Bugünden 1930'a 5,426,022 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Millî Eğitim Bakanlığınca Yeni Baskıları Yapılan Eserler Kuruş İNSAK HAKLARI Thomas Paine M. Osman Dostel 820 HÜRRİYET John Stuart Mill M. Osman Dostel 500 Bakanlık yaymevleriyle bütün kitapçılarda satılmaktadır. (Basın 14598/9382) u m h u r i yet 41. yıl sayı 14380 T e l g r a f v e m e k t u p a d r e s i : C u m b u r i y e t İstanbuJ P o s t a K u t u s u : I s t a n b u l N o 246 T e l e f o n J a ı : 22 42 X) 2 2 4 2 9 6 2 2 42 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 S Ö KURüCUSü: YUNUS NADt Cnma 14 Ağustos 1964 lürk v e | B » t r müziğine ai( aradığıaız ber şeyi iulabilecegiruz tek efeer. 3 3 2 6 m J d d e , 1 9 0 0 terim, 1103 blyografl, 9 0 a e r a , 9 0 makam, 7 4 4 re»lm v nota. | İ 1 F lyi kâğıtl temiz baskı, nefiscfl > 50 TL. Posta ilelderaeli olarak gönderilir. MUZIK * Ve MÜZİSYBNLER ANBİKLÖPEDİSİ ATLA& KİTABEVİ İSTANBUL *fy *£Ssf İ = Deniz Kuvvetleri Konutanı Uran'ın CUMHURİYET'e özel dc meci 1 § Do nanma sekiz ayaır istim üstünde bekiiyorfl Ali ABALI Rumlar lşgal ettikleri üç köyü gert Tenneyl reddettller Gazeteler Satır, "tecavüzler başlarsa icap edeni yapacaâız,, dedi DURUM MUHAKEMESİ Rumlar tazminat talep edeceklermi Atinanın, Kıbrısi Türk faarruzlanıtdan koruyacağını Ankara, Londra ve Amerikaya bildirdiği ileri sürülüyor New Vork 13, {aj AP Radyo) Makariosun Birleşmiş Milletler* deki temsilcisi Zenon Rossides, Türk uçaklarınm harekâtı sonucunda uğranan mal ve can keybından dolayı Kıbrıs Rum hükumetinin Türkiyeden tazminat tâlep edeceğini bildinniştir. Hossides, hükumetinin tazminat tâlep etmek için bir plân hazırlamakta olduğunu belirttikten sonra, şu an için Milletlerarası Kızıl Haç teşkilâtına başvurularak, mal ve can kaybını tespit etmek üzere adaya bir komisyon gönderilmesinin isteneceğini söylemiştir. Öte yandan, Türkiye Başbakanı Ismet înönünün, Ada üzerindeki keşif uçuştarının durdurulduğunu bildiren mesajı Türk Daimi Temsilcisi Orhan Eralp tarafından Güvenlik Konseyi Başkanına sunulmuştur. Birleşmiş Milletlerin bir sözcüsü, Başbakao îsmet İnönünün bu mesajmın bugün Güvenlik Konseyinin resmi bir belgesi olarak yayunlanacağım bildirmiştir. Satuın deraeci Bu arada Ankarada Başbakan tsmet tnönüyü evinde ziyaret ederek saat 12,10 dan 13.05 e kadar bir görüşme yapan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Dr. Kemal Satır, basın mensuplarınm Kıbns konusundaki sorularuu kısaca cevaplandırarak, «ateşi kestik. Keşif uçuşlan var, veya yok; hiçbir şey farketmez. Adada Rumlar, tekrar bir tecavÜ2e kalkışırlarsa, o zaman icap edenleri yaparız» demiştir. Rossidesin, Kıbrısın Türkiyeden eavunma bombardunanı dolayısıyla tazminat istiyeceği yolunda verdiği demeci, Ankara siyasî çevrelerinde hayretle karşılanraıştır. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, bu beyanatla ilgili sorular üzerine, cKıbrıslı Rumlann yedi aydanberi Kıbrıs Türk cemaatine saldırdığını, kadın, çocuk gözetmeksizin katliama giriştiğini ve soydaşlarımızın açlığa, mahkum edildiğini» belirtmekle yetinmiştir. Rumlar ve Atina Diğer taraftan kargaşalıklar Içinde bocalıyan Kıbnsta sulh imkânları öylesine nazik bir durumdadır ki, Birleşmiş Milletler yetkilileri, Kıbrıslı Türklerle Rumlar arasındaki tarafsız bölgenin bir ucundan diğeri(Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) HDanizcilerin adsız kahraman olduğunu belirten ğ Uran, Suriye ve Mısır tarafından yapılacak j j yardımların hiç değeri bulunmadığını söyledi = ES Ankara 13, (CumhuriyetTeleks) Deniz Kuvvetleri Komu tanı Oramiral Necdet Uran bugün Cumhuriyete verdiği özel de= meçte «Makarios, eğer akhselimini tüm yitirmediyse anlaşmaya = gider, aksi takdirde bütün Türk Silâhlı Kuvvetlerinin gazabı Hava Kuvvetlerimizin yapmış olduğundan daha korkunç olacaktır. ~ Çünkü Hava Kuvvetlerimizin harekâtı sadece küçük bir uyarma ~ idi» demiştir. S^ Oramiral Uran, Türk Deniz Kuvvetlerinin de yurt savunmasın da ve Kıbns olayında kendine düşen görevi yerine getirmeye her ^ ^ zaman hazır olduğunu, bu konuda bütün tedbirlerin alınmış bu ZSZ lundugunu belirterek sözlerine şöyle devam etmiştir: « Denizcilikte bir deyim vardır. Denizciler isimsiz kahra SSS manlarcür. Günü gelince Türk bahriyesi olarak da memleket sa = vunmasında neler yapabileceğini göstermemiz için hiç bir engel = : yoktur. Zira, Türk bahriyesi, yalnız Kıbrıs konusunda sekiz buçuk aydır istim üstünde beklemektedir. Yurt savunması için TÜTK Deniz Ku'vvetleri kendi imkânları ile bir çok silâh ve gerekli tekneler yapmış ve yapmaktadır. Öte yandan memleketimizin sade ce İskenderun cephesî voktur tîç tarafı sularla çevrili cephesi vardır Şunu hemen belirtevim ki. vatandaşlar, emin olsunlar, Deniz Kuvvetleri kendi yönünden her türiü tedbiri almıştır.» (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) Şehidimiz Anavatana getirildi B.M. e.ait bir helikopterin getirdiği ve bugün İstanbulda olacak Yüzbaşı Topel'in naaşı Adana ve Ankarada askerî törenle karşılandı Ankara 13 (CumhuriyetTeleks) Şebit Yüzbaşı Cengiz Toper'in nâ şını taşıyan askerî uçak bugün saat 19.15 te Etimesgut Hava Alanına ın miş ve şehidimiz için askerî merasim yapılmıştır. TJçagın geiişinden önce pistte Hava Kuvvetleri Bandosu, thtiram Kı tası ile Başta Milli Savunma Baka Telefoto: CUMHURİYET T.H.A.: Ankara îstanbul nı İlhami Sancar olmak üzere Ge Şchit Yüzbaşı Cengiz Topel'in naası, Etimesgut Hava Alanında silâh arkadaşlannın eUeri üstünde kendisini Adanadan getiren nel Kurmay Ikinci Başkanı Gene Türk uçağından indiriliyor ral Tağmaç, Hava Kuvvetleri Ku mandanı Orgeneral Tansel, yüksek rütbeli hava, kara ve deniz subay lan ile Etimesgut Üssünün bütün personeli yerlerini almışlardır. Bu sırada hissiyatını sordugumuz Ku (Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) Deniz Knvvetl«ri Kumandanı Necdet Uran Karoyannis istifa etti Grivas Rum Muhafız Kuvveti Kumandanı oldu Eski EOKA lideri ile Yorgacis arasındaki ağız kavgasım Makarios ayırdı Lefkoşe 13 ( a j . • A.P. • Radyo) General Yorgo Karayannis, Kıbns Rum Milli Muhafız Kuvvetleri Kumandanlığından istifa etmiştir. Karayannis, emekli bir Yunan Generali olup, bir kaç sy önce Ma karios'un dâveti üzerine yeni teşKil edilen Milli Muhafız Teşkilâtının Kumandanhğını yapmak üzere, Kı>> rısa gitmişti. r Karayannis in istifası, bugün ögle üzeri Lefkoşeden Atinaya gittikten ve Yunan Savunma Bakanı Garufa lias ile görüştukten biraı sonra açıklanrmştır. Karayannis'in Atinaya hareketinden önce istifasmı Makarios'a vermiş olduğu bildirilmiştir Söylendiğine göre, Kaı iyannis, Grivas ile bir anlaşmazlık yüzünden istifa etİstifa eden Karayannis'in yeriae eski EOKA lideri Grivas tâyin edümiştir. Bugün Lefkoşeden Atinaya gelsn Karayannis, Savunma Bakanı Garufalias'a istifa sebebini büdiren bir mektup vermiştir. Münakasa ve kavgalar Dün gece Maktuios'la sert dir münakasa yaptıktan sonra bugün Kıbrısın kuzeybatı böigesinde heıikopterle bir teftiş gezisine cıkmış (Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) f Papandreu înönünün Ikili müzakere teklifini reddeiti bey geliyor Yunan Başbakanı cevabi mesajında, "ikili görüşmeler sadecefelâkete kapı açabilecek neticeler doğurabilir,, dedi Atina 13 (A.P. a.a.) Yunanis hangl bir müzakerede taraflardan tan, Kıbrıs buhramnda bir çözüm biri muhakkak surette Kıbns olyolu araştınlması için ikili görüs malıdır. meler yapılmasına dair Türk tekliPapandreu cevabî mesajında Yııfini kesinlikle reddetmiş, bir çözüm nanistanın da Kıbns meselesine yolu araştırma gayretîerinin Cenev «barışçı bir çözüm yolu» bulunma rede Birleşmiş Milletler arabulu sına taraftar olduğunu bildinnişcusu Tuomioja vasıtasiyle yapıl tir. ması gerektigini belirtmiştir. Türkiye Başbakanımn mektubunYunan Başbakanı Papandreu, Tür daki maddeleri birer birer ele alan klye Başbakanı tnönü'nün mesaj! Papandreu, İnönu'nün her şeyden ; na verdiği cevapta, «Tuomioja başa önce Adada nizam ve asayişin nıruiması şartını, «bunu kayıtsız şa:trısızlığa uğradığı takdirde, Kıbns buhraru Birleşmiş Milletler Genei sız kabul ediyoruz. Güvenlik KonKuruluna götürülmelidir» demiştir seyi kararlarma saygı gösrereceği I mizi de teşkilât' bildirdik» deme^ Papandreu, «ikili görüşmeler sa ! tedir. dece durumu daha da kötüleştirip Kıbrıs Rum lıderlevımn. meseiefelâkete kapı açabilecek neticeler yi bir oldu bittijv. geîirmekle bir j doğurabilir» demektedir. netice alamıyacaklarına ikna edil | tnönü, Papandreu'ya mesajmı meleri hususunda ise Papandreu, I çarşamba günü göndermişti. «Kıbrıs Rurn liderlerinin böyle tıir Papandreu'ya göre, yapılacak her niyetleri olmadığım sandı|:nı» *)il llii\l)iilıiin, krııri'fıi'iı Makarios ii/i'riııılp ııiifıı/ıııııı knllanmasını ıslcdi T. C. Beşiri Kaymakamlığı Yazı tsleri Kalemi Sayı : 218 Konu: Müdafaamz Hk. Beşiri 22/5/1964 Fehmi Kemer Ortaokul Öğretmeni Beşiri Bu gün saat 13,30 raddelerinde yammda Beşiri C. Savcısı Nail Sucu da hazır bulunduğu bir anda Okula giderken, elleriniz arkanızda ve selânı vermiyerek geçtiğinizi bizzat gördüm. Mahallin en büyük Mülkiye Âmiri bulunmam hasebiyle, gerek bir merr.ur olarak ve gerckse bir Öğretmen olarak her hareketinizle örııek olmanız ve nezaket kaidelerine herkesten daha fazla rıayet etrneniz gerekırken bu hareketinizin sebebi anlaşılamamıştır. Hakkınızda tatbik clunacak inzibatî cezaya esas olmak üzere bu husustaki müdafaanızın en geç 23/5/1964 günü saat 9 a kadar Kaymakamhğa tevdi etmenizi rica ederim. Faik Kale Kaymakam Sukardaki satırlar, kişi özşürlüğünnn Anayasa ile teminat altına ahndıjrı 19«4 Türkiyesınde. bir kaymakamın bir öğretmen bakkında açtığı kovaştormanın resmi yazısıdır. Aynı zamanda ba satırlar Doğn anlayışının tipik örneğidir. Hülâsa, sadece şekilde kalan, nntnklarda yer alan bir özgürlük anlayışının hikâycsidir bn. Mamafih hikâyenin meraklı bir de sonu var : Kaymakam bey bem kadı hetn de dâvacı olarak tah'ıikatı acar, savnnmayı alır ve 28 6 lflfrl tarih, 278 sayılı yazısiyle, halen Paln Ortaoknl Müdürii bulunan Fehmi Kemer'e kararı bildirir. Elleri arkasında, kaymakam beyi selâmlamadan giden öğretmen iki ihtar ve bir tevbib cezası almıştır. Beşiri gibi küçük bir ilçede berhalde bu olayı duymavan kalmamıştır; berbalde bütün memurlar şimdi sayın kaymakamın önünde elpençe divan durmaktadırlar ve herbalde paşamız ha yatından memnundur. V»h Batılı anlayış, vah!.. +*• dirmektedir. Nihayet bugünkü gergin durumun uzamasının tehlikelerine işaret eden İnönü'ye cevaben Papandreu, «bu günkü durumun uzamasının savaşın yclunu açacağı hususunda sizinle aym fikirdeyim» demektedir Erim'e direktif Ankara 13 (CumhuriyetTeleks) Yunanistan Başbakanı Papandreu bu gece geç vakit Başbakan İsmet tnönü'ye bir cevabî mesaj gtjndere rek Yunanistanm da bansçı gaye lerle hareket etmekte olduğunu bil dirmiştir. Prof Erim'in beraberinde Genel Kunnay Başkanlıgı Harekâf Dairasi Reisi Tuğgeneral Turgut Sunalp olduğu halde yann Cenevreye hareket etmesi münasebetiyle bu gece Baş bakan İsmet İnönü evinde özel Dir yemek vermiş ve tau yemekt* Baç bakan Yardımcısı Kemal Satır, Di.şişleri Bakanı Erkin, Prof. Eîrim ve General Sunalp ile Başbakanlık Öze! Kalem Müdürü Necdet Calp ha?ır bulunmuşlaröır. Yemeği mütaakıp tekrar Türkiye nın Cenevrede tâkip edeceği politiBu Türk kadını, anası ve çocnklan. Rumlann Knzeyoatı Kıbnsa ka üzerind° konuşulurken saat 22 saldırmalan üzerine Erenköjün üstündeki dağlara sığtnmaya de Yımanistan Büyükelçisinin ran mecbur kalmışlardır. Oğlu, annesinin dirseğini dayadığı «Bren» 6P\~U istediği bildirilmiş ve az sor.Ta Ankara 13, (Cumhuriyet Teleks) kartlan ile seyahat edebilecekleraır otomatik tabancaya bakmaktadır da Başbakan Büyükelçiyi evine '•ıa Türkiye Pakistan İran arasın Aynca, üç devletin bilhassa Avpj. bul etmiştir. da Turizm konusundaki işbirliği T çalışmalanna devam edilmektedir. pa ve Amerika'da gemş ve müs 3 Eişi 10 dakika kadar kalarak Toplantılar sırasmda üç devletin Turizm uzmanlanndan tnüteşekkil Yunanistan Başbakanımn «Turizm Komitesi» bilhassa üç dev sebeple, üç devlpre ait Tunzırj Bıi cevabını hâmil mesajmı takdim etrolan birlikte hareket edecekler ı ; letin turistlerinin sınırları kolaylıkla miştir. geçebilmeleri konusu üzerinde dur Turizmin geliştirilmesı için ner Fransızoa mesaj incelenmiş VP yönden müşterek hareket edecek muşlardır Yapılan müzakereler sı muhteva olarak bunda Yunan Rış lerdir. rasında pasaport ve vize usulünün bakanının barışçı bir sekilde gerok kaldınlmasî ve bunun yerine dafra «Turizm Komitesi» nin bu ıjarar Kıbnsta ve gerekse Cenevrede na kolay bir geçiş usulünün ihdası üze lan. önümüzdeki günlerde Tahran reket edilmesinin Yunanistanm ü* rinde mutabakata vanlmıştır da toplanacak olan «Plânlama TP* gayesl olduğunıjn anlatıldığı tesbit Türkiye t ı ^ ı Pakistan arasın kilâtları Komitesi tarafından incele olunmuştur. da pasaport kaldınlacak ve vizesi7 necek ve daha sonra da gene lik Saat 23 te görüşme sona ermiş Ankara 13 (CumhuriyetTeleks) «Eger Atina, Kıbrıs buhranındasi giriş yapılacaktır. Türkler tranlılar U plantısın! Tahran'da vanacak ı l n ' l v e Erkin ile Erim İnönü'nun eriü Dışişleri Bakanhğı sözcüsü İsmail tutumunu değiştirmezse, îstanbulve Pakistanülar ilgili makamlardan «Bakanlar Komitesi» ne getirüece:; jden ayrılırkf>n. «Y'inanistan Bash.ı Soysal, bugün yabancı gazetecilerle daki Yunan uyruklu Rumlann ^ bargsız olarak alacakları kimUk tir. (Arkan Sa. 7, Sü. 1 de)yaptıgı günlük basın toplantısında, mamını toptan sınır dışı edebiliriz» Atina 13, (AP.) AmertKan feaynaklanndan öfrenildiğine göre. Amerika llkbaharda Yunanlstan'a lk) fUo Northrop F5 supersonlk jet aveı uçağı verecekttr. Bu "56 uçak Y/unanistan'a Amertka BlrleşiS Devletleri Silâh Yardımı (Jusmatt) adı aitında verilecettir Bu 5en) vertJen uçafelar balihazırda y u nan Hava Kuvvetlerinde tuıl'.anılan F865 ve P104 leriB yerînl alacaktır. Bu yeni yenl P15 terin saatte 1.000 milden süratll uçtuğu bllinmektedlr. Amerika Yunanistana 36 söpersonik jef uçağı veriyor Türkiye İran ve Pakistan arasında pasaport kalkıye? İskenderun limanı ticarî tratiğe açıidı Adana 13, (özer Öztep yazıyor) Kıbnsa yapılacak muhtemel t>ir çıkarmaya karşı İskenderunda üslenen denia ve kara kuv\'etlerimize mensup b!rliklerimiz. tncirlik hava üssünden kalkacak olan :î ha'a (Arkası Sa 1 Sü. I de) Atina ııııııııııııııı ıli'ijiMinııi'/M , Yunan ııuııMııhır toptan sınır ılı\ı edilehilecek Bakanlığı sözcüsü bir açıklama yaptı demiştir. Şimdiye dek 1.000 kadar (hepsl 12.000 kişidir) Yunan uyruklu Rum, (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) 1 Dışişleri
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog