıştır Daha sonra haZ zujor, ama kendi ıstediği hâle. çıkanna uygnn bâle çetinvor Z vaalanı kontrol kulesı şunu ılâve Z muesseseyi dejenere ederek getiriyor, tcmel müesseselerden kuv E etmıştır «Stanleyvılle Havaalanır ıet alarak getiriyor, velhasü bir yolunu bulup getiriyor. Anayasa z nın butun hızmetlerı Halk KurtuZ hükümleri kanun vazıınm anlayışı Jıepsi gerektiği zaman çar Z luş Ordusunun ehndedır » Z k\n dişlileri olarak karşunıza çıkanJabilmektedir : Z tî'rakahm, 27 Mayıstan sonra yeni anlayış içinde kurulan müesse E Buna rağmen, Leopoldville HaE seleri ve bırakaüm Turkiyevi 27 Mayısa çetiren nedenleri, yine Ş vaalanı kontrol kulesı personelı, Z aramızda dolaştığuıı da sadece basit bir örnek olarak basınJı : I Stanley vılle kulesındekı personeŞ ilgilı ve eski devirde büyuk gurültüler çıkaran cevap ve düzelt E lın başında beklıyen âsılenn teh: me hakkını alalım ele. Ne idı sikdvetüniz? Eskı hükümlerin. bu z dıdıyle bu sozlerı sovledıklerı saE hakkm sınistımaline sebep oldujıı ve kisi özfurluşunün korun Z nılmaktadır Z ması adına kamu çıkarları adına, basın özgurlüğunun, dolayı ; Kılyosta devam eden Ekonomii' kınma ıle nalledılemeyecegı ve an Ş sivle kişisel özgürlüğün kamu çıkarlannın baltalanması kısıt z ve Sosyal etudler konferans heyetı cak hızJı bır mıllı kalkınma ile hal Dun Kongo Mılü Ordusuna bağ E lanması değil tni? Z semınenne FAO Akdenız Bolge Mü | ledılecegıdır Ote yandan, kalkınma lı bırhkler, korounıst eğılımlı âsı Genel tdare Kurulu tarafından Z '" Mayıs geldikten sonra bu hukumler kaldırıldı. Ama ba defa d,ı Z duru Mr Henry Ergas'uı teblığı ıle nın bır butun olarak sayılması ve kuvvetlen kesın bır yenılgıye uğ munfesıh sayılan A P İstanbul tl Z basın özgurlüğunun suiistimaline giden yola hemen girildi An E devam edümıştır bu suretle tetkık edılmesl de şart ratarak sebah Kongo'nun uçüncu İdare Kuruîu, dun bır bıldırı var karada yapılan vuvarlak masa toplantısmın zabıtlarında bu sui z Konuşmacı Mr Henry Ergas FAO' ı olduğu belırtılmektedır Bu san büyuk şehn Stanlevvılle'de duru yınlaj'arak, alınan karann gerekE istimale ait örnekJer vardır. Neticede kanun bugünku hale ?eti nun Akdenız Kalkınma Projesı ve ma hâkım olmuşlardı Fakat âsıler çesmın olmadığmı açıklamıstır = rildi. E Bolge plânlamasına temas edersk da «fonksıyonel» bolgelerın vüâ bu şehre dun geç vakıtlerde sızma Bıldırıde; «A P Genel Baskanlıyet hudutlannı aşmasını ve bır mu ( E 4$langıçta uygulama kanun vazunın anlayışına paralel gıtmlştir • ozetle şunlan soyletnıştır. • ayyen memlekette ekonomik bolge ya muvaffak olarak hukumet kuv ğınca, mevcut II İdare Kurulunun Z Ancak zamanla idare edenler maddenin clâstikiyetindcn yarar Z « Antalya projesı FAO'nun Akde Arkası Sa. 7, Sü. 3 te (Arkası Sa, 7, Sü. 7 de) vetlen ıle yeniden çetın bır sokak Z lanmanın yoUannı aradılar ve kaza organlannı, va umursamazlık E nız kalkınma projesı çerçevesuıde E (an ya eski aiışkanlıklarının yardımiyle buldular da Şimdi ce z başlamış olduğu on projenın bın Z vap ve duzeltme tıakkı. çeşitli örneklcrivle, hakkın düpedüı = dır Bu projelerden maksat mıllî Z suiistimali olarak karşunızdadır ve suiistimal çoğunlukla vine E çapta kalkınma plânlan ıle, loıçük Z yürütme organının ait kademelerinden gebnektedir ~ ve mahdut projeler arasında bır ra Ş leselâ dün gazetemizde bir tekzip vardı. Cumhurivetin muhabin z bıta kurmak, ve plânın tabakkuku Z ne vermişse hepsini tekrar edivor. Kaymakam Vekili Karaman z na doğru kesın bır adım atmaktuE daki arbedede battâ biz 51ü olduğundan bahsetmemişiz, Kav =FAO'nun nazanyeslne gore gehşmefc ~ makam Vekili onu da veriyor, «basın kanununun maddei mab Z uzere olan mernleketlerde, malî un Z susuna» dayanarak Hâkim kabul ettikten sonra tekzibi aynı z kânlann azlığı, idarl zorluklar, ;a Z sutunlarda vayınlamağa mecburuz. z buk netice almak için gayretlenn mahdut bolgelerde teksıfinı zarurl ^ nn gunlerde tekzipler öylesine rezâlet halini aldı ki artık hakkı E kılıyor Antalya bolgesi Turkıye Da mız olduğu halde iist mahkemeye dahi itiraza gitmiyor ve bun z kıımndan temsü edıcn bır bolge ola E lan ibret için bir mekanizmanın nasıl ışlediğini göstermek icin Z rak aünabilir Kalkınma bakımm zr' şehir kulüplerinde mutabakata vanhp, büyfiklerine hoş görün E dan da bu bolge potansıyelli bır Z menin yollarmı nasıl bulduklannı teşhir etmek için basıvoruz z bolge olarak sayılabilır . 'cak şunu da bilivoruz ki zavallılıklarının vesikalan olan bu tek Z Bolge plânlar mılli çapta tesblt Ş rip mektuplanru çönderenleri, ne yapılırsa vapılsın çıkarları z edılen plânlamanın hedeflerme mu Z Dğruna muesseseyi dejenere etmekten alıkoyamazsınız. Zira on z şahhas bu" karakter vermektedü An E lar bir zihnivetin prototipidirler hakkın suii«timalıne bilerea Z talya projesı ve Türk beş yıllık plâ Denızcılık Bankası Şehu Hatları ve her vapura Ikı grev gozcusü yer ıstedık reklıfımi7 başlangıçda 1 1 Ş veya bilmeyerek vasıta olanlarla bülikte Türkiyede her şeyf E mnın genle hedeflerlni benunsemeK lşletmesı personehnın, 13 Ağustosda leştırilmesı kararlaştırılm rtır. mılyon 500 lira tutuyordu Ancak Ş rağmen. işleyen çarkın dişlileridirler 5 te fakat bu hedeflerın bırbınne uy başlayacak grevını organıze edecek Şehir Hatlan lşletmesı Oenl^ Tabu rakam tarafsız hakemler tararuıE ekilde değişiklik, kanunlarda degişiklik, Anayasada değişıklıh E ması ıçın çozülmesı lâzun olan me olan Sendika, çalışmalarına, dun deşımacılığı tşçileri Sendıkdsı sorum dan 9 mılyon 500 bın luaya ındırıliyi güzel ama, bu çark değismedikten sonra? ş selelere de ışaret etmektedır Şımdı devam etmişdir. lulan grev kararına varm<' îebep di Tarafsız hakemlerin karannı bı? ye kadar çıkan başka bir netice de Dunku çahşmalaı sonucu, igyer leriai şoyle açıklanuşlardır kabul ettık tşletme ise uymayı redİ Ecvet GÜRESİN E bolgedeki nufus fazlalığı meselesl lerinde ve vapurlarda gorevlendiri «Işletmenın vapurlannda çalışan detti. Işletmenın lokavta gıtmemesı fllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIfllllUİ nın dengeli bır zaraî ve sanayı kal iecek grev gözculerı tesbıt olunmug 2143 kışiye yüzde 40 nispetınde zam (Arkası Sa. 7, Su. 6 da)' •""fc*********** ** •* X * 4 A * A i&UUOİ.I1 U C l I ' ***U(J %r tngiltere'de Rusya'da İ. İnönü deniz tatbikatı ve Kıbrıs konusunda izahat aldı İsveç'te Basın, henüz Tonkin olayından acele bır sonuç çıkarmanm vanlış olduğunu belırtmekte ve Bınncı Dunya Savaşının bundan tam 50 yıl once agustos ayında yıne ufak bu bahane ıle ve tkıncı Dunya Savaşının da yıne tam 25 yıl once evlulde başladığını ıma etmektedır Bolivya ıırılıı\ıı âsilere karşı liarekcle yrrıi Danimarka'da Danımarka Dışışlen Bakanı Peı Beakkerup Bırleşık Amerıka'nın Guvenlık Konseyını derhal toplantıya çağırmasını memnunıyetle karşılamış ve Başkan Johnson'un savaşı hudutlu tutmak karanndan ferahhk duydugunu belırtmıştır Fransa'da Başkan De Gaulle. olayı yeni bır Kore Savaşı olarak gormekte ve akıbetını bır yıl evvelden sezmledıgını ılerı surmektedır Kongonun üçöncö büyük şehri âsilerin elinde MUlivetçi Çin'de Mılhvetçı Çın başkentınde dolaşan haberlere gore, Tonkm Korfezmde Amenkan muhnbıne ateş açan hucumbotlan Komunısi Çın'ın denız üssü olan Haınan Adasından hareket etmış ve Komünıst Çıalıler tarafından ıdare edılmış buiunmaktadır. Almanya'da Berlm'de Tonkm Körfezi ulaylannı yorumlayan Doğu Alman Ajansı ADN şoyle demektedır «Yetkılı Amerikan şahsıyetlennın demeçlerınden anlaşıldıfına gore. Amerlkanın Kuzey Vietnam a karşı taamızu uzun zamandan ben sıstemh bır şekılde hazırlanmıştır.» Eski iıastalık Ekonomik ve Sosyol Eliıdler Konferansı " Kalkınma iıl.ıri ri'lıınıııııı lı.njlıılır.. AP II İdare Kurulıuıdan 7 kişinin istîfası Genel Merkeze gitti Deniz işçileri Sendikası grev için kararlı olduğunu açıkladı Greve Sehir hatları vapurlarmdakî kaptan, çarkçılarla makina dairesi personeli katılıyor "Aya ıııııııııiHiıııııııııııııııımıııııııııııııııı gİdİlir?,, llllllllllllllllllllllllllllllll Vecdi KIZILDEMlR'.n haz.rlad.r, bu yaz» serısı Pazar gününden itibaren CUMHURlYET'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog