Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

DDHT ••lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll CTTMHURÎYET 5 Tcmmur 1964 BütMACA 1234S6789 NADİR NADİ rosuna gırdık Her hali ile na : SOLDAN SAÖ\muslu Fransız küçuk burjuvazı • 1 Denlz ejkıyası (çogul) Z sını temsü eden Herriot, derbe • Blr Ermenl kadınının adı, blr harfln der ve yan dağınık kıyafetı ıçın : okunusu 3 Bürolarda kullanılan de buralarını yadırgıjor gıbi ıdı : eşvadan, lep demeden lebleblyl anNe tuhaftır, o tarıhten on üç yıl • lar kudrette 4 Tersl «dama* dan once, Edouard Herrıot'yu yıne : daha çapraşık blr oyundur 5 Açağı kısım bovle şatafatlı bır dekor içınde, : ne«lnin MuhammetPeygamberln anGoynuk Hukuk Mahkemesi zabıt kâtibi Bahaddin Oadı 6 Isteme hareketl. Vıyana operasında, Beethoven' •| sahne artlstınln görevl 7 Yaz mevkuyan jazıjor: ın yuzuncu olum yüı vesılesıyle •1 slmlnde erkeklenn pek rağbet gosterc 1951 doğumlu bir kızıın var. Üç senedir Goynuk tertıplenen torende gormek ve : medlMerl «U« eşvasından, blr harfln Eğcınenlik İlkokulu IV uncu sınıfında sadece matematik dırüemek fırsatıru bulmuştum ; okunuşu 8 «Bu soz veva bu vazı dersınden ikmale kalmakta, ikmalde de başan gosteremeHernot, Fransanın Mılll Eğıtım • ne demek lstlyor atlat'» karşılığı kar. diğınden bırakılmahta. Işte 963964 ders yılı sonunda uç gun Bakanı olarak torene katılıyor j ma blr emlr 9 llkel taşıtlardan, du O tarıhte Versaılles kahra i mahal ve lokal evvel karnesırii aldığında yıne mezkur dersten ikmale bıramanlaruıın çızdiğı Avrupa hari • YUKARIDAN AŞAfilYA kılmıştıı Demiyorum kızım bildiği halde sınıfta bırakıvortası henuz bozulmamıştı Savaş : lar Bovlr bir iddianı jok. Takdir buyurursunuz kı baklava1 Asvada blr v»nm ada 2 Ikl tan hemen sonra parlıyan komu : çevi blrbırlvle olçebllmek İçln kullavı çok scven bır zata, uç run yiyereksin deseler herhalde yinlzm akımı bir fırtına gıbi gelıp • nılan nHpetler (çogul) 3 Teknlğe jemez Diğer ders not durumu şoyle (Turkçe: Iyi, Tarih, geçmış, yerinı ılık, tath, demok •uvgun *»saslarla lnceleme ve gözlemc Co»ral>a", Yurttaslık: Iyi Tabiat: Orta Yaıı: Iyi vesaire ratik bır sos>ahzm havası kap : j hareketl 4 Tersi «dan«» manasına gibı). Opretmenlerinin hiçbırisinden de şekvacı olmamakla lamıştı Kımsenin burnunu ka • gelir, (konut ele geçlr'» anlamım natmadan, hele kapıtalıstlere hıç \jkarma blr emlr S Iskambllde blr beraber haydı ben muvaffak olnıadım. onlar neve olamadıTannva dokunmaksızın, herkesi memnun : kâğıt Iar7 Cocuğu aptal desem. diğer derslerini de başaramaması 23456789 edecek yenı bır duzen kurulma : karşı yapılma^ı lâzını Ahlâkına gelince çok mazbut Babası diye yazmıyohare>a çalışılıyordu Hemen butun • gereken ruııı Burün ilçe halkı şehadet eder cünku (Hal ve fidis pek ketl yapan 6 memleketlerde orta ve ortasol : Bır i> i > Sonra, emsalinden çok da farklıca. Malum ya, kızlar partıler işbaşında ldi Bu sosjal : bejgır çeşlt v asa vavrusu hemen buyuvuverijor. Annesi, bir taraftan ve ben bir taeğılım benzerlifı, bır çok zihınle • 7 DUşman eraftan ajnı sınıf a dort senedir gondermekten usandık. re, Avnıpa bırlığı fıkrının bır ; Unde ktfle glbl gun kendılığınden olgunlaşabile : kalmı; kişl hlr Ha\dı okula Eondermiyeceğim, 222 sayılı Ilk Öğretim Kacegı kanısını jerlestırıyordu Iş ; edat 8 Tutnununa ne buyurursunuz'' Bir taraftan mecburî okul, dite, Hernot yu boyle bır Avrupa ; ku yar» re^rpl Outıku tıuımıcanır ğer taraftan dort sene bir matematik dersinden ilkokul IV havası içınde bır akşam Vıyana : bır dunımu o h»M«rtflml» »ekll unru sınıfta dort sene; bu cıhet mezkur kanunla bağdaşabıoperasında gormuştum Beetho : lan hukukl blr müe«sesenln başınlir mi'> dakl zat 9 Kadın başkanlar (ço\en'ın Fıdelıo su o>nanıyordu Or : «Turk muzıgının varlığı demek. kestranın başında buyuk A\oıs ; gul) Şâvet Turkıvemizde boyle oğrencı ve velıleri varsa; Turkun varhğı demektır.» Buraturyalı yonetıcı Franz Scholk : bu fibıler için Bakanlık Ortaokulda muvaffak olamaz kayda vanılıyorsunuz Ilk once: vardı Localar ve on koltuklar : dı ıle bır ilkokul dıploması varsa da bız ve bızler gıbı olanCumhurıjet Turkıyesinde Turk = mılletlerarası kapıtal sosyetesının ; Osmanlı diye bir şey yoktur. lar oa kurtulsa Acaba haksız mıvu en zengin tuvaletlerıyle bezenmış : Turk demek Doğunun yıpranmış Ki7im; uç ay gece kursuna devam ed.p de uç av sonra ti Beyaz tenlı kadınlan suslıyen : olduğunu anlayıp batıya >onelilkekııl diploması alanlardanda mı bilçi^iz ve gorgusuz? mücevherler, nıuazzam salonun ; mi$ kurtulus yolunu onda bulLutfen yukarıda arzettiğim hususları Millî Eğitim Bakanvaldız ve krıstallerivle şakalaşı ; mus. onu kendıne ornek almış •k İTFAİ1E: Be\oğlu 44 40 44 yor, ortalığa harıkulâde bir pa : lığının ıttılaına vazansanız bizlere belki medar olursunuz.» demektır Ona kendi yaratıcılıtstanbul 21 42 22 Kadıkoy rıltı yayılıyordu Locaları ve on • ğından bir şeyler katan demek36 08 72 Üskudar 36 09 45 koltuklan dolduran ınsanların ço • tir Bakırkoy 71 64 66 Adalar ğu oraya sankı Beethoven 'ı dın : rar dolu, sakin ve vakur kayalar 51 60 81 tstınye 63 60 20 Doğu rnüziği diye bır şev ka zaman çuler. Lnutmavın. lemekten zıyade o parıltıyı yarat : Klâsik muziğini muzeye kaldır kendiicrinı lâvık mevkileriııe çıbul etmemek doğuvu da kabul mak, sonra da gormek içln top • •• TELFFON: Santral 22 42 1 0 * etmemektir divorsunuz. Hâlâ da mak ıstemiyen milletlerden söz karacak bır dâhi bekliyorlar. Etflrk jaıetecileri Paris'te Meçhul Atker Âbidesine celenk koynyorlar lanmışlardı Nıtekım, Beethoven' | • POl,fS İMDAT: tstanbul ederken acaba milletlerden haıı Zavallı Batı muziği onun bir dâha 20. yüzyılda dogu varlığı in hürrıyet ozlemı ıle yukselen : 27 45D0 Bevoğlu 27 45 01 bisimle de karşılıklı yardımlaşma şimdi boş bir küpe atılan taşlar fen'adı en içten yankıstnı galerı • Şunu unutmayın ki, doğunun gilerini kastedivrrsunuz'' Batı i hi bile beklediği vok. Butun Anadolu Yakası 27 45 02 p&ktları imzalanuşl&rdı F&kat gıbi, anlamsız, güm güm öttüğü ye \e arka sıralardakı ucuz yer • varolması muziğı ıle değıl kafa se.; zaten onların boyle saçma bunlar sızin sevdığinız muzığin Sıhhi tmdat: Bevoğlu 44 44 98 bu, Bulgarıstamn önemınl arttı nü duyarsınız nızın alamıyacağı şekilde olacak lıkları vok Doğu ise o zaman mucızeye baktığını ortaya koylere sığınan, basıt gıyımlı kala : Fatıh 21 15 95 Üskudar ran degıl, tersıne azaltan bır tır Buvuk bir hassasiyete duşe baska Onunsa hali olzlerce, dün maz mı? Sizler bu dâhiyi bekliO zaman bıze oyle gelmiyordu balıkta bulmuştu Temsıl bıttık : 36 05 38 hareketti. Hıtler, yarın Balkan Ortak bır savunma gayretini ba ten sonra operanın foyer'sinde • rek batı bize guler diyorsunuz. vaca bılınıvor Sizce değilse o za yeceğınize esrar dolu, sakin ve vakur kayalannuı «yaygaralara» lara sarkmak isterse, her halds şarı ıle desteklediğımızi sanıyor yapılan bır toplantıda Herrnt: • UCAK: T H Y (Termınal) Hiç kuşkunuz olmasın batı bızım man sene başka Bulgar hukümetırun u ya da bu duk her bırımız 44 02 % Hava Aianı 7J82 40' Savın bav. farkında olmadan karşı korumak için bir yere dabır çok seylerımize çulebüecek Beethoven hakkında kısa fakat : ha doğrusu varım yuzyıl once şeküde davranışından etkılene guclu bır nutuk soylemıştı «In • • TREN: Demırvolları 36 04 75 durumdadır Modern olmak isti ıtırafta bulunmussunuz Turk mu jjomulmuş olan Osmanlı tarihine cck deSlldi Anlaşılan «tuhaî sa (Havda"Da«:a ) 22 30 79 (Sır voruz: ujraslara çırişıvoruz ka ziiHni bir dâhi lâvnk olduğu mev bıraksanız daha iyidir. Saygılasan» Beethoven ıle «sanatç.»vaş» devlet adamlanm da blr tu Çok guzel nıtlamalara ginşiyoruz Eğer kıe vııkseltecekmiş kecı > Saraçoğlunu Belgrad'da bırak Beethoven arasında çüzel bir kı : nmla. haflaştırmıştı Ksasen el sürebasan kazanamazsak. batı ışte > haşarılar dıleriz. Demek ki, es• BELEDİYt: Zabıta 22 42 79 tık, ftalya ve İsvıçre uzerınden vaslama yapmış Beethoven'dekı, : medikleri lçin «teferruatla» oya fertlerı ve toplumları bırleştır • Fransaya geçerek Parıse vardık tslerı 22 08 35 lanıyorlardı zavallılar A\ enue Montaıgne dekı Plazza meje çağıran ulkucu gayretı ıyı : • H4VAG4ZI: tstanbul 22 45 80 Athenee otelının ınsanı bır ev ra belırtmişti Ne yazık ki Herriot' : (Gunduz) 21 44 26 (Gece) Ka hatlıgına kavuşturan havası ho yu dınlıyenler arasında, bıraz on • dıkov 36 46 20 ce galeriyı ve arka sıraları dol : şumuza gıtti Bir savaş ülkesın Belgrad'da parlak bir torenle de bulurcUığumuzu sadece k&ra duran gerçek sanatseverlerden : • ELHKTRtK: Bevoğlu 44 48 00 karşılafıdık Sokaklar, dort Bai kâğıt kaplı banyo pencereierfce pek az kimse \ardı Fransı? Mıl • t* I.»*»*** JW!s£& 36 07^ 1 0 ^ , Bafcprktıy 71 68 49 kan devletırun bayraklarıyle do bakarak hatırlıyorduk. Akşamla '11 Egitim Bakattt bir takım res : : •***tfDariR'k5y 'Blfl«Hftkasvonu **İTide kuRalhteıaiir' feete^ ml, jarı resmî kışiler ve mıllet : nanmıştı. "fugoslavya Başbateanı rı sokak fenerlerı yakılmıyordu 7 ^ l 49 İH 911 aşağıda mıktarı vazılı alçak ve vuksek gerılım salvanızlı ızolâtor Zvetkovıç, Dışışlen Bakanı Mar Içenden dışanya ışık sızdınlma lerarası kapıtal sosyetesimn or : Nobetçı M 44 02 07 Şehır demırı leklıf ısteme suret»>le satın alınacaktır. koviç, Yunanıstanın kuvvetlı a sı da >asaktı Ateşboceklerini an neklen arasmda sozlenni bıtır • Hatian 44 42 33 44 43 59 : damı Metaksas, Romanya Dışış dıran tek tuk cep lâmbalarmın mışti Üskudar 36 03 12 Yeşılkoy Malzemenın cinsi Miktan len Bakanı Gafenko ve bızım haiıfçe parlayıp sonduğu karan73 84 25 Boğazıçı 63 56 35 Şükrü Saraçoğlu bln bğleden ön lık bır sokaktan koyu renkli çu Aradan geçen on üç yıl Herriot • Buvukada 51 61 28 1) Muhtelıf ebatta galvanızh alçak ce, biri de oğleden sonra olmak ha perdelerı aralamak suretıyle yu epe\ce ıhtıyarlatmıştı, jor : 37 000,uzere iki toplantı yaptılar Çahş gun gorünüyordu Bununla be : eerılım ızolâtor demırı daldığımz pınl pınl bır lokal dermalannın meyvasını da, tertıple hal gözlerınızi kamaştırıyor, sıze raber, bizi içten ve babacan bır • 2) Muhteh* eb'atta 15 Kv. luk galvanızli Memleketımız • dıkleri bır basın toplantısında olduğundan da daha aydmlık go tavırla karşıladı 8 000,ızolâtoı demırı kısa bir bıldırl ıle dünya kamu runüyordu. Parıs hayatı, eski den ve devrımlerımızden ılgı ile : 3) Muhtelıf eb'atta 35 Kv luk gahanızli Turk : oyuna sundular Dört devletın neşesmden bir şey yıtırmeksızin soz açtı Son otuz yıllık 1550,Güney Doğu Avrupasında barıs, sürup gıdıvordu Lokantalar, ti polıtıka";ına daır hayret edılecek • ızolâtor demırı TEMEL B1ÇKI ' düzen ve güvenlığın korunmasın yatrolar eğlence yerleri tıkhm kadar bılsısı vardı 1 Bu ışe a t şartnameler Sıhhıye Ankara Etıbank Geda menfaatlerı eşıt olduğu, dort tıklımdı Yıyeceğe, ıçeceğe, gıve Her mevzuda 1 O devrımini sizlerle bera • 9 T Butuıı Kadın eloı^eıetln) lek nel Mudjrluğu bınamızda Şebekeler, Proje ve Tesıs Şuberruz lüzumsuz butun ber vapmış saıılırım. O zaman '• devletın hıç bir kımsenin alev ceğe, lüzumlu oır metui esmı u/erındeıı teklif (Oda No 307) ve Istanbulda Alım Satım Şubesı ıle Izmırde hıne muteveccıh olmıyan antanr ıhtıyaçlara dair hiç bir maddenın ben de Türkiyede bulnuvordum. : hocasu oSreieıı ana mtap Etıbank Izmır Şubesınden temın edılebılır ve şikâyetler için ta bırleşraış kalmak ve araların ek«ıkliğini duymuyordunuz (13 nra) Derken, Mahmut Şevketler En • dan herhangı bırının hak, ıstikBuna «tuhaf savaş» demekte verler, Talâtlar arasında Meşru 2 Teklıfler en geç 17 7/1964 tarıhınde saat 15 00 e kadar mektuplarınızı KKKhK tıOlMI KH ve HllA lâl ve mılll topraklarının korun Fransızlar gerçekten haklı idi tıyet tarıhınde rol oynamış bır fVlAI.AKI u.a ııra) Etıbank Genel Muduıluğu Umumî Muhaberatında bulunacak şebekliyoruz. masına beraberce azmettiklerı, ler çok ısımJerden soz ediyor benıtn Sıprfrı» Kllap^arın Dedell kılde \a bızzat getırılecek veja postalanacaktır Postada vakı komşu devletlerle iyı geçınmek Geldığımlzin ertesi günü Mec bıle hatırlamadığım adamlan bır io Kıj uuata urretı ıle oırnkgecıkmelcr nazarı ıtıbara alınmaz ıstedıklerı belırtılıyor ve Balkan lis Başkanı Edouard Hernot, bı bır savıvordu Neşelı olmaya gaj te Z.ıva Canal Y K WA l«tan Paktının 9 Şubat 1940 tantunden zi Bourbon sarayındaki daıresin ret ederek heoımızle uzun uzun 3 Etıbank, sıparışı verıp vermemekte kısmed veya tabul adresme gonrlenldı^ıııde baçlamak uzere yedı yıllık yeni de kabul etti özel kılıklı uşakla göruştü Kendısine Vıyanayı ha mamen dıledığıne vermeitte serbesttır. derhal tadMhutlO gftnderıllr bır de\re içın uzatümasma ka rm sıralandığı yaldız tavanlı sa tırlatmak istedım Kdşlıcs Ntanbul kitapçılarar verıldığı ılân edılıyordu 9 lonlardan geçerek Başkanın bü (Arka» var) rmda Dulunur (Basın 12169) A 73457598 nilllllllllllllllllllllllllIIIIIHIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Mllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIl' tşler yoluna girecek, her şey Şubat 1947 de durum yenlden göıyi olacak çocukJar! ruşulecektı Dıjordu Hangı «ış» yoluna gı Bız, Dışışlen Bakanımızın ya recektı' tyı olacak olan ne ıdı? nmda bulunan gazetecıler, ondan Dunyanın o gunku durumunda ılham şeklınde aldıgımız dırektifdort Balkanh devlet, bır Buiga lere uyarak Konsey toplantısuu nstan kompleksınden çok daha goklere çıkaran yazılar yazdık buyuk davalarla karşı karşıva Bu, bır zaierdı. Balkanlar Baldeğıller mı ıdi? Arnavutluğu yu kanlılarıiMiı Hep oyle kalacaktı tan Mussolım guneyden ve batı Dışandan buraya yan bakanlar dan Yugoslavyayı kıskaçlamıyor olursa. hep beraber, kanımızın mu idı' Hıtler ve Stalın birer ze son damlasına kadar ortak varbanl gıbı Romanyanın başucun lığımızı koruracak, saldırganlada beklemıyorlar mı ıdı' Gerçi rın canma okuyacaktık Gazete Batıhlar Romanva ıle Yunanıs koleksıyonlarını karıştırırsanız, Ü tanın smırlarını g&ranti etmışler, yazılan dolduran sozcuklerın, Türk gazetecileri Maginot'da 15 Osmanlı tarihine bıraksanız daha iyi olur Hamdl Altay yazıyor Sayın Fiikret Bertuğ; Muziğınde dıl gıbi memleket dâvalarının başında gelen mıllî bır varlık olduğunu soyluyorsu nuz. Evet, aynen oyledir ve onem le uzerınde durmak gerekır. A ma sızın anladığınız gıbi değıl. «Turkçe konuştuğumuz gibi Turk çe teçanni etmek de en tabiî hakkımızdır.» Sizin Turkçe denınce ne anladıçınızı «teganni» sozcuğu açıkça ortava kuymakta bunun ıcın Turkçe tcgannının ne demek olabıleceçıni anlatmakta gereksız lik duyuyorum. Anladığınız Turkçe ıle Turkçe tegannınin haksızca alınıp ahnmamasına gelınce. Bırincısi çozumlenıvor bile haberinız olsun. lkincisine eelincc Onu da bo\le ugTaşa uğraşa çozeceğiz, ondan da haberıniz olsun. «Sanatın mıllıyeti olmaz, fakat mılletlenn sanatları \ardir» Bu da doğru Ima sorarım sıze" \rapça, Farsça sozcuklerın tamlamalann ıçıne sıkısıp kalmış, il kel dımbırtılarla calınan ol^urıluk rehavet fıskıran muzık mı' Yoksa şu va da bu batı muzıjı çalgüanna ozenen Dogu = Batıvı kendıne uvdurmaya çalışan kafa) ılkesıne gore yapılan Turk muzıçı mı sanattır" Sonra. bır Chopın bır Beethoven denince kımsenin aklına \merikan ya da ttalyan sanatı eelmez 4 y ı l 4 üncfi sınıfta ayıtı dersten ikmal olur mu? Hürriyet meydanı bitti de, sıra şimdi. Sultanahmet meydanına mı geldi? Adı mahfnı blr oknynetınıns yaziTor: «Hürrıyet MeydanınıntaallmS lum. Kısın bataklık ve çanmr, şımdı de toz dnman, her tarafı nmumı helâ, altı bitpazarı oldü avnı pazar yavas vsva» üstüne de salgın yapıvor. Kışın ayakkabılarımızın içi su doldn, yaıın da toz, kıitüphanedeki kıtapları, üniversıte araçları, her »eyi barap ediyor Reçiier gibi sarp vamaçlara tırmanarak, tehlikeli inıslerden vardımlasa inerek geçebilivoruz. Hâlipür melâli an latmakla bitmez, ve milyonlar «ıttı. Bn mevdan böyle dnrnr ken Snltanahmet me>danını kaz mak revâ mı? Snltanahmet mtr danı bueünün ihtivaeını kartıla vasak haldedır. Akıl Sjtretmek gıbı olmasın ama ınsaf ehline go ralım. Hangisj elzem?» iki yapı Üskiıdardan bir okuyucnmuı yazıyor: «Csküdar. Küçfik Otman Paşa Sokafının başındakl 16 nnmaralı evın eamlan harap olmu» ve dokfllmektedir. Bn ty, kısmen teneke kaplr ve maili inhidamdır. Yanındakl 12 nnma ralı ufak ev de boş olnp avnı vazivettedır. Bn evlerin 8nün» de çocuklar oynadıgı gibi, bnra sı halkın gelip geçtiği bir semt tir. Ba binaların birden bire yıkılması ve feci kazalara tebebıvet vermeıı tehlikeai raeydanda ıken simdıye kadar Bele dıyece hıç bir müdahalede bnİDnnlmamıs olmaıı »afiİMak bir »eydir. Can kaybına tebep olması mabtemel bir hâdiıenin vnkunnu önlemek makıadiyle durnma sutanlarınııda sayın lstanbnl Beledıyesi yetkililerlne dnvnrmanızı saygılanmla riea ederım » Lüzumlu Teleion'aı 0 zamanki Pars Belgrad'ta İzolâtör demirleri satın alınacaktır. DENİZCİLİK BANKAS1 T. A. O.'flin HALK HiZMETi BiÇKi KİIAPLARI OLDUREN SİR 141 Yaxan B Castuloa DOKTOROĞLU TURİSTİK OTOBÜSLERİ PULMAN DanlzcMıh Bankaaı T. A. O. C«n«l Mudurlujü ( Taklillar v» ;ikty*t t Her hafta muntazam olarak TKIESTE VENEDIK MUNIH ZURIH Seferlerıne başladı Izahat vc yer ayutmak ıçın Doktoroğlu Seyahat Burolarına muracaat edılmesı rıca olunur Harbıve Cumhunyet Cad No 153 Tel 48 62 67 Taksım Sıraselvıler No 2 Tel. 44 26 44 Sırkecı Doğu Iş Han No 22 Tel: 22 19 91 (îlâncıhk: 1245/7614) T«l«lon • 44 46 70 Calala (Basın 11605/7622) Wiedner neden Isıiçreye geçmekten sarfınazar etmış olabüırdı? Her halde Rudi'nin âkıbetı r<ıu muteessır etmiştı. Tadea da zaten bunu bovle bıuvordu. O akşam Hericourt la buluştuğu zaman onu sevdığini lisanı hal ıle anlatmış oldu. Herıcourt dehgıbi sevınıyordu O da bu kadını ne kadar seviyordu! Ona: Ve baska bir şey soylemeden yanından «Beni deli ediyorsunuz, dedi Sizi ne zaman kaçar gibi uzaklaşmıştı. Hericourt arkasuıdır sevıjorum » O vakit Tadea'nuı akh ba dan koşmak istiyordu, fakat Wiedner'i dusun şına gelir gıbı oldu ve Hericourt dan bıraz u dü. Demek Mizzi yanılmamıştı. Tadea onu aezaklaşarak: «Rıca ederim susun, dedı Bov vıyordu Bir gun gelecek ona malik olacakle konuşmayın » tı. (Arkası var) !••••••••••••••««• m İstanbulTelefon Başmüdüriüğiinden Teknisyen Alınacaktır Başroudurluğurauzde çalıştırılmak uzere, Sanat Enstıtüsünün Elektrık ve Radyo bolumu mezunu olanlardan yeterı kadar eleman alınacaktır Isteklılerın şartları oğrenmek üzere, Bujukpostahane ilrinci kattakı Personel Âmırlığme bızzat veya telefonla muracaatlan rıca olunur (Basın 12087/7594) TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. Genel Miidürlüğünden: Şirketfanizce ithal edılmek kaydiyle: 35 000 ton amonyum sfilfat veya muadill amonyum nltrat reya üre, 7000 ton Tripe güperfotfat veya muadıll Simple v*ya granule süperfoefat ve 15 000 ton potasyum sülfat sun'l gübreleri içın teklif alınacaktır. tgili firiDalarm Ankarada Genel Müdürlük Tieuet Servisi il« tstanbul Büromuzdan alacakları fartnamelere gör« hajarbyacakları teklifleri 21/7/1964 günü saat 17.30 a kadar kapalı ve mühürlü bir zarf içerisinde Genel Müdürlüğümüz Muhaberat Servisine venneleri ilftn olunur. (Basın 12171 A. 7337/7599) | 4O 5 ı f*mmuz 1925 tarihli Cumhurîyet'ten Adliye Vekili'niıt daki nutku Sadullah Be> Mahmut Esat Bey Beyo^lu C«ıddeı Kebırde (bugunku Istıklâl caddesı) «ÇekoSlovak Fszsn» nda tenzılâtlı bu>uk hkıdas>on Keten cocuk kostumlerı 2 hra, yunlu çocuk kostumlerı 4 Iıra; keten crkek kostumlerı 8 Iıra. yunlu erkek elbıse ve pardesulerı 12 şt r l>ıa Fennı surette hazırlanmıs vıkanmış ve suzulmus ga>et nefîs \e hri^ < Hesan Zevtınvağı» şışesı 60, kılosu 100 kuruştur Hastahktnn \en kalkanlara tavsıje olunur İİsÖ kılar 18 57 Kısa ılâıılar 19 00 Reklâmlar geçldl 20 00 Haber7 3 Açılıj Kı»a haberler O ler Günlük olaylar 20 30 Berayun havalan 7 45 Haflf müzlk ber şarkılar 21 00 Eşref Şeflfin 8 00 Haberler 815 Salon or »ohbetl 21 15 Şerıf Yüzbaşıoglu kestralan 830 Tatil aabahı melo orkestraaı 2140 Şarkılar 22 00 dllerl 9 00 Türkü ve «arkılar Reklâmlar geçldl 22 30 Radyo 9 20 Kısa haberler 9 30 Haflf promenat orkestrası 22 45 Hamüzik 9 45 Şanlı sayfalar 10 00 berler 22 55 Ara melodllert Türk müzlğı dlnleyıcl lsteklerl 23 00 Gece konserl 23J0 Çeşlt11 I 10 30 Hailf Batı mOzıgl dlnlevlcl müzlk 24 00 Ksa haberler Kalsteklen 1100 Pazar skeç.1 panış 11 30 Yaz rüzgârı 12 00 Slzln içln tSTABTJL İL R\DYOSÜ 12 30 Yurdun sesi kadmlar ko17 53 Açılış 13 00 Dansa çagrı rc«u 13 00 Haberler 13 10 Şar 18 30 Caz dünva"îindan l<100 kılar 13 30 Reklâmlar geçldl Melodıler ülkeslnde gezl 19 30 14 30 Dans müzigl 14 45 Türku Akşam müzlgı 20 00 Plâklar ler 15 00 Plâk dolabından arasınd^ 20 30 Hafıi müzlk 15 30 Ovun havaları \e şarkılar 21 00 Gece konserl 22 30 Çeşltll 16 00 Orke^tra rehberl 16 45 Tür müzlk 24 00 Kapanış kuler 17 00 Yaz ve spor 17 10 A N K A R A 4matorler =aatı 1" 57 Kısa llânlar 18 00 Ça\ saatl 13 10 Şar6 27 Açılıç R30 Günavdln sa I S1 AN B U L m Adlıj e Vekıb Mahmut Esat Be\, dun Bursa Beledıye binabır nutuk sojlemıj ve demıştır ki" « Inkılâbı ıdare edenlerın bır fıkrı vardı Hakikî halkcılığın butun mânası ve şumulu ıle ıfadesı lâzımdı. Tacı, ferdın fesınden alarak halka gıydırmek lâzımdı. Boyle oldu Cumhunyet Aân edıld' Bır >ara vardı \e bunun tedavısı gerekıvordu Inkılâp bu vazıfeyı de yaptı Âşarın ılgası, rejımın lâğvı; tevhıdı tednsat, tevhıdı mahakım bu e=erın mahsuludur Bunların yapılrnası lâzımdı ve v aoıldı » Ilân sav fasından: Sevrisefain'de veni serpuşlar Seyrısefaın (Denızvolları) Idarecı memuıları yenı serouş larını gı>meye baslamışlardır Bunlar, vapurlard=ıkı personel v zabıtanm serpuşlarına benzemekted r Uraam Mudur Sadullab Bey de a\nı alâmetı tajijan aynı serpu^u gı\me\e başlamıştır yın dlnleylcller 7.30 Tatll sabahının şarküan 8.00 Haberler 8 10 Hava durumu 8 15 Pazar nabahl içın muıtk 8 45 Şarkılardan blr demet 9.15 Kadın ve tatil 930 tstelderlnlz mlkrofonda 10 00 Ath kannca 1015 Isteglnıze göre 10 45 Blzl dlnler mlslnlz? 10 55 «Bır program yapalım» 1125 Pazar konseri 12 00 Kısa haberler 12 02 Dlskoteğlmlzden seçmeler 12 25 Küçük llanlar 12 30 Yurttan sesler pazar programı 13 00 Haberler 13 10 Hava durumu 13 15 Eyfelden müzik 13.40 Şarkılar 14 00 Erol Pekcan caz toplulugu 14 15 Reklâm progrrfmları 15 00 Cumhurbaşkanlıgı armonl muzlkası 15 25 Şarkılar 15 45 Dilek kutusu 16 45 Spor ve müzik 17 13 Kı*a haberler 17.15 Şarkılar 17 35 Hava Kuvtetlerl dans ve caz orkegtrası 17 50 I Şarkılar 18 10 Küçük llânlar ; 1815 Reklâm programlan 19 00 * Tarla dönüşü 19 25 Spor eayfatı j 193i Küçük konaer 20 00 Ha * berler 20 2J Hava durumu 20 30 Şarkılar 20 50 Uykudan once 20 55 Küçük ilânlar 2100 Kııa haberler 21 02 Klbns lçlnl 21 10 Dünyaya açlan pencere 2140 Şarkılar ve türküler 22 15 Müzik dünvası 22*5 Haberler 22 55 Sollstler. orkestralar ve me • lodller 24 00 Kapanış { • : 16 57 Açılış 17 00 Dans muzigi • 18 00 Senfnnlk konser 19 00 f Haftamn nilcti 14 15 Snn hafta. I lann getırdlğı 20 00 Senfonlk S kon«er 2100 Mozaylk 23 00 ; Kapanış Z ANKARA tL RADYOSD
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog