Bugünden 1930'a 5,426,211 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Problemleri d£ ARİTMETİK a öğrencinio en büyük yardüncıstcbr. llkokullar» nümuneter göndcrUınlj«• Ala»7*nUra tekrar göodsiUr. "• TESTLİ Ysnaı REMZIft TKJIT tlkeksnann X n l s n f l a n İfte taftaa taft dBn ratt olarak baalan bu Htaplar «riunettk «ğretimtsd* har V AV I N [V İ S. H umhuriYet KURUCUSU: YUNUS NADI MUZIK ve # MÜZİSYENLER ANSİKLOPEDİSl TOrk ve Batı müzijine ait aradığımı ber jeyl bulabileceginiz tek eser. 3326madde, 1900t*rlm, 1103 btyogn f l , 90 opera, 90 makam, 744 restm v« nota. tyi kâğıt, temiz baskı, Dcfis d l t Fl. 60 TL. Posta ile Cderaeli olarak gönderilir. 41. yı! soyı 14395 Telgraf v e m«ktup adresi: Cumhuriyet istanbul Posta Kutusu: İstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 2 2 4 2 9 7 2 2 42 9 8 2 2 4 2 9 9 Cumartesi 29 Agustos 1964 ATLAS KİTABEVİ . İSTANBUL Ankarada 20 bin genç Am e ri kan Elçilik binasına yüriidü Yunan Elçiliği de taşlandı Amerikanın Kıbrıs tutumu protesto edildi U.Thant Cenevreye geliyor Doğan NADİ Cenevre, 28 Bugünün Cenevre'de alâka uyandıran havadısı şudur : Eirleşmış Milletler Genel Sekreteri UThant yarın buraya geliyor. Türk dostluğu, hattâ Kıbns dâvasında bitaraflığı ile bile pek iyı tanınmamış olan Genel Sekreterin bu seyahatinin, Cenevre'de; Türkıye, Yunanistan, Ingiltere ve Amerika temsilcileri ile yakından temas etmesinin, dâva hakkında doğru ve yerinde bir fikir sahibi olmasına yardım edeceği ümidi umumiyetle siyasi çevrelerde iyi karşılanmıştır. Cenevre'deki Başdelegemiz Prof. Nihat Erim dün akşam evvelâ Birleşmiş Milletler Brabulueu vekili Spinelli ile, daha sonra da Amerika Cumhurbaşkanı Johnson'un temsilcisi Acheson ile görüşmüştür. Prof. Nihat Erira, Acheson ile görüşmesinde Amerika Cumhurbaşkanı temsilcisinin evvelce înönü'ye göndermi? olduğu naesajına Türk biîdiriyor lUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIMI Atina, Yunanistan aleyhindeki nümayişleri protesto etti Ankara 38 (CnmhuriyetTelekı) Amerikanın Kıbrıs meselesindeki davranışını protesto etmek maksadiyle, resmî makamlarca izin verilmediği halde, gençlik bugün de Ankarada saatlerce süren bir nümayiş yapmış ve Yunan Büyükelçiliği binası taşlanmak suretiyle tahrip edilmiştir. Bu arada Amerika Büyükelçiliği, Amerikan Haberler Bürosu ve Birleşik Arap Cumhuriyeti Maslahatgüzarlığı önünde de aleyhte gösteriler vaoılmıstir. Polisin. gereklı bütün yerlerde tedbir almasına rağmen gençler saat 17 de ellerinde pankartlar olduğu halde Lozan Meydanında toplanmışlardır. Zafer Anıtı önünde tstiklâl Marşı ile başlayan gösterfler, yapılan Amerika aleyhine konuşmalarla yürüyüşe intikal etmiştir. Gençler ellerinde Türk bayraklan ve »30 milyon taksim istiyor», «NATO fiyasko», «Ordu Kıbnsa», «sahte arkadaş Johnson», »Amerika dost mu, düşman mı?» yazılı pankartlar olduğu halde birinci polis barikadını kolaylıkla yararak Kızılaya doğru marşlar söyleyerek iler'=tnpve r>3>=iamışlardır. Anksrslı jençler, yinni bini »f»n bir kiitle hallnde Amerikanın Kıbns politikasını protesto ediyor Rus ve Mısır gemileri Kıbrıs açıklarında tatbikat yapıyor Vedat Etensel biîdiriyor İskenderiye, 28 Makarios'un buraya yapacağı ziyaret sebebiyle Sovyetler ve Mısır geniş çapta niimayişlere girişmiş bulunmaktadırlar. Bu cüraleden olarak Rus ve Mıtn donanmasına raensup barb gemtleri Kıbrıs ile Mısır arasındaki sularda büyük bir tatbiiat» başlamış bulunmaktadırlar Bütün Mısır harb gemileri ile Rus deniz kuvvetlerine mensup 6 kruvazör ve destroyer ve 4 denizaltının katıldığı tatbikatın 5 gün devam edeceği bildiriloaektedir Tatbikat dolayısıyla, Kıbrısla Mısır arasındaki sahadan geçmekte olan bütün gemilerin yollan ke«lmekte ve hamuleleri ile isimleri lorulmaktadır. Birleşik Arap Cusahuriyeti ilgılileri, Makarios'un ziyareti sırasında deniz tatbikatını ds izlevceğini bildirmışlerdır. Tatbikat sahasında geniş oır !aaliyet göze çarpmakta ve yabanoı gemıler sokultnayaralî fotalannı değiştirmeye zorlanmaktadırlar. Hükümet Başkanının vertnış olduğu cevabı sunmuştur. Duyduğuma göre, soo Atina teblığı etrafında fikrınj soranlarla Acheson bıraz şaka etmıs ve : »Yenı mı buT Ben buna benzer «eyleri en azmdaıı yirmincı defa okuyorum» demekle iktifa etmiştir Birleşmış Milletler Genel Sekreteri UThant'ın ânı olarak buraya gelmesinin, Kıbns dâvasında konuşmalara yeni bir inkişaf ımkânı vereceği bekleniyor. tlgili devletler tarafından müsait karşılana cak yenı bir arabulucunun Beçilmesinin bu temaslar sonunda kararlaştınlacağı ümit olunmaktadır Bu arada Kıbns ve Yunan Hükümetlen tara fmdan ikide bir ortaya atılan «Oç gün sonra ENOSİS yapacağız..» yahut da «Oç gün sonra Kıbns ıstiklâline kavuçacak...» gibi tek taraflı lâkırdılar buradaki «iyasi çevrelerde pek ciddiye alınmamaktadır. Lozan Meydanıuda Bu defa da Batı Almanya vasıtasıyla girişilen baskı teşebbösöne hükümetimiz gereken cevabı verdi Kemâl Aydar biîdiriyor Ankara 28, (ComhnriyetTeleks) Amerika, tadil edilmiş Acheson plânı'nı kabul etmesi i^in Türk hükümeti üzerinde devam ettirdiği baskıya bu defa Federal Alman hükümetini de ttarıştırmak ıstemiş, fakat Birleşik Amerikanın bu (Arkası Sa. 1. Sü. 6 da) Amerika tazyiklere dün de devam etti Kızılay'da Kısa zamarrda 20 25 bin kişilik büyük bir kütle olan gençler ve halk heyecanh bir şekilde «Amerikalı evine dön», «Kalleş Amerika», «Dâvamız devam ediyor», cDâvamızı kazanacağız». «Ordu Kıbn(Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Ankara, 28 (CnmhnriyetIeleks) 3 Ağustos 1964 tarihinden iübaU •en geçerlı olmak üzere bir üst de•eceye terfı eden generallerle amı•allerin ve albaylıktan generalliğe erfi eden muhtelif sınıflara menup albaylann listeleri bugün aç\k anmıştır. Yenı terfı lıstesıne göre, Kaıa iuvvetlerınden 3 tumgeueral koreneralüğe, 11 tuğgeneral tümgeeralüğe, 42 albay da tuğgenerallıe ve amıraüiğe terii etmişlerdir Deniz Kuvvetlerinden ise 1 tünı.ıııraJ boıamıraliiğe, 5 Tuğamiral araamırallışe yükselmiştir. Hava Kuvvetlerinden 1 tümgeneıl korgenerai olmuş, 3 tuğgeneral c tümgeneralliğe terfı etmiştir. Bir üst dereceye terîi eden gent!İ ve amırallerle aibaylann listeoyledır : Rara Knvvetlerinde : Korseneralliğe yükseleıı tümgeneraller Haydar Sükan, Kema! A.tatu> e.şıt Pasin. Tümgeneralliğe yükselen tuğgeneraller A. Rıza Türkcan, A. finver Eralp. bdülkadir Öncel, Kemalettin E Hamza Görşüt A. Reşit Bir !n, Kâmi Güzey, Burhan Erean, 11mi Barut, Hüseyin Can, Fahret ı Soydaner. Deniz Kuvvetlerinde : Koramiralliğe yükselfn Tümamiral Bahattın Özülken (Arkası Sa. 7, Sü. « d»J 44 Aibuy, General ve Amiral oldu Anlaşmanın tâdili için çalışmalara başlandı Değiştirme birliğiıtî Adaya Gençler Amerikan Elçiligi önündf Yılmaz Çetiner Yezidî1 lerin arasına girerek bu | batıl veesrarengiz dinin § ıç yuzunu oğrendı... § çıkarmak içjıt teşebbüse geçtik Rum Hükümetinin davranışının yeni bir çatışmaya yol açması ihtimalini ortaya koyduğu belirtiliyor Özgen Acar biîdiriyor Ankara, 28 (CnmhuriyetTeleks) Türkıye ile Amerika arasındaki ilişkileri düzenliyen ikili anlaşmaların öngördüğü bazı hususlann Ankara, 28 (CumhuriyetTeleks) yeniden gözden geçirilmesi konu Kıbnstakl Türk askeri btrliğirıi s u n d a Dısişieri Bakanhğınca Amedeğiştirme kaıilesinin Kıbrısa so ., . .., , .,.„. , ,. , . kulrnaması, başkentin diplomatik n k a n Buyukelçılıgı kanahyle Ameçevrelerinde en ciddî buhran ola n k a n Hükümeti nezdinae teşebburafe kabul edilmektedir. Bu çevre ' e geçüdiği öğrenılmiştir. lere göre olaylarm çok buhranll bir Dışişleri Bakanlığına yakın çevgelişme kaydettiği tam bu sırada felerden sızan haberlere göre yeLefkoşenin böyle bir güçlük çıkar niden gözden şeçirilmesini istediması durumu daha da ağırlaştıra ğimiz hususlar özetle şu noktalarcak bir olay olarak göriümektedir da toplanmakfariır : (Arkası Sa. 7. Sü 1 de> (Arkası Sa. 7. Sü. 5 de) Kendilerine zaraı vermesin = diye Şeytana tapanlar! f§ Bir Tezidî erkeği iki kız I kardeşi alabiliyor!. 1 * = Kaynayan kazanın içine atı1 lan öküz nasıl parçalanıyor? 1 Amerıkalı zenci yazar Istanbutda Baldwin "Amerika yalnız beyazların değil" dedi K.ennedy'>i Teksasb ağalann öldürdüğünü ileri süren vazar $öyle devam ediyor: «Dedelerimizin doçduçu, b'iyüdüğü topraklarda bizim de hakkımız var» Koportaj: ¥ılmaz ÇETİNER jrazar Jtmm B«Wwi« Yarm CüMHURİYET'te ^ilillllilllillillliilllililllllliilllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllll^ | 1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog