Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

HAYRULLAHÖIS ÜÇYÜ KONFÜÇYÜS FEYLEZOF VE DIN KURCCU İki bın beş yuz yıldır yuz mılyonlarca insanın manevl kılavuzu olan buyük Çu» feylezofu KONFÜÇYÜS'ün hayat ve fıkirlenni tanıtan bu kıtap, bu konuda türkçede yaymlanmış ilk addî d>n=mpr?ır Fıstı 750 REMZİ KİTABEVİ Ilâncdık 1748'10O29 41. yıl soyı 14394 u m h u r i yet KURUCUSU: YUNÜS NADÎ Telgraf ve tnektup adresi: Cumhuriyet Istanbul Posta Kutusu: İstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 2 2 42 97 22 42 98 2 2 42 99 CONSUELO U Comtesse De Rudblsfaif I Georfe Sand Çevirem NebO Otmaa YetUden basünlımşttr. Bakaniık yayjnevleriyle bütün Jdtapçılarda 10. lira fiatla satılmaktadır. (Basn 14598/10040) Cumo 28 Agustos 1964 Bir dostlnk kaldı Cenevre görüşmelerinin kesildiği habeı veriliyor Gençler, Ankarada Amerika aleyhinde numayış yaptı Cenevrede sonuç alınamadığı lakdirde dış polilikamızın degişmesi muhlemel Gonçlerin *Sn Ankarada Am«rik» aleybinde yaptıklan nfimaylfien bir görflnu» (Ya7isı 7 nci sahifemizdedir) Telefoto CUMHURİYET (Ankara îstanbul) Ankara 27, (Cumhumet leleks) Kıbrıs meselesinde nıhayet bu gun Turk gençlıği de konuşmaya başlamış ve Ankara da vapılan A rnenka aleyhtan numajışde genç ler polısın kurdugu uç barıkatı aşmışlar ıkı arkadaşlarını sılle tokat cîoven polısın elınden kurtar mışlardır Saat 17 40 da Ünnersıte ve vuk • ej okul oğrencılerınden muteşek >ı a.u gençlik gurubu ellerinde «Ame rıka hur ınanışın temsilcısi aUmaz», «Menfaat Amerika», «dolar laıınızla bızi satın alaraazsunz» «Amerika gurununuzlA oynama» 1 barelen yazılı dövızler olduğu halde Kızılayda toplanmışlar ve bayrak ıle Atatürk'ün resmınl onierı ne alarak Bakanbklara doğru vü rumege başlamışlardsr. Gençler, «da\a hepimlzın davası. lutfen sı ra>a geçellm ve hep beraber ola (Arkası Sa. 7, Su. 1 de) Değiştirme birliğimiz Adaya çıkarsa rumlar ateş açacak CENEVREDE TEREDDÜT Doğan Nadi bildiriyor Cenevre 21 Son hadıseler Cenevre temaslarını tamamıyle çıkmaza soktu demesek bıle herhalde buyuk bir tereddüt ıçınde bıraktı. Burada Kıbns muzakerelennın devam edıp etmıveceği bugunluk bılınmıyor Fakat delegeler gerı donmelenne daır bir tahmat almıç değıllerdır Yunanıstan, Cenevre konuşmalarınm başındanberı bir kaç defa bugunkune b«nzer durumlan yantmiftır. Yıni buradakı delegelenmn sözlerıyle Atınada neşrolunan teblıgler bırbınm tutmamış ve bundan dolayı muzakereler bir kaç defa aksar gıbı olmuşsa da sonradan ağır aksak tekrar devam etmıştır Bu sefer de bojle olması bir ıhtımal olarak duçu nulmektedır. (Aıkası Sa. 7, Sfl. S de) Türkiye NATO içinde müstakil bir politika güdecek, bazı anlaşmalar Yılmaı Çetintr, 80 derece güntş altında, dağlarda Yezidi köyltrım /7e Amerikalılora tanınan süresiz imtiyazlar tamamen kaldırılacak gün/erce dolaşarak onların Şeytano, Güneşe, Aya ve yıldtzlara nasıt ^ıııııııııııııııııııuıııiMiıııııııııııııııııııııııııııııifrıııifiMiıııııııııııııııııj ŞEYTANA TAPANLAR | taptıklannı gördü... Ve CUMHURİYET hazırladı... okuyucuları için meraklı bir röportaj serisı •• /# Ne olacak? f 1 Yılda ıiç gün oruç tutan Yezıdi'ler şarapla ıftar ediyorlar!.. Okumamak, mezhep ve din islerine karışmamak bir Yezıdi ıçın şart!.. Şeytana tapanlarm kızları koca seçmekte serbest!.. Tapınılan " Tavus kuşu „ nun başı parayı verınce nasıl oynuyor?.... Şeyhler, çocukların sönnet vevaftizinı nasıl yapıyor ? Ankara Emnıvei Müdünınün ve Hazır Kuv\et Ekıpının mudahalclerınden sonra ortalık kanşnor. Resımde onde bir yfncın yakasına .apısmıs ve arkava donerek bagıran gozluklu »ahıs Ankara Emnıvet Mudurüdur «su anda Turkıve sısler içinde volunu balmağa çılısan radarsu = gemı jıbı. Ne olacagını defil razetecıler, galıba Hukümet de = sarıh olarak bılmıyor. Bir \andan Guvenlık Konseyının mnb z terael toplantı ıcın hanr fllmasını ıstıjornz. Bır vsndan Was z hıngton Elçımız, Dean Ruskla temas ımkânlan »rıvor. Ce : ne\redekı Basdelefemız Prof, Mhat Enm muzakerelerın de r vanı edıp etmn ecegınden emın değıl. Basbakan tnonu, Anka z radan \enlen baberlere gore, âdeta ıntızar devresıne ?ırmis = çesıııe e\ınde olavlan takıp ednor. Memleket üzerine çök = mus fibı sornnen kötumser ha\a gun seçtıkçe afırhğını hıs = settırnor. Herkes, ne olacak? sorusnna ce^ap aramakla me<ignl. r Gerçekten ne olacak? E Nımdr Yunanıstan, Papandreu • Makanos anlasmasının beyecanı Ş ıcınde, mustakbel ılhakın hazırlıklarını japmaktadır. Bn ara = da da \da\a tam te^bızatlı bıriıkler çıkarıyoriar. Acheson Z Plâııııun Makarıos'un »çzmdan tamamen reddedılmıs olması Ş \e me^elenııı Bırlesmış Mılletlerden baska yerde balledılemı = >ecegmın bıldırılmtsı karsısında Amerıkalılar susuyorlar. = Kısacası. Papandreu • Makarıos çıfti Mne Kıbrıs meselesının ini r sı\atıfını eilenne alınıslardır. Türkne ıse kfiskfin, fakat nsltt r cocuk tuturaunu devara ettırmekledır. Zaten balkovunda rae ; rak mandıraıı ve «ne olacak'» sornsnna ce\ap »ratan d» tu j tumun de\amında bo>lesıne ısrarlı da\ ranmanmdır. 2 Sürunuıı ıçınde tunlar \ardır : ; 1 Cenevre muzakerelerı çıkmaza eırdıgı ve meselenin taraflar 5 arasında haüı ımkaııı kalmadıçı iakdırde kı gelen haberler Ş bu ıhtımalın çerçeklestiçını gösterijor • Türkiye, meselenin Z Bırlesmış ^Iılletler Genel Kuruluna gıtmesıni ve oradsn k« ş rar cıkmasını mı bekliyecektir? Ş 2 Bu karar. Kıbrıs meselesı mevziî olmaktan çıktığı için, ED« ; sıs'ı de<stekle>ıcı mahıvette olursa, ne japılabilir? Ş i Makarıos santaj dahi olsa, kendi kendıne Enosıs'i ilân ede = bıleceeını soılemıstır. Gerçı Londra ve Zârih Antlasmalann» = gore bu munıkun defildır. Ancak son gunlerin verdiği şuna = rıklık. hele Kahıre'dekı teraaslar, papazı bır emri\»krye def> = ru ıtebılır. O 7»man Turkıve mudabalede bulnnacak mıdır? r \ahut \menka mudahale içın ıcaıet verecek mıdır? E t Makarıos sıradı Turk azınlıfına kar«ii daha ynmosak bır tn z turo gosternor \e suphesız bunu mesele halledılınceye kadar ; dunva kamu o\unu alejhe çevırmemek Içın yapıyor. Ancak, S >arın dunım muhakkak değısecek, ve hele destekler sa|Um = la«tıkca âsı sıfatı terılen Türklerin vola getirümesi için her Z çare^e basvurulacaktır. O zaman Turkive n»<<ıl bir intam» gl = recektir' = 5 Yunanıstan'ın tehlıkeli >ola gıreceğınden daıma korkan ve z Türkıve'nın ıse H.NIU nslu oturacacuıdan emın olan Amerika ; nın buçııne kadar gosterdıği da\ranı«lar karşısında bız yıne = sadece kuskunlüğumuzu belli etmekle mı yetmeceğız? r Bunlar, «ne olacak'» sorusunda bırlesen \e çesıtlı ıbtimallere z da^anan munferıt sorulardan bazıları. Ama valnız bn kadarı z bıle. ıraçıcı cevaplar bulunanıadığı ıçin, kötumser havanın z yayılmasına kâfı geh>or. z Ankarada Yüksek Kademe toplantıları İIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM Türbede ıbadet ve ayîne katılmak parayla!... Seyhın hırkası ötünün üzerme drtülünce cennete gidiliyor!,,, Yezidiler Lâhana ve Marul niçin yemiyorlar? Ecvet GÜREStN = ıınınııııııııııııııinıııınııııııtıııımfmıııııııınnnMiıımııııııııııııııı» ınonunun 15 gunden Başbakonlığo gitmemesi yorumlora yol î ııcı sa>ta(l<« ZZZ ^ksam uzen Genel Kurn:a. Baş Org Pazar günü CUMHüRIYET'te ıle \ lrkdsı Sa 7, Su
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog