Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

8ANATLAR V» HASATLAR VELlSl OKAT YATINEVt P.K. 1017tstanbul CİLTLÎ FtATI 10 LÎRA Hacı Bayram Vell klmdlr, Onun H«k*« daysnan hukuk «nlayışını, topluma d a y ı n u »otyal reformculuğunu, Anadolud» TürklOgün ve Türkçenln yerle«m«*ııda n« glbl çalışmalar yaptıgını, ŞlHlk ve Sttmü'llk konul»n üzerine ljillfllnl, II. Murat Han üzerindekl «tkllerinl, utanbul Fethlnln gerl atılif •»beplertni veslkalar» d»yanan tarthlert lçertalnde okuyacaksınız. ÖDKMELÎ GÖN'DEHİLİR. Reklâmcılık: 2456 7710 HACI BAYRAM VELÎ Yazan: ZERİA KARADENtZ 41. yıl sayı 14342 umhuriyet KURUCUSÜ: YUNUS Telgrai rm mektup «dresi: Cumhuriyet İstanbuJ Posta Kutusu: Istanbul No. 248 Telefonlar: 22 42 90 KURUCUSÜ: YUNUS97 22 42 98 22 42 99 22 42 96 22 42 NADİ * YENİ GÜMRUK KANUNU GİRİŞ TARİFE CETVELLEİ Kanun No. 474 Kabul tarilıi: 14/5/! 5383 sayılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin değiştirilmesi hakkında kanun. Fiatı 750 Kurui, İNKILÂP ve AKA KİTABEVLERI İlâncdık 1247/7688 ^ ^ Salı 7 Temmuz 1964 Başbakanın Cumhuriyete özel demeci ;ıııııııııııımıııımııııııiMiııııııııımıııtııııııiMiıııımııııııııııııııııiM; | Doğan Ncıdi bildiriyor j SıııuııııuıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiMiınııııııııi" Inönii "Biz kararımızı verdik, sabırla ve soğukkanlılıkla bekliyeceğiz. Göreceğiz ve sonunda muvaffak olacağız» dedi Cenevrede Türkiyeyi Erım temsil edecek Tuomioja Cenevrede Acheson, Türk ve Yunan Büyükelcileri ile göriistü Ankara, S (Cumhuriyet Teleks) Başbakan îsmet Inönü, gazt temize verdiği özel demecinde, «Biz kararımızı verdik, sabırla ve gogukkanhhkla bekliyeceğiz. Göreceğiz ve sonunda muvaffak olacağız» dedi. Uzun ve yorucu bir «eyahatten dönen Sayın Başbakan îsmet înönü beni Bagbakanlıkta kabul etti. Konuştuklanmız aşağıdadır : SUAL Seyahatinizin neticesinden memnun musunuz? CEVAP Bu seyahatimi, bir tasarı üzerinde görüşmek için yapmadım. Çünkü Kıbns meselesi çok karışık yönleri olan milletleraraıı bir dâva mahiyetindedir. Üç bes günde bir neticeye bağlanması mümkün değildir. Maksadım bu dâvadaki Türk tezini büyük müttefiklerimize, yani Amerikaya, Ingiltere ve Fransaya bir kere daha »ahsen izah etmekti. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••tVltlBflllllllllllliaiaıllflflaiBllıaıı "Türkiyenin Haklı Olduğu Kabul Edilmiştir ff Çermik ilçesinde partililer birbirine girdi, dört kişi hastahanelik oldu Kavga, Belediye Başkanına yetersizlik Önergesı verilmesi yüzünden çıktı, 5 kişi tevkif ediidi «Haklı oldnğnmaz kabnl edildi» SUAL Anlayısla karşılandımz mı? CEVAP Evet, prensip itibariyle Türkiyenin haklı olduğu, müttefiklerimizin mesul devlet adamları tarafından bugün kabul edilmis vaziyettedir. Kendilerine, Türkiyenin her şeyden evvel mevcut •• mer'i anlaşmalann böyle kabul edilmesini, ondan sonra bir masa batmda oturulup konusulmasım mümkün karsılıyacağımızı karsımızdakilerin bu muahedeleri çiğnediklerini anlattım. SUAL Onlann düşüncelerl nedir? CEVAP Onlann bu hususU tesbit edilmis bir plânları yok Yalnız bir ittifak camiası olarak NATO'nun bu ucunda bir harb çıkmısını hiçbiri istemiyor. Edindiğim kanaat bu hususta ellerinden gelen her gayreti sarfedecekleridir. Böyle bir harbi biz de istemiyoruz Ve zaten bunun için bu kadar sabırh ve soğukkanh davranıyoruz. Ama, her »abır gibi, bunun da bir sonu geleceğini yine temaslarım •ırannda açık açık göyledim. „ Savcı, yeni herhangi bir olayın vukubulmaması için ilçede gerekli tedbirleri aldı Siyasî dâvalar, peşin keslirilip atılamaı SUAL Papandreu'nun, hele Johnson ile konustuktan sonra, Türkler ile karsı karşıya müzakereye girişmiyeceğini tekrarlamasına ne dersiniz? CEVAP Bu benim için bir sürpriz değildir. Esasen Amerika Cumhurbaşkanı, Yunan Başbakanına bu yolda bir teklifte bulunacağını göylerken ihtiyath bir tavır takınmışt:. Müspet karşılanacağından pek sz ümidi vardı. Mamafih zamanla, onlann da doğru yola felecekleri beklenir. Zaman belki uzun sürmez. • SUAL Pekl ya şimdi? CEVAP Bana bu suall çok soru yorlar. Fakat yukarda söylediğim gibi, Kıbns çok yönlü bir meseledir. IYa öyle olursa, ya bu böyle olursa. ne olacak? diyorlar. İşin orasuıı kimse bilemez. Büyük siyasl dâvalarda neticelerin peşin kestirilip atılması mümkün değildir. Biz, biliren karanmızı vermişiz. Bekliyeceğiz ve göreceğiz.. Herhalde büyük Türklere silâh kaçırdığı id biı mücadele içindeyiz, haklı oldu, SzE ^^ ZZZ Z^Z ^Z == = ^^ Hürriyet meydanını, bugünkü rahatsız edici göriinüsünden kurtarmak için yapılan çahşmalar sona ermiş v e tatbik edilecek değişiklikler bir maket üzerinde işaretlenmiştir Öniimüzdeki günlerde mcydanın lâdil projesiııi g ö rüşnıek için toplanacak Belediye Meclisinin alacağı kararla, İnıar v e İskân Bakanlığuıa gönderilecek olan proje, tasdik edildikten sonra inşaata başlanacaktır. Belediye ilgilileri, şimdikinden daha büyük bir maketin hazırlanacağını v e halka teşhir edileceğini söylemişlerdir. Yukarıda meydanm alacağı jekil gorülmekledir. . def a tâdil edeeek proje hazırlandı Meydanm ortasına yeniden havuz yapılacak, Üniversite önündeki set 50 santime inecek jMeydaııını Grivas Temsilciler MeclisiRum üyeJerini «Enosis» kararı almaya zorluyor V İ dia Oİunan Ingillz havaci 15 ğumuza inandığımız için de sonun ia Oİima g muvaffak oiacagız. yd hapse. mahkum oldu , « . . ~w. (Arka»ı Sa. 7, Sü. 5 de) 7 nci »ahllenılıde) iiıınııııııılıııııııııııııımıııııııınıi"»"''»'""""'""11"1""""111""^ Komünistler Yunan serimlerinde Papandreu geriledi Kiifür edenlerden 10, kavgacılardan 20 lira para cezası alan muhtar Ergani 6, (Guney tlleri Merkez BürosuTeleks) Particilik yüzünden Çermik ilçesinde 100 ka Adapazan S, ( a j . ) Geyve ildar kişinin katıldığı büyük bir trav çesı, Nuriosmanıye ormanında kay aa olmuş, 4 kişi koma halinde Dev bolan yedi yaşındakı bir çocufcu, let Hastahanesine kaldınlmıstır. y<m4ndakı köpek, üç gün, üç geAP li Belediye Başkanı İbrahim > korumuştur. Geyve ilçesinin Nurıosmaniye Dursun'a, Belediye Meclisince ye Keskin. geçen tersizlik önergesi verilmesi üze köyünden Fehmi yedi rine AP liler ile CHP liler cadde hafta sonunda beraberinde yaşındakı oğlu Mustafa olduğu lerde, bıçak, taş ve sopalarla birhalde, odun cetirmek üzere ormabirlerine girmişlerdir. Olay yeri na gitmiştir. Bindikleri öküz araba ne jandarma müfrezeleri çağınl sında, oğlunu ve köpeğini bırakan mış ve kavga güçlükle bastırılabü Fehmi, odunları arabanın yanına taşımak üzere ormana girmiştir. miştir. Babasınm geciktiğini gören MusKavga sırasında Belediye Başka tafa. onu bulmak için köpekle penı İbrahim Dursun'un oğlu Recai finden gitmiştir. Az «onra odunlar dönen baba, Dursun. Hasan Can, Mahmut To la arabanın yanına run v e Osman Torun ağır lurette bir süre oğlu ile köpeğini aramıs, yaralanmışlardır. Olayın soruştur bulamayınca da, «köye dönmüşlerdir» diye düşünmüştür. Fehmi, masına Çermik Savcısı Doğan ö z , köyde de oğlunu bulamayınca yael koymuçtur. nına 20 köylüyü alarak tekrar or(Arkan Sa. 7, Sü. 6 da) Bu sabah mahkemeye verilenlerden Hüseyin Kılıç, Veysi Cengiz, Ali Orhan, Celâl Orhan ve ibrahim adlı A P ve CHP li sanıklar tevkif edilerek cezaevine gönderilmişler dir. Köpek, ormandu kaybolan çocuğu Oç gün korudu Temaslarııt getirdiği 230 Belediye Başkanlığmm Yansını ele geçirdiler = înontt B.M.M. ne bugün lzahat vereeek. = Amerikaya gitmeden önce Meclisten güven oyn isteyen ve aUn = Bagbakanın bn lzahatı şüphesi* ilgi çekici olacak ve parlâmenE to üyeleri, meçhnlümü» olan ve olmıyan birtakım meseleleri E oğreneeek. A n l »nemli olan. bn arada giiven oynnun yerinde E knllanılıp knllamlmadığının milletvekilleri Te senatörler taİ rafından anlasılması ve davranışlara ona göre blr yon verılŞarkışla, 6 (Güney tlleri Merkez İ mesidlr. , Bürosu Teleks) Hüyük köyü = Basın toplantılanndan, haberlerden, yornmlardan çıkarılan scmuhtan Mustafa Saylan, köyde sık = nnca göre Başbakanın temasları belki Kıbrı» bnhramna kesın sık kadınlann kavga çıkarması üze = bir çözüm sekli getinniş değildir. Zaten înönü Türkiyeden rüıe para cezası almaya başlamış E aynhrken belirli bir plân gStürmemiş, daha eok ilgili devlettır. E lerin meseleyi anlayışlanndaki eksikliklerin giderilmesini 5nUzun süreden beri Gültepe seceKavga eden kadınları köy bekçiE plâna almıstj. Daha açıkçası sndur : kondu mahallesini tıaraca kesen ve leri vasıtasiyle tesbit ettirerek fcüE Kıbns lhtilafı patlak verdigi günlerde meselenin m e v ı ü mahihalkın huzurunu kaçıran Kürt Rıza lürbazlardan 10 ar, kavga edenlerE yette kalması tehlikesi mevcut idi ve dâva hattâ, biri çoğnnnamiyle marut Rıza Anar ile karden de 20 şer lira ceza almaktadır. E İnkta diğeri azınlıkta iki cemaatin yönetimden ileri gelen kavdeşi önceki gece saat 23.45 sularında Köyde kadın kavgalan hu.suretle = jjası geklinde gösteriliyordn. tnönü'nün ilk başarısı o zaman Gültepe sineması önünds iki sece önlenmiş, köy gellrlerinde de artış E bn meseleyi devletlerarası hale getirmek olmnştnr. Ancak dabekçisi ile çarpışmış ve Rıza Ânar olmuştur. Muhtann bu buiuşu yüE ha sonra olaylann cereyan tarzına göre. Makarios ve Yunanısağır yaralı olarak hastaneye kaldızünden köy erkekleri de rahdta ks E tan fırsatlardan faydalanmasını bilmişler, özellikle «eçimler nlmıştır. vuşmuşlardır. İ arifesinde Amerika ve îngiltere'deki tntnm işlerine hayli yaraGecenin geç saatinde stvrru öZ mıştır. Bn arada garanti antlaşınasının Türkiye tarafından ba» nünd etrafı tehdit eden Kün Rıza Z ka. Amerika ve tngiltere tarafından ise başka şekilde yornm = Kayseride bir Yassıada nıal.r. ve kardeşi Lutfiye mânı olmaK is= lanması bizint hareket serbestiınizi engellemiş, Kıbrıs meselesi = munu kaçırmağa teşebbüs et tsyen Dursun Aydın ve Necıp Knra = 5 haziran bnhranına kadar gelip dayanmıstır. Başbakan temas = kadın hakkında çıkan haberler *. bulut isimli gece bekçılerıne Ouıun zerınde Kayseri C. Savcı yardın E larında işte bn çelişmeleri önlemeye çalışmıştır. = ıkarşı koymuşlar ve aralannda iacısından aşağıdaki açıklamayı a; = Gerçi meselS VFashlngton görüşmeleriyle Amerikayı tamamen ş banca ile çarrjışma başlamısr>r Bjr dık. imüddet devam eden silâhlı çarpıs= yanımıza almış değiliz, gerçi îngiltere politikasmda bttyük z cCumhuriyet gazetesinin 3 TemUrfa 6 (Güney llleri Merkez Ima sırasmda Kürt Rıza agır karS bir de|işiklik olmamıstır. Şu var ki. dostlanmız, Türkiyenin z jdeşi Lutfi ise hafif yaralı olarak tes Z haklılığına inandığını ve kararlı oldnğnnn bizzat Başbakanın = BürosuTeleks) Şehrimizin Ka; muz 964 tarihli nüshasının 1 incı lim olnuşlar ve îlk Yardım Hasta 1 ağrmdan öğrenmişler, meseleyi yeni bir anlayış içinde yeni = dıoğlu Camiine gelen ve kendisi1 sahifesinde 678 nci sütunu kap : nesine kaldınlmışlardır = baştan ele almak gayretine çirmişlerdir. Özellikle Amerika = nin hacı olduğunu söyleyen yaşlı lıyan (Yassıada mahkumlarındar. E bn yönde hayli hareketli davranmaktadır. Yakmda başlama = bir şahıs, hem camii, hem de ca A. Sancarı kaçırmak istiyen bir minin imamını soyduktan sonra kadın yakalandı) başlıklı yazı ile E sı beklenen Cenevre görüşmelerine eski Dışişleri Rakanla z ; ortadan kaybolmuştur. r . 4 Temmuz 964 tarihli nüshasının = rından Acheson'n göndermesi. görüşmelere iştirâk etmesi için = : Kimliği tesbit edilemiyen sakal 1 nci sahifesinde 56 nci sütunları E Ynnanistanla yapılan temaslar, bo gayretin belirtileridir. z j lı ve yaşîı ihtiyar, yassı naroazını ihtiva eden (Yassıada mahkumlaOobir yıl dağlarda başına buyrnk ve kaçak olarak yaşayan ve «Beni ancak = Cenevre Konferansı belki Kıbns ihtilâfına tam bir çözüm yoln = kıldıktan sonra cami imamı ho rından Sancarı kaçırmağa yeltekurşun yakalar» diyen azılı şakî Koçer o, nihayet bir çok kimselere yaptığı şeAnkara, 6 ( C u m h u r ı y e t lc! = bnlamıyacak. Ama hiç degilse meselenin çok taraflı bir mil = ca Ali Erer'e Hicazdan geldigi nen kadın ile ilgili tahkikat Sav camide cı şu anda kadını itham edecek kilde tuzağa düşürülerek öldürüldü. Hem de kim tarafından atıldığı henüz belli olmayan saçmalarla.. Doğu ve Güneydoeu ılitE letlerarası ihtilâf olması vasfını biraz daha kuvvetlendirecek. = ni, parası olmadığı için yatmak istediğini söylemiştir. Ha herhangi bir delile ?ahip olmadı Sırtında, rütbesi/. bir jandarma elbisesi bnlunan cesedi kokmaça başladıktan sonra ele geçirildi... Son lerının ıştırakıyle huEiin İ Inönü'nün seyahat bilânçosn ana hatlariyle budur ve herhalde = cının haline acıyan imara Ali ğını söyledi) başlıklı vü/ılar neş olarak altı adamı ile Siirt'in Baykam ilçesinin Abadağ köyünde petroi araştırmaları yapan Alman Şir Planlama Teşkllâtında I) = simdilik fazla kârlı olmasa bile zararlı da de|ildir. . Erer, kendisine yatma iznı ver reriilmiş ve tarafımıza atfen (4/7/ ketine soygun amacıvla yaptığı baskın sırasında bir çifteden çıkan iki saçma ile yaralanmasına rafmen «Valiler Toplantısı» nda Ecvc€ GÜRESİN i miş ve bir süre baçbaşa konu^muş 964 tarihli nüsharlal bir beyan gö Koçero kaçmafea muvaffak olmnstn. Fakat yarasının ağırlıfeından, azılı haydnt yıllarca herkese ölüm Plânlama Tpckılâtı von lArkan Sa. 2. Sü. « de)tebditleri «avurdugu topraklarda son nefeslni verdi. Kesimde Koçero'nun mukadder sonu görülmektedir. ı (Arkası Sa. 1, Sü. 3 d e ) ' Arkası Sa. 7, Savcı Doğan Öz, Çermik'de duOrhan ERİNÇ rumun gergin olduğunu, fakat g e r Hürriyet (Beyazıt) Meydammn' eek ye boy hizasına getirilecektir. i r u m u n Şin alacağı son şekli tesbit için. uzun Beyazıt Camiinin sol tarafına i ber hangi bir olaya sebebiyet ver tzmir 6, (a.a.) Izmir Emniyet bir süreden beri çahşmakta olan doğru yola taşan duvar ise; hem > memek için gerekli tedbirlerin • Müdürü Hüseyin Taluy, göğsü komisyon çalışmalarını bitirmişi (Arkası Sa. 7, Sü. 7 d e ) i lınmış bulunduğunu söylemiştir. açık bırakan elbiselerin, sadece va ve Hürriyet Meydanını 12 nci debancı uyruklu kadınlar tarafından fa tâdil edecek proje hazırlanmış özel toplantüarda giyilebileceğinl tır. söylemiş ve «yabancı uyruklu Yeni projede, meydanın etrafın kadınlann, memleketimizin örf r dan yükselen du\ arlarda geniş ve âdetlerine, kanunlarına saygı çapta bir değişiklik yapılmıştır. göstereceklerinden emin bulunuyorum» demiştir. Atina 6, (Özel muhabirimizden) [Tarihi medresenin etrafını çeviBilindiği gibi, Türk Ceza Kanu Yunanistanda dün y.pılan ma; ren 4 5 metre yuksekhgmdeki du80 a n t l m nu. bu tarz hareketleri edebe ayhalli seçimlerin sonuçları özellik i ^ a r 8 0 s santim l l e W metreye mkın saymış ve yasaklamıştır. Bu le büyük merkezlerde komünist j dmıeceJc duvarla medrese arasınmeyilli konudaki Türk Ceza eğilimli «EDA» partisinin iktidar da kalan kısım da tath Mücahit BEŞER 576 nci maddesı şudur: Kanununun •laki «Merkez Birliği» partisi aley setler halinde yeşil saha yapıla«Bir kimse. edebe muhalıf suınde ilerleme kaydettiğini ortaya : caktır. Bu suretle medrese ortaya: Gu, motorln ve mazota yapüaa n&l 13 kuruş 70 santira; motorlrj kojTnaktadır. Sağcı parti «ERE» ise çıkarılmakta, Beyazıt Camiinin de.yenl zamlar dünden itibaren yünlr ve mazotun ise tenekesi 11 kurus, rette halka görünür veya bir vedurumunu biraz daha iyileştirmiştir. daha muhteşem görünmesi sağlan:iüğe girmişitlr. litresi 6 kurus 20 santim zaouı o rini gösterir veyahut söı, sarkı vesair surette halkın edep ve Durum, Selânik gibi büyük şe \ maktadır. Universite kapısınm ö| Bundan böyl» bütün TUrıöycde larak satüacaktır. (Arkan Sa. 7, Sfl. 3 d » nezaketine tecavüz ederse bir ahirlerde de aynıdır, meselâ S e l a i n ü n d e l d s e t d e 5° santime lndirile1gazyagımn tenekesl 245 kuruş lttya kadar hafif hapıs. 5 liradan 30 nikte, Merkez Birliği partisinin liraya kadar para cezasına mahbir hizbi ile ortak liste düzenlekum edilir.» yen «EDA» partisi, oyların yüzde r»ı' sini toplamıştır. Büyük kazançlar sağlayan «EDA», (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Izmir Emniyet Müdürü yabancı kadınlann açık göğüslü elbise giymesine izin verdi Gax ve ağır yağlara yapılan xamlar dün yururluge gırdı Gültepe kabadayıları bekçilere saldııdılar Kayseri Savcısı hakkında dun izahat verdi "kaçırma olayı,, Bir hacı, uyku hapı yutturarak bir imamı soydu Mukadder son Valiler ile Pâncrarın / toplantısı dün başiadı ,i J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog