Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

EN EN İYİSİ ZARİFİ EN SON MOOEL Kadm çamaıııian yalnıı Marpuçcular Nasırzadalar han No 24 Tel. : 22 51 98 41. yıl sayı 14389 u m h u r i yet KURUCUSU: YUNUS NADI Telgraf ve rnektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: İstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 32 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 KONUŞA M ARİTMETİK PROBLEMLERI Yazan: Sami ERTEK hk^Üral Stnıf 1. Sınıf 11. Sınıf 111. Müfredatta medası geçmip, lüzumsozluğu »nlüşılmu, öğreg^pln fikri gelişmesine yararlı olmıyan güç jjbblemlerin kitaplarımızdan atılması ve onîarın yerine saşduyu ve mantığa dayanan genel metodlarla çözülen problemlerln yer alması her öğretnsenln en büyük özlemldir ve bu eserter içi dı$ı 4 renk ofset basizı çıkmıştır. Öğretmenler Bümune isteyiniz. Pazar 23 Ağustos 1964 LVKILÂP ve Aif& KİTABEVLEBİ %»cüık: 1720/5821 Rumlarsilâhlanma gayretlerine dün CEAIİYrrf AKVAM Kıbrısta 8 kur'a askere çajjınldı ile 29 yaşları arasındaki Rıımlar silâh altma alınıyor Leffcoşe 22 (A.P.) Kıbrıs Rus Hükümeti bugün bir bildiri yaymiayarak 8 kurayı askere çağırmıştır. Bugün yayınlanan bildiride 22 ile 29 yaşları arasındaki bütün •rkeklerin silâh altına alınacaklan bildiriimektedir. Bildirinin yayınlanmasından hemen sonra Kıbrıs Hükümeti iigilileri, Türkiyeyi, Güvenlik Konseyi kararlarını ihlâl ile itham etmişlerdir. yeniden hız verdi (iskeçe'de \ Ibir camie 1 ;dünsabah üç ( İ bomba atıldı ( | Olayın mes'ullerini arıyan | | Yunan makamları bu defa j | da üç Türk'ü tevkif ettiler § İskeçe, 22 (a.a. AP Badyo) Dün eece 8.000 kadar Türk'ün yasamakta olduğu İskeçe şehrinde bir canıi, meçhul şahıslar tarafınclan bombalanmıştır. Cami avlusuna atılan üç bonıbadan sadece Bir tanesi iniilâk etmiştir. Patlama pek az hasar yapmış ve kimsenin yarajanmasına sebep olmamışsa da, şehirde büyük heyecan yaratmıştir. Cıuna gecesi Türkleıin ibadet yerinin bombalanınası üzerine bölgedeki ve Türkiyedeki Türklerin bir mukabele endişesi ile harekete geçen Başbakan Papandreu sabahın erken saatlerinde Emnıyet makamlarma elden gelen her şeyin yapüarak suçluların bir an ev^el yatfa'anınasını emretmiştir. Diğer taraftan bu sabah Yunan İçişleri Bakanlığmuı bir sozcüsü de dün gece Batı Trakyada İskeçe şehrinde bir caminin bombalan' •'" dığını doğruJamış buluranaktadır. Sözcü sadece bırisı patlıyan üç el bombasını cami avlusuna atanların şıddetle aranrnakta olduklarmı açıklamıştır. Bu arada Atına gazetelerı de bu sabahki sayılannda bomba olayıca geniş yer vererek olayla ilgili soruşturmaların hızla yürütülmekte olduğunu ve faillerinin kısa zamanda yakalanacaklarını ifade eden Başbakanın bildirisİBİ yayınlamışlardır. Bazı gazeteler de bu bomba olayı ile 6/7 Eylül olaylan arasında bir bağ kurmaya çalıçarak, bunun nıüfrit unsurlar taraftndan yapıldığı kanaati üzerinde durmak Ankara, 22 (CumhurıyetTe J Udırlar. leks) tskeçe'de bir Camie i atılan üç bomba konusunda , Aşın sağcı gazeteler ise bu bomDışişleri Bakanlığı sözcüsü ts' baların camiye Türk Yunan mümail Soysal «Böyle bir tahrik i nasebetlerini olduğundan daha ger olayını şiddetle protesto edi , gin bir hale getirmekten fayda uruz.» demekle yetinmiş ve baş man komünist ajanlar tarafından kaca bir yorumda bulunmatıldığım ileri sürmektedir. Yunan başkentindeki yabancı si \ mıştır. Öteyandan, bomba olayı ile yasi çevreler Papandreu hükümetinin Batı Trakyada vuku bulan ı ilgili Ankara'daki ilk kanaat Cenevre görüşmeleri sırasın i bu olaydan son derecede endişeye da taraflar arasında bir tab, düşmüş olduğunu, hükümetin her zamankinden de daha güç bir du rik unsuru olduğudur. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Yunan Savunma Bakanı eli boş döndü Atina 22 (a.a.) Diplomatik çevrelerden öğrenildiğine göre, Başpiskopos Makarios, Kıbrıs topraklarından bir kısmının askerî bir üs olarak NATO'ya veya Türkiyeye bağlanmasını buhrana bir çö2üm şekli oJarak «kabuie şayan» bulmamaktadır. Başpiskopos Makarios bu hususu. bugün Lefkoşe'den Atinaya riönen Yunan Savunma Bakanı Petro Garufaliass'a ifade ile. selfdeterminasvon hakkı da dahil olmak üzere «kavıtsız bagımsızhk» için Birîeşmiş Milletler Genel Kuruluna başvurulmasının en doğru hareket olacağını söylemiştır. Öte yandan, Savunma Bakanı Garufalias'ın bugün Başbakan Yor go Papandreu ile yaptığı görüşmeden sonra hiç bir bildiri yayınlanmamıştır. Papandreu. Savunma Bakanından sonra Amerikan Büyükelçisi Henry Labouisse'yi kabul ederek kendisi ile iki saat süren bir görüşme yapmıştır. Birleşmiş Milletler (New Tork) Ankara 22 (Cambariyet 22 (8Jfc) Cenel Sekreter UThant Tcleks) Başbıkan tsmet Birleşmis Milletler Genel Sekreterliği raensuplarınm, Kıbrıs gibi İr.önu bu sabah saat 11 de Milletlerarası uyuçmazlıklarda aAmerikan Büyükelçisi Rayrabuluculuk yapmalarının doğru mond Hare'i kabul ederek bir hareket olmıyacağım ifade ile kendisi ile iki saat on be? dademiştir ki: •' kika kadar devam eden bir aörüsme yapmıştır. Büyükel« Sekreterlik üyelerinin arabuçinin isteği üzerine yapılan luculuk meselelerine karışmamabu görüşmede Dışişleri Bası gerektiği kanaatindeyim. Zira kanı Feridun Cemal Erkin ile bir arabulucu eninde sonunda uTürkiyenin eski Amerika yuşmazlığı ha! için bir formül buMüsteşarı llter Türkmen de lacaktır. Bu da taraflardan biri vehazır bulunmuşlardır. ya diğerini memnun etmiyebilir. Sonu itibariyle taraflardan biriGörüşmeden sızan haberlenin göstereceği olumsuz tepki, are göre Kıbrıs konusunda Cerabulucunun milletlerarası bir me(Arkası Sa. 7. Sii. 5 de) (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Amerikon Elçisi ile görüşfü Hükümet * çevrelerine göre olay bir tabrik Ev\'elki gece vukubulan Kuledibindeki büyük yanguıdan sonra vangın yerinin faâli unsuru Kuledibi yangını bilânçosu 167 iş yeri ve 25 apartman Bir döşemeci nezaret altma alındı, yangın sırasında talan yapan iki kişi yakalandı Önceki gece Kuledibi Eski MojSaat 21,18 de başlayan yangın kısa bilyacjlar çarşısında çıkan ve 167 sürede genişleyerek etrafı tehdide dükkân ile 25 apartıman ve evin başlamıştır. Sarhoş dükkân safaibi tamamen ve kısmen yanması ile yangın sonuçlanan yangının koğusturma Son yılların en büyük sma dün sabah+an itibaren başlan olayına sahne olan Kulebidindeki mıştır. !ilk ateş çarşının üst setinde buluMobilyacılar çarşısında 40 dük'nan 22,5 sayıh koltuk döşemecisi kânın bulunduğu ancak bu dük NTihat Nart'jn dükkânından çıkkanların iki ile beş kifi arasmda mıştır. tçki müptelâsı olan ve gesahipleri olduğu ve bu şekilde 167 ce gündüz içen Nihat'ın 7,30 da iş yeri bulunduğu öğrenilmiştir. (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Makarios. Türklere günlük kalori esasına göre yiyecek verilmesi için gayret sarfediyor Lefkoşe, 22 (a.a. AP Radyo) Rumların Kıb' rısh Türklere tatbik etmekte oldııkîarı iktisadi ablukanın yamsıra son 48 saat içinde Rumiar tarafın J dan sebepsız ateş açma olaylan da sıklaşmaya başlamış bulunmaktadır. Dün gece Limasol kazasır.da Rum mevzılerinden şehrin Türk kesimine gene 50 elden fazla ateş orîilmış ve aynı bölgede odun kesmeye giden bir Türk köylüsü de dün başı balta ile kesilmiş olarak bulunmuştur. Bu arada Baf şehrinde bir Türk polisi de arka Yurl dışındo çalışan işçilerin problemleri 8u konuda bir rapor hazırlandı Ankara, 22 (CumhuriyetTeleks) Dışişleri Bakanlığmca, yurt dışındaki işçilerimizin karşılaştıklan problemler ve tedbirleri hakkında bir rapor hazırlanmıştır. Halen Almanya'da 60 bin, Belçikada 6 bin ve diğer memleketlerde de bin Türk işçisinin karşılaştıgı problemler raporda şu şekilde sıralanmıştır : 1 Vatandaşlık sıfatı ve hukukundan doğan problemler, 2 lşçi sıfat ve statüsiinden doğan problemler, 3 Kültürel problemler. Raporda bu konular özetle şöyle anlatılmaktadır : Birincı grupta yer alan askerlik ve noterlik işleri gibi vatandaşlık sıfat ve hukukundan doğan problemjerin halli için konsolosluklarda formaliteler kaldınlmalı ve basit hale getiriltnelidir. Bu arada işçilerin en fazla müşkülâta uğradıkları askerlik yoklaması işinin de üç yılda bir veya yurda döndük ten sonra yapılması tavsiye olunmaktadır. lşçi sıfat ve statüsünden doğan (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Kongo Hükümet Kuvvetleri bir şehri dün âsilerden aldı Bütün gün devam eden kanlı çarpışmalardaıı sonra ele geçirilen Kivu Baskentınin sokakları ceset dolu Leopoldville 22, la.a. AP Radyo( Kongo hüku'met kuvvetleız saatlerce süren kanlı çarpışmalardan sonra bugün memleketin doğu böigesindeki Kivu eyaletinin bztşkenti Bukavu'yu asilerin elinden geri almıştır. Londra 22 (A.P.) İr.gıltere Başbakanı Sir Duglas Home bugün gazetecilerle yaptığı bir görüşmede Kıbrıs buhramnın sulhçu yollarla halli için gayret sarfedildiğini bildirmiştir. Sir Home. Ingilterenin Kıbrıs politikasını şu şekilde özetlemi.ştir: cNATO'nun Doğu kanadının yeniden eski istikrarına kavuşması için. Türkiye ile Yunanistan arasında bir anlaşma^'a varılarak Kıbrısın yeni sta(üsünün tanzimi.» îngiltere Başbakanı, Kıbrısın yeni statüsü tesbit edilirken hakları ihlâl edilmiş olan Türklere daha sağlam garantiler temininin zaruri olduğunu belirtmiştir. Diplomatik çevrelerden =ızan haberlere göre İngiltere Hükümeti. Amerika. İngiltere. Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanları arasında bir konferans toplanması için teşebbii^îere girişmiştir. ingillsre 41ü bir Konferons isfiyecek Leopoldville'e ulaşan haberlere Yıldızeli 22 (a^.) Samsun isti• göre bir müddetten beri asilerin elinde bulunan Bukavu şehrınin kametir.den gelen marşandız trenı, sokakları hükümet kuvvetlerine istasyon yakımndakı geçıtten geçkarsı «ellerine geçen her şeyle çıi mekte olan bir at arabasına çarpgıncasma savaşan asilerin cesetleri; mıştır.. Kaza sonunda. arabayı çeken iki attan biri parçalanarak ile doludur. derhal ölmüş. diğer ata bir şey olGeçen çarşamba günü asilerin ji jBukavu'yu ellerine geçirmesi i!e< B " a r a d a . araba sürucusu Hasan Türkiyenin en zengin petrol kaynağına sahip ol başlayan ve dört günden beri devam j eden çarpışmalar sırasında kaç ki' Akyıldız, lokomotifin on kısmınduğu tesbit edilen Şelmo bolgesinâe yapılan araşşinin öldüğü hakkında henüz kesinjtaki tampona tutunmuş ve kurtultırmalara hız verilmiştir. Fotoğrafta Mobil Şirke bir rakam verilememektedir. muştur. Bu şekilde 100 metre katinin açtıği dördüncü knyu göriilmektedir. , , , , , . dar sürüklenmistir. Hasan AkyılBu sabah radyoda vayınlanan bir , , • , , uı • * , .,,. . . " .. • „ ıdız hastaneve kaldırılmıştır. u hükümet bıldırasıne gore «Halk Kurruluş Ordusu» kumandanı asi general Olenga da Bukavu savaşiarında ölenler arasında bulunmaktadır. Radyo ayrıca iki asi biidirmiştir. Saygon 22 (ajı.) yaşında bir öldürülmü? olduğunu aloay ile beş { büyük aşk, otuz yedi Kendisinden binbaşının hükümet kuv\et!eri ara : çok genç bir yavrusunu kaplanlara Asilerle da Bukavu savaşlannda kadını iki adama karşı duyduğu sında cereyan eden görülmedik şıd yem etmeye sürüklemiştir. Çok detteki çarpıŞmalar sırasında ölenJer'yakışıkîı bir gence gönlünü kaptı1 arasında Belçikah bir gazetecinın < " r a n Tiray admdaki bu Vietnamlı i de bulunduğu açıkîanmıştır. kadın. kaplan kaynadığı bilinen , ' Habeşistan Kongo'nıın üskerî yardım bir ormanda gün kararırken iki talehini reddetti çocuğunu bırakarak kaçmıştır. Batman, 22 (Özel surette giden ,ye Petrolleri Anonım OrtaklığınMebmet MEBCAN biJdirivor) jca da yeni bir kuyunun sondajına Adis Ababa 22. la.a.ı Hübeşis '• b> bır tesadüf eseri. gece bastan hükümetinin Knngo Başbakanı tırdı.gı sırada evine dönmekte olan Yurdumuzun en zengin petrol da başlanmıştır. marmın bulunduğu »Şelmo» böl Çok sert bir satıhta açılmasına Moise Çombe'nin askeri ynrdıın istebır üduncu ormanda ağaca bağ'.angesinde gerek Mobil Oil Şirketi başlanan kuyuda, dört gündenberi ğinin bugün re?nıen [eddetmiş h u ^ ı ş çoctıkları korkudan tirtir titrerlerken bulmuş ve kapianların ve gerekse TPAO tarafmdan tes devam eden faaliyet sonunda an Iunduğu açıklanmsktarlıı. Ibit edilen sahalarda yeni kuyula cak 97 metre derinliğe inilebilı lençesine Hüsmekten kurtarmıştır | jrın açılmasına başlanmıştır. Mobil miştir. Bu arada iki aydanberi son Habeş hükümeti Çombeye ••evj'in. n a Cocukların ihbHrı üzerine yakola!o2iııtarafından açılan iki kuyuda çok dajı devam etmekte olan Mobil'e da böj'.e bir yardımın anep': =*îiıâ ' " "wdslı kapti! ana. kendini öl1 «':iıâ zengin ve verimli yataklara raslan ait 3 ve 4 numarah kuyuîarda 4 bin dan doğruya Af "'':" B'r'ijjı r bolut îi'^'.eye kalkışmıjse da önlenerek İAdaletc teslıra edilmijlir. ması üzerine, »ynı bölgede Türkii (Arkan Sa. 7, Sü. 3 de) Itrndaaı istemeti yeı mektedir. sından vurularak yaralanmıştır. Helikopterle L e f k o ş e nin Türk kesimindeki Kızılay hastanesine nakledilen Mus tafa Ahmetin sıhhi durumu endişe verici olarak kaydedilmektedir. Diğer taraftan Kıbrıslı Rum hükümetinin bir sözcüsü (Devamı Sa. 7.. Sü. 4 U) Lokomotifin 100 •nelre sürüklediği Yazan: Fronces ve Richard adam ölmedi Lockridge Golora köprüsü lomir için bir gün süre ile gece frafîğe kapatıldı Elli iki yıl önce Almanlar tara iacsk, pazartesi günü sasl 6 da açıfuıdan inşa edilen ve o zamandan lacaktır. Bu süre içinde, Köprünün bu yana İstanbullularm hizmetin. Karaköy ayağı 70 santimetre yükde bulunan tarihî Galata Köprüsü, seitıleeektir. Bu arada eskiyen duayaklarında görülen çökmeden do balar da değiştirilerek, köprünün layı dün gece trafiğe kapatılmıştır.' ömrü uzatılaeaktır. Köprü. bugün de trafiğe kapalı ka(Arkası Sa. 7. Sfi. 3 de) Köprü trafiğe açılmcaya kadar Kadıköy ile Sirkeci arasında vapur sefer/er» ihdas edildi Türkiyenin en zengin petrol sahası Şelmoda yeni kuyular açılacak Aşkı uğruna evlâtlarını kaplanlara yem etti Bııgün traiiğe kapalı kalacak olan Köprü
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog