Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

j Temmuz 19H t CTTîVTHIJRtTET ÎEDJ (Basiaratı ı ıncı sayfada) (Baştarafı 1 inci Sahifede) seviyesınde, gerekse Turkıyc, Pakisriyeli kasketi olduğu halde uçaktan (Baataralı ı ıncı ssyfada), letvekılı Dulunmaktaaır. t?.n ve Iran arasında Dış Işleri BaKlafthomonos inen 69 yaşındaki sevimll denizci, kanları sevıvesınde yapılan görüj Numa\ışçıler onumüzdekı gun Numayışçıler. gazetecilere: lerde yapıiacak Beledıye seçım meydanmda riuzenlenen bir »emelerın nıahıyefını açıklamıştır. leri dolayısıyle bir propaganda çim mitinginde, ERE'nin Atina « Aman, tunu iyi bir yere yazın Siyasi satranç konusması yapan bir sağcı adayı Belediye Başkanı âdâyiBı dinltMısafırimız, Turkiye, Pakistan ve dinledıkten sonra Meclise yürü dikten sonra Meclis üzerine yürü da HUkümet Şanlı Yavuzu satılıga filân çıkarmasi, Almanlara karşı İran'ın coğraü durumlan itibarlyle müşlerdir. çok ayıp olacak..» demiştir. bir güçbirliğine gitmelerinin elzem müşlerdir. «Ücretli asker» «Barbarlar olduğunu söylemiş ve «Böylelikle oy Bu sabahki ERE gazeteleri, nü Alman Konsoloslugu mensupları nanmakta olan siyasi satrançta pi bir milletvekili hastaneye sonunda mayişçüeri «öfkeli gençler» ola tarafmdan özel bir itina ile uçaktan Meclıste çıkan kavga kaldıı yon olmaktan kurtulabiliriz» demiş rılrmştır. Bir Bakan ile beı mil rak göstermeğe calışmaktadırlar. alınan Mustafa Demlrtaş, Hava atir. letvekili de hafıf surette yaralan1 Iktidar organlan ıse. «ERE üc lanında babacan bir tavırla Birinci Toplantıda Şinasi Osma, Kasım mışlardır. Meclis korıdorlarına retli askerlerinın Meclise tecavu Dünya Savaşı sırasmda Yavuzun Türk ve Alman mürettebatının gösGulek, Ankara Üniversitesi KeKtoru iruıeıt, AnKara umversuesı Rektörü g i r m e y e m u v a ,f a k olan ba Z1 nü zu. nden bahsetmektedirler. Ihsan Doğramacı, basın mensuplar; ; m a y i ş ç ü e r b i r ç o k m ın e tvekilini İktidar milletvekillerinin Mec terdıkleri yararlıkları anlat mıştır ıle davetliler bulunmuatur. hırpalamıstlr. 32 nümayişçi tevkif lis kapısında nümayişçilerle dö Gezlsi sırasında, 19H 1918 yılları Ekselâns Eyup Han konusmasuvı ı e d i l m İ 5 v e haklarında soruşturma vuşmelerinden ve bazılarını polis arasmda Yavuz'da birlikte hizmet arkadaşlarına Türkiye ile Pakistan milletleri ara açılmış ve bugün mahkemeye ve gelinceye kadar yakalayıp Mec gördükleri Alman ürkiye ile Pakistan milletlerl ara ' sında benzerlikler bulunduğunu söy nlmiştır. listeki odalara hapsetmeleriyle rastladığını ve onların kendisini lemekle başlamış ve İslâm Dünya Haklm sanıkların tahliye talebini olay yatışmış ve Meclis toplantı «kırallara lâyık» bır şekilde misafir ettiklerinı belirten Demirtaş «Yahu, smm Yirminci Asrm icaplarına uy reddetmlş ve duruşmayı sahya ta 3ina devam etmek istemiştir. madığını, gidişata uyabilmemiz için Kursüye gelen hatipler, olayı ben onları öldü zannediyordum, me etmiştir. büyük gayret sarfetmemiz gerekti Başbakan Papandreu, bu vahım siddetle protesto etmişlerdır. Pa ğer hepsi sağ imisier» demiştir. ğini ifade etmiştir. Eyüp Han M ü 5 j o l a y l hazırlıyan barbarları ve bu pandreu ve Merkez Bırliğine men lümanlığm ilerlemeye mâni olduğu n u n m a n e v i sorumlularını. takbih «up mılletvekılleri ERE Partisıne Sahte veraset söylentisinin asla doğru olmadığını,: e t m ( ş v e ^^ s e r t tedbirlerin ali ve Başkanına hucumlarda buaklın batıl ıtikatlara ve fatalistik I nacağını soylemiştir. lunmaları üzerine. Kanellepulos (Baştarafı ı Incı sayfada)' zıhniyetlere hâkim olmasını, eğitim | Sağcı Miİli Radikal Bırlık lı 99 milletvekili ile Meclisi terket yaptırmamıştırBir sure sonra fisteminin geliştirilmesini, münevlderi (ERE) Panayoti» Kanallepu mıştir. Mecliste sabaha kadar de S. E. aldığı arazı uzerıne uç katlı \erlerle halk kütlesi arasındaki gö1 ı o s numayışçılerı tenkıt etmış, vam eden toplantıda Atina Sav bır bina yapmıstır. Fakat avukatrüş farkının ortadan kaldırılması .«bunlar partımızin uyesı ıseler bu cısı da hazır bulunmuştur. lar. S. E. nin kendı arazılerı üzenın yerinde olacağını belirtmiş ve • hareketle ihraç edıfmiş oldular» «Faşist gösterisi» rine kacak ınşaat yaptığını ileri bundan sonra İslâm dininin esas' demistir. ,, ,, ,' », , • . , , sürerek binayı yıktırmıslardır. ları u u ı n d a yer alan «AUah blrdir, ' „ Kanellopulos Meclısı terketme Bunun üzerine harekete geçen söztinün. hepimizin kardeş ve birS. E. çiftligin Patrıkhane adına i\0rkunc uövus j Mı ^ lik olduğumuzu ortaya koyduğunu numayişçiler 500 kadardı. Kıbrıs ları bir «fenomen» olarak vasıf tescıl ettirilmek üzere sahte ve•»• • V » ,c ı , »» ,» • ,»••»» . . . ( j e n o n c e yaptığı konuşmada landırmıs, «Sayet bunlar ERE raset ilâmları ve vesikaların tansöylemiştlr. dovızler de veren için keşılmesıne sebebıyet taşıyan t a r a f t a r ı a r ı l s e , k e n d n e r i n l , i d . zim edildiğini ortaya atmıştır. yapılmakta olan muzakereleDemokratik düzen rınEllerınde . ,t. . ş l d l o r u. e , Eyüp Han, Pakistanın da Türkid e U e u k b l h e ed l o r u z z d edm im i t i r i r İncirli Çiftliğı, Rami'nin en güye gibi demokratik bir düzeni uy numayısçılerle Meclis muhaf.zla K o m ü n i s t e ğ i l i m l i E D A P a r t i s i . n ve milletvekıllerı arasında korf nın sözcüsu de. olayları «faşıst zel bır yerinde olup. Eyup'u ve guladığını, bunun çok güç olduğu kunç dovuş «ahnelerı cereyan et g o s t e n 5 1 , o l a r a k Haliç'i kuşbakışı görmektedır. nu, bilhassa öğrenciler arasında di mıştır. Meclis muhafızları, korısorum Bir kaç yıl sonra çiftliğe yakın siplinsizlık yarattığmı ve bunun deJdorlara kadar sokulan nümayişçı' )tır.t u Olaylardan A Shükumeti«devlet araziler üzerine kurulmakta olan ' Un u £ D ÖECÜ5U mokratik gelişmelerl önledigini, de lerı toplantı salonuna sokraamaiı, ü s t ü v e k a n u n d bazı'sağcı te kooperatif bınalarının tamamlanmokrasıde disiplinsızlik kadar asırı başarabılmışlerd.r. Meclısın dıçın 5 e k k ü l ı e r i n d a § l t l l m a s , n ı i ? temi 5 ması ile, çiftligin değerınin daha hürriyetin de zararlı olduftunu bu da ve bzelhkle toplantı salonunda artacağı belirtilmektedir. nun için de bir orta yol bulunma da buyuk bır panık ve anarşı ya tır. Terakkıperver Panının onderı Savcılık, yanndan itibaren, Pası gerektiğini ısrarla belirtmiş vs ratan olaylar sonunda nümayısçılerden de jaralananlar olmuştur. Markezınis ise, olayların «son de no Cello'nun yakınları olarak gössözlerine şöyle devam etmiştir: terilen sahışların ifadelerini alma: Dünyaya baktığımız zaman V i Meclis Muhafız Komutanının ' fece e " d l Ş e V " Î C I * . ğa başlıyacaktır merıka. Rusya, Kızıl Çin ve Hin ışıne derhal son verilmiştir. leyerek musebbıplerın ağır ceza. distan'ın kuvvetlı devletlerden oldu Yakalananlar arasında sıvıl « . l a r a Çarptmlmasını ıstemıştır. 'nun konusması g• I ğunu görürüz. Pakistan bunlarla Batman işçileri bir de bulunmaktaydı. iki tarafmdan çevrilmiştir. Bizim pulos'un yegenıasker ve Kanello Papandreu, numayişçiler Meclis bağırıp çağırırlarken yap(Baştarafı 1 inci savfada) Yunanistanda Belediye seçımleiîibi devletlerin artık kendi vağlan ı ha gitnıe kararı aldıklarını ve 8 temyapılacaktır. Yuile kavrulacak devirleri çoktan gec r i da 300 mıl len Kıbrıs meselesi ile ilgili ola muz 1964 çarşamba sabahmdan itimiştir. Bu bakımdan bizler birleşe "j rak Türkiye ile müzakerelere gi baren. Batman'daki sondaj ve isrek siyasi olmasa bile, iktisadl darışmeyi kabul edemiyeceğini. fatihsal ışçilerinden 1200 ünün greve yamşmamızı sağlayacak bir yakm' Johnson'un mesajı «dai başlıyacağmı söylemiştir. k a tb u Y u n a n tutumunun laşma kurmahyız. Ben memleKeti ' (Baştarafı 1 incl sayfada) mi» olmadığını söylemiştir. sözleşme nize bu sebeole geldim. Türkîje (jOhnsonun mesajı, «Bir ültimatom Papandreu aynı zamand», Tür Mehmet Kılıç, topiu P?kistan ve îran birbirlerine ><;k veya ihtar» mahiyetinde olmayıp, kıye lle Yunanistan arasında ara anlaşmazhğının Uzlaştırma Kurulaşmahdır. Aksi halde yasayanıa «Türk tehditlerinin tehlikelerini be zi takası yapılması yolunda hariç luna gıttigini, Uzlaştırma Kurulu1 V.T îlerde Türkiye'ye bir hal o'.ur lirtmektedır.» ten geldiğini soylediği baçkıları nun tesbit ettiği asgari ücreti, Or?a bunun tesirleri İranda da gorütaklığın kabul etmiyerek tnehil istenkit etmiştir. «Ültimatom» mu? lecektir. Bunun için hep bir araya Halbuki iktidar gazeteleri «b'zel Papandreu, «Türkıye ne venyor tediğını, iki defa mehil verilmesif"lip sesimizi duyurmalıyız. Hisltri mesaj» dan «ültimatom» şeklinde ki, bir alacağı olsun? Kıbnsı In ne rağmen işverenin Uzlaştırma h'r yana bırakıp bir cephe birlıği bahsetmektedirler. İktidar basınına gıltereye sattı. Bu itibarla muka Kurulu kararına da «hayır» dedikurmalıyız. Tesanüt içinde bulun göre, çok sert bir tonda kaleme a bilinde hiçbir sey isteyemez» tar ğini belirtmiş, bu durum karşısınrnalıyız. Bu memleketlerimiz için lınmış olan bu «mesaj ültimatom» zında konuşmuştur. da greve gitmekten baska çare kal Caydalı olacaktır.» madığını ifade etmiştir Yunanistan ile Türkiye arasında bir Geçenlerde Waahington, B. M. Eyüp Han bundan sonra gaz^te an önce ikili görüşmelere gidilmesi Genel Merkezi ve Ptris'te ilgiliIsçi meskenlerinin yetersiz ve rllerin sorularını cevaplandırni'ş, ni Israrla istemektedır lerle Kıbrıs meselesini görüşen 76 kurulması düıünülen birlige münev Diğer taraftan hUkümet çevreleri yasındaki Başbakan, Baskan John kifayeHiz olduğunu da ileri süren \erler olarak gazetecilerin bir ad iklli görüşmelerin bir an Once baş son B. M. Genel Sekreteri U Mehmet Kılıç, işçiler için 20 lira bulmasını teklil etmiş ve bu bırli laması için şiddetll bir baskı ya Thant ve General De Gaulle'le asgarî ücret talep edildigini, Uzgln gellşmeleri hakkında açıklama pılmakta oldugunu ve bu meyandalyaptıgı müzakereler hakkında laştırma Kurulunun bunu 15 liralar yapılabileceğini söylemiştir. Türkiyenin Kıbrısa çıkartma yapa Parlâmentoya izahat vermis, Kıb ya indirmesine rağmen, Isverenin Pakistan, Türkiye ve îran'ın nü cağmın öne aurüldügünU ve doga rıs için tam bagımsızhgın ENO kabul etmediğini söylemiştir. fuslannın toplamı 150 mllyonu bul cak felâketin hatırlatıldıgını iddia StS'e yol açabileceğini, bunun Genel Müdürün lözleri maktadır. ı etmektedirler. gerçeklesmesi halinde Ise Kıbrıs Öte yandan, Türkiye Petrolleri «Kayıtsız şartsız» destck Buna ragmen Papandreu, bugün ın «Yunanistanm bir parçası ola Anonim Ortakhğı Genel Müdürü rak Türkiyenin diğer bir samimi Öğrendigimize göre, dün Çanla1 gazetecilere şu demecl vermiştir: İhsan Topaloğlu, kendisiyle görüya'da Cumhurbaşkanı Cemal üür « Cenevre'deki temsllcimiz, Tu muttefıki olacağını ve daitna böy sen Anadolu Ajansı muhabirine, omioja'nın emrinde olacaktır. Fa le kalacağını» ileri sürmüştür. ael'in iştlraklyle yapılan görüşmeSendikadan mehil istendiğini ve Harbe yol açarmış nin devamı olan Eyüp Hanİnönü! kat bir TUrk temsilcisinin hazır bugörüşmesinde Başbakan aynca Dev i lunacağı herhangi bir gorüşmeye ka Papandreu. Adanın taksimı si Uzlaştırma Kurulu kararına uyup haxbe . yol «sabileceğini uymamak husuiunda ilgili Bakanlet Başkanjpa Kıbrıs konusunda ujtılmağı kabul eUşiyecegiıL» „ ir^ . zun izahat vermiş ve Pakistan'm • Ogrenildlgtne göre, dünkü hâdi;ve" o zaman Kıbrısın Akdeiiîzde lığa rnüracaat •edilrtiğıni «öylemişrtV»4..* "" Önce ikinci bir Küba haline gelebilaie tir . ' Türkiye yi * flfcteklemesinden dolayı self Meclis toplantısından Genel Müdür, ilgılı Bakanlık taifade etmiştir. şükranlannı bildirmiş, İngiliz Mil Bakanlar Kurulunda konuşan Pa ş letler Camiası Başbakanlan top pandreu, Amerikalıların bir projelel Papandreu Yunanistanm Cenev rafından Uzlaştırma Kurulu karalantısına glttiği şu gırada Kıbrıs ri olduğunu, fakat çözüm yoluyla 1n rl end e B.M. Arabulucusu Tuomioja rı kabul edildiği takdirde, sözleşbaşkanlığında tertiplenecek bir menin mayıs ayı başından itibakonusunda aydınlanmış olmasını ilgili bu projeyi henüz açUclamak temenni etmiştir. Eyüp Han da istemedikleri kanaatinde olduçanu konferansta Türkiye ile müzake ren yürürlüje gireceglnl söylemijrelere girişmeyeceğini, bu hususu tir. Kıbrıs meselesinde Türkiyenin hak açıklarruştır. u Yalanlamalar * Thant'a anlattığını söylemiş lı olduğu noktalara dikkati çeken . . . , ,. . , Kostopulos avnca Kanada Dısis ve< «Türkiye ile Kıbrısh RumlaTicaret rejimi b.r konuşma yaparak Pakistan'.n ^ ™ P a u f Martta'îrT dün ™ temel istekleri yerine geti«kayıtsız ve belirtmiştir. Bu arada Baştarafı 1 inci sahifede teklediğini şartsız». Türkiye'yide.> A v B m KYunanistanm ^ ^ ' k o nsilftn rildiği takdirde bu g.b. müzakea m a r a s ı n d a u ş . mada, Kıbrısa Eyüp Han, «Biz sizi kayıtsız ve 1 ve gönderdiğini soylemesini ruz tarzında konusmuştur. . releri ilelebet bertaraf etmiyo cabul edilmistir. insan şsrtsız destekliyoruz. O kadar ki, hayretle karşıladığını ifade etmişWashıngton, NeuYork ve Pa ihtiyaç belgeleri, üzerinde yazılı siz bizim herhangi bir meselemiz tir. ris seyahatleri ile ilgili bu top arihten başlamak üzere üç ay için de bize yardım etmeGeniz bile biz' Kostopulos, «Kanada Dışişleri lantıda Yunanistan Başbakanı, de kullanılacak. kotalann yürürsizi her meselenizde destekliyece Bakanı böyle bir bilgiye sahip idiy Kıbrıs'ın taksimı teklıfini yeni üğe girdiği sürenin bitiminden itid e n 8iz.. Sfc, dostu ve müttefiki Yunanistan' reddederek. Yunanistan'm baren bir ayı geçmiyecektir. tthal hükümetinin dikkatini çekmemiş T u r k azınhğının haklannın garan müsaadesinin süresi altı aydır. Karşılıklı konuşmalar ti altına ahndığı, kendi kaderıni Görüşmeden sonra Eyüp Han, olması şaşırtıcıdır» demiştir. Liberasyonda mal ve vesaik kartayinle başlayan tam bir bağım İnönü'nün Orduevınde şerefine ver Kostopulos diğer taraftan, şılığında ithalât kaldırılmıştır. Yes l z h k ' > a n l «ıdeahst ve realıst bır ni rejimde imalâtçıların da sanayidiği yemekte hazır bulunmuştur. nanlstanın Oniki adaya asker yığçözüm» arzu etmekte olduğunu Yemekte ilk sözü İnönü almış ve dığını da yalanlamıştır. ciler gibi muamele görmelerı esası iktidar organlaruia göre, Yuna »°y'emiştir. özetle şunları söylemiştir: kabul edilmistir. Buna göre ima« İki gündür dost bir devlet |n»stan Oniki adaya ve Egedeki di ' âtçılar mutavassıt ve ithalitçı veBaşkanı ile bütün meseleleri görüş^er Yunan adalarına asker yığma T a r i g e m İ S İ n d e sikasına lüzum kalmadan döviz atuk ve tam bir mutabakata vardık. >™ğı gitıi, Yunan takımadalar tüme(Baştarafı 1 ınci sayfada) labileceklerdir. Ithal sürelerinin uMüttefik ve kardeş bir ülkenin cum |nıni de lâğvetmiştir. Bu adalarda hurbaşkanı olarak Mareşal Muham sadece polis görevini yapan jan g e m i yeniden sefere konmuştur. zatılması için. müracaatlarda iki med Eyüp Han ile iftihar ediyoruz.» darmalar bulunmaktadır. Küçükyalıda patlıyan dinamit iki aylık bir gecikmeye müsaade edilmistir. lm»l müddetleri de ithal Tuomioja Cenevrede Başbakan daha sonra, kadehinı' kişiyi ağır surette yaraladı CenevTe, 4 (a.a. A.P . Radyo) Küçükyalı ile Maltepe arasında a müsaadesinin yürürlük süresi için dost ve kardeş Pakistan Cumhur başkanı Mareşal Eyüp Han'ın şere1 Birleşmiş Milletlerin Kıbrıs uyuş, çıimakta olan kanalda dün saat 11 de göz önüne alınacaktır mazlığına arabulucu tâyin ettiği de patlıyan dinamit. iki kişinin ağır Mal ihraç eden sanayicilerin bufine kaldırmıştır. Fin diplomatı Sakari Tuomioja. yaralanmasına sebebiyet vermiştir. na karşıhk ithal edecekleri ham Eyüp Han'ın konusması bugün kara yolu ile Cenevreye gel O lay bir gün önce patlamıyan fitilll maddeler teminattan muaf tutulEyüp Han ise şunları söylemiştir: miştlr. Arabulucunun istişareleri dinamitin taşlar arasında sıkışıp muştur. « Ankara ve Türkiye'yi bir ÇOK i ö ü ü d k l h f t t d hafta ortasmdan kalması ve orada unutulması ile htemel gö vukua gelmıştlr İsçilerden Arif leketinize ruhen ve fikren memnu rülmemektedir . Makarios küskü ile taşları te *,'.lerken dinaniyet dolu olarak geliyorum. Bununla beraber, Fın diplomatı m i t s e r t s a d m e sonunda infilâk et(Baştarafı 1 inci sayfada) Memleketlerimiz arasındaki dost nın pazar günü Londraya gitmekte i tir. Arif ve arkadaşı Mustafa Iuk, anlayış ve işbirliği, sadece hü olan Kıbrıs Rum hükumeti Dışiş mç 8iebi ağır şekilde yaralanmışlar ni söylemiştır. kumetlerimize inhisar etmeyip, halk leri Bakanı Spiro Kipriyanu ile g ö e . i ii rden bir kısmı olay yeri Makarios toplantının B. M. Baölr ŞÇ e rış Gücüne bağlı îsveç müfreze larımıza da mal olmuştur. Bu defa rüşmek istiyeceği sanılmaktadır. n e u z a k bulunduklarından infilâk sinin komutanları tarafmdan terda ayni hisleri duyarak geldim. . Kipriyanu Londrada İngiliz Milletkurtulabilmiş tiplendiğını ve onların himayesi Ankara'da komşu memleketler l e r T o p l u l u g u k o n feransmda Maaltmda yapılacağını soylemiştir. temsilcüeri ile de temas ettık. Mu k a r İ 0 8 . u t e m s i l edecektir. Makarıos köyden ayrılmadan. tabakta vardık. Bu mutabakat ve 6 ^ ^ ^ d i p iomatik kaynakları, evvel, «Elenizmin hülya ve arzuanlayışın neticeleri. bölgenin en bU T u o m l o j B . m n C e n e v r e d e Türk ve Koçero öldürüldü !»rı yakında gerçekleşecektir» de>ük müttefikleri tarafmdan t a t b ı k | Y u n a n t e m s i l c i l e r i i l e y a p m a s ı b e K (Baştarafı 1 inci Sahifede) mistir. edilecektir. Ulkelerimiz bunu tBtb)k,, e n e n g ö r ü ş m e ı e r e b i r Amerikan'İl Jandarma Kumandanlığına intiedecek irade ve kuvvet sahibidirler. yolundaki kal etmiş. ceset teşhis için Koçe Makarios kendı deyımı ile Türk müşahidinin katılacağı plânlaTatbikat ile bölgemiz için yepyeni haberleri henüz doğrulamamakta ro'nun kardeşi Nasreddin Kilit, Ko asiler en kısa zamanda halinde, bir devlr başlayacak ve dünyanıu dır. çero'nun arkadaşlarından Ali Bozo rından vazgeçmemeleri uzun süre once alınan kararların v e bu bölgesinde yeni neticeler almaAcheson'un durumu Fehim Tercan'a gösterilmiş ve tatbikine geçileceğini bildirmiştir. caktır. Bu neticeler için en büyük Halbuki VVashıngton'da yetkili lher üçü de cesedin Muhammet oğ Rumca gazeteler Makariosun bu payı Saym İnönü'ye borçluyuz.» kaynaklardan öğrenildiğine göre, u Mehmet Killt, namı diğer KoAda sahillerini AnıtKabir topra£ı Amerika eski Dışişleri Bakanlarm Çero'ya ait olduğunu söylemişlerdır. konuşmasının kontrol altına almak için yapılan Eyüp Han bugün ayrıca birçok arabulucu Tuo1« vJandarma Kumandanı Yarbay tamamlandığı mâkabuüerde bulunmuştur. Bu arada Türkiye ve | C« a t Çapan da öldUrülen şahsı, hazırlıkların nasına geldiğini bildirmektedirKmlay Genel Başkanı da Türk ve Yunanistan temsilcileri arasında Koçero olarak teşhis etmiştir. ler. Haber verüdığine gcire ManPakistan Hilâli Ahmer Cemiyetlenbeklenen gö, 2 4 s a a t teşhis ve otopsi için olay sur ve Erekoy sahıllerinin kontrol nin Balkan Harbi sırasmda ortaKgi | yerinde Belçika yapısı 7.62 çaplı tlaltına ahnması için hazırlanan laşa faaliyetine ait fotoğraflardan tedbirlerin tatbikine başlanmıstır. ibaret tarihi bir öbümü misafir kaynakların belirttıklenne l i m cesedi, bugün yakmlaruıa tes Hatırlanacağı gıbi. Makarios açıkAcheson"un rolü, görüşmeler edilmiştir. Bır beyetı de degerlı ™ ! sırasında yapılabilecek herhangi bir Öte yandan Koçero'nun oldürül lanmayan sayıda torpido bot satın almıştır. D ı t • n yardım için Cenevrede hazır bulun1 müş olduğu, İl Jandarma Kuman UThant'ın Küçük'e cevabı H bir kama ile moaern raıcıswnın yalnız dftvet eÖte yandan Birleşmiş Milletler A c n e s o kurucusu Ali Cînnah'ın kabrine ko m a k t a d l r takdirde n .görüşmelere katı danhğuun yaymladığı bir bültenle dildiği açıklanmıştır. İl Jandarma Kuman Genel Sekreteri UThant, Dr. Fanulmak üzere, gumuş bir muhafaza lacaktır. danı yerine Kıdemli Binbaşı Şev zıl Küçük'ün kendisini ve Kıbnsiçinde AnıtKabir toprağı takdim Acheson Cenevre'ye Makarios'un ket Güven imzasını taşıyan bildiritaki Birleşmiş Milletler yetkilüerietmiştir. Türk Yunan görüşmelerine Ame de, olayla ilgili olarak şöyle denil ni Kıbrısh Rumları desteklemekle Eyüp Han öğleden sonra Ankarn rika'nın katılmasını reddetmış ol mektedir: itham eden mesajına verdiği sert «Soygun sırasında o civarda bu bir cevapta «Birleşmiş Milletler, Agörüşmele lunan jandarma müfrezesinin müda dada hiç bir özel menfaate hizmet ,rinde hanr bülunmak üzere seçil halesiyle soyguna mâni olunmuş ve etmemektedir ve hiç bir tarafın âselâmlanmıştır. mesini gözlemciler iki şekilöe yo ; yapılan müsademe sonucunda KoAkşam yemeğini Çankaya'da Gür rumlamaktacîır. Birinci yoruma gö ! çero ölü olarak ve subay kıyafetli, leti değıldir» demektedir. sel ve İnönü ile özel olarak yiyen re bu tâyin, Washington'da İnönü hamili bulunduğu Belçika yapısı Eyüp Han, yarm Londra'ya müteNasreddin Hoca veccihen Ankara'dan ayrılacaktır. ve Papandreu'yu bir araya getirmeK 17.62 çapında filintayla birlikte ele <Baştarafı ı ıncî sayfada) için sarfettiği çabalara rağmen butgeçirilmiştlr. Diğer suçlulann taklmak, Ord. Prof. Süheyl Ünver, ]nu başaramıyan Johnson'un, KıbnS|bine devam edilmektedir.» buhranını çözmek için sarfettiği ça Diğer taraftan Slirt Emniyet Mü Prof. Nurettin Sevin, Müzeler GeDahiliye Mütehassısı balara devam ettiğini (jöstermekte! dürü de Koçero'nun öldürülmüş ol nel Müdürü Mehmet Onderden başDr. Kâmran Şenel ka tanınmış yazar ve mizahçılar duğunu doğrulamıştır . |dir. l'aksım tjıraselvıier C«a îkinci yoruma göre ise, Acheson Koçero'nun öldürülmesi olayı Si bulunmuşlardır. İstanbul karikatü «Truman Doktrini» dolayısiyle Tür irt'te bomba gibi patlamış, halk a ristleri, Suzan Koldaş'ın Nasrettin 111/5 (Alman Hastanesl vanı) kiye ve Yunanistanda prestij kazan rasında, Koçero nun kendı arkadaş Hoca bebek sergisi. Akşehir Her gün l» 18 buyüs mış bir şahsiyet olduğu için bühas larından biri tarafmdan öldürüldü öğretmen Okulu sergılerı Tel: 44 55 14 gU söylentilorl dolasmifUr. Ugi görrnustur. sa seçilmlsür. Eyüp Han Atinadaki nüntayişler Yavuz'un Çarkçısı I STEYR marka kamyon ve traktörlerin İhtiyaç sahiplerinin müessesemize müracaatla rica olıınur. yedek parçaları gelmiştir. YAKUP SOYUGENÇ MÜESSESESİ Dolapdere Kurtuluşderesı Caddesı No. 61 İstanbul Telefon: 4914 86 44 49 24 jekli) Üâncüık 13167620
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog