Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Hicıv ve mizah ebedlyatıınız Eşrel'in şahsında en büyük şâirlnl kaydeder. Eşre! külliyatı eski harfler zamanmda tekrar tekrar basılmış. bunun dışında kalan 5 ayn eserl de aynı seçkin okuyucu kaflleslnl peşlnden sürüklemiştir. Yıllardan bert. Eşrel çapında bir heccav yetlşmemiştlr Bu Htapta, şimdlye kadar hlçblr kitapta çıkmıyan şiirleriyle bütün eserlerinl üstad FAHİR TJZUN'un titlz araştırma ve tasnlllnüen sunuyoruz. Flatı 5 llradır. E ŞR E F B üt ü n İNKILÂP ve AKA KİTABEVLERİ İlâncılık: 1720/8S46 41. yıl sayı 14368 u m h u ri yet KURUCUSU: YUNTJS NAD! Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet Istanbul Posta Kutusu: îstanbul No 246 Telefonlar: 22 42 X 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 AR SİLÂH ıcera ronlâHlarının * c a k edebiyat bakımıVdan bir değer taşılanlarmı bir araya xj£ V Yayınevinin kurmlş öîduğtı Bpflİ Rofianları serisinin beşincl cildi de '^tenıştır. fplery CJueen'i^ en beâpnilmiş ve sözü edil^iş eseri olan bu romanA başından sonuna kâdar heyecan ve zevkle \kuyacak ve .değerini tasdik edeceksiniz. Fflratı '3 liradır. \ İlânâlık: 1660/8859 Pazar 2 Ajjustos 1964 larafandaHİBogazdaki Ellkl Tedhişçileri Birleşmiş Milletler posla u(ajjıng suihastte lcşelılıiis plli | İki Türk ağtr yaralandı Lefkoşe 1 (a.a. A.P.) „ Kıbnstaki Birleşmiş Milletler Kuvvetinin Komutanı Hindli General Kodendera Timaya, Kıbrıs Rum hükümetinin, Banş Gücünün çabalarını baltalayıcı davranışlannı şiddetle protesto ederek, Güvenlik Konseyinin bu meseleye bir çare bulmasının elzem olduğunu bildirnıiştir. pllllllHIIIIIIII^ sert bir dille protesto Hükümetimiz Yunanistan'a = askerî hazırlıklarının = sebebini sordu Ankara 1, (Cumhuriyet • Te. leks) Yunanistan'ın, Türk donanmasının tskenderun açıklannda tatbikat yapfnası ve toplanraası iddiasını ileri sürerek Trakyadakı sınıra aikeri yığınak yapmasının sebebi, bugün, Dışişleri Bakanlığınca davet olunan Yunanistan Büyükelçiliği Maslahatgüzarı vasıtasiyle Yunan hükümetinden şifahen sorulmuştur. Bu münasebetle Dışişleri Ba kanlığı Birinci Daire Genel Müdürü Büyükelçı Turan Tutuy, Yunanistanın Ankara Büyükelçisi Punpuras lstanbulda yaz tatilini geçirdiğinden, kendısine vekâlet eden Sefaret Başkâtibini Bakanlığa dâvet etmiş ve Yunanistanın askerî yığınak yapmasının sebebini şifahen sormuştur Yunan hükümetinden cevap istediğimiz şifahî sorumuz hakkında Ba(Arkası Sa I Sü l drı elektrik hattı koptu ölü ve yaralı var Salâhattin GÜLER== Korkunç bir kaza dün A = kıntıburnunda bir polis me : = murunun uyanıklığı saye ^ 3 sinde önlenmiştir. Etibank ın enerji nakleden havai teli «Garzan» şilepinin çarpması ile kopmuş. Akıntıbur nunu yalayan 400 milimetre ^ = kahnhğındaki tel ıslıklar ==: çalarak elektrik direklerinı devirmış, sahıldeki banko ~ ~ ları parçalamış. 260 tonluk Şile limanına kayıtlı «Candan» motörünün prova dire ZZZ ğini kökünden sökmüş. bir ^ ^ sandalı batırmış, bir kişinin ^ ^ boğulmasına. bir kişinin de EEE (Arkası Sa 7. Sü 7 d e ) ^ ^ havai General Timaya, Rumların, Limasol limanında devriye gezen bir Birleşmiş Milletler birliğine tecavüz etmesinin, kuvvetin harekâtma bir tehlike teşkil ettiğini hatırlatmış ve durumu Başpiskopos Makarios nezdinde «şiddetle protesto» etmiştir. General Timaya olayı ayrıca bir mesajla Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri UThant'a da bildirmiştir. General bu mesajında Kıbnslı Rumların müdahalesinin «Birleşmiş Milletierin dünyadaki prestijine büyük ölçüde zarar verebileceğini» kaydederek, Adadaki Banş Kuvvetine Makarios'un vâ Günlerdenberi merakla beklenen I devam «tmesi yüzünden ancak dettiği gıbi, hareket serbestisr sağ ' CHP. Istanbul îl Kongresi düH öğ' de başlayabilmişür. İl Başkanı Ali lanabilmesi için Güvenlik Konse j leden sonra Spor ve Sergi Sarayın Sohtorik'in «Seciyeli ve seviyeli olyinin gereken tedbirleri almasımn i da başlamıştır. İki hizbın çarpıştı | ması temennisi. ile kongre açılmış!ğı kongre elektrikli bir hava için! t ı r M İ I 1 İ Savunrna Bakanı tlharni uygun olacağını belirtmiştir. | de açılmış ve delegeler zaman za! Sancar'ın kongre Dıvanı Başkanlıg,Bu mesajdan anlaşıldığına göre, General Timaya, bir Ingiliz aske man dövüşüp, çoğu zaman da sö seçilmesi umumi bir tasvip görmüş, buna mukabil ikinci Başkanırinin hırpalandığı Limasol olayını vüşmüslerdir. nm seçiminde delegeler hep birlikGüvenlik Konseyinin derhal ele Saat 14'de açüması gereken kon, te ayağa kalkarak seçimin neticesialmasına taraftardır. gre bazı delegelerin gecikmesi ve; ne itiraz etmişlerdir. Kopan (Arkası Sa. 7, Sü. 4 delsalonun dışında hizip faaliyetlerinin Bunun üzerine kongrenin havası birden bire elektriklenmiş, arka sı£.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU rada oturan teşkilâtçılarla Genel Merkezciler birbirlerine girmişlerdir. İlhami Sancar, itirazlarm genişlemesi karşısında seçimin yeniden gizli oyla yapılacağıru açıklamıştır. Bu sırada kongre ikinci Başkanlığı na aday olarak gösterilen K. Çilingiroğlu, Sabri Vardarlı. L'ğur Kalafatoğlu arasında bir çekişme baş Cenevre görüşmeleriyle Kıbrıs meselesi yeni bir yöne doğru git lamıştır. Kemal Çilingiroğlu adayZ mek istidadını gösterivor. Papandreu ve Makarios ise son £ lıktan çekilmiştir. Genel MerkezciZ eünlerde meseleyi kendi istedikleri yöne çevirmenin çabası ^ ler Uğur Kalafatoğlunu. TeşkilâtçıdestekleE içindedirler. Ş lar ise Sabri Vardarlıyı mişlerdir. Açık oyla yapıîan seçimZ Finli arabulucunun kurdnğu karargâhta uzun zamandanberi de Z de Uğur Kalafatoğlu 336. Istanbul Z vam eden çörüsmeler nihavet Amerika gözlemcisi Acheson' Z Milletvekili Sabri Vardarlı ise 1 8 7 = un bal yolu plânını ortaya çıkardı. Acheson'un plânı bir ka ; oy almıştır. Teşkiiâtçıların adayı oZ demeli de olsa, iki kademeli de olsa, Enosis'in kaçınılmazlığı z (Arkası Sa. 7. Sü I de) Z esasına dayanıyor. Yani Kıbrıs, Acheson'a göre, önünde so z Z nunda Yunanistana bağlanacak.. Binaenaleyh, bunu Türkiye ~ Z nin kabulü için peşin olarak Yunanistandan Türkiye lehine z Z laviz almak gerekmektedir. ; Z Acheson'un lunanistaııdan doçrudaıı doğruya istediği taviz Meis Z , AdasıtJır, Ayrıca Kıbrıs'ta Türkiyeye verilecek üs, bu taviz'in " ^ ikinci kısmı olacaktır. Kısaca Amcrikalı güzlemci Akdeniz'in Z E doğusunda bir hilkat çaribesi gibi bağımsız devlet haline ge z Z tirilmek istenen Kıbrıs'ın bu statükoyu devam ettiremiyece z Z ğini bilmekte ve teklifini ona çöre yapmaktadır. z Z \chesonun teklifi resmî değildir ve henüz son şeklini almamıs z E tır. Gerçi Cenevre'deki deleçeler eliyle ilgili devletlerin tet ; ~ kikine sunulmus ve üzerinde düşünülmesi istenmiştir. Ancak Ş ; son scklini alıncaya kadar acıklanmıvacağı konusunda dele £ şrelerden, hükümetlerden de söz alınmıstır. Nitekim Prof. Ni Z £ hat Erim'ın 15 ?fl eün önce Bakanlar Kurulunda verdiği iza = : hatın temelinı bu plân taslağı teşkil etmiştir. Hal böyle iken E Z Makarios, Acheson plânını evvelki gün bir basın toplantısında E hcm nııl.lanııs, hem de reddettiğini bildirmiştir. E E 4emen söyliyelim ki. Vunan Ilükümetinin aksini iddia etmesine E ~ ragmeıı. bu açıklamanın sadece Başpiskopos'un kafasından E \ çıktığı inancında değiliz. Gerçi bizim Dışişleri Bakanlığı, açık lamayı Arşövek'in Cenevre görüşmelerini akamete uğratmak Z Z çerekçesine bağlamakta ise de, Kıbrıs papazının arkasında Z Z Yunanistanın Başbakanını görmemeğe imkân yoktur. ; ' Açıklama niçiıı y3pılmış ve plân neden reddolunmuştur? z Z Rilindiği sibı Kıbrıs meselesini Makarios, Birleşmiş Milletlere Z Z getirmek. Sovyet Rusya ile Asya . Afrika Blokuna dayanarak Z Z karar çıkarmak istemektedir. Bu bloklar ise Enosis'e açıkça Z Z cephe almıslardır ve sadece selfdetermination prensipini des z Z teklemektedirler. Amerikadan gelen ve Enosis ihtimaline gö z Z re hesaplanan bir plâna Sovyet ve Asya Afrika bloklarının E E karşı olacaeı açıktır. Bu söriisledir ki Makarios, son basın E ^ toplantısın'la bövle bir manevra ile iki kuşu birden vurmağa E £ çalısmış. hem Amerikadan çelen plânı. hem de Enosis'i red Ş Z detmistir. Red'din Atina çörüsmelerinin akabinde Makarios Z Z taratından yapılmıs olması. geri plânda durmağa çalışarak Z Z Amerika ile çatısmamak istiyen Papandreu'nun da işine geli = tiavga cıkaran Çinliler Z. yor. Zira Yunan Basbakanı. bir yandan Sovyet ve Asya . Af E E rika Blokunu kollamak. öte yandan Batıya hoş görünmek ça E 2 hası içindedir ve Yunanistanın Enosis pesinde koşmadığını, E £ ancak bir Enosis'i kabul edebilecefini söylemektedir. Pa E z Z pandreu'ya göre. eğer Kıbrıs halkının çoğnnluğu kendi mu 5 ı Z kadderatını tâyin ederken Vunanistanla birleşmek isterse, E r böyle bir istek kabul edilecektir. Ortada bir «kabul» bulun Z Z duguna göre Yunanistanın Türkiyeye taviz vermesi bahis Z Z konusu olamaz, dolayısiyle Meis Adası üzerinde konusulamaz. Z Z Görülüyor ki, şerek Papandreu ve gerekse Kıbrıs papazı, politi E E; kalarını küçük ayak oyunlariyle yürütmekte israrlıdırlar ve E Z\ Birleşmiş Milletlerden kendilerini hedefe ulastıracak kararı E Z Türkiyeye rağmen çıkarabilmenin hesabı pesindcdirler. An E Z cak bu hesap, eğer Acheson plânını Amerika resmen benim E İstinye doklarında tamirde bulu Mehmet Çengel, Mustafa Şener, tjük = ser ve Batıda da plân tutulursa, altüst olabilir. = nan İngiliz bandıraU TULS HİLI, rü Değirmencioğlu ile Turhan Cö , Işte şimdi Atina bu telâşm içindedir ve işi Acheson plânı konu z isimli geminin mürettebatından üç mert, kendi gazinolannın kapanE sunda Makarios'un sözlerini yalanlamağa kadar vardırmaları, E Çinli ile Aşiyan gazinosu garsorüa maâindan sonra Mehtap gazinosu= sadece iki taraflı idare politikasının neticesidir. E rından dördü arasmda, evvelki ge na giderek içmeye başlamışlardır ce sabaha karşı saat 4,30 da çıkan Bu sırada Çinli tayfalardan Stine | Ecvet GÜRESİN = kavaa cinayetle sonuçlanmıştır King Your". H Po v? Loııi T^oi de (Arkası Sa. 7, Sü. S de) Aşiyan gazinosu garsonİarındau' roanııııııııııııı ııınııııııııııınıınınnııııııııııuıııııuııııınıııııııııı: CHPİI Kongresi kavgayla başladı Divan ikinci başkonı seçiminae hiziplerin çatışması döğüş halinde kendini gösterdi İflâs ve konkordaio taleplerî ile ilgiti Ticaref Odasının biidirisi Son günlerde piyasada ıfVâs ve konkordato taleplerının çoğalması dikkati çekmıştır Istanbul Ticaret Odası bu hususta aşağıdaki bildiriyi yayınlamıştır: «tstanbul Ticaret Odası'ndan bil] dirilmıstır : Son zamanlarda. piya'sada iflâs ve konkordato talepleritnin çoğalması dikkati çekmektedır. \ Yapılan incelemelere göre. özel| likle iflâs taleplerinın suni sebepler ve şartlar altında hazırlandığı anlaşılmaktadır (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) kablo (ön plânda) ve adeta biçercesine devirdiği beton direkler f notları unun. Reddin nedenleri Adona Valiler toplantısında ikinci gl'n "Bu tutum devam euetse plân heueline ulaşamaz,, Valiler plânın tatbikatmda çektikleri bütün güçlükleri etraflı bir şekilde pîânla^a temsilcilerine anlattılar Adana, 1 (Özer Öztep bildiriyor) mesi icap eden inşaatların kontrol Adana Valisi Mukadder Özte süzlük ve takipsizlik >Tİzünden bu j kin'in Başkanlığında 38 Valininiyıla kaldığını, kendilerinin bu koarttınimasını Semineri» nde nudaki yetkilerinin i yaptığı »Plânlama söz alan Valiler plân tatbikatmda istemiştir. ki aksakhklardan dert yanmış ve Plânlama Teşkilâtını şiddetle ten«Bu tutum devam ettiği takdirde kit eden Manisa Valisi Niyazi Ataz. bizler, plânın hedeflerine ulaşaca plânm tatbik edilmediğini ileri süığından ümitli değiliz» demişlerdir. müş ve şöyle demiştir: Bu arada Zonguldak Valisi Fu • 1963 de Manisada topraksu at Kadıoğlu. Ereğlide büyük vatı için 2 milyon 18 bin liralık tahsinmlara girişildiğini, esasen I^ara sat ayrılmıştı. Bu teşkilât accak J bük tesisleri ile Kömür İşletmeleri 488 bin liralık bir yatırım yaptı. dinin bulunduğu bölgenin yoldan ğerlerini uyuttu. Yani plânın şehyoksun olduğunu söylemiş, .İstih rimizde gerçekleşme payı yüzde 24 sali yurdun her tarafma dağıta dür.» bilmek için yol lâzım> demiştir. Köy kalkınmasına temas eden ve Kocaeli Vaiisi Bekir Suphi Ak «Köylülerin tabiatı sömürerek gej tan ise, 1963 de ihalesi yapılıp bit(Arkası Sa. I. Sü 3 dri Sandalla denize açılan iki kişiyi, boğulmak iizere iken bir Yunan silepi kurtardı Yenikapıdan küçük bir sandalla denize açılan genç bir kadınla yanındaki erkek 6 saat fırtına ile mücade leden sonra boğulmak üzere bulunduklan bir sırada transit olarak geçmekte olan Yunan Bandıralı Nimos şiiebi kaptaru tarafmdan görülerek kurtarılmışlardır. Kazazedeler evvelki gece sabaha karşı Çanakkale polisine teslim edilmişlerdir. Bulgaristandan bir sure önce göçmen olarak gelen ve evli buıunan (Arkası Sa 7. Sü 8 da) "Bütün yönleriyle Berlin Festivali,, Arkadaşımız SELMİ ANDAK yeni bir yazı serisi ile festivalin amacını, hazırlanışını, «SUST.TZ YAZ» ın kazanma sebeplerini, jürinin tutumunu, eğlencelerini ve ünlü simalarını anlatıyor. Beiçikada fcavga ç'karan işçilerden 15 î mahkunt otdu Ankara, 1 (Cumhuriyet Teleks) Mayıs ayı içinde çalışmak üzere Belçikaya siden Türk maden işçilerınden 100 kadarı Liege şehrinde jandarmalarla kavga ettiklerinden tevkif olunmuşlardı (Arkası Sa. 7. Sü 6 da) Beşinci sahifemizde nin Ây'da |"Ranger | | çektlği 4316 resimden | bazılars basına verildi | 1= İlkel devirlerden beriye insan oğlunu şaşırtan = pek çok esrar gün ışığına çıktı Pasadena (California) 1, (a.a. AP Radyo) Amerıkanın Ranger7 uzaj' aracı, astronomi alanında yeni ufuklar açabilecek binlerce resmi radyo dalgaları ile yer ıstasyonlarına gönderdikten sonra saatte 6.000 mil hızla Ayın üzerinde, «Bulutlar Denizi. adı verilen yere çarparak parçalanmıstır. Parçalanmadan evvel «Ranger7» nin televizyon kameraları tarafından alınmış olan 5 fotoğraf Pasadena Uzay Araştırma Lâboratuvarı tarafından basına veril miştir Geri kalan beş tanesi de daha sonra dağıtılacaktır. «Ranger7», Amerikan Havacılık ve Feza Dairesi (NASA) tarafından sah günü Cape Kenneiy Feza Çalışmalan Merkezinien atılmıştı. Projenin gayesi Ranger7 tarafmdan Aya çarpmadan evvel çekilecek fotoğraflar vasıtasiyle insan gönderme teşebbüsünden önce Ay hakkında malumat toDİamaktı. Yüksek kalite Bilginler, alınan resimlerin kalitelerinin gayet yüksek olduğunu söylemişlerdir. 403 kilo ağırhğında ve 3 metre uzunluğundaki uzay aracında bulunan 6 televizyon kamerası. »çarpışmadan» 16 dakika önce çaJışmaya koyulmuştur. Araç. Dünyadan 228.500 mil uzaktayken hızını âni olarak artırarak saatte 5850 mil süratle Ayın sathına doğru yol almağa başlamıştır. Ranger, Ayın sathma çarptığı vakit, bu uyduda zaman öğleden sonraydı. Güneş ışınlarının dar bir açı meydana getirmesi (Arkası Sa. 7, Sü 6 da) Evvelki gece garsonlarla kavga eden üç Çinli tayfadan biri "5İ1 (Ranger 7u yi Ay'ın yakmında gösteren temsil! resim = lllr!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog