Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

CİLDINİZİN BAKIMI BU KREMLERL" BAŞLAR MEYVALI İGÜNDÜZ KREMİ SİLİCO GECE KREMİ 41. yıl soyı 14344 umhuri KURUCUSÜ: TUMJS NADİ Telgraf v« mektup adresı Cumhurıyet Istanoui Posta Kutusu Igtanbul No 246 Tel='onlar 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 ATLASLI TARİH arı ATLASLI COĞRAFYA DENEYLİ TABİAT BİLGİSİ S »d•111 n Sunır Ilkokullara ıskonto >ıpılır \e kredı açılır Sırrı Erınç Samı Ongor Emın Oklıy \ Perşembe 9 Temmuz 1964 GÜVEN YAYINEVİ • istanbul Cenevredeki görüsmeler B S J B S S Atinaya gelecek UThant, Papandreuyu ikili görüşmelere iknaa çalışacak' I J I ; 1 # f\ „ l ^ ^ I . ^ • •• Dün giden Prof Nihat Erim, 'Kıbrıs meseıesı surat değil. Jiıbrıs meselesi sürat değıl, Illllllll llllllll llllllll =i jp « j ^ olu arastırılmasını temın ıcın "W Bırlesnııs Mılletler Arabulucusu rlBırl«mıs bugun New Yorkttatdu = wfc. TJThant Mıllotlpr Honpl b » < , Tuomıoja nın Turk lunan \e Inzenledığı basın toplantısında Tuo 555 sılız Hukumetlennın ozel temsıl mioja nın herhangı bır kımseden = = cılerıvle vapacagı muzakereler, bu veya ulkeden vardım ve\a tavsıye = hafta sonuna doçru baslavacaktır. ıstemekte serbest oldugunu açıkla ^ ^ Tuomıoja dun \c bugun her mıştır UThant Arabulucunun Ac hangı bır kımse ıle gorusmemış heson un fıkırlerınden ıstıfade tır. Başkan Johnson'un Tuomıoja bıleceğını de soylemıştır va vardımcı olarak gonderdığı A Genel Sekreter avrıca Cenevre merıkanın eskı Dısıslerı Bakanı goruşmelerının bırkaç gun ıçınde \cheson da, dun ve bugununü başlayacagını sandığını belırtmıştır Cenevredekı Amerıkan Daımî De öte Tandatı Makarıos, Tnomıoja \nkara S, (Cumhunvet • legelıgınde geçırmıstır (Arkası 7 Su 4 de) EîEz T e l e k s ) D ı s ı ş l e r l Bakanı Tuomıoja sadece Kıbrıs Savunma S S Ferıdun Cemal Erkının yerı Bakanı Orek ıle bugun bır goruş SE ne Prof. Nıhat Krım ın Dısışme yapmıştır len Bakanlığına getırılmesı Turkıvevı terasıl edecek Mıllet S S tekarrur etmıstır Meclısı Dısıslerı Komısvonu Baş^* Dısıslerı Bakanlığı teşkı kanı Prof Nıhat Erım, bugun Ce^= lâtında bazı meselclerde nevreve gelmıştır. tngılız özel = preDsıp anlaşmazlıkiarı ortaTemsılcısı Lord Hood da perşembe Nihat Erıra S S M çıktıgından Dısıslerı Ba günu beklenmektedır. ; kanı Fendun Cemal Erkın Erim Cenevre de gazetecilere, «Biz S S bırkaç gun ıçınde ıstıfasını Türkler, en guç şartlar altında dahl *~~ Hukumet Baskanına verecek müzakereler olması kanaatındejızı demıştır Turk ozel temsilcısı dahı sonra Amerika'nın ozel temsılcısı Acheson ıle bır sure goruşmuştur Erım daha sonra Tuomıoja'ya blr Ankara, 8 (CumhurıjetTeleks) ıtnezaket zıyaretı» nde bulunmuştur îvı baber tltn kavnaklara gore, Içışlerı Bakanlıgınca yenıden Tnnanıstan Belgrad Buvukelçisı 203 Yunan ujruklu Rumun, >urt Uımıtrı Nıkolareızısı Cenevrede dışına çıkarılması ıçın karar alın I Bunlardar ıkısı lzmırde cerevan edecek Kıbrıs çoruşmele mıştır PaMstan Başkanı, Kıbrıs rı ıçın ozel temsılcı tâvin etmıştır. bırısı ıse Hataydadır tlgılı Emnıyet Mudurluklerıne buhrarunı dun acılan İngUiz Tnnanıstanın özel temsılcısı de bn gonderılen lıstede jer alan Yu I gün Cenevreve varrnıştır. Milletler Câmiası Başbakan ö<e yandan. Atina ajansına bır nanhlar şunlardır Izmırde Hrıstoforos Konferansma getliecek demeç \eren îunan Dısıslerı Ba Edvard Stratıgopulos, Efstraıus, Hatayda kanı Kostopnlos, Yunan Hukume8 («J., Kadyo) tinin Kıbrıs musakerelerı ıçın Nı Kresfondıs \ assılıadıs Yunanıstan Dışıçlerı Bakanı Stav kelareizısı 5zel temsıleı tâvın et tştanbulda Nıkova Deçıs Hrısto roi Kostopulos bugun Pakıstanın tıği yolunda Renter Ajansı tarafın Paradap'ulös Yorgıos Volarıs, VAı Atına hukumetı nezdınde de temsıl dan verılen haberı valanlamış Ni gelos Venetakıs Kıloladavıos Sok eden Ankara Buyuk Elçısı Rabb ı kolareızıs'ın ssdece Cenevredeki ratıs Co«;tandıs Nıkola Kotorgıs, kabul etmış \e kendısıne Pakıstan Yunan Daimı Mısvon Sefı olan Fotıos Raptıs, Angelofrentınos, Anastas Lugudakıs, Yordan Sıngolo Devlet Başkanı Eyup Hanın bırkaç tı Petro Ananjadıs, Lısandros gun once Ankarada Kıbrıs konu Drakopulos, Dım'trı Krustı, Trosunda verdığı demecı uzuntu ıle fanıs Mastakas, Yanı Mavromakarşıladığını, bunun Pakıstanla raz, Luka Kujanos Antonı PohYunanıstan arasındakı bağları ıvıkas Vasıl Bovarapulos, Yosıf Kon leştırme amacı guden bır hareket Ankara 8, (Cumhnrıiet Telek») gorıs Hurmuzıs Yogopulos Vasıl olmadığınj bıldırmıştır Yuksek Plânlama Kurulu bu Karalıs, Fılıpos Lonas Leondanlo Pakıstan "Başkanı Ejup Han Angun Başbakan Yardımcısı Kemal nasoğlu Yera^ınos Kumakıs E\ an (Arkası Sa. 7, Su. 7 de) Satır'ın Başkanlığında toplanarak gelos Papakostas, Pandelı Çıtras, Hallıs Sımontas Teodoros Karçahşmalarına başlamıştır Malne Bakanı Ferıt Melen Tı dars, Ardonıos Petropulos Gavrıl caret Bakanı Fennı îslımvelı, Sa Terzakı Yanı Ekonomou, Kostannayı Bakanı Muammer Erten Tu tın Yorgıa, Dunıa« Kleantrıs Mırızm ve Tanıtma Bakanı Alı Ihnalakı Kayadıja Nıkola Cımbı san Goğuş ıle Plânlama Teşkılatı nos. î»ıkolashansolas Doroteos Ma(Arkası Sa 7 Su 7 de) yonetıcılerının katıldıgı bugunku toplantıda 1964 jılının ılk yansın' da ekonomımızın gelışme durumu ve karşılasılan guçlukler ele alınAnkara 8, (CumhunyetTeleks) mıştır 3 5 temmuz tarıhlerı arasında An Rapor uzerınde japılan muzake karada toplanan Turk Iran Pakıs reler sırasında soz alan hukumet (Arkası Sa. 7, Sn. 8 de) (Arkası Sa. 7, Su. 8 de) Hafta SOnu başliyor edileceğini açıkladı | Bakanlığına | igetîfiliyor | m = mukavemet I yanşıdır,, ld nı lfide et %LJYW(1 dedi w yerınl K ™ buhranına v« Kıbrıs b M ^ : bır çozüm a s ™ S K mlştır. ** = volu arastırılmasını temın ıçın Bırleşmış Mılletler Genel Sekrete LJlŞlŞlCVlm • * * • m m # = *corıu casnye pian.ua gçre, Diıcumıe mevauaı ve taah= Tedrici tasfiye plân.na göre, bilcümle mevduat ve raan,„««•» ja. A » ou o Eyüp Hanın demeçteri Yunanistanı öfkelendirdi 203 Yunanlı daha yurt dışına çıkarılıyor «nda su açıklamayı yapmıştır murakıpları tarafından yapılan tetkıkMalne Bakanlığı yemınh ler sonunda Rajbank T A Şırketmın mah bunjesının taahhutlerını karşılıyamıyacak derecede zaafa uğramış olduğunun tesbıt edılmesı uzenne 26'12/1963 tanhınde Bakanlar Kurulu karanyla adı geçen banka hakkında Bankalar Kanununun 60 maddesının tatbıkı kararlaştınlmıştır Bahıs kanusu maddenın Maliye ıdare mecİMnce tesbıt olunan bır Bakanlığına verdığı yetkı%e musodeme planı daıresmde mevduat tenıden herşej den once bu bankaladesı taleplerının karşılanmasına nın eskı ıdare mechsının gorevıne çalışılmıştır «on verılerek bankacılık mesleğın Bu ımkânların kullanılnasına tir == de >etışmış kımselerden muteşek ragroen bankanın malt durumunda, Erkln'den bosalan Dışışle ^ E ıcıl 5 kışılık >enı bır ıdare meclısı bır ferahlama olmamış ve alınan n Bakanlığına da Mıllet ^ vazıie başına getırılmıştır Umu raporlarda bankanm tsahhütle'ı Meclisı Dısıslerı Komıs\on ^ = mı he\ et murakıplarının gorev su nı (vadesı gelen mevduat temmat Başkanı Kocaelı mılletvekılı ^ relennın sona ermesı uzenne banProf. Nıhat Erım getırılecek ka nezdınde a\nca bır hususı mu mektupları ve saır borçları) yerıne getırebılmesı ıçm 1964 yılı zartır rakıp gorevlendırılmıştır fmda 64 mılyon ve ılerki yıllar Hukumete vakın çe^reler, = Yenı ıdare meclısı bankanm ıda ıçın 60 mılyon olmak uzere 124 oeilhaberı teyıt etmisler ve tâ ^ re sınde gerekh değışıkhkler. yap yon lıralık yardıma ıhtıvaç bulunvin işlemının bırkaç gun z^ tıktan sonra ev\elce cerevan etmış duğu belırtılmıştır ıçinde gerçekleşecegını açık ^ kanuna aykırı muamelelerle suç Bu arada, adı geçen bankanm lamıslardır ~ 'teşkıl eden ıııllerı tesbıte ve tahsı normal bankacılık muamelelenne Iatm hızlandırılmasına çalışmıştır devam veya tasfneM ıstıkâmetınde I Yenı ıdare meclısınce bankanın alınacak karara esas olmak uzere jbuvuk bır kasa sıkışıklığı ıçerı bankanın plâsmanlan ve kefalet. sınde bulunduğundan bahısle m a l ! İ , e n n d e n m u t e v e ı I l t m h a I 7ararının \ardım talebınde bulunulması üze ne mıktar olabıleceğı husu^u uzenne, bankanın 18 6 mıhon lıralık rınde banka ıdare mecısınce uzun nevduat karşılıkları ıade olunmuş (Afkah Sa, 7. Sfi S da) hötler gerçek amiktarlar üıerindensahiplerine ödenecek a =k kında8 rçu açıklamayı yapmıştırB a Bakanlığı, Raybank>ın durumu hakr k Ankara• ((a.a.) MMalıje k a n l ı ğ i 1 Raybank'ın durumu hak* 8, ") l r " ınsan hayatta ikidefa yaşar İan Fleming Batmanda 1.200 petrol îşçisi dün greve başladı Grevciler Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk anıtına çelenk koyarak saygı duruşunda bulundular Batman, 8 (Mehmet Mercan bıl taklıgı Batman Işletmes personedtrıyor) Yevmıye azlığı ılgısız lınden Petrol Işçılerı SendUtasuıa ık ve torplllı ışçı gıbı sebeplerle j mensup 1200 işçı bugün sabah saat haklarınm kajbolduğunu ıddıa » 8 de greve başlamışlardır 4 aydan den Türkiye Petrolları Anomm Or berı ışçı temsücılen ıle ışveren a rasında aktedılmesıne çaüşılan top lu sofleşmenın esaslan üzerinde çı kan ıhtılaf gerek TPO Genel M U durlugunun ve gerekse son 2 gun ıçınde duruma müdahale eden Enerjı ve Tabıı Kaynaklar Bakanıtğının gayretlenne ragmen onlenememış ve grev zaruret halme ge!mıştır Sendıkanın verdıgl taJiTala uyan ışçıler bugun saat 8 den *tı KUVU Dün gece saat 20 sıralannda baren sondaı sahalanndakl Florya Haylayf plâjı kavşağmda vanalarını kapamakla greve DHŞI» mışlardır Bunlan takıben ıstıh&ıl bır motosıklet denıze uçmuş, üç kışı ağır yaralanmıştır Kuçukçeıc servısı ıle naklıyat servisınde çaıı meceden Florjaja gıtmekte olan san ışçıler işlerını bıratanışlardtr Gural Elmalı jonetımmdekı moto Petrol Atom ve Kımya Işçüeri Sen sıklet plâj yoluna sapmak istıyea dıkası mensupları halen ışveren 'le olduklanndRn Cengız Sazlıya çarpmıştır Cengl müzakere halınde zın denıze duşmesınden hemen son greve katılmaırnşlardır ra dırekcıyona hâkım olamıvan Gu Grevciler saat 11 de Cumhurıypt ral da motorunun arkasında oturan Mevdanındakı Ataturk Anıtına blr arkadası ıle bırlıkte denıze uçmuş çelenk koyarak saygı duruşunda bu lunmuşlardır Bu esnada topıanan lardır Ağır jaralanan \e bogulmak uze ışçılere ve halka hıtap eden Sendı re olan uç kışı etraftan yetışenler ka Yönetım Kurulundan Enver D«tarafmdan kurtarılmışlardır Ka mırel, grev sebeplenm kısaca izan zazedeler koma halınde Gujeba bas ederek haklarını elde edınceye ka (Arkası Sa. 7, Su. 8 de) tanesıne >atırılmıslardır Yüksek Plânlama Kuruiu toplandı Türkiye, Pakistan ve iran arasında zirve toplantısı Fİoryada 3 kişi motosikletle denîze uçtu Çeviren: Nihal Yeginobah MiıııııııııııııımııııııııiMiıııımıııııııııııımıııııııiMiııııııııııımıııııııış Üniversite gırış ımtıbanları bngun beş ılde bırden başlıvacak ve ıkı gun devam edecektır Ünıtersıtelerdekı fakultelere kavdolmak özere 33 701 oğrencı muracaat et mıştır. Sınav sonucu 9724 oğrencı E Dunva hızlı bır gelısme ıçınde. Batı, Doğn kavramları değısnor, = finıversıtelere gırebılecektır. ls Z ekonomık bakımdan knvvetlenen kuçuk devletler blokların Z tanbul Teknık ünıversıtesıne 750 Z statukosunu alt ust edecek kararlara bırer bırer gıtme \olun Z Orta Do*u Teknık Ünıversıtesıne Ş dadırlar Bu hızlı akıs ıçınde Turkıyenın durumu nedır" An r de 1500 oğrencı kabul edılerek bn = karada valılerle vapılan plân toplantısıvla busbutun açıga : savı 12 bını bulacaktır. Avnlan kontenjanlara gore çok İ (.ıkmıstır kı, Turkıye vıne verınde saymaktadır. Dıs tıcaret a r E <,ıçı fun »ectıkçe artıvor, 1 * 4 plân yılı ıçın vuzde 7 lık he ş ax sayıda oğrencı açıkta kalacak 9> E defe ulasmak ımkânsızdır. Ekonomıvı hızlandırıcı tedbırler ; tır. tlgılıler, açıkta kalacak oğrenE enfla«*on tehlıkesını kapımıza getırmıştır. E cıler ıçın de bır formul bulmak E Butun umıtlerın ba?landığı 5 vıllık plân neden daha ıkıncı yı = |içm sımdıden çalısmalara baslaE lınaa netıce vermemeee baslıvabılıvor ve neden dığerlenvle = mışlardır öte yandan bu yıl lıselerden 15 E bırlıkte plan muessesesınde çatırdılar ısıtılıjor? Bu nedenler = E suphesız çesıtlı Teskılâtın kendı bunvesınden gelenler bulun z bıne yakın oğrencının mezun olaE dueu gıbı asıl rol ovnıvan ve ucu ıdareve davanan baska o z cağı tahmın edılmektedır. öğrencıler, bugun zekâ, sosyal Z nemlı nedenler de var. : bılimler ve yabancı dılden, yarın E Mesela ozel sektor plana uvgun vatırım vapıvor, vapmıyor gu = rultulerını bır \ana bırakıp soralım; devlet sektoru plânda Z fen bılimlerınden teste tâbı tutulacaklardır. E uzenne dusen gorevı yerıne getırmekte mıdır' Dıvelım kı z Sınav kâğıtları, tstanbul Teknik E Kıbrıs ıhtılâfı pıyasava tesır edivor da bugunkfl buhran on Z Ünıversıtesındekı elektronık beyınE dan dosuvor Pekı va dığer etkenler' Devlet ıhalelerı zama E le değerlendırılecektır. E mnda vapılnor mu' Plan uvçulamasıyla ılgılı bakanlıklar ve E E muekseseler uv^ulamanın gerektırdığı tempo ıçınde mıdırler? | E Hançı hukumet adamıyla konuşsanız Kıbrıstan bahsedıvor sıze, E = «ah dı\or su Kıbrıs meselesi olmasa, vatmmlar sovle yapıla E ıak ısler bovle juruvecek» Sankı Kıbrıs polıtıkasını ıdare e ^ E den eece sunduz bu mesele ıle nğrasan tsmet Inonu değıl de Ş E onlarmıs çıbı ve sankı Kıbrıs mes'elesı eldekı butun ım Z Z kanların seferber edılmesını, uvgulamavı enşellıven mevzua z Ankara 8, (CumhurıyetTeleks) Z tın deeıstırılmesı ıçın tasanların hazırlanmasını veya hazır ; Cumhunyet Senatosunun bugun E lananların meclıse \erilmesini önluvormuş gıbı . = kü oturumunda Cumhurbaşkanlığı Z *(,ıkça«l sudur z kontenjanm^an senator seçılen Sadj E Kıhrı« meselesi tamamen Basbakan'ın omuzlarındadır. Plân uv = Koçaş ın bır onergesı okunmuştur E çulaması tamamen Basbakan'a vüklenmıstır. Ve 81 yasındakı Z Koçaş bu onergesınde 30 Martta ya E tnonu ejer harekete geçerse Kıbrıs sıperı arkasında uvuklı = pılan kur ada kaybedıp te 7 hazıran E vanlar kıpırdıvacaklardır Işte lâçkalığın, ve ıçındekılerın E seçımlennde jenıden kazanan senaE duvamadıgı fakat dısardan pek rahat ısıtılen çatırdılann bas E törlere daha once aldıkları hazıra.1 E lıca nedenı ~ temmuz \e ağustos aylık ve odenek E Rrlkı karamsar tablo ama, Dflnvanın adetâ bunye değısıklığıne ; lerinın tekrar verılmesının usulsüz E doçru gıttıeı bır devırde bizim tutumumuz içın daha ıç açıcı, ; lüğünü ıleri sürmekte ve bunun bır E daha renklı bır tablo çızmefe ve ivımser olabilmeğe ımkân vok E netıceye bağlanmasını ıstemekteydı Yapılan tartışmalar sonunda bazı SeE Bıraz tarıhı karıstırınız; Z natorler tekrar seçılenlere jolluk ve I ıncı B M M ı top seslerı Ankaradan duvulurken, meselâ tuz E odenek verılmesuıın yerınde oldugu Z resmme aıt tasarıvı enıne bovuna tartısabılıvordu. Şımdı ıse = nu ıddıa etmışler, bır kısmı ıse ak Bu arada E hız mesrlelerımızın ele alınması ıçın Kıbrıs ıhtılâfının halını = sı tezı savunmuşlardır Z hpklıvoruz = Başkan, Başkanlık Dıvanının dana E Sadece ıkı tutum arasındakı fark bıle ınsanı karamsarlıgın or : evvel odenek ve yolluklarm verıleDi Z tasına bıraUmaga veter de artsr bı!e z lecegı hususunda bır karar aldıgını fakat jenıden goruşulmek ıçın oner = Ecvet GURESIN E genln Başkanlık Dıvanına havale ed» fıııııııııııııı ııııiiiıııııııııııııiHHHHUiıııııııııııııııııııııııııııııııııın leoeğuu büdırmıştır Uyuklayan prensler Üniversite giriş imtıhanları bugön başiıyor Cumhuriyet'te 2büyükyılan bir kamyona saldtrdt Kamvonun fren Iâstığini koparan yılanlar çüclukle oldıiruldu lsparta 8, (Telefonla) Eğrıdır llcesıne bağlı \sası Gokdere Koyunden geçen odun vuKlu bır kamvon, ıkı buvuk ıvara vılanın, hucnmuna ugramıs sofor ve mua vın canlarını zor kurtarmıslardır. Şofor Yılmaz Coskun vonetımındekı kamvon odun vuklu ol duğu halde Narlı Çesme cıvarın da rampa çıkarkeıı ıkı kara \ıla nın bucumuna ueramıştır. 4 metre bovunda ve 20 santım genıslıgınde oldukları tiıldırılen ejdarha vılanlar sotor mahallınp hucum etmıslerse de sofor ve rau avını Mustafa Kılıç ın poncprelprı kapatmaları uzenne bu dcla ara banın dıçer kısımlarına çıkmaga çalısmıslardır Bu arada Mlanlarriatı bırı kam yonun tekerlegı altınria kalarak ezılmıstır fcşının ezıldıgını goren rlıcet w İan kamvonun (.amurluk sa.p p dıger çesıth \erlenm sa^ıln,a^a baslamıs ve bu arada kaıın.ı.uın pedah ıle fıren horuşunu natlit mıştır Fıren borusu patln an KaniMin bu sefer çerıve sıtmpip lıaslımıs ve sofor bııvuk bır sol ukaııhhk ( Arkası Sa 7 >ıı ı rip) 14 Mılletlerarası Batı Berlın Füm Festıvalı, evvelkı gece odullerın dagitımı ıçın vapılan torenı muteakıp kapanmıştır Resımde, «en ıvı fılm» seçılen «Susuz laz» ın produktoru ve baş erkek artıstı llvı Dogan «Altın Avı» odülu ıle goruluvor Sinema çevreleri "Susuz Yaz,,ın başarısını övüyor Oyunculardan Hülya Koçyiğit iie Erol Taş " Başarı Rejisör Metin Erksanındır „ dediler 14 uncu Uluslararası Berlın Pı lım Festnalınde «Altın Avı» odü lu ıle bırıncılıgı kazanan «Susuz Yaz» m oyuncularından Hulya Koçygıt ve Erol Taş kazanılan başarırun sevıncı ıçındeler «TüTk fılımcılıgı ıçın kıvanç verıcı bu o lay bu» dıyorlardı Onlarca, böy le bır bırıncıhk dolayısıyle Turkı ye de de guçlü yonetıcıler ve sa natçıların olduğunun kabul edıl mesı Turk fıhmcıhgrnde bır ilerlemenın varlığının anlaşılması çok mutlu bır olaydı Erol Taş Erol Taş Susuz Yaz m Berlin' de bırıncıhk aldıgını Yeşılkoyde duymuştu, o semtın bır sinema sında oynanmakta olan fılmıne hayranları kendısmı goturmuşler \e mıkrofonda konuşturmuşlardı «Ben» dıyordu «bu fılmın derece alacagmı, hıç olmazsa konusu do(Arkası Sa 7, Su 1 de) Ertum OCAL Kur'ayı kaybeden senatörlerin aylık ve ödenekleri Susuz Yaz, Berlin Filim Festivalinde Birinciliâi aldı Hulya Koçyıgıt ıımııııııııııııııııııııımmıuiMiııı Bırıncılığı kazanan Turk fılmı Dünya çapında bir zaler Selmi Andak bildırıvor TEKZİP «SUSUZ YAZ» Berhne gıden arkadaşımu Selmı Andak'ın mektubu Bugun 5 ıncı Sajfamızda IMIMIIIIIIIMIIIIfllllUlllinUIIII!"! Sansur Heveti Berlın 8 Bu senek Berlın Fıim ribtıvalı ne butun Alma'i bası ıı Dogunun zaferı» adını verıyor Buvuk odul olan «Altın A\ı» vı nıze bUöuen muhdbır valan ne>,rı ^attan \axsilaninalctadir Turk fılmı «Susuz yaz» m alması Ikıncıhgı Hındl'lerın «Buvuk Şe ı Bojle josanmış Kuru u/ıırr ,a» nıaktan adalrte teslın pdılını 1 = lürklvevı kuçuk duşunar dı\e hır» ının kazanma^ı ve Japon \ıl gılım habpr valan olrı ı;und« r 3 >1 \ermcmWik ama blzl küçük d'Z' Sachıko Hıdarı nın dp «Bn sın kanunu ^eregınce tpk7ih »ürdüşüraü (\rkası Sa 7 Su • rfp » run Luttı Kuru üzümü C.H.P s' ve Be'edıye ozası Lütf Cos kun boyamış d ye gcızete
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog