Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

En t Mfikematl» Okul I Btoplan ATUSLI (OĞRAFYA ATLASLI T A R İ H DEHEYU TflBİAT BilGiSi HkokDİİartlUmıU rıptlırfrt^kredi ar.l. GÜVEN]YAYINEVİ*l$tanbu, 41. yıl sayı 14341 umhuriyet KURUCUSU: YÜNUS NAD1 Telgrmi »• m«ktap adrMi. C u m h u n y e t latanbul Post» Kurusu tstanbuJ N o 246 T e l e f o o l a r : 22 42 90 22 42 96 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 22 42 99 ŞEVKET TEK MUSTAFA KE Mavı» 1922 ınun kaısızhk 1919 1922 Bu kıtap Mustaia Kemalın 1919 da Samsunda başlayıp' 10 Izmırde sona eren buyuk yolc gerçek rukâvesıdır Bu hıkâje ko bul etmı>en Turk rrulletının ba sa\aşının tarJııdır Pazartesi 6 Temmuz 1964 1 ıncı Cilt 1 0 2 ınci CUt 15 REMZt K t T A B E V Papandreu, ildli görüşmeye yanaşmıyacağını tekrarladıjj Gözlemcilere göre Başkan Johnson Acheson'dan Amerika adına arabuluculuk Yapmasını isiedi Türk temsilcisi bu hafta Cenevrede bekleniyor Tuomioja Cenevrede çalışmalara başladı Cfnevre, 5 (a a. AP Radvo) Yunanlstan Basbakanı Papand r#unıın Kıhrn konusunda bır Türk temsılcının katılacağı hıçbır kon feranta ka'ılmama kararını belıvten bugunku açıklamasma rağmen Cenevıprie Yunan Hukumetının Tuomıoja ıle goruşmek uzere oze bır tem«ılfi gondermeve razı olacağı ınaneı hâkımdır Fakat bu tem sılcının kım olacağı hakkında henuz bır tahmınde bulunulmannVta dır Cenevredeki gozlemcilert göre, Amenkanın tutumu muzakeıe c nn ağırlık noktasını teşkıl edecektır Fakat Amenkanın bu yoldakı tutumunun n» olacaiîı kesın olarak bılınmemektedır Amerika Huk\ı metı eskı Dışışlerı Bakanı Dean Acheson u gorev lendırmekle bılgıl bır dıplomat fakat bıraz ezıci bır sahsıjet seçmıştır Amerıkanın S d vaş sonran Guneydoğu Avrupasındakı komutınt alejhtarı <ı>a«etın tarjftan eıki Başkan Truman'm Dıçıslerı Bakanının seçılmesı Washıngton'un NATO üyesl ıkı ulke arasında Kıbrıs konusunda bır ça tısmıt mevdsna gelmesınden duyduğu endışevı belırtmektedır Gozlemcılere gore, Baskan Johnson şımdı Dean Acheson dan ıma I lı bır sekllde çozum yolu bulmak uzere Amerika adına arabuluculuk] yapmâsını istemistir ' 1 Törk Pakistan ortak bildirisi (JÜfi Sdbdh Eyüp Han » Ankara, i (a**.) 35 tetnmuı tarihleri araıınd», Anktra'd» SS Pakiıtan TI Türk Devlct Baıkanlan araıında yapılan görutmt» ^ = lerle llgili olarak IU ortak blldirı yaymlanmıştır EE E Pakistan Cumhurbaskanı Feld Mareşal Muhammed Eyüp Han, Turkire Cumhurbaşkanı Cemal Gursel'ln davetl uzerine, ! ve t == (Arkası Sa. 7, Sfl. 1 de) Ankaradan ayrıldı Pakistan Cumhurbaşkanı yurdumuzdan ayrılırken "müşterek gayretimizie birçok güç meselelerimizı halledeceğimıza inanıyorum,, dedi Inkara, 5 (Cumhnrıtet Teleks) Cumhurbaşkanı Cemal Gursel ır da\etlı«l olarak memleketımi7i zıvaret eden Paki'tan Cumhurbaş kanı Ekselans Eyup Han Londra\a .ıtmek uzere bugun saat 11 15 te Ankaradan aynlmi'tır Ek«elan<ı E>up Han Esenboğa Ha\aalanında torenle ugurlanmış tır Torende Cumhurbaşkanı Ce mal Gursel, Ba^bakan t^met Inonu Bakanlar Genelkıırmay Ba»kanı ürg Cevdet bunay, Kuv\et Kumandanları Amerika, Kanada, Kıorıs, Ingılu Hındlstan Pakl»tan ve Rus Elçılerı hazır bulunmuf lardır Saat 10 15 te hareket etmesı bek> «•nen E>up Hanı goturecek olan uçagın Esenboğa j a bır saat gecıkme ıle gelmesı sebebıyle Hava Alanına «aat 9 30 da gelen tnonu va Bakanlar saat 11 15 r kadar alanda (Arkası Sa, 7. 80 4 de) Tamamen Avrnpaî bir görünüş Amerikanın Kıbns arabulucuıuna vardımcı olarak teklıf ettığı Acheson iyi Wr avukat olduğu kadar mılletlerarası unu olan basarı h bır dıplomattır Yarın Cenevrede beklenen 71 vaşındakı uzun bo\ İu dıplomit, bırçok Amerıkalıv» göre tamamen Avrupaî bır gorunu •e »shıptır Çocukluğunun büyuk bır kısmını Kanadada geçıren Acheson îkınrı Dünvı Sıvaıı sırasınd» îngıltereve vardım ıçın odunç vercne ve kırslam» programının hazırlanmasında buvuk rol ovnamn Mar ıhall Pllnının uygulanmaaı İçln çalışmı» ve 1949 da Dışışlerı Bakan •eçılmpden ewel ve ıcnra NATO'nun kuruhışu ile vakından ılgılfr mistı Acheıen Dısiıleri Bakanı olduktan lonra tkincı Dunya Savaşı <r hırabolmut Avrupanın kalkınman Içın hazırlanan programlarda da ygrdımei elnv ıtu Aehvton'un Diilşleri BakenhŞı gcrevnı aldıâ» \l]t jnl Yugoilavya, Motkova mihverinden ayrılmıs Sovvetlerın Berlm ablukan lona ermiş Yunan iç nvası bitmis ve Kuzey Atlantık Antlasması Imzalanmıgtı Difijleri Bakanlığından çekildikten tonra avukatlık vapmaga başlıv»n Aeheson, 1961 de Başkan Kennedy tarafından Dısıslen Bakanı Dean Kusk'un, Amenkanın NATO politikan yardımcısı olarak gorvrlendırilmisti. Toomioja tarafiar Ö8r*nlldigin» fflre, Tuomloja, kendi arabulma gayretlerinin çıkmaza girmesi hallnda, Aehason gibi birlnin yardımını bilhassa ıstemlştır Acheson'un Kıbnı anlasmazlığtmn halll lle llgılı bir Amerıkan teklıfi g8tünniyec«ği blllnmektedir Ancak Acheson'un varlığı, Amerikanın bu 8nemli dâva ile ne dereee meşgul olduğunu tevıd edecek re taraflara yardıma harır olduğunu gösterecektır CeneTre muzakerclerind* Ingiltere Hükümetinin de bir gozlemei»i bulunaeaktır Bu gorer içın Dışisleri Bakan Yardımcısı Slr Patrıck Reilly nln lsmınden bahsedılmektedir Fakat bu haber resmen doğrulanmamıstır Ingıliz niretlerl hakkında fazla bir açıklamada bulunmak ıstemiyen îngıliz çevrelerı Tuomloja'nın yapacağı goru^melere ozentı gozfl ttt bakmakta ve bu görüsmelenn «barnçı bır çozum» volu bu (Arkası Sa 7. SO. î de) hv\elkı ak^anı, şebrin en kalabalık scmtlerınden bırı '''an Ldlclıde elierınde bııaklar ve büek kahnlıgında sopalar olan fld adanun, dehşet ıçınde kaçan ufaktefek bir adamı ko\ aladıkları gorulmujtur Senıt halkının hevecan ıçınde takıp ettığı bu olav (ecı bir cınavetle sonuçlanmak uzere ıken. o sırada le<.ilkoye gitmekte «lan nıuhahırlerınıız tarafından gorulmuştur Irı yapılı, lâcnert elbıselı adam, elındekı kalın sopayı butun şıddetı>Ie rakıbının l>aşma ındırmek ıı/eıe ıken mııdahale eden arkadajlarımı/, ola\ı onlemeğe mmaffak olmujlardır Izun raraatı devam eden kavga sirasında, cıvar evlerde oturanların attıklan çığlıklara raftmen; bır tek Emnıyet meımırunun dahı ortalarda gorunmemesı, hajretle karşılannııştır Olavın, kumar vu7unden çıktığı blidırılmektedır Foto muhabirimiz Tulây Dıvıtçioğlu tarafından çekılen fotoğrafta bevaz gomlekli ka\gacuıın, ehndeki bıçak belirlı sekilde goıulmektedır. Bıcahh ve sopah meydan havgasu. Ankara, a (ajı ) 3 5 temmuz ıkar Aıl Bhutto v» Peridun Cemal tarihleri arasında Ankara'da P* Erkdn memleketleri arasındakı üdli kıstan tran Türkiye Dışışlari Ba ve çok taraflı lşblrliğl konulannı kanlan seviyesınde yapüan üçlü gö gorüşmek Uzere, 3 ve 4 temmuz %4 rüşmeler sonunda şu ortak bildirl tanhlerinde Ankara'da toplanmıslar vayınlanmıştır dır tran, Pakistan v* Turkiy» Dıatf Bakanlar, memleketlertni mastelerl Bakanlan, Abbas Aram, Zülft reken ılgılendiren btel meselelerl ıncelemışlerdır Ekonomilt teknıK ve kültürel alanlarda ilç memleket arasında halen mevcut ışbırlıgınin daha da arttuHması gerektigi husu Isunda duydukları ınaneı teyit evlemıslerdlr I Bakanlar, bölge pl&nlaması konusunda milletlerarası lşbirliğinın gelistirilmesi İçln Blrlesmış Mılletler (Arkan 8a. 7, Sü. 4 de) UçDışişleriBakanı arasında yapılan temasm mahiyeü Ne oluyor? uklara tecavüı oKflçfik layları n geçmivor kl galete aOtnnlarını doldurmasın. Kimlni artist yapmak ıçin kandınvorlar, kiminı eğlenoeye davet edıp esrarlı sıgara içlriyorlar, velhaeıl hergun yenı ve her çun bırbımle metod bakımındau varı^ eden oanavarlık ola\ ları. Bu olaylann artması bır an lamda toplumdakı boznkluju, haıtalıgı da gösterıyor. Deni lebilir ki teoavuz olayları her memlekette olor. E\et olur ama, istatıstıklerı karsılaştınnıı bu kadar değil. Artısın •osval nedenlerı uzerlnde duraeak değilız. Zira onlar ıçın makale değıl, kıtap yazılabiUr. An» her halde cezaların haflfllglnl, daha doğrosu mad delerin el&stıkiyetinı ve bu elfcrtikiyetın musamaha ile artınlmasını bu nedenler arasında saTmaınak imkânsızdır. Fllân yerde küçük kızları para ile satın alanlar beraat e derae memlekette elbette olaylar azalmaz, aksine artar. Ve efer adam nasıl ols» bir avnkatın kannndaki pflf noktayı yakalıyaoahnı blllrse her törlfi aşağıhk hareketı yapabllir. Bn flbl meıelelerde sadeoe sosyal nedenler flıerinde tartifma 11* vakit geçirmeye ve onlan mfimkün mertebe ortadan kaldırmaya ylne ealıaalım. Ama olavlan karşıbvaoak eeza mflesseıesinin Snemi ni de lUtfen kuçOmsemıvelim. Tsksa teoavfizler bn gidısle tehllkelı şekilde artacak, yan kerieillk, hırnzlık gibi adî vnkuat htline releeek. Kıbrıstaki ingiliz üssünun su boruları bombalandı Kayıp bir Türk çobanın cesedi bulundu, olayla ilgili lld Rum tevkif edildi Lefkoaa, I (AP) Son lld gün j suyunu temın etmekte\ dı de ÜÇflneü defa olmtk flıer* bu ta Bu aradt Birleşmı; Mılletler çevbah Dhekeliı'daki tngiltz fiıtüsflo relennden bıldırıldığme gore Rum IU bcrulan bomba 11* havaya uçu koyu Pıyenıa ıle Turk koju Avıos rulmuşttır Theros arasında dun gece de sılShHavayı ueurulan ıa t»»i««b ü» lı çarpışma olmuşsa da her ıkı tate bulunnn 10 000 kadar tngiliıin raftan da ztyıat olmamıştır Pı>enıa cıvar koylerın temsilcı lerının toplanarak aralarında sulh goruşmelerı yapmalan ıçın çağrıda bulunmu» olduğu koydur Turkler bu çağrıya gıtmıyeceklerını bellrtmıs bulunmaktadırlar Dığer taraftan Larnaka civarında da bır Kıbnslı Turk çobanın cesedi bulunmus ve cınayetle ilgıli olarak ıkı Kıbnslı Rum nezaret altına alınmıstır Kıbnslı Rum hukumetının TUrk Atlna, 5 (».». AP Kady») çobanının cesedının bulunduğunu Yunanıstanda, 225 beledıyenın bas \e sorgulan yapılmak uzere olaykan ve meclıs uyelerı ilt 5,803 kö la ılgıh ıkı Kıbnslı Rumun tevkıf vun ıhtıvar heyetlen ıçın, bugun edılmış bulunduğunu resmen açıK beş buçuk mılyon seçmen sandık laması Adada sıkı tedbırler albasına gıdecektır Oylama ıçın makta olduguna ışaret olarak gos11 511 sandık mevcuttur terılmektedır Mahallî seçımlerın geçen yıl eGrıvas'ın faaliyetl kım avında yapılması gerekmekte Magosa, 5 (AP) Eskı sefi Geıdı Fakat genel seçımler dolayısiy(Arkası Sa. 7, Su. S de) le mahallî seçımler sonraya bırakılmıstır Yenı seçılecek olan Belediye Baskanlan ve MeclU üyeleri lle ihti(Arfcatı Sa 7 SİJ. t de) Millî Eğitim Bakanlığının yaplığı tesbite göre dakıkahk saygı duruşuna davet edll 'miştır Müteakıben yapümaİJ ist« Sanavı Bakanı Muammer Erten bu tip öğrencilerin sayısı 300 den fazla . ı nen Baskan seçımlerı sırasmda AP Fınlândıyadaki incelemelennı taMllll Eğitim Bakanlıgı manalıe Mıllı Eğıtım Bakanı Dr tbrahım | muhtarlarından aldıklan btrer faldr|öktem bu varlıklı oğrencı velılerij lık belgesıne dayanarak çocuklamı ne bırer mektup gondererek bun yıllardan ben devlet parasıyla okut dan bovle çocuklarının parasız yamakta olan vüzlerce zengın aUenin tılı durumlarına kendılermden son durumunu tespıt etmıs bulunmait vermeierını ıstemıştır Ancak ne çare kı varlıklı oğrend tadır velılerı bu konuda anlayı gostermekte gecikmışler ve durumu kabul edenlerın sayısı 2'yı asamamıştır Mıllt Eğıtım ^akanlığı Orta Ögratun Genel Müduni Kemal Yılmaz bu konuda şu izahati vermiştır « Bugun çocuklarını devlet >ıe(Arka«ı Sa 7 Sü 4 de) Çocuklarını devlet parası ile okutaıt varlıklı aileler var Muammer EROL Izmir AP ilçe kongresinde delegeler bir saat kavga etti tzmır, 5 (Telefonla) 600 den fazla üjenın Jştırakıyle yapılan AP trmlT ılçe kongresınde başkanlık seçımı yüzünden bır saat süren bir kavga çıkmıştır Toplantınm ılçe başkanı tarafın Finlandiya Türkiyeye kredi açacak Bilgiç: «AP devlet idare etmek için iıazırlanıyor» ILİM ve HAYAT r Günlflk bayatm rıtmi §ağlığa teıir ediyor. t Elektrenik beyınler doktorlara yardımda balnnnyor. Slnema fibl çalıaan minyatflr projektSr. Otomatik bir yantnn ih bsr âleti. Yunan ordusunda 48 saatlik alarm \dana D (Guney lllen Merkc/ Burosu Teleks) Bu sabah Kıre mıthane mahallesinde bir cinayet lşlenmış 3 kişi bır kadın meselesin den araları açık bulunan arabacı Zekerıya Ayduı adındakı bir şahsı sopa, bıçak ve tabanca ıle oldürmtls 4nkara, 5 (CumhuriyetTeleks) ( Arkası Sa 7 Sü i de) Harb Akademileri Kanun tasarısı, Meclıs Mill! Savunma Komısvonun da incelenmeye başlanmıştır Yenı tasanya gore Harp Akademılerı Komutanlığı Genel Kurmav Başkanlığına bağlı olacak Sılâhh Kuvvetlerde Kurmay ve Komutanlık gbrevleri devlet sektorü ile özel sektorde mlll! savunma hızmet ve Kadııt yüzünden cinayet Bölükbaşı ı hastalandı Itzmir tl Başkanı Mehmet Karaog 'lu"nun AP Genel Sekreten Orhan Sil 'ersan'ı Başkan adavı gostermesi Ikavganın başlamasma sebep olnıuştur îkı gruba aynlan delegeler bır (Arkası Sa 7. Sfl. 4 de) mamlıyarak yurda donmuştur trten, Fınlândıyanın nufusuna ve tabı! kaynaklanna gore, ha>ret e1ılecek bır sanayi gelışmesı uınrte bulunduğunu belırtmış «Fınlanrtı. ya, Türkıye'ye uzun vadelı ve az Arkası Sa. 7, Sü. 4 te Harb Akademileri Bugün 5 inci sahif emizde Kanun Tasarısı Meclise verildi Adanada 6 0 0 0 tekstil + Bnnu daydnnnı mvT Bir süreden bert şehrirnizde bulu nan M P Genel Başkanı Osman Bö lükbaşı dün rahatsızlanmıştır Karaciğer kifayetsizligınden muzdarıp bulunan OSDUL Bölükbası'nın ba caklannda yaralar çıkmıştır Bolük bası özel doktoru tarafından mua yeneden geçüilmış ve kendisine ıs tirahat tavsıye edilmıştır Johnson bitgi verdi Ankara 5 (Cumlıurnet Teleks) Amenkan Cumhurbaşkanı John son Yunanıstan Basbakanı Papan dreuja gonderdı^ı <Turk tehdıtl^ nnı dıkkalr alma ı> volundakı m« (Arkası ba. 7, Su. 2 de) r ve sı\ıl personelın yetıştirilme ve değerlendirme esaslarını tesbıt ede Adana 5, (Güney îllerı Merkes Uade eden konuşmalarda buluncektır BürosnTeleki) Bugun sehri'mus, Hasan özgune» <Coplar almizde 6000 tekstil ısçısıyle ısveren tınd» dahı davâsından donmıyen (Arkası Sa. 7, SO. 4 de) Ankara 5 (CumhumetTeleks) temsılcılerl arasında Bossa Fabrı sendıkacı» dıye takdım edılırken AP Ankara Ü Başkanı Şeref Gücü , kaımda ımzalanan toplu sozlesme alkışlanmıştır yener tçışleri Bakanına gönderdıgı torenınde Çalısma Bakanı Bülent Valiye teıahürat vapıldı bir dilekçe ıle halen Ankara Bele Kcevit de hazır bulunmus ve blr ls ve işveren arasındakı ıhtıla dive Başkanı bulunan Halil Sezaı konusma yapmıstır fın halledılmesmde buyük rolu Erkut'un Merkez Bankasında mura Uzun suredir şehrimızdeki Bos olan Adana Valısı Mukadder öz (Arkası Sa 7. Sfl. t de) M, Guney Sanayı Paktaş ve öx tekın konuşmasma baslarken bas bucak ışverenlenyle toplu sozleştı Bakan Ecevit olmak üzere sa Aksehlr, 5 (Sofu Tugral blldlri me muzakeresı yapan ve bır çok lond* bulunanlar tarafından bu kereler grev kararı alan Teksıf vor) Festıvallerde Hoca her yıl yuk tezahuratla karşılanıp alkısvenı bır espn >enı bır buluşla kar Sendıkası arasındakı uzlaşma, Va lanmıstır lı Mukadder öztekın'm buyuk şımıza çıkar Zaten Hocadan ve o gavretıvle mumkun olabılmıştır 24 Temmuz'un Turk lşçılerı ıçın nun torunları Akşehırlılerden de olarak ılan edılmesındekı Toplantıyı ev sahıbı sıfatıyle ve , beklenen budur Bu yıl da Hoca v J 6 ışverenler adına Bossa Genel Mu n ! . ' „ . ef.'." " bır hevkel kampanvası ıle senlıkDemır^ .kuvvet duru Şakıp Sabancı bır konuşma P R e n d l k a l a r lere katıldı Ataturk Muze,ı onu rejımm temınatıdu ne oturtulan meshur turbesının ıle açmış amacın bır olduğunu " h"rt, 5 (a a.) Koçero nun, \ap gore olay şovle cerejan etmıstır buvuk olçudekı maketının yanma memleket dâvasında bırleşıldıgını vBugunku toplu sozlesme ıle gu sçı ve ış veren dıve taraflar ol «> zıncırıne bır halka rtıha ek • EI ba^kın netıcesınde olduruldu.Koçero avbası dolayı^ıvle ma „ ZoııculdaU, 5 ( a j ) V) bın u v bır metre bovunda blr kup kon ^ kampın gece bekçısı olayın na aş dağıtımmı dıkkate alarak 1 tem „ hulunan Maden Isçılerı Sendı rnu= bunu kumhara halınp gptır mavıp bırhk halınde bulunulduâu 'enmıs ve 6 bın TekMf ısçıı^uın hakkı emnıvet altına ^iınmı»ı> • 1 cere^an »ttıgını bugun teferru muz ?e<c<=ı bır Mman tırkotıne ka=, ba?ı \nltuzluk sovlpnhlprı ı mı*;ler herkp« gonlundpn knpanı i " bplırtmıştır ^'nle anla mı<=tır aıt olan Pıakls KampıiH b^ km >erıne olaganu«tu kong. l a p n s atıjor ama tlnERn wnr Ht sHan Tpk^ıf Başkan Vekıli Gokturk dedıkten sonra Batı ıpmnk ,ii,ıio =onra PaktR« Fabnkası Mu rırdekl ıçcı vp ı^frfn muna^ebel Bekçı Hasan Gezerın ıladesıneı (Arkası S». 7, Su. 1 de) ı (ArkMi Sa. 7, Sü. 3 d«)i (Arkası S», 7, Sü. Z de)ıdürıi Fethı Soylu da memnunlukl lennden bahsetmıştır AP Ankara Belediye Başkanına itiraz etti işçisi ile dün t o p l u sözleşme imzalandı İmza töreninde Çalışma Bakanı Bülent Ecevit iie ugüı gorevier aiacak de hazır bulundu, işçller Valiye tezahürat yaptılar Ankara, a < OumhunTetTeleks) m A J Genel Başkan Vekıli DT Sada>tin Bılgn, bugun vapıian Mersın AP. ıl kongresıne bır mesa) gondermlstır Bügıç mesajmda bütün gözlerla AP 'nın uzerınde olduguna bu sebeple kongrelerın buyıik bır olgunluk içensınde yapılmasına isaret etmekte ve şoyle demektedir* (Arkası Sa 7, S6 3 de) Şakî Koçero ? Zoıtgttldak Maden İşçileri Sendikasının kongresi , Akşehire Hoca Nasreddinin bir heykeli dikilecek TiP kongresinde parasızlıktan şikayet edildi Ankara, S (CumhuriyetTeleks) Türkiye tsçi Partlsi Ankara Ül Çankaya Üçe Kongresi bugün yapılmış ve «Parünin parasuıuk sebebıyle üyeleriyle dahl mektuplaşamadıgı» üerl sürülmuştür Kongrede, Başkanlık Dıvaoı seçll* dlkten, faaliyet raporu okunarak (Arkssı Sa 7.SÜ 4 de) Parti Kongrelerine dün yeniden başlandı Senato se(,ımlerınden sonrd mızde durgunlaş^n sıyasi hava nar tı «congrelennm başlaması lle te* '<"• eskı ^unımuna kavusmu'tu) j Ilse knnerplprınp katılarak i ı e s e eçunı dolavısnip (Arka ^ su 1 f j
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog