Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

METİN AND'IN KİTAPLARI * Gönlü Yüce Türk (reslmli) 5 Lira * Kavuklu Eamdl'nin Üç Orta Oyunu (resimli) 5 Lira 3 Lira * Dionizos ve Anadolu KBylüsü 6 Lira * Elzans Tiyatrosu (reslrali) * Ataç Tlyatroda 4 Lira * Kırk Gün Kırk Gece, Eski Günlerdeki Eğlence Haystımız 15 Lira (resimli) 4 Lira * Türk Köylü Danflan (resimli) * A History of Theotre and popular entertalnment ln Turkey (resimli) 50Lira tsteme ve dağıtma Edresi: ELİF KtTABEVt BEYAZIT ÎSTANBUL. Ödamell gönderilir 200 kitaplık katalogumuzu isteylniz. Cumhuriyet; 8807 KURÜCUSU: ÎUNÜS NADI çıfilşl yüını doldurmaâUünize çevirisi çıkmadan önce basınımiîda önemli yan&lar yapmış ve çok övüljlj' olan Maurice Duvergernln İntrodoction U Pol{M0b (PoUtnpya Glrlş) adu eserl İ ? S l ö ğ l ' u » . kalemiyle dllimize VAHLIK Yayın^rı arasında 5 l i n yayınlânmıştır. v | ken4Jlerlni "*pişfcin Birer uz. man saVanlanrorfSlle çok (jeyler ögretecek ve düKfenıızıa MŞfe. ıgjzerinde ^ydmlatarafc olan b\T ç<*r^.e^^Q tew>ı her amı nın oku» İKAYA GİRİS ması şartttjte' J/h ^ t 41. yıl sayı 14367 Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: Istanbul No 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Cumartesi 1 Ağustos 1964 Atina dönüşünde Lefkoşe Hava Alanında halka hitap eden Makarios, «Türk tehdidinden» bahsedince Rumlar alaycı bir şekilde gülüştüler Itıııııliirlii Barış lıiirii Kıvvetleri nriiMiıılii iki yerde riin\ııiii ıılılıı Lefkoşe, 31 ( a j . AP • Radyo) Atina'da 4 gün kaldıktan sonra Kıbns'a dönen Makarios, hava meydamnda kendisıni gürültülü bir şekilde karşılayan grupa hitaben şunları söylemiştır : «Son birkaç gün içinde, Cenevre'de ve başka yerlerde, perde arkasında pek çok şey olmuştur. îstemediğimiz bir hal şeklini kabul etmemiz için, artan bir tazyikle karşılaştık. Amerikan delegesi Dean Acheson ve Sakari Tuoraioja'nın tekliflerinin, Kıbrıs ve Yunanîstan reddetmişlerdir. ENOSIS'in tahakkuku için ihtilâl B. M. Genel Kunıluna götürüliiyor Yunanistanla fikir birliği Kıbrıs ve Yunanistan, başlangıçtan bu yana oîduğu gibi, Kıbrıs meselesini B.M. Anayasası çerçevesi içerisinde halledilmesi hususunda tam bir fikir birliğine varmışiardır.» Başpiskopos, kendisini alkışhyanlara hitaben yaptığı konuşmasına, şu şekilde devam etmiştir : «Herhangi aracı bir hal çaresi kabul etmiyeceğimizi, karşılık oiarak hiçbir şey vermiyeceğiroizi veya geTİ çekilmiyeceğimizi belirtmek üzere, Kıbrıs meselesini 18 ekim tarihinde B.M. Genel Kuruluna götürmeyi kararlaştırdık Bizim arzumuz, Kıbns'a tam bir hürriyet ve istikbali hakkında kendi kendine karar verebilme imkânı sağlamaktır. Önümüze çıkacak her türlü güçlükleri mukavemetle karşılıyacağız. Nihaî zafere kadar yürüyeceğiz.» Makarios, bir Türk istilâsı tehdidinin devam ettiğini söyledigi sırada, etrafına toplananlar gülmüşler, alkış tutmuşlar ve «Gelsinler de görelira» diye bağırmışlardır. Makarios Inılııılıırıııııııı iiıılıliiılı Törk tebaalı bir Rum dün Yunan gemisine gizli evrak sokarken suçüstü yakalandı Konstantin Megalos'un Yunan gemisine vermek istediği evrak çantası, filim ve fotoğraf makinesi ele geçirildi Hükümet, Türtoyedeki Yunan uyDün; İstanbul 1326 doğumıu vo ruklu Rumlar haklunda tedbirler Kumbaracılarda oturan Kjiıstantin alırken, Ttuk tebaalı bazı Rumlar (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) da şüphelı £aaliyetlerde bulunmatL ta, Turkiyenin, askeri ve iktisartl faaliyetleri haklnda sır addedilen bilgileri elde etmeye çalışmalCadır lar. Teşkilâtlanmış bir cemiyet saye sinde elde edilen bu bıigüer, Sfunan ve Bulgar turist vapurlari ile turist ve gemici süsü alttnda Tüıkiyey? gelen Yunanlılara verilmek isten mektedir. Yunan silâhlı kuvvelleri Makarios şöyle devarn etrniştir : «Şu anda bile, sahillerimizden uzak olmıyan bir yerde manevralar devam etmektedir.» Makarios dramatik bir şekilde kollarını açıp şöyle bağırmış'cır : «tstilâyı karşılamaya ve savaşmaya hazırız. Gerekirse kendimizi feda edeceğiz, öleceğiz.» Papaz, bir istilâ halinde, Yunan Silâhlı Kuvvetlerinin Adayı koruyaeaklannı belirtmiştir. Papaz, cAdarnızın hürriyeti ve bütünlüğü için. Yunan Silâhlı Kuvvetleri yanıbaşımızda savaşacaktır» demiştir. Papaz, kenoisini Atina'dan getiren uçaktan indiği sırada sabık EOKA lideri Grivas'la el sıkışmış ve Cenevre görüşmeleri hakkında sorulan bir soruya karşılık, papaz, «lyimser değilim» şeklinde bir cevap vermiştir. Parlâmento heyetimiz Dün Akdenizde başhyan büyiik tatbikata katılan gemilerden ikisi İskenderun limanıuda Bir Rum Gazetesi. dün akşam Adaya gelen Makarios'a karşı hazırlanmış olan bir suikastin meydana çıkarüdığı iddiasını ortaya (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Kömür ve pancar iiyatlanna zam yapüması teklii edildi Zam takarrur ederse bazı sanayi maddelerin Ranger 7 Ay'a indi fiyatlarmı da etkiliyecek, şekere tesiri olmıyacak Suikast iddiası Ankara, 31 (CnmhuriyetTeleks) Gündemınde yüzlerce kararname. kanun tasarıları ve Kıbrıs mesclesınin son gelışmeleri ile ilgili maddelerin bulunduğu Bakanlar Kurulu önümüzdeki haftadan itibaren cumartesi, pazar günlen hariç, her gün çahşacaktır. Yurdun çeşitli bölgelerinde gezide buiunan Bakanlar ile geziye çık maya hazırlanan Bakanlardan, toplantılara muntazam olarak katılAdana 31 (Güney tlleri maları istenmıştir. Merkez Bürosu Teleks) Bakanlar Kurulunun gündemin38 valinin bugün öğleden sonde Maliye Bakanbğı tarafından gera Ticaret ve Sanayi Odasıntirilen, ekonomideki durgunluğun da devam eden toplantısmda şiderilmesi için bankalann kredi Devlet Plânlama Teşkilâtı hacminin artırılarak limitlerin geMüsteşarı Ziya Müezzinoğlu. nişletilmesı ve buna karşılık taiz ekonomik durumumuz hakoranlarının düşük tutulması yolunkında önemli bir açıklamada da bir teklif bulunmaktadır. Ekobulunmuştur. nomideki gelişmeyı sağlıyacak tedMüezzinoğiu çöyle demisbirlerden biri olan bu teklif Batir: ';an!ar Kuru'.unca olumlu karşı« İktisadi vazıyetin düîel lanmıştır. Banka kredilerinin artıraesi için hükümetin yeni eılması yanında faiz oranlarının dü misvona gitmesi muhtemelI «ük tutulması yoîundaki bu teklifin karara bağlanması halinde eko(Arkası Sa 1 Sü t df ı nomiye hissedilir bir canlıhk gele' Rumlar yurt dışına para ve kıymelli eşya kaçırıyorlar üiiriİMiıi yiipıı Türk politikacüan Dışişleri Bakanından, Ame rikanın Kıbrıs buhranında «doğru» ile «yanIış» arasında bir fark gözetmesini istediler Dean UıısK lu 1 ııııi\\ıııiii Hiııııesi ıııulıiBiııel Yunan tebaalı Rumlar hakkında yeni tedbirler düşünülürken bir çok Yunan ve Türk tebaalı Rum Yunanıstana gitmektedir. Yunan tebaalı Hashington, 31 ( a j . AP) Rumlar kıymetli eşya ve takımlarını Osman Bolükbaşı başkanüğa» Türk tebaalılara vermektedirler daki Türk Parlâmento heyeti Giden Yunan ve Türk tebaalı bütün bugün Dışişleri Bakanı Dean Rumlarda külliyetli ev eşyası, güRusk'ı makaırunda ziyaret et müş takımlar, kıymetli halılar bu> miş ve Turkiyenin Kıbns me lunmaktadır. Rumlar bu eşyalan selesinde dost ve tnüttefiki A gümrükten geçirmek için gümrük merikanın etküi desteğini elde muayene memurlarına tesir etmeye edecegi ümidini izhar etmlş çahşmaktadır. Bu arada bol rüşvet ceği ilgıliler tarafından ifade edil teklif etmektedirler. tir. mektedir. Dokuz Partâmento üyesi, Dün Karadeniz vapuru ile Pire'ye Gündemde ayrıca taş kömürü ile giden 312 Rum'un hepsinde göç eş(Arkası Sa 7 SO 6 da) pancar fiatlarının artınlması yo(Arkası Sa. 7, Sü. S de) iunda teklifler de bulunmaktadır. Teklife göre alım kilo fiatı 9 12.25 kuruş olan pancardaki yükselmeden sonra bu fiat 14 • 15 kuruşa çıkacaktır. Ancak 0^3 kuruşluk şeker priminin bu zamdan son ra yeniden verilip verilmıyeceğine Bakanlar Kurulu karar verecektir. Ilgililer pancar alım zamanının şeker fiatlanna etki yapmıyacaBu suretle yurda sokulan 42 araba gümrük ğını bildirmektedirler. ambarlarına geri alındı Taş kömürü fiatlarının artınlması konusundaki teklif ise Mali(Arkası Sa 7. Su. 7 de) (Yazısı 7. sayfada) Fon ve vergi ödenmeden urda araba sokuluyor Gümrük antrepolarıtıı soyan şebeke yakalandı Süprüntü diye gümrükten naylon iplik karan şebeke men supları tevkif edildi Haydarpaşa Demıryollarının ıdaresi altındakı gümrük antıepularını soyan bir şebeke dün Havdarpa şa gümrük muhafaza memurları tarafından suçüstü vakalanmışiır. Uzun zamandaa berı aıtrepodaki milyonlar kıymetindekı naylon ıp likleri süprüntü diye dışarı çıkararak satan şebeken:n mensupları hemen cürmü meşhııı mahkemesine verilmiş şebekenin teshit edilebilen ve yakalanan 4 kişiçi tevkif edilmiştir. Ambarlarda büyük suıstttnallerin t>a«!angıcı görülen bu hsdıcp rtı/<:at jebeae OitDaupiaıuuM aıUdluîiına §öıe şu şekilde cereyan etn ştır Günlük meşguliyet sonunda temızlpme çöplen taçımab için gelen kamyon her gün çöp yerine iplik balyalan ile doldurularak dışarı çıkarılmaktadır Aylarca sü ren bu faaliyet en nihayet gütnrük muhafaza memurlarının dikkatini çekmiş çöp kamyonunda yapılan aramada 10 balya iplik bulunmustuı. Yapıian ılk tahkikatta iplikleri devamlı olarak alanların Kevork Taktus. Ziya Nur Yangınoğlu, ve Engin Arıkök 'î'dugu malları dışaiArkas» Sa. 7, Su. 1 de) Pasadena 31 (A.P. Radyofoto) Ranger 7 nin temsili resminden uzatılan kesik çizgiler feza gemisinin aym y üzeyine indiği muhtemel noktaları göstermektedir. Saha Ayın güneş ışığı almakta o lan kısmının güney batısındadır. Uzay aracımn Ayın gelecekte insan çı k a r t ı l ması beklenilen I raf £?y2.S SJSÎ " kısımlarının resimlerini çekerek Amerikan Havacılık ve Feza Dairesi (NASA).tarafmdan salı dünyaya gönderdiği açıklandı (Arkası Sa. 1, Sü. 3 de) ÇADIRDA EĞİTİM Belli bir barınaklan olmadâı içi» göçebe olarak yaşıyan ve şimdi Nemrut dağı eteklerindt konaklıyan göçcrlerden 15 aüelik Alukan âşiretinin büyük küçük hepsi, iki ögretmen nezaretinde çadırda okumayazma rğrenmeye "başiamışlardır. Bitlis Millî Eğitim Miidürünün öncülüğü ile görevlendirüen öğretmen Halis Karayılan ve Enis Tuncer, aşiret mensuplanndan ancak birisi kadın olmak üzere 7 kişinin TÜTKçe kor.uştuk larıru görmüşlerdir. Lüks lâmbasını, radyoyu. ça? tal ve bıçağı. portatif kanolayı ilk defa 3ören goçerler, 45 gün devam edecek egitimleri sırasında basta Türkje olmak üzere okumayazma
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog