Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

• A SAVATLAK Tf HASATI.AR VELtst HACI BAYRAM VELÎ Yazan: ZERİA KARADENİZ CtLTLI FİATI 10 LİRA Hacı Bayram Velî kimdir. Onun Hak'a da.wnsn hukuk anlayışını, topluma dayana:1. SOSVHI reformculuğunu, Anadoluda Türklügütı ve Türkçenin yerleşmesinde r.e glbl (,alışmalar vaptığını. Şlîlik ve Sünni'lik konulaıı üzerine iyilişlnl, II. Murat Han üzerinrtrki etkilerini, İstanbul Fethtnln gerl atıl:« sebpplerir.i vesikalara dayanan tarihleri içerisjnde nkuyacaksınız. ÖDEMELİ GÖ.NDERİLİF. OKAT 1AYINEVİP.K. 1017 İstanbul Reklâmcılık 24667713 41. yıl sayı 14343 KURÜCUSU: TUNUS NADÎ Telgral r e mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: îstanbul fîo. 246 Telefonlar: 22 42 90 KURÜCUSU: TUNUS NADİ 42 98 22 42 99 22 42 96 22 42 97 22 huriyet ^ ^ Çarşamba KON H A Y R t L L A H Ö R S FEYLEZOF VE DİN KURLCU "ki bin beş yüz yıldır jhüz milyonlarca insanın manevi kılavuzu olan büyük Çin feylezofiş, KONFÜÇYÜS'ün hr.yat ve fikirlerini tanıtan\bu kitap. bu knnuda türkçede yayınlanmı^ ilk..ciddî denernedir. Fiati 750 kuıyş. REMZİ KİTABEVİN 8 Temmuz 1964 Reklâmcıltk: 243fi'> 771S Başbakan İnÖtiÜ KlbNS Yınt dişimnlovız Ordumuzun yiyecek, konUSUndü ParlâmentOİkaçıran dört kişi 1 içecek istihkak kanun Üyelerine İzahat Verdİİdaha yakalandı| i a s a r s , s o n «eklini aldı * == Mü polis, yurt dışına d a ö l z k a c l r a n v e ^ ^ Meclisinin gizli yapılan oturumu öç saat on dakika devam Ankara, 7 (Cumhuriyet • Teleks) Bu sabah saat 10.00 da Fuat Sırmen'ın başkanlığında toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi 17. oturumunu gizli yapmıştır. Gizli toplantıda, Başbakan lsmet İnönü Kıbrıs buhranı konusunda Amerıka, Londra ve Pariste yaptığı görüşmeler hakktnda parla mento üyelerine bilgi vermıştir. Oturumun açılmasmdan hemen sonra Başbakan İsmet înönü yurci dışı gezısi ve temasları hakkındü konuşmak üzere söz istemiş ve gizlilik kararı alınmasını isteyen şu konuşmayı yapmıştır: « Bir vazife gezisi müna~elıetiyle Birleşik Amerıka memleketlerine, Londra'ya. Paris'e seyahat ettim. Seyahatim esnasmdaki vazife temaslarım i«tikâmetinde ve mahiyetleri hakkmda umumi efkâ. ra bilgi vermek için çok dikkat sarfettik. Meselenin umumî eere yanı hakkında umumî bilgi ediniîdiği kanaatindeyim. T.B.M.M 'sı üyelerine de ayrıca izahat vermek istedim. Tafsilâtını arzedebilmem icin (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) m t ^ ^ ^ ^ V îsviçre b n a den dördü edilmiş olandaha kişilik liste ZZZ] 5 meydana çı1 karılmıştır. Adanada faali(Arkası Sa. 7, Sü. 5 de» k n ile ilgili o aa tesbit = V % B 4 # % I I • 40 • ^ 9 ^ ^ • • * • % # • » • • • • • ou Trk jl ! • • ' • • = Meclisın bu ayın ortalarına doğru yapacağı yaz tatilini mütaakıp tasarının müzakeresine başlanacak Ankara, 7 (a.a.) Türk Silâhü jlerce memleketimize gö'nderilen sıKuvvetleri yiyecek, içecek, yem ve lâhlı kuvvetler mensupları beslenetemizlik istihkakları kanun tasan cek kişiler olarak tasarıda yer al^ı, ilgili komisyonlardan geçerek mış bulunmaktadır. son şeklini almıştır. Meclisın bj İkinci bölümde, beslenme usul i aym ortalarına doğru yapacağı yaz ve esasları belirtilmiştir. Bu kişi j tatilini müteakıp, müzakeresi yapı Ierin kazandan yedirilmek suretiy1 larak kanunlaşacaktır. te beslenmeleri esası kabul edilbeslenmelerinin, Tasarının birinci bölümünde. mekte, kişilerin Türk Silâhlı Kuvvetleri içinde dav durum ve görevlerine kanuna ekli letçe beslenecek kişiler sıralanma^ rasyonlara göre yapılacagt ifade etadır. Bunlar fl parağraf halind» dilmektedir. zikredilmekte. bunu 5 parağraf haBarışta belirli mevzilerde, sınırlinde öğrenciler takip etmektedir. larda, kıyılarda ve benzeri yerlerSubay, askeri memur. astsubay. de bulunan Kara. Deniz ve Hava sivil memurlarla, müttefik devlet(Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) İProf. NihaT Eriıtı bugün Cenevreyc gidiyor Ankara 7. (Cumhuriyet Teleks) Kıbrıs meselesinrie Birleşmiş Milletler arabulucusu Finli diploraat Tuomıoja'nın Cenevre'de çalışmaya başlaması ve taraf devletlerden birer temsilci istemesi üzerine Türkiye adına Prof. Nihat Erimin gönderilmesine karar verildiğini bildirmiştikKocaeli milletvekili ve Millet Meclisi Dışişleri Komisvonu Başkanı Prof. Nihat Erım Cenevre'deki çalışmalara katılmak üzere yarın sa(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Amerikah bir ama köpeği sayesinde dünyayt dolaştyor Mr. Kolman : «Körlerin de iş yapabileceğini ve ken dilerindenistifade edilebileceğini ispat edeceğim» Nadir DAYI Bursa. 7 (Tel onla) Bursa h*. ! va alanında bugün müessif bir uçak kazası olmuş ve 3 havacımıa şehit düşmüşlerdi Üsteğmen I.üseyin Meriç ve Osjteğmen Kaya Yurtsever idarelerindeki 2 kişilik keşif uçağı bugün Lüleburgaz hava jssünden kalkmışlar ve saat 11.07 de Bursa sivil ha^a alanı yanındaki : keri Diste inişe geçtikleri sırada havada çarpışmışlar ve infilâk ederek yere düşmüşlerdir. Kaza sonunda Topçu Üsteğmen Hüseyin Mer:; ile Topçu Üsteğmen Kaya Yurtsever ve uçaklann birisinde bulunan Astsubay B Î Ş çaoış Hüseyin Yılmaz şehit olmuş(Arkası Sa. 1. Sü 4 de) iki topçu uçağımız havada çarpıştı Yunan nuıhalefeti ikili görüşmelere taraftar Buna mukabil Papandreu, Türk ve Yunan hiikiimetleri arasmda doğrudan dogruya müzakerelere girişmenin hiç bir değeri olmıyacağmı Johnson'a bildirdi Atina, 7 ( ı a . A.P. • Radyo) tyi haber alan kaynaklardan öğrenildigine göre, Başbakan Papandreu bugünkü durumda Kıbrıs konusunda Yunan ve Türk hükümetleri arssında doğrudan doğruya müzakerelere girişmenin hiç bir değeri olmıyacağını Amerika Başkanı Johnson'a bildirmiştir. Bu kaynaklar, Yunan Başbakamnın bu görüşünün Johnson'un ge . çen haita Papandreu'ya gönderdıâı mesaja karşılık hazırlanan metinüf ifade edildigini belirtmektedir. Papandreu'nun Başkan Johnson'^ cevabl mesajı bugün VVashington' daki Yunanistan Büyükelçisi tara fından Beyaz Saraya ulaştınlmış ! tır. (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) lllllllllintllHIHHMIIIIHIIIIIIIHMIIIIIIIIIIMIimillllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU Parlâmentoda yeni hareketler Hükumette de|ifiklik yapılacajı hakkındaki söylentiler gittikçe = artıyor. ; Söylentilerin (,ıkış yeri bittabi parlâmentodur. Z Evvelâ C.H.P. grubu içinde değişiklik yapılmasııu isteyenlerin z sayısı bir hayli fazla. «Komşuda pişer bize de düşer» tekerle z mesine dayanan ihtimal hesapları politikacılara ümit veriyor ; ve Kırıkkale tüfeji çibi ayni çapta olan çofeunluk. nöbetin ge ; liş zamanını heyecanla bekliyor. Yine C.H.P. içinde bir başka = takım, hükumet meselesini bir başka açıdan sörmekte ve yeni = bir kabinede, Halk Partisi'ndeki yeni kadronun yer alması ge = rektiğini savvnmaktadır. Değişiklik söylentilerinin dayanaklarından biri de küçük parti : Ierin bu yoldaki gayretleridir. Filhakika Y.T.P bir C.H.P. . A.P. r koalisyonunun kurulmasını sağlamak için hayli çayret sarfe H diyor. Y.T.P.'ye göre. halkın iki kampa aynlmış olması belirli Ş Ankara 7, (CumhuriyetTeleks) hâle gtltn Türkiye'de. islerin yürümesi için, bu kamplan tem ; sil eden partilerin birleşerek hükumet kurmaları gerekmek = 'Mıllî Eğitim Bakanlığı yetkilileri tedir. E ! bu yıl orta okullarla liselere geçen Y.T.P.'nin yanında ayni kanaat C.K.M.P. ve M.P.'de de hâkimdir. | jyıiın üstünde öğrenci alınarak hiç Bu kanaatin gözle görünen gerekçesi arkasında bazı hesapların z ;bir öğrencinin açıkta kalmayacabulunduğu inkâr edilemez. Meselâ tahmin edilmektedir ki, = ' ğını bu yıl ilk defa olmak üzere eğer iki büyük partinin koalisyonu kurulursa Y.T.P., yahut ~ Uiselerde imtihan usulünün tatbik diğerleri muhalefet temsilcisi olarak söz seçirir hâle gelebile Z edileceğini söylemişlerdir. Her yıl lise ve orta okullara tacekler. Y.T.P .'de hattâ A.P.'nin yerinin tutulabileceğini ileri r süren hayalcilerin sayısı pek az defildir. : I til boyunca devamlı kayıt yapılParlâmentonnn diğer büyük partisi A.P. ise kabine meselesinde Z • rnasına rağmen bu yıl, bu usulür açık bir tntnm göstermiyor, yahut gösteremiyor. Gerçi Adalet z tahdit edilmesi, kayıt ve kabul işPartisi'nde C.H.P. ile ikili koalisyon fikri çofunluktadır. An ; leminin 5 haziran cuma günü başcak A.P. liderleri tnönü'nün böyle bir koalisyona kesin olarak . layıp 4 temmuz 1964 cumartesi gükarşı bulnndnçunu bildikleri için hükumet meselesinde ihti ~ nü saat 13.C0 te neticelenmesi bazı vatlı davranmakta, bir oyuna çelip harcanmak istememekte ş aksaklıklara sebep olmuştur. Kadirler. Adalet partisinin hesabı ve davranışı görünüşe göre ş iyıt ve kabul işleminin, okullarm pek de yanlış değildir. Zira nasıl olsa yeni seçimler yaklas = ; tatilinden hemen sonra başlaması, maktadır, bn seçimlerde küçük partilerin istikbali karanlıktır, = i öğrenci velüerini zorlamış, bu seneticede bir A.P. çoğunluğu ile bir C.H.P. muhalefeti karşı E beple ilk okullardan mezun olan karşıya kalacaktır. ; öğrencilerin büyük bir kısmı bilhassa büyük şehirlerde kayıt muaDışardan îörünüşü böyle olan parlâmentonun içinde, ihtimallere = melelerini tamamlayamamıştır. söre gelişmeğe başlayan, yeni hareketlere gelince; 2 Bu münasebetle bugün, konuştuf iercekten bugünkü kuruluşnn bir noktada kördüğüm olabilece Ş ğumuz Millî Eğitim Bakanlığı yet*ini hesaplayanlar yeni altematifler aramaktadırlar. Hâlen Z kilileri, hiç bir öğrencinin açiKta iizerinde çalışılan formül. C.H.P. ve A.P. dışında knrvetli bir = kalmayacağını bildirmişlerdir. Ka " iiçüncü grnbun teşekkülüdür. Düşünülen şekle nazaran her Z jıt ve kabul işleminin 5 haziranla nartide. az veya çok, gidişin çıkmazda oldugunu görenler var E 4 temmuz arasmda yapılacağı dadır ve eğer bunlar birlestirilebilirse, hem demokratik düzen. = ha önce tamimlerle açıklanmış ve hem de memleketin bn düzen içinde geleceği teminat altına E (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) ühnabilecektir. Böyle bir grnbon bajımsızlarla beraber 40 50 E «andalyaya sahip olabileceği hesaplanıyor. Aneak grup ne E 7»man ve nasıl kurulacak? Ve en önemlisi evdeki hesap çarşı Ş va nasıl uydurulacak? tşte meselenin zorluju, v e grubun te = «ekkülü için çalısanları düşündüren nokta burasıdır. = ; 7 işportacı istiklâl Caddesinin ortasında iki Belediye zabıta memurunu döverek kaçtılar Amerikah iimâ avukat, köpeği ile İstanbul oaddelerinde gezerken Dış dünyasının karanhğına ra§ kendilerinden istifade edilebilecemen iç dünyasını parlak ve aydın | i n i ispata çalışmakta ve «ben bulık tatmasını başaran Amerikah nu sözle değil hareketlerimle isbir âma «görmek» amacile şehrı patlamak için buraya geldim» demize gelmiş bulunmaktadır. Kor mektedir. Cumhurbaşkanı Johnler için yetiştirilmiş köpeği ile se son. Mr. Kolman'dan bu gezisi sıyahat eden Mr. Burton A. Kolman rasında Avrupa ve Ortadoğudaki ısimli Amerikah sesler ve seslerin âmâların durumlarını ve kendivaptığı yankılar sayesinde îstan lerinden nasıl yararlanılmasını inbulu «görebildiğini» ve şehrimizi celeme görevi vermiş, bu arada modern bulduğunu söylemiştir. gayri resmi iyi niyet elçisi olarak Orta Doğu ve Avrupada iki aylık da tayin etmiştir. Chicago'lu â m i hir geziye çıkan Mr. KoljıjaaAV0? avukat sımdiye kadar ziyaret etııkanın Chicago s*hrinde avukat ti4i tspanya, ttalya, tsrael, Lüb j !ık yapmaktadır. Bir Amerlkan nan. Suriye, Irak ve memleketiteşkilâtı tarafından dü?enlenen bu mizde körlerle ilcıli konferanslar iki aylık gezisj ile Mr. Kolman. vermiş ve konuşmalar yapmıştır. Ankara T. (CumhuriyetTeleks) körlerin de iş vapabileceğini ve (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Bir aydan fazla süre ile taman zaraan Millet Meclisinde görüşülen ve Parlamento üyeleri tarafındfln kamu yararına hitap edecek sekılde düzenlenmedıği şikâyet konusu edilen bına kiraları hakkındaki kanun tasarısı Millet Mec lısınin bugünkü birleşıminde Komisyona iade edümiştırÜzerınde uzun münakaşaların yapıidığı ve halkın yararına düzenlenmedığı ılerı sürülen bina kiraları hakındakı kanun tasarısının Mecüsin kasıma kariar tatile gireceği göz önünde tutularak bu yıl da kanunlaşamıyacağı kesınlikle anlaşılmıştır. Kira Kanunu Komisyona iade edildi Olay sırasmda iki memuru bir hayli hırpalıyan işportacıları polis bulamıyor Istanbulda ortaokullara 13279 öğrenci kaydoldu. Bakanlık kimsenin açıkia kalmıyacağını açıkladı Ortaokullara kaydolamıyanlâra eylülde bir imkân daha verilecek Caddeleri işgâl eden ve yayaların geçişleri ile trafiği ak!îatan ışportacılar, son günlerde işi iyıce azıtmışlar, kendilerine mâni olmak isteyen Belediye Zabıta memurlarına saldırmaya başlamışlardır. Sık, sık vukua gelen bu olayla rın sonuncusu evvelki akşam saat 17.30 sıralarında istiklâl Cadde smde cereyan etmiştir. Yaya kaldırımlardan caddelere taştıkları ve yasak yerde işportacılık yap tıkları için. Recai Alkan ve Bahattin Çoruh admdakı Belediye zabıta memurlan tarafından yakalanan yedi kişi karakola götürülecekleri sırada memurlara hücum etmişlerdir. Işportacılarla yakınları daha önce de ceza kesen me murları hırpalamaya başlamışlar. halk yığılmış, trafik kısa bir süre için aksamıştır. Yedi kişiye karşı iki kişi kalan memurlar kendile rini güçlükle savunmuşlardır. Işportacılar kalabalıktan da faydalanarak ara sokaklara dalıp kaçmışlardır. Olay daha sonra polise bildirilmiştir. Tahkikata el koyan mahalli Emniyet Âmirliği ilgilileri sanıkların en kısa zamanda yakala nacaklarını ifade etmişlerdir. EKONOMİ Yurtta ve Dünyada *• Dış ticaret iarboğazı * Toplu sözleşmeler üzerine düşünceler Pazarda durum A * Vergi tasarılarının ikisı hâriç hepsi kanunlaştı • Dünya Ticaret ve Kalkınma Konferansı • Para piyasası. 5. sahifemize bakınız Onlversiteye başvuran 33.000 ögrenclnjn İmtihan kâğrtlannı Elektronlk Beyin değerlend lrecek Gazeteler NE DE OLSA BEYİN, İMTİHAN KÂĞITLARINI OKUYUNCA SULANIVERDİ.. imdiye kadar yapılan tecrübeler yukardan aşafı kurulan fikir valin en büyük ödülü olan «Altın «iz «meclis partisinin» halk oyu'nda basarı sansına sahip oldu ; Şişli'de 45 aydanberi garaj ve ev Ayı» ödülüne lâyık gö'rmüştür. önlerindeki otomobillerin parçaları sa ve seçimlerde netice alabildiğîni göstermemiştir. Ayni za E Berlin, 7 Milletlerarası Batı den meydana gelen jüri heyeti, «Su12 gündenberi devam eden 14. manda temeli olmayan siyasî tesekküllerin illerde bile teski = |nı sökerek satan ve şimdiye kadar Berlin Film Festivalinin sekiz üye suz Yaz» isimli Türk filmini, Festi Festival, bugün mükâfatların tevzi j jbinlerce lira kazandıklan tespit edi lât kııramadıklan bilinen çerçeklerdendir. O halde bu yaratık = inden sonra kapanmıştır. aile çocuklarındm basarılı olacak mıdır? E len tanınmış (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) müt.şekkil 5 kişilik «Gece Kuşu» ''"•iincü srubun kurulması zaruretine inananların çogu. meseleyi z şebekesi nihayet dün polis tarafınbu yönden degil, sadece bir hükumet buhranında muvazenenin E dan yakalanmıştır. sağlanması bakımından ele almaktadırlar. Oysa aslında bn Z 2025 yaşları arasında bulunan kadar basit bir çerekçeye dayanan siyasî teşekülün kuruluşu, Z nGece Kuşu» şebekesi mensupları ve kurulduktan sonra yaşaması ayni anlayıştakilerin bir araya Z çaldıkları otomobillerin içindeki pieetirilmesinden çok daha zordnr. ~ kap, radyo, tannir takımları, kürk, Ertum ÖCAL ; Pstrlâmentoda eğer bir şey yapılması, gerçekten bugünkü huzur Z jhalı ve giyim eşyalarmı almakta ve «Altın Ayı» ödülünü alan «Susuz iarabayı sonradan yerine bırakmal:• suzluğun önlenmesi isteniyorsa. sun'î tedbirler yerine her par = Yaz» ın yöneticisi Metin Erksan : tide vp bağımsızlar arasıııdaki inançlan beraber ve hiç değilse = tadırlar. «Gece Kuşu» şebekesi rbha çok «Çiftkırk» garajı işçilerinden • N'ikâh memuıunun karşısında • dairesinden çıktıktan sonra: «Ben dün gece bu konu ile iljrili olarak. : yaklaşık olanları birleştirmek sanırız ki yerinclc olaoaktır. Z beklemiyordum İKâzırn Kaya ile birlikte çalışmakta. ve dâvetlilerin huzurunda «Evet» seni istemiyorum. Senınle yasamı «Böyle bir netice Ecvpt OÜRESİV E ! Kâzım geceleri garaja gclcn otomo .iiyen genç kız, kocası ile birlikte yacağım ve sendcn ayrılarağım» Fakat herhangi bir festivalde, yö (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) • kolkola Belediye Sarayı IIIIHIIIIIIIIIIIiriUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIİIIIIIII 1111111! i11111111H111~ i Nikahi (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) (Arkası Sa. 7, Su. 6 da) Resmî makamlanmız "Susuz Yaz,/m festivalde «Gece Kuşu» şebekesi yakalandı Türkiye adına gösterilmesi iznini vermemişlerdi Selmi ANDAK bildiriyor Susuz Yaz,, Berlinde "en iyi film,, ödülünü kazandı " Nikâh memuruna "evet,, eşine "hayır,,deyip,kaçtı Genç damat gülünç duruma düşmemek için polise «karımı iki zorba kaçırdı» dedi Rejisör Metin Erksan "Beklemıyordum,, dedi t'lvi Uoğan Ue Hülya Koçyiğit, «Susuz laz» ın bü
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog