Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Çeşme'nin Boyalık koyunda MOTEL MOTCS • ÜBsioran Bütün Konforu Şahane Plâjı Muhteşem Müziği ile emrinizdedir. Rezervasyon: 39 ÇEŞME Cumhuriyet 9858 41. yıl sayı 14390 u m h u r i yet KURUCÜSü: YÜNUS NADÎ Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet istanbul Posta Kutusu: İstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 TEKNİK ÜNİVERSITE Giriş İmtihanlartna Hazırtama Kurslan EylüJ deviesi 31 A&ustosta başıyor Kayıtlara Başlanmıştır. BROSÜR ÎSTEYİNİZ j CÜVEN DEftSHANESİ Bevoğlu, Ağacaıpii Sakızağacı Cad. No. 3 Telefon: 49 42 27 İlâncılık: 1719/9835 Pazartesi 24 Ağustos 1964 Devlefmemurları kanun lasarısı bu baffa içinde Meclise veriliyor 450 bin devlet memurunu ilgjlendiren yeni tasarı hâkimler, subaylar ve üniversite ö'ğretim üyeleri gibi özel kanunlara tabi şahısları da kapsıyor Acheson plânı,Ankara için tatminkâr dejjil Yunan hükümet çevreleri onbeş gün içinde bir anlaşmaya varılabileceğini ümit ediyor Ankara 23, (Cumhuriyet Teleksi Başkent Ankarada Kıbrıs konusunda çahşmalara bugün devara edil mistir. Genel kanaat, Kıbrıs işinin Vozümlenmesinin mutlaka gerektiğinin taraflarca anlaşılması ve geç de olsa çareler arandığıdır. Bu konuda Amerika Birleşik Devîetleri büyük gayret sarfetmekte ve arabulucu rolünü oynamaktadir. (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) Kıbrıs konusunda Amerika arabulucu rolü oynu/or Bir Şehir Hatlan vapuru karaya oturdu T)ün Şehir Hatlan İşletmesine «it bir vapur, baştan kara kumluga oturmuş, vapur veiçinde bulunan yolcular kurtanlmıştır. Saat 16.40 seferirıi yapan Vaniköy vapuru Çengelköy iskelesinden ayrıl dıktan kısa bir süre sonra, elektrikli dümen tertibatında meydana gelen bîr ârıza yiizünden, bu iskele civarındaki Çengelköy briket fabrikası önündeki kumluğa oturmuştur. Olay, yolcular arasmda heyecan ya ratrruştır. Yardıma gelen 74 sayılı vapur, önce yolcuları almış, sonra da Vaniköy vapurunu çekerefc kurtarnıış ve yedeğinde Köprtrye getir mistir. Ankara, 33 (CamhnriyetTeleks) Bakanlar Kurulunca kabul olunan «Devlet Memurlan Kanun Tasarısı» önümüzdeki hafta içinde Meclise «Hükümet tasarısı» olarak sevkedilecektir. Uzun süredenberi Devlet Personel Dairesince hazırlanan ve iki defa Bakanlar Kurulunda incelenip geçen hafta içinde kabul edilip Hükümet tasarısı şeklini alan «Devlet Memurları Kanun Tasarısı» bir kitap halinde senatör ve milletvekillerine dağıtılmak üzere basUrılmıştır. Genel ve katma bütçelerden maaş alan ve 450 bin devlet memurunu kapsayan yeni tasarıda, hâkimler, subaylar ve üniversite öğretira üyeleri gibi özel kanunîar jçine giren memurlar da yer almaktadır. Tasarı, bilindiği gibi liyakat ve sınav sistemini getirmekte ve bugünkü memurlar, gerek makamiarı ve gerekse maaşları ile yeni kanuna intibak ettirilmektedir. Tasarı, haftada 40 saat asgari çalışmayı ve iki gün tatili öngörmekte, aynca birçok yenilikler getirerek sosyal yönden büyük imkâniar sağlamaktadır. Karasularımız yarın altı mile çıkarılıyor ' Ankara. 23 (CumhuriyetTeleks) Türkiye'nin karasulannın 6 mile çıkanlmasını öngören kanun önümüzdeki salı günü yürürlüğe gireJcekiir. Kanun, ayrıca, karasuiannjdan sonra tfmiHik bir sınırı da bajhkçılık alanı olarak kabul etmektedir. Bilindiği üzere Karasulan Kanunu 25 mayıs 1964 tarihinde Resmî Gazetede yaymlanmıştı. Kanuna göre yayımı tarihinden 3 ay sonra yürürlüğe girmesi gerekmektedır. Bu süre önümüzdeki salı günü dolmaktadır. Kanunun öngördüğü diğer hususlar özetle su noktalarda toplanmak tadır : 1 Karasuları daha geniş olan devletlere karşı Türk karasulannın genişliği, mütekabiliyet esasına göre tesbit edilmektedir. Örneğin, Rusyanın karasuları sınırı 12 mil olduğuna göre, Türkiye'nin karasulan da Rusyaya karşı 12 mil o!maktad;r. Birleşmis MiIIetler Kuvvetkri Lefkoşede ki bir Türk mevziini ortadan kaldınrlarken Bu durumu, milletlerarası teamüle göre bütün devletlere duynrmak zornnda değiliz Kongoda âsileri bir beyazmı idare ediyor l.eopuldville, 22 (ajı. AP Rad?o) Kongo'nun her yerinde hükür.ıet fcuvvetleriyle sol eğilimli âsı birlikleri arasında çok çetin savaşlar olmaktadır. Devlet merkezıne gelen haberlerden anlaşıldığına göre, birçok yerlerde su gibi kan akmaktadır. Nitekim, bu sabah yayımlanan haberlerde Kion eyaletinin merkezi Bukavu'da biie görülmemiş şiddette çarpışmalar olduğu, bu arada. âsiierin komutanı (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Agustos ortasına kadar 4700hektar orman yandı 6u rakam bütün geçen yıl süresince vukubulan yangınlarda harap olan ormanın cfört misli 2 Komşu üikelerie karalar arafindaki uzaklık iki üîkenin karasuDün Köprü üzerinde yayalar için bırakılan dar getitlerden yürümeye çalışan İstanbııllıılaı lları sınınndan dar ise karasuları!nın sınırı tam ortadan geçen çizgi MiııııirııiMiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtııııııııııııı^: olarak kabul edilmektedir. örne, ğin, Türkiye ile Yunanistan arasınî da adalardan dolayı karasuları sıjnırı, adalar ile Türkiye arasındaki | uzakhğın tam ortasından geçen, diğer bir deyimle her iki kara parçasma eşit uzakhkta çizilen bir çizgi olmsktadır 3 Körfezlerin ağız genişliği 24 Köprünün Karaköy meydanına bağlanan mil olarak kabu! edilmiştir. Ağız E Makarios'un destekçisi gibi görünen kuzev komşumazun son günayaklan 70 santim yükseltildi genişliği 24 mili aşan körfezlerde Z lerdebirtakım gösterilere giriştiği gözdea kaçmıyor. Birkaç ise kara«uları sınm koriez içine E gün önce silâh yüklü geminin Boğazdan geçişi, bu gösterilejdoğru bir yay çizecek şekildedir. E rin ilkidir. Karaköy Meydanına olan bağlan danı bağiantı kesımi, zaten 30 san j Öteyandan, kendisiyle konuştuE Gerçi Sovyet Rusya uzun zamandanberi Mısıra, Cezayire, Afritı kısmının 70 santim yükseltilme tim çökmüş bulunduğundan, Meyğumuz Dısişleri Bakanlığından bir E ka mernleketlerine silâh gönderiyor ve silâh yüklü ticaret gesi gereken Galata Köprüsü, önceki danın yükseltilmesi Köprünün seyetkili bu konuda şunları söyleZ mileri Montrens Antlaşmasına dayanarak Boğazdan geçmekgece saat 22 de trafiğe kapatılmış viyesini daha da alçaltmış, düzlü= tedirler. îalnız. bu defaki geçiş diğerlerinden biraz farklı olve Istanbullulann iki yaka arasın ğün sağlanması için 70 santimlik miştir : «Karasulan Kanunu 25 agustos'ta Z mns. Kıbrısa Sovyet yardımı yapılacak, yapılmıyacak tartışdaki bağlantılan Unkapanı Köpbir yükseltme gerekmiştir. yürürlüğe girmektedir. Bu konuda 5 malarının akabinde Ruslar nedense geminin yüvertesindeki rüsüne inhisar etmiştir. Belediye Fen İşleri Müdürlüğün milletlerarası teamüle göre ayrıca Z silâhlarııı üzerini açraak ve bunların görülmesini sağlamak 1912 yılında inşa edilmiş olan deki bütün işçilerin çahştırılması (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) E ister gibi çocukça bir davranışa girmişlerdir. Evvelki gün ge Galata Koprüsünün, Karaköy Mey(Arkası Sa. 7. Sü. 7 de) E çen iki kiiçük harb gemisi de gösterinin devamı şeklinde kaE bnl edilebilir. Hele bu geçişin S ncı Filoya mensup muhriplerin tstanbulu ziyaret edeceklerî zamana raslaması, bir tnâz sum tesadüfe bağlanaınaz. Zira bnndan önce de bir Amerikan Z E filotillasının Türkiyeye gelişinde Roslar, Boğazdan bayli ka E E labalık bir filo geçirmişler, hattâ iki filonun kar.şılaşmasıııa E E bilhassa dikkat etmislerdi. = E Montreux Antlaşmasına göre savaş hali tnevcut bulunnıadı|ı için E 5 herbangi bir devlet, ticaret genıüerini serbestçe Boğazdan ge Z Z çirebiJir. Harb gemileri için de, önceden haber vermek sure = E tiyie geçiş serbesttir. Bittabi geçiglerin bir gösteri raahivetin = E de oiraası veya olmaması antlaşmada gözönüne alınmış değil Z z dir. \ihayet bu. gösteriyi yapan «Jevletin kendisini, kendi tutu z E rnunu ilşilendiren bir şeydir. Ancak Sovyet Kusya'nııı gözden z E uzak tutmaması gereken bir noktaya burad3 işaret etmek is E E tiyoruz. Eğer kuzev komsumuz bu şösterileri Türkiyeye kar 5 şı yapmakta ise. bosuna zahmete katlandı|ını bilmesi gerekir. E Z Türkiyede biivle giisteriler belki dedikoduya vesile verir ama, E E korku yaratnıaz. aksine asırlardaıı gelen ve Ru<<ların anane Z E vî yayılma politikalarınııı neticesi olan düşmanlığı biraz da Z E ha artırır. t'nutnıamak gerekir ki. Türkler, 2 nei Dünya Har s E bı galibi Sovyetlerin Yalta ve Potstlam konferaııslarının ha r E vasından kuvvet aiarak çiriştikleri tehditler karşışında dahi r = en ufak bir korku duyınamışlar ve bo tehditler daha ziyade ; § Batıhlan telâşlandırmjsiı. Nitekim bu defa da Krnçef'in, biraz £ E da Kızıl Çin rekabeti ve yaklasan Komünist Partisi toplan E E tısında kuvvetli görünebilmek için ve içeriyi tatrain etraek J E amaciyle giriştiği hareketler Türkiyede hiç de sindirici tesir Ş E yapmamıs, 1945 teki tehditler gibi sadece Türk milleiinin hır : E sını kamçılamıştır. Z E Ulaylann gelişimi göstermektedir ki. Stalin'in bir zamanlar Ku Z Z zey Funanistan'daki General Markos çetelerine yardımını 5 Z unutmıvan Vunanistan'da da uvanma vardır. Makarios'a kar ~ Z şı Rusyanın gösterdîei vakınlığın verecesi neticeleri ister E E Amerikanın uyarmasiyle. ister baskısiyle olsun nihayet E E farkedebilen Papandreu, şimdi kaçırmakta oldugu ipiıı ucunu E E tekrar yakalamak için uğraşmaktadır. Eğer yakalıyabilir ve E E akıl yolunu bulabilirse, Sovyet tehditleri ve gösterilerinin ne Z = ticesi bu bakımdan zararlı değil. belki de faydalı olacaktır. = gosterılerı Galata Köprüsünden dün yalnız yayalar gecti 'Duvarların Ötesi, filmi Venedik Film Festivaline iştirak ediyor Venedik Filim Festivaline müracaatta geç kaldığı iddiasiyle yarışmaya kabul edilme yen «Duvarlarm Ötesi» isinıli Türk filmi, festival yöneticile rinin aldığı ikinci bir kararia yanşmaya tekrar kabul edilmiştir. Filmin aktörü ve rejisörü Özden Çelik, Festival ida recilerine yaptığı itirazda filmin, Avrupa uçak şirketlerin deki grev yiizünden geciktiğini ve bu durumun göz önünde tu tularak «Duvarlann Ötesi> fîl minin yarışmaya kabulünü istemiş, yöneticiler de bu isteği yerinde bulmuşlardur. (Arkası Sa. 7, Sü. S de) Ankara 23, (CumhuriyetTeleks) ! kor seviyeye çıkacağmı dikkate alan Sıcaklann degişik atmosferde seytr 'ilgüiler bazı tedbirler almak zorunetmesi ve bazı bölgelerdeki kısmî ı da kalmışiardır. seçimlerin yapüması dolayısiyle j Bu cümleden olarak, Tarım BaTürkiyenin en önemli dâvalanndan kanlıtınca Ege ve Güneyde orraanbiri olan «onnan yangınlan» yent lanmızın yararlı oldukiarı bölgelerden endişe verici bir halde artış de ekiplerin sayılan arttırılmışır. göstermiştir. (Muğla ve Antalya Baş MüdürlükleGeçen yıl boyunca 179 orman yau | rinden ayn olarak İzmir ve Balıkegınında 1470 hektarlık orman yanmış îsir Orman Baş Müdiirlükleri ernriiken, bu yılın ağustos ayı ortasına |ne telsizler verümiştir. Ayrıca or1 kadar 307 yangın tesbit edilmiş ve man yollannın açılmasına önceliS 4700 hektarlık onnan kül olmuştur. j verilmiş, koruma ve rnücadelede çaYıl sonuna kadar bu rakamın re ; (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) Pomuk ürelenlere 185 milyon kredi veriliyor Çukobirliğe verilenkredinin 50 milyon lirasının bloke edildiği açıklandı Adaua 23, (Özer Öztep büdiriyoi) Piyasada uzun müddettenberi devam eden sıkıntıyı hafifletebilmek ve bu arada müstahsili ferablatmak amacıyla hütünıetimi2 tarafından alınan tedbirler cümlesinden olarak Çukobirlik emrine Ticaret • Bakanlığı ile Ziraat Bankası tarafuıdan 185 milyon lirahk kredi sağlanmıştır. İleride ihtiyaç karşılığında yeniden kredi sağlanacağı bildirümekte, 185 milyon liradan 50 milyon 'i1 rasının ((Her an tezayüd edecek ih tiyaçlarda kullanılmafc üzere» blose edilmiş olduguna dikkat çekilmektedir. Bu suretle Çukobirlik, ortağı olan pamuk müstahsilinin anbarlanna reslinı edeceği (çekirdekli pamuk) karşılığının °o 90 ını ödemek imk^/ nuıa sahip olacafctır. Piyasada mfetekar bir fiyat tees süsünün zaruretine inanan Çukobir(Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) İlim ve Hayat Canlı varlık yaratılabilecek mi? Bir insanın kalbi başka bir insana takılabilecek Balık adamlar için özeJ telsiz telefon Pratik bilgiler Yeni buluşlar BüGÜN 5. sahifemizde 1 İPasosu olmıyan Belediye Başkam Adalar vapuruna blnerken 7 lira verip bilet almak zorunda kaldı Belediye BaşJcanı Haşiın İşcan, gu halde, halk dileklerini tesbit Adalar Bölgesinde yaptıfı ince'.e için Adalara giden İşcan, gişeye meler için cebinden 7 lira vapur ugraroış ve gidişdönüş bileti I ücreti ödemek mecburiyetinde kal mıştır. Yanmda'kilerin bilet almai mıştır. d;ğını gören tşcan: «Siz bilet ajI Vaıunda Seledıye Başkan Yar mıyacak mısınız?» diye sormuj I dımcUan v« daire müdürlen oldu ı (Arkası Sa. 7, Sti. 8 de) fldalılar Işcan'dan ebe ve su istediler E Ecvet GÜRESİ.V | rııtıııırııııııııııııiMiıııifiıııııııııııııııııııııııiiiıııııııııııııııııııııııııııııiı.' KöprünÜB tamir edilınekte olun ıtiiiiuı duııkü sııaMiıdaki gdrünügu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog