Bugünden 1930'a 5,426,022 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

YENI KANUNLAR SosvaJ Sıgortalar Kanunu 250 Esnaf ve Kuçuk Sanatkârlar K 250 Gelır Vergıs. ve Vergı Usul Kanunları değışen maddelpn 50 Damga Vergısı Kanunu 100 Harclar Kanunu 250 TapuJama Kanunu 250 Sendıkalar Kanunu ekı 25 Grev ve Lokavt Kanunu ekı 25 Gumruk Kanunu Gınş Tarıfe Cetvelı 750 İNKİLÂP ve AKA KTTABEVLERI 41. yıl sayı 14385 umhur KURÜCUSU: YUNUS NADt 5 sınıflan kın •"" M Okul Kitaplan ATLASLl COĞRAFYA DENEYU TABİAT BİIGİSİ Çarşambo 19 Ağustos 1964 GÜVEN YAYINEVİ fsfa Sırrı Erıflf S«nı öngör S ı d c t t ı n G ü n ı r t »çılır K llkokailırı ıskonto yıpıliL.ve krejt »çılı M^n\n Olct.y TARİH Telgraf ve mektup adresı Cumhurıyet Istanbul Posta Kutusu İstanbul No 246 Telefonlar 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 NATO Yunanistan'dan Kararın Değişmesini istedi Lemnitzer'in çağrısma rağmen Yunan askerî personelini almâk için Izmire bir gemi geldi Yunan hükümeti Törkiyeye Kıbrısın seksende birini teklif etmiş Ank*ra 18 (CumhnnyctTeleks) Ankarava gelen haberjerden oğlenıldığme gore Kıbns konusunda Cenevrede japılmakta olan goruşmeler sırasmda Yunan Hukumetı temsılcısı, Turkıyeye Kıbnsın 80 de bınnı teşkıl eden Po\razburnu boigesını tekhf etmıstır Yıne avnı haberlere gore Yuna nıstanın bu teklıfı Turkıve tarafından reddedılmıştır Mıllı Guvenlık Kurulunun dunkü toplantısında da goruşulduğu soylenen bu teklıfe karşılık Turkıvenın Adanın uçtc bırıne vakın bir kısmını ıstedığı de başkentte dola«an haberler arasındadır öte jandan bu konuda dusuncelerım sordufumuz Dı^ışlen Bakan lığından bir yetkılı sunları sojle Vliıiii NATO'dan bir b irliklerini çekmekte ısrar ediyor 3, \ Izrnır 18 (Telefonla) Izmırdekı NATO karargahmda gorevlı Yunan personelınm ıkıncı ve son kısmını bugun Izmırden goturecek olan Aegaeon ısımlı Yunan gemısı daha once bıldınlenden 4 5 saat geç olarak 19 30 da Alsancak lımamna gelmıştır. Gemıve oır acente bulmakta ?or luk çekıldıgı ıçın bır muddet Yu nanlılara a>t eşvanın vuklerme^ı kaabıl olamamıstır Bu arada lı manda çok =ıkı emnıjet tedbırlerı Makarıos Scvyet dostluğunu kullanıvor Gazeteler aJınmıs ve daha once lımana gır YAZISIZ mıs olan ba<;ın mensupları oısarı çıkanlmıslardır Yunan vuksek rutbelı «ubavlan gemı cıvanna gelerek vapılan hazırlıkları goz den geçırmısleı ^onra personelın topluca bulundugu Şırınvere gıt mıslerdır Yunanlılara aıt ev e1ı v a«ı ve bavul tahmınen 40 kam (.01 doldurmaHadır Bunlara aıt gunaruk muavenelerı saat 20 30 EBENKOY TEPELERINDE Tt'BKLER Aç susuz, ve ılaçsız bır durumda. Erenkoy tepeledan ıtıbaren vapılmava baslamı^ rıne sıgınan Turk kadın ve çocuklarının sayısı gun geçtıkçe artıjor Resımde magaralarda sakianan ka>ıı ^niaşıldıgına gore muavene dın ve çocuklardan bazılarınuı bır Kıbrıslı Turk mucahıdının hunayesı altında pek az kalan yıyeceklenn ve yuklemelerın sonu ancak lenn paylaşılışı goruluyor ! \ arın sabahm erken saatlermde jalınabıiecet ve Yunanlı p«rsonel « Bu hususlar dolasan bir tagemıve abahlevın gırebıleceklerkım rıvavetlerden ıbarettır Henuz Lefkoşe 18. (Ozel) Sovyet Hu nşm bır temınatıdır. Kıbrıslı Rum'dır Abluka devam edıvor bu konuda bo>le bir muzakere va kumetı ıle yardım konusunda muza lar, kendı topraklarında NATO ustedbırlerı Kıbnsın muhtelıf kesımlerırtde I Lımanddkt emnıjet pılmdığı gıbı bu safhaya da gekereler vapmıs olan Makanosun ozel lerı kurulmasına asla musamaha et Turklerın ıçınde bulundukları yıve lınmıs değıldır Ortada bır arazı temsılcısı Rum Cemaat Meclısı uye mıyeceklerdır Ingıhz uslerırun de cek akarvakıt ve su sıkıntısı had lennden Vassos Lıssandes dun akKıbrıstan kaldırılma'i ıçın mucadebultınmaktadır Bıı(Arkası Sa 1 Su 1 de)şam tertıpledıgı bır basuı toplantı le edılecektır» çok veı ierde halkın Bncak hırkaç sında • So\\et Hukumetmın Kıbrıslı Makanosun oze! temsılcısı Sovvet ık vıvecegım kaısılavabılecek 7Sy* " t" a' n1t 8 < A * A p Radvo) Ku A ! Rumlara vardım etmeye kesın olarak jardınu hakkmda fazla bır bılgı \ech"i bıldn I' k Paktı Teşkılatı bugun remıyecegını, fakat, temaslannın ne """J^* J " " Yunanıstana bır çağmda buluna karar vermış bulundugunu ve bu r a tıcesı hakında tam bır raporu Cum , , . . , k NATO unun dogu kanadı <& gırışılecek hurbaskanma vermış yardımın Kıbrı«a karşı bulundugunu Durumu Letkosedek, Tuık e ç. ı rargahmı ı z m ı r d e n s e n gekmemeM Yann D. P. T. de tetkikine başlanacak olan 1965 programında, led«aldırılara karM başarılı olacagıniı bıldırmı«tır gıne butun <,ıplak g ıle anUunıs n ] ı s l e r n ı ş t l r soy'emışdr jbuıunan Kıbıülı Tuık eı Tuık Hu Y u n a n a s k e r ! birlerin alınmayışından doğan aksaklıklar üzerinde durulacak Lıssarıdei Moskovaaa bulunduğu ıkumetınm onumuzdckı gumerde ken Çevrelermden bıldı sırada Turk hava hucumları uzerıne 'dılenne karsı grsılmıs bulunan "ldığme gore bu çağırı Avrupa kendısırun Makanos tarafından SovRum ablukas.nın kdldınımasını te n l 'fittefık Kuvvetlerı Başkumanda \nkara 18 (CnmburıjetTeleks) maMsindan dogan aksaklıklar ve A Toprak Reforrau Kanunu >et Hukumeünden jardım ıstemek mın mak jrlı ıle Turk en n venı bır Genera' Lvman Lemmtzer tara Yuksek Planlama Kurulu per Jbunların doğurduğu olumsuz so bugune kadar çıkarılmadıgı gıbı, Cenevre, 18 (A P ) Evvelkı gun maksadı ıle ozel temsııcı tâvın edıl •nudana ede bu jnma.mı bekleıek "Ddan Yunan Savunma Bakanına hastalanan arabulucu Sattarı ^ •embe gunu Basbakan Ismet Ino|nuçlar bırer =ıkavet halınde belır Kanunun ongordugu dıger tedbırmıt oldugunu sovledıkten sonra soz o r mesaı şekiınde vapılmıştır (e(jırieı Tuomıoja nın durumu hala endı?*1 ler alınmamıştır lerıne şovle devam etmıstır Dun LefKo^ede Ti.it e>e ekm k >ar ı n d ^"nanıstan dun gece NATO em nu run baskanlıgjnda toplanarak ı * Imektedır verıcıdır llgihlerın bıldırdığıne ?o bır fnm daha Rjm ııakdmlarıe k ı kuvvetlennden bır kısmını f 1964 programımn ılk altı avlık u\B Nufus kontrolunu ongoren COV Bu sıkavetlerden bır «Sovjet Hukumetının Kıbns konu re 52 yaşmdakı dıplomatın durumun nın akaıvakıt ı<=tıhkak nı tamamen < < D e v a r n i l T u ^ »ehdıdlerı karşısın ,gulama «onuçlan ı e 1965 progra ledır (Arkası Sa. 7 Su î de) d a b l r da bır uerleme kavdedılmemısrır sundakı bıldırı«ı Yakın Doguda bsuzeııne kap«< n r f ^ zoıunsavunma tedbırı» adı altın mmı muzakereve baslıvacaktır da xııııııııııııııiMimıımiMiıııııııııııııııımımııııııııııııiMiıımmınıımç e err l Çekmek kararını NATO Ka | Çekmek kararını NATO Ka . . h..,rlana 1 9 6 5 ra'gahına b Jdırmış bulunmaktadır , m a ra'gahına b Jdırmış bulunmaktadır cılt olarak hazırlanan 1965, ııımnınnııttıırntııtı/ı//t'//////////////s/'/ T c nd I n llu , " ' " Yunan .«kerı kaynaklar. bu ara P™«ramınd a ver alan hu.u.lar l Yunan .«kerı kaynaklar. bu ara e mı<; MılleMer ;ev relerınrie ,dpnoktalarda toplanmakta• ozetle Qa hBİen l z m n a e g ö r e v h b u ı u n a n Guvertesınde 4 topçu keşıf uçdgı t l k H n o u t u n m Y u n a n subc.J1Iîdan o m e d l s ı m n dır m e n bulunan bır Rus gemısı dun saat 7 Kıonslı Rumiar vnecek nak u ç a k I a bugun \tmaja donmuş ol Her bolumun basında bır «Genel sularında Bogazdan geçerek Akde letmekte olan konvovları gerıve duğunu «erı kalanlann Yunanısta Bu kınıze açılmıştır 2500 tonluk Lolıva vımeje devam efmeKTer'ırler na setınlmesı ıçın de «4ıdeon; a Durum» bulunmaktadır Dumbaz ısımlı gemırun kaptanı kıia [ Bu aradd adadakı hdkım durum dmdakı Yunan germsinın Izmire •;ımda 1963 ve 1964 progrdmı ıle ılvuz ıstememıstır CVrkası Sa 7 Su. 4 de) (Arkası Sa 7, Su 1 de) gılı tedbırlerın bugune kadar alınBu durum, çeşıtlı soylentılere vol E lunsnıstanda ekonomık krızın gelısmekte oldngu bıldırilıyor. = açrni'î'ır E Mubabırımızın Atınadan Jelgrafla verdıfı habere gore, altın = E fıatları vukselmektt. ve î n n a n parası değerını kavbetme teh = Donanmamız tatbikata E lıkesıvle karsı karsıva bulunmaktadır. Bunun sebebı bıttabı Z başladı E Kıbrıs E = bkonomık bakınıdan venı >enı kendıne gelebılen Sunanıstanın = Iskenderun, 18 (baıt K. Terzıoç E asagı yukarı 9 aydanberı devam eden Kıbrıs buhranında bır = = 1964 9bo jıiı ı^unus Nadı Armaganı yarışmasının Konu»u r = lu bildinyor) Iskenderunda us E taraltan gıderlerı bas dondurucu hızla artarken, ote taraftan = lenen Denız Kuvvetlenne aıt muh zz «Hıkaye» olarak tesbıt edılmıştır == E tnrızm gelırı hıssedılecek kadar dusmus, harb korkusu serma = rıpler, denızaltılar v e hucumboı • ı s: Yanşmaya Katılma şartlan şoyledır = E vejı pıvasadan çekmese baslamıs ve uretımın azalmasıvle = nmız bu sabab saat 5 den ıtıbaren = 1 Yansmaya yalnız amator vazarlar tatılabıleceKur = = Yollanacak «Hıkayelenn» daha once herhangı bır gazete ve EJE E bırlıkle gıda maddelerı yetersızlığı basgostermıstır. Z uç gun surecek bır tatbikata Daş Ş dergıde basılmamıs olması sarttır = = Turkıjenın durumu îunanıstan kadar sarsılmamıs olmakla be z lamışlardır 2 Hıkayelerın yabancı yazarlardan adapte edılmemıs ~ E raber, aralık avından bu yana durgunlueun hâd safhaya gel = Tatbıkat, Domuaburnu ıle S ır^ = veya verlı yazarlardan mulhem bulunmaması gerektır ^ E dıgı bır vakıadır Geçen gun sayın Oramıral Necdet Cran'ın = ye Turluye kara ve denız nudut Erzurum 18 (a a ) Ataturk jonetıcı kadrosu kalmamıştır ög ıstıfa haoerlerını doğrulamış ve EE 3 Hıkâyenm 800 Kehmeyl geçmemesı ve mutlaka d a s = E soyledıgı gıbı donanmamız 8 aydanben ıstım ustundedır, bır = lartnın son koyu olan (Miyanı) ko Universitesinin Rektor \e ıkı Deretım üjesı olarak da bır Profesör gerekçe olarak, Mıllî Efıtım Ba zz tılo ıle Kâğıdin bır yuzune yazılması gonderenın adını soy ss E fcısıro kara bırlıklenrnız alarrn halındedır. Resmen tejîd edıl = yiı arasmdaiı sahada vapılmıştır kandan kurulu yonetıcı kadrosu, = bulunmaktadır kanlığı'nın Ataturk Ünuversıtesı' = adını ve acık adresmı ıhtıva etmesı sarttır rakma (mustear) S Tatbıkat sahası dun gece >ansm dun, Mıllı Eğıtım Bakanı ıle yapE meyen haberlere gore Kıbrıs dola>ısıyle Turkıyenın yuklen = = dan ıtıbaren denfe traflğıne Kspa tıkları goru^melerden sorra bu nm gehşmesım sağlavacak âcıl ted ısım KuHanılamaz Rektor Prof Evup Hızalan Zıra E dıgı ek çıder gunde 10 mıljon lırayı buluvor. = = 4 Gazetemu adresıne postalanacak nı&ayeler Ue öırlltt EH fat Fakultesı Dekanı Prof Hakkı bırlerı almamış olmas nı, gorevle zz ce yanşmacüann Kisa hal tercumelennl ve bıı de fotograı = E Bu durumda 1964 programınm uvgnlanıp uvgnlanamayaca|ını = tılmış ve yasak bölge üân eculıriış gun toplu oJarak goe\ lerınden ıstır Tatbikata katılan deni2 bırluc tıfa etmı<;lerdır Kısakurek ve FenKdebıvat Fakul rını ierıne getırecek vasatın sağ TOndermelerlnı ve zarfm uzenne «Yunus Nadı Armaganı» ıba = E tahmın etmek ?uç defıldır. Gelır arttırıcı kannnlann geç de = fArkası Sa. T Su 5 de) B j duruma gore Ünıversıtede Dekanı Prof Gunduz Akıncı, lanmayısını go«ternjıslerdır. E olsa çıkmasına rağmen vıl sonunda geçen vılın tahsılâtına ka = zz resını yazmalanm onemle nca edenz zzz E vnsabılecefımız haylı suphelıdır. Bunları, ortalığı karartmak = = 5 Daha ıtınalı bır seçmeye imkân oıraKmak ve yoilana = = ^ cak outun guzel tukâyelenn gazetemi7de neşrını mumkiln ş = E ve vstandası busbutun karamsarlığa ıtmek ıçın değıl, gerçek z ^ kılmak uzere bu vı) da fcabu) muddetı (asa rutulmuştur 1 o = ; E lerı genel olarak ortava kovmak l e meselelerı oldnğu gıbı gos z r r cak 1965 gunune kadar elırmze gececek «Hıkâyeler» yanş ss 5 termek ıcın yazıvoruz 5 = maya sokulacak, bu tarıhten sonra elimıze gelenler yansma == E Turkıye gelısroekte oUıı kavnakları vetersiz bır memlekettır ve = dışı bıraküacaktır Yarışmacıların bılhassa bu hususu dık = E S vıllık plânlarla kalkınmasa çalısıjor. Gerek bu plân ve ge = = kate almalarını hatırlatırız ^ E rekse plâna baflı 196* programı dıın>a sıvası konjonkturnnun Z Tekırdağ 18, (Telefonla) AP Te = 6 Yarışma odulu geçen yüların aynıtlır Armaganiar zzE savas egılımı gostermesıne değıl, aksıne barıs eğılımınm artkırdağ II Konjresmde bır konusma ş memleketın tanınmış klşılennden Kurulu Buyuk Jünnln se S rnası ıbtın>allerı uzerıne oturtulmustur Arkadan Kıbrıs meseyapan Genel Başkan Vekıh Saadet zz çecegı en guzel uç «Hıkaye» nm vazarma verılecektır :=: E lesı çritmıstır Kıbrıs ıbtılâfımn butün onsnrlarıyJe benüz bır tın Bılgıç, Kıbns konusunda «Bız = Gazetemızde kurulan ozel bır heyetçe seçılecek «Hıkaye 5 savas durnmuna geçmıs olduğu ılerı surulemez. Yalnız, yukAP olarak Kıbrıs olayını siyasete EEİ ıerın» bır sure sonra neşnne baslanacaktır SS alet etmek jstenuyoruz. Son bom E ledığı m»lî külfet raemleket ekonotnısı uzerınde yaptığı etkı bardıman olayını tasrıp edıyoruz E dolavısıvle onnn olaganuslö dnrum raraltığı »e program urAncak, ondan sonrmkı tutumu be E gulanmasını tamamen olmasa bıle kısmen altust ettıfı su gögenrmyoruz. Daba enerjık bır dav E turmez s>o halde ekonomımızı 1964 \ılındaki bu olagsnustü ranı? istiyoruz» «lemiftır. ; olavın gerçeklerıne gore duzenlernemız, daba açıkçası olaganBılgiç, AP'nın rmllete dayanan, E astu duruma gırdıçımızı kabul edıp, bu durumun zornnln kılCHP nın ıse hug»rdan aşagıya hu= dığı tedbırlerı almamız gerekır Bır Vıetnam meselesı Amerıka kumJerle kurulmuş bır partı oldu E ekonomısı ıçın onemlı deçıldır Haftâ çok gelısmıs memleketğunu soylemiş ve demıştır kı: E lerde mevzıı çatısmaların ekonomiM bızlandırdığı bılınır. Ama, « Buna rağmen bugunkü CHP r gelısmege çabalavan Turkıye ıçın Kıbrıs Vıetnam olavına benıktidarı meşrudur Zıra Mıllet Mec Sefalet yuvalanndan polis ve inzibatlar marifeE zemez. = Bu hakımdan madem kı önumuzde bır Kıbrıs gerçeğı vardır ve lısı ıçınde tenun etrruş olduğu oy larla bunu sağlanuştır. Öunmuzde tiyle çıkartılanlann sayısı 150 civannda E madem kı bız meselevı sonu bır çatışmava gıtse dabı, hallet z kı seçımlerde bıze vereceğınız oy Z meğe kararlıvıîdır o halde olaşanustu durumun gerektırdığı r larla ıktidara geldiğımızde bız bu ianan beş numara lambanın ışı numara lamoa sışesuun tepesröen E ve mahtemelen gerektıreceğı tedbırlerı alalım. Olaganüstü | hukumeti meşru olarak devralaca gını sondürmek ıçın egilen adam ıçerj bosalttı Işık sonmuşt'J 5 tedbırler bıte belkı pahalıva mal olacak Ancak, tedbırsız gı Ş gız» tkı dudağmı bırleştırıp neieslnj bet kokan Tophanedeki Namık Ke E dıs devresınde bır kalkınma programınm uygulanaroamasın Z kuvvetlendırmek ıstedı GozlT nıaı mağarasının bır odası losljjm Elektnklı bır hava içınde geçen Z dakı kayıp, herhalde meselelerı açıkça ortava kovarak yukle = kongrede AP Genel Başkan Vekılı kısıldı, cığerlerınden gelen havajj ffomulmerdı bır anda Sonra «e'Iı E neceSımız kulfetten çok daha afırdır. z af konusunda da «affı AP jstısmsrı kunımuş agzmda topladı Sar^rnıç ler, ıtopekler dışarı uğradılar rıv nnaklan eskl bir lâstlk top gıbı rek ınsanlar magaralardarı ^ık ıUr E Ecvet GURESIN = ıçın degil, mılll huzurun ternını ıçın Eıoınmanlar Tophaue sırtlarındaki sığınaklanndan (ikanjjyot Sonra Dirden bu navuyı oe« {Arkası Sa 7, Su. 3 de) r.ıııııııuıııııııııııııııııııııııııııııuıııııııııııııııııııııııııııuııııııııııııııııfî istiyoruz» demıştır. Rus yatuum Ksfrrısın savunmasma yeteteh Rın HMcimeti Mmii ablskaya ısrarla devam ediyor Makarios'un ozel temsilcisinin bildirdiğme göre Arabulucunun sıhhî durumu çok ağır 1964 programınm ilk altı aylık sonuçları îyi değil llir l!ıı\ askerî ıııalzpıııe yjiklü olaralt llıiLüı/ıliiıı Lü'rii YUNUS NAD1 armağanl 1 Yarışma konusu: | Ataturk Universitesinin Rektörü I " H i k â y e , , I 1964 1965 ve Dekanları toptan istifa etti Bu durumda üniversite yöneticisix kaldt AP Kıbrıs meselesinj siyasete alet etmiyecek Tophanedeki mağaralar eroitıcilerden temizlendi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog