Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

5 Temmuz 1964 CTTMHURJYET üc D I S HABERLER Türkiye ve Pakistan emleketimiz İki gündenberi, mületlerarası münasebetlerde en fazla güvenebüeceğimiz dostumu lun dirayetli önderine ev sahipüği pazarın gon gunlerde, yıne aynı derecede Hollan büyük"bır başka mımar «Güne? J t a l va, ıtibaren jkapanı» adıB verdiğıi ibır e başkae «şey» . cat f u n d d e n m e muzake s l n l ^P«cak, buluşunu tanıtacakBugünkü goruşme sonunda Er ği tak'dırde gırismeyeceklerıni ^kidlerin hedefi olabilir. Fakat onun. , Roma. 4 <a.a., AP ve Radyo) [ Habeffi veren Fransız gazetesı, sayümakla bitmez siyasi, iktisadi, CleVCIIIl I Cumhurbaşkanı Antonıo Segni hard gazetecilere verdiği bir de soylemektedir. b u ısimlerin neler ıfade ettiğinı ameçte. bu ilk gorüşmede Fransız Hindi Çini'de duruma gelınce, g , coğrafi ve etnik dertleri bulunaa bu un sk 1 Oslo 4, (a.a. A.P. Radyo) Sovyet Şefi Kruçefin 19 günlük îskandinavya s e * Bajbakan Aido Moro Batı Alman meselelen ile Avrupa General De Gaulle Amerikanın Çiklarjıktan sonra. Fransız dilinin genç bir devleti, özlemini istikrara kavuşturduğunda herkes resmî ziyareti, bugün yayınlanan Moskova Oslo ortak bildirisi ile son bulmuştur. yu yeni bir hükumet kurmaya konusunun ele alındığını ve sami: politikasına uymayan bir yol ta uğraâığı lüzumsuz değişıkliklermi istişarelerde bulunulduğunu j kip etmektedir Buna karşılık den, harcı âlem eşyaya takılan yemüttefîktir. Ancak Eyüp Ham ikti Kruçef daha önce Danimarka ve îsveçi ziyaret etmişti. Kruçef, Sovyet bandıralı çağırmıştır. bildırmiş. görüşmeyi «ciddı. memdara getiren 1958 beyaz ihtiiâiden j m k s «Başkira> ile Leningrada müteveccihen Oslo'dan aynlmıştır. Moro tekrar komünizme muha nunluk verici ve elbirliğiyle bir Erhard. Amerikan polıtikasının nı jjıenı adlardan şikâyet ediyor. l c u g e m i s i J B ö TÖazarın dedıgıne göre Işık topu , , . . lif, NATO ile Avrupa Ortak Pa çozüm yolu bulmak ısteğinın sodesteklenmesını istemektedir. Hf, NATO ile Avrupa Ortak sonradır in, gerı kalmış, fakat bu j ^ NATO konusunda ıkı memleket v e l ş l k mitralyözü. bir bınanın içıyük Pakistan milleti oturmaya ve Kruçefin, Norveçi NATO'dan ayııarak taraJsızlıga sevket , 2 a n n a s a d l k y e n i b i r M e r k e z nucu» olarak nitelemiştir. arasında uzun zamandanberı ihti n u dışansından tavanına yahut gözle görülür bir kalkınma yoluna mek çabasıbir basın toplantısmda özetliyen Norveç Başbakaıu | Sol Koalisyon Kabinesı kurmaya General De Gaulle rie şöyle de lâf mevcuttur. Fransa NATO çer d u v a r l a r l n a a ç l ! a n d e liklerle a y girmeye başlamıştır. Bir başka deziyaretini neticesiz kalmıstır. Sovyet Başbakanınm 5 günlük çalışacağını söylemistir. miştir: yişle, Eyüp Han rejimi, Pakistarun çevesi ıçınde Amenka ,1e olan( . W e minın adı ıtni*. Gerhardden, şunları söylemistir: Hristiyan Demokrat Başbakan « Bu gorusmede gerek bızı, bagların gevşetılmesını ıstemekhayati kalkınma hamlplerine bir lcat e d l l e n « Batı ittifakı işbirliğinde bize ' geçen hafta istifa etmişti. gerekse dünyayı yakından ılgilen tedir Erhard ise, Amerika ve A*> ^ hareket noktası, bir temel te?ktl «tekı »stemın bir başka turlu. duşen rolü oynamaya devam ede29 haziranda çöken eski Merkez diren meseleleri ele aldık. Bu etmiştir. ma a beiırtılen bı dırıdc. Sol hükumetin bütün üyeleri (Hı toplantılar sonucunda. gittikçe rupa' .avunmasının entegr.syonu s u , ceğiz. Bunun memleketimiz ve Bay fikrini desteklemektedir. | Türkiye ile Pakistan arasındaki tının menfaatine uygun olduğu gö bunun için de tecavüı ve kuvvet ristiyan Demokratları, Marksçı daha çok birleşmiş bir Avrupa din ortaklığına da dayanan sımDe Gaulle bugün ögleden sonra Fransız yazarı, bu haberi verdikgösterilerıne son verilmesı diğer Sosyalistler, Demokratik Sosyai meydana çıkacaktır.» sıkı bağlar, sadece günün şartlarırüşünü muhafaza etmekteyız. Tahalen Hıristiyan Demokrat P^rti ten sonra bazı fikirler ileri »ürünın icabı ve snn'i değüdir. Köklü, biatiyle NATO'yu mütecaviz siya ülkelerin ıçişlerıne karışılmaması listler ve Cumhuriyetçiler) Mo öte yandan, her iki memleket Başkanı olan Dr. Adenauer'ı Millyor. Artık, diyor. bundan sonra, ve Birleşmış Milletler yasası al ro'nun idaresi altında yeni bir ko Dışişlen. Savunma, Maliye, îktiiçten ve tarihle yaşıttır. Türkler setler güden bir teşekkül olarak ü Meclisteki bürogunda ziyaret!bir kapıya, eskiden olduğu gibi hâlâ kapı deyip geçecek miyiı? Öyls Orta Asyadan Batıya göç ederlerdeğil, dünya barışım' sağlamlaştı tında ülkelerin toprak bütünlüğü alisyonun tekrar denenmesini is sat, îktisadi îşbirliğı. Eğitim, Ta etmiştir. nm. Istihbarat Bakanları da ay j F r a n S B Cumhurbaşkanı, ken, bir kıstnı da egzotik Himalabir ittifak olarak görmekte ne şaypgösterilmesi gerektiji bil temi^lerdır. Millîlya, pencerenin adı top, mitralyöz, ayn toplantılar yapmaktadır ı M e c i i s e gelişinde, giri? «Hapse girmeyi, zenciyaları ünlü Hayber geçidinden aşadirilmiştir Rusya ve Norveçin Bir Öte yandan Komünistler bugün kapısıjkapan olduktan «onra kapı, hâll g yız.» rak Hint Pakistan yarımadasına Bugün geç yakitve yarın. j ö n ü n d e birikmiş kalabalık sgyıda kapılığını muhafaza edemez etmelere hizmete tercih Kruçef, lskand.nav memleketle j l e ? m I , ' Milletlerin milletleraras, Roma'mn merkezinde büyük bir lar m e 5 e l e l e r l ç o z e n v e barl Bakanlar hep birlikte iki toplantı , o l m a y a n h a l k tarafından tezahüyerleşmiştir. Bugün milyonlarca Pa •nnı ziyareti sırasında vaptıgı ko* ' koru mıhng yapmış ve hükumet buhederim» melidir de. kistanlının damarlannda Türk karatla karşılanmıştır. Bu sırada Kapının adı, meselâ «ziyaretçi nuşmalarda, Norveçle Danimarka > u an t e k t e ? k i l â t "Iduğunu da ka ranına son venlmes. için bir yapacaklardır. Wa.shington, 4 (a.a. Radyo) b u l nı dolaşmaktadır. Şimdi PakistanHalk Cephesi» kabinesi kvıvvetli aspiratörü» olabilır. Evlerde bir «t.klenn. beürtmektedirler. «•'" " » • " • kurulma Fransa ile Batı Almanya arasın Millt Meclis civarında nın NATO'dan aynlmalar, ve talıların vatanı olan topraklar, dokuz| Dün yürürlüğe giren ve A sını istemişlerdir. üç ana mesele için henüz bir çögüvenlik tedbirleri alınmıçtrr. * rafsız bir Kuzey Bolgesı dahılinde . Arastırma ve işbirligi sokak kapısı, bir de servıs kapısı merikada özellikle umumî asır uygarhk getiren ve benimsetGörüşmeden sonra bir demeç Sayıları 30.000 civarında tahmin züm yolu bulunamamıştır. Bu yerlerde ırk ayınmına son ver tsveç ve Finlândyaya katılmaları ] Rusya ve Norveç tanm. orman tiren Türk hükümdarlar tarafından meseleler. Avrupa Ortak Pazarı veren Adenauer. «General De bulunduğuns göre, bu ikinci kapımeyi öngören Medenî Haklar nın yerınde bır hareket olacağını ' balıkçıhk. kultür ve bilim ve tek edilen nümayişçiler ıKomünistler nın geleceği. durum v NATO Gaulle ile yapmış olduğrjm çok ya pekâlâ «Esnaf kapanı» adı veidare edümiştir. Pakistanlılann koalınmah» e diye bağırKanunununun tatbikatı, ilk 24 ifade etmıştır. j n i k alanrfa karşılıklı araştırma ve nuştuklan Urdu ve Bengal dilleri, çerçevesi içinde Amerika ile mü hareketli görü«mede milİAtlerara rilebilir. saatte bazı enteresan olaylabirliŞi yapacaklardır Türkçe kelimelerle doludur. Panasebetlerdir. Hayatın bir gerçegi • sı siyasî durum üzerinde tam bir Merdiven, eski adını kaybetmeli, ra yol açmıştır. Bildiride, Norveç Hukümetınin, T Komumst Part,SI şef, Palmıroj D i p l o m a t i k ç e V reler, ki.stanlılar daha bir devlet kuramaDe Gaul görüş birliğine vardık» demiştir. gördüğü işe lâyık, vüksek bir isira Gerhardsen. Sovvetlerın şımdı, oaliaUİ , Bakan 13 yaşında Gene Young adan, Osmanlı İmparatorluğuna, d bundan hıssettirmemekle beraber. Norveç topraklarna niıkleer silSh olmasını nümayişçilerin Sen Janle'ün, Fransa ile Batı Almanya Adenauer sonbahard'a. ekım almalı, itibarı artmalı, mesell istediklerı de dında bir zenci çocugu bugün, zellikle modern Türkiyeye gunır ve Norveçle Danımarkanın NATO üI ! a r ver)estirmedi6ı. verle?tirmek kilisesı meydanında yapılan mi nın Avrupa siyasi birliğinın çe ayının 15 inden sonra veya kasım «Yükseltici» falan gibı bir şey olMlssouri eyaletinde Jackson'sevgi hisleriyle bakmışlardır. Atakirdeğinı teşkıl etmelerinı istedı ayı başında General De Gaulle'ün cnahdır. yeliklerını «hayatın bır gerçeğı. i tasavvurunda olmadıSı ve Sovyet tingde hazır bulunmuştur. daki MUehlebach otelinin betürk, Pakistanlılara bağımsızlık mu ğini belırtmektedırler. Bundan ziyaretini iade etmeği düyündü Arkadan, «ır» ev eşyasına geleyazlara ait berber salonuna , olarak kabul etmekte olduklannı 'î delegaşvonunun bu tutumıı «Ku Komünistlerin giriştikleri bu bir buçuk yıl once Fransız Batı fünü e v cadelesinde ilham kaynağı olmuşaçıklamış ve bu akşam cektir. söylemiştir. Avrupada hanşın takviyesi ba<=kıya rağmen. bir Hıristiyan giderek saçlarını kestirmiştir tur. Atatürkün resimleri bugün bin• öte yandan Sovyet Norveç or j ç ı n o n e m l i b ir vardım» «aydığı Demokrat olan Devlet Başkanının Alman işbirliği antlaşmasını im Başbakanhkta verilecek yemek Aynaya «Güzeller sırdaşı» adı n« Gene Young bu otelin berber lerce Pakistanlımn evini. dükkânını, zalıyan eski Başbakan Konrad sırasmda Fransa Cumhurbaşkanı k a d a r y a k l î l r d e gi] m i ? Roltuklasalonunda saçlarını kesttren I tak bildirisınde mületlerarası alan. ifade d iedilmistir bır halk cephesi hükumeti kur Adenauer de, bu konuda De Ga ile bu seyahat plânı otelini veya lokantasını süslemekhakkında da gerginligin gittikçe azalmasın B İ I r i d e Norveçin NATO iiyeli ' m a v a yanasacaftına ihtVmâî veril ulle ile mutabıktı. ilk zencidir. Gene saçlarını tedir. Bir çok annebaba, eocuklarıFakat Prof.j tekrar görüşeeeklerini belirtmi» ra «Sohbet rahatlığı» adını layık bulmaz mısınızT kestirirken salonda gazetecıdan duyulan memnuniyet belirtil smden bahüedılmemıştir. memektedir. na Mustafa Remal. hattâ İnönü aErhard. eğer bir Avrupa siyasî'tir. Vazıda. bu listeyi daha uzatmak ler, fotoğrafçılar ve ırk eşitmektedir. Milletlerarası meseleler dını koymaktadırlar. mümkün, ama henüz sıra gelmedi ligi kongresı üyeleri de hazır bakımından, Kruçefin Danimarka İşte Pakistanın halihazırdaki baş \«ı bulunmuşlardır. | diye bitiyor. feyahatinden sonra yayınlanan meselenıiz Kıbrıs buhranında Türi Galiba Birleşmiş Milletlerin bir Georgia eyaletinde Atlanta'Sovyet • Danımarka bildirisinın kiyeyi «kayıtsız şartsız» desteklediioturumunda, yahut ona benzer bir da da beyazlara mahsus bir bir kopyası olan Sovyet • Norveç ğini açılkıyan yegâne ülke olması, lokantanın sahibi. dün tabanbaşka toplantıda, Fransızca olarak bildirisine iki hükumet arasında yukanda kısaca izaha çalıştıgımız cayla ve ellerinde kalın sopa \ cereyan eden bir müzakere sıramilletlerarası gerginligi azaltmak tarihi, kültürel ve mânevi yakınlılar bulunan yirmi kadar müş sında, Fransız dilinin uğradığı Iniçin bir anlaşma yapıldıgı da ekğın tabiî bir neticesidir. terisinin de yardımiyle, dükgilizce kelimeler istilasmdan yaka lenmiştir. Pakistan Ue ilgill iki gerçek. Tür= ÇEŞME IZMIR kânın önüne arabalannı park silken bir delege. Fransızcanın >on Modern askerî teknik ile nükleer kiye bakımmdan dikkat çekicidir. eden üç zenciyl kovalamıştır. zamanlarda bu yüzden büründüğü silâhların, ayrı «istemleri olsn ülF E R İ D II N K O R A Y idaresinde hizmetinizde Pakistan, Kıbrıs buhranında teziIrk ayırımı aleyhtarlannın acaipliği anlamak için, ortaya çımizi teştdl eden «taksim» neticesindükkânına girmeye teşebbüs kan karma kanşık dile «Anglo • ŞAHANE MANZARA TEMİZ de dünya ailesine kanşmıştır. Inedeceklerini önceden haber aSaksofon» adını yakııtırmıştı. frilizler 1947 de Hint Pakistan yaSERVİS MÜKEMMEL KONFOR lan lokanta sahibi. durumu Türkçemizin senelarden beri barımadasını gözden çıkarmaya mecbasına haber vermiş fakat. po HER AKŞAM muhtesem Müzik bur kaldıklan zaman, MüslümanUşma gelmekte olan değijiklik badllisleri çağırmamıştır. DükkânRezervasyon: Telefon: 39 ÇEŞME ra ayn, Hindulara ayn bağunsızlık resi beni, Fransız gazetesinin dorı. zencilere hizmet etmektenvennislerdi. Orada bahis konusu okundugu bu konuya pek âşina çıs» hapse girmeyi tercih edelan, dinler arasındaki şiddetli ge(Cumhuriyet 7801) kardığı için, üzerinde durmaktan •p*ini söylemiştir. çimsizliktl. Kıbnstaki ise. milliyetkendimi alamadrm. New York, 4 <AP. Radyo) ler arasındaki husumettir. Fransızların, dillerine laldıran Kübanm Komünist diktaörü F1İngilizler «taksim» usulünü, 1923 tngilizce tabirlerden şikayetleri del Castronun kız kardeşi Juade İrlanda adasında da, bu sefer pek eskidir. Biîim Arapça ve Farv na'nın Adadan kaçmadan evve! de milliyetler arasındaki husumete ça kelimelerden «ikayetimiz neyse, 4 yıl süre ile Amerika tstihbarati istinaden uygutamışlardır. Neticede onların tngilizce kelimelerden fiVVashington, 4 (AP) AmeriHan Teşkilâtına favdalı bilgiler »ktarj Adanın güneyinde nağımsız irlanda askerlerinin savaşırken giydikleri dıSı bildınlmistir. kâyetleri de o Ne var ki, onlar ne , kurulmuş, kuzeyi de tngiliz toprağı uniformaların otomatikman arazı «New York Tımes» ve «Heraldl istediklerini biliyorlar. Ingilizcenin kalmakta devam etmiştir. istilâsından kurtulacak olurlarsa, nin rengıne uymaları için çalışma Tribune» gazeteleri bu konuda | GörülüTor ki tarih, İngilizlerin lar yapılmaktadır. birbirine benzer VVashington mahj yine halis muhlis Fransızcalariyle «kabili tatbik» olmadığı gerekçesîybaş başa kılacaklar. Bu konuda bir süreden beri ya reçli haberler yayınlamışlardır. le inatla reddedegeldikleri «taksim» «Times» e göre. Küba BaşbakaBize gelince. derdimlz barnbaşin, bizzat kendileri tarafından ya pılan denemelerden henüz katl bir nını en geç kız kardeşi olan Juka. Arapçayı ve Farsçayı gınır dıjı sonuç alınmış olmamakla beraber, ratılan emsalleriyle doludur. ana 1960 da Kübada. Castro aleyhettikten sonra onlann yerlerini alIkinci husus da, Pakistanın bu günün birinde bu tasavvurun ger tarı gizli mukavemet hareketi ile makta olan daha acayip bir başka günkü dış politikasıdır. Pakistan, çekleşeceği ümit edilmektedir temaslar kurmuş, aynı yılın ortadille karşı karşıya kalaeagız ki Esas itibariyle uzmanlar, arazi lanna doğru birçok Amerikan IsAmerika ve İngilterenin «Kızıl Çin asıl kötüsü bu. telhikesine karşı» düşmanı tarafsız ye göre renk değiştiren bukale tihbarat Teşkilâtı ajanı ile tanışHindistana süâh yıgmaya baştama munlan taklidp çahşmaktadırlar. mıştır. Arapça kelimeleri alıp, Arabm sını, Batı blokuna karşı geleneksel Bunun için ışığa göre degişen özel bile mânasın, anlıyamadıgı, Far«Juana geçen ay Kübadan kaçsadakatine bir ihanet saymış ve boyalar ve kumaşlar kullanmakta mıştır. ça kelimeleri alıp tranlmın bile dehşetll blr iğbirar göstermiştir. dır. Amerika 1961 de Küba ile mütamvamıyacaSı, bütün malzemesi, Pakistan şimdi Batı bloku içinde kestikten sonra, bütün harcı bizden, bize g5re yapı Bu suretle asker ormanda iken nasebetlerini bağımsız bir politika izlemekte vç üniforması yesi', dagda iken hâki. «Times» e göre, Juana Amerika Bellibaşlı smni teşebbüslerin hemen hepsinc kaideleriyle. özbeöz Türkçe kelidünya basınınıı. tâbiriyle «Pekinle meler yapmışken, bunlan atıp yer kredi nererek rfeslek olan Tür/ıiı/e İŞ Bankası. buzluk sahalarda savaşırken he Merkezi tstihbarat Servisi menflörtieşmektedir». Hattâ tarafsızlılerine kimsenin tanımadıgı vapmavaz, çölde ise kum rengini alarak suplarına favdalı «bilgi kırıntılaayncn, nternlekeliınizin kalkınmasına ı/aratiı miifıim ğa doğru süratle kaymaktadır. rı» vermiş. Bir çok Kübalıyı cık sözler kovmagı ben, öı evISrlıtır. Eğer Türkiye. müttefikleri taraCastro'nun gizli polisinden kurtaryatınmlar da ı/apmıştır. İŞ liaııkasınm tam.inıına nı inkâr edip göçebe bir kabilenin, fından Kıbns buhranında mfllî men mış ve birçoklarına. memleketten ne idüğü belirsiz piçinl evlatlık alveı/a sermaı/esinin hir kt.smına safıip olrluyıı ımicssese/prden faatlerine ve haysiyetine aykın dü Kahire Sanayi fuarında kaçmalarına yardım etmiştir. maga benzetiyorum. şecek bir çözüm şeklinin benimsen • Herald Turbine» gazetesine göbazılan: Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrfkası, Çayırova Nerdiban'ı merdiven, Hefte'yi diğuıi görürse, tutacağı yol Pakis Mısır yapısı uçak ve re, bu tarzda yardım ettiği insanCam Fabrikası, İpekiş Mensucat Fabrikası, Uludağ hafta. Çarçüpe'yl çerçeve, Pençtanınkinden farklı obnıyacaktır. ların sayısı en az 200 dür. füzeler sergileniyor şembih'i perşembe şekline sokup, Sanatoryomu, Kirazlıyayla Dintenme Evi, Vita ve Sana Pakistan Ue Türkiye arasında ç6kılığı kıyafetiyle, biçimi ve âhenzülmemiş bir mesele veya ihtilâf Kahire, 4 (a.a.) Başkan Nâsır, 1,215,140 dolar tazminat Yağları Fabrikası, Türkiye Çimento Sanayii, Rabak giyle yüzde yüz Türkçe!eştirme8e konusu yoktur. Oolayısiyle Ankara bugün Kahirede, ikinci sanayi fu1 Elektrolitik Baktr Mamulleri, Türkiye Petrc'ler elverişli kıvrak ve gevrek. her tada cereyan etmekte olan Türk Pa arını açmıştır. Fuarda, Birleşik A Morristown (Amerika), 4 (AP) rafa eğilip bükülebilir bir uvsal kistan görüşmelerinin mahiyeti, hiç rap Cumhuriyetinin son sanayi ma Bır mahkeme ııirı heyetı. lıseTürkiye Şeker Fabrıkaları, General ElektriU deyken jimnastik dersinde sakatdilitniz varken ve bu işler biz farbir zanıan pazarlık ve uzlaşma de muleri sergilenmektedir. Ampul Fabrikası, Türk Pirelli Lâstikleri, lanan Stanley Miller adlı bir genkına bile varmadan kendi kendins ğildir. Elele olan iki milletin, araFuarda aynca, Birleşik Arap ce 1.215.140 dolar tazminat verillarındaki sıkı ve samimi işbirliğini Ereğli Demir ve Çelik Fabrikatarı, Anadolu olup dururken. zorlama voluyla kararlastırmıştır. Dâva nasıl daha verimli bir hale sokabi Cumhuriyetinde imal edilen süper. mesini kelime icadına aklım ermivor ve Ankara Sigorta Şirketleri, Milli Reasürans. Chatham tlçesı Eâitim Kurulu ve leceklerinin araştınlmasıdır. Eyüp sonik avcı uçağı ile «El Kahire» tğneye diken, dikene bayan. kazJoseph C Cloidt adlı bir iimnasDestek Reasürans, Türkiye Sınai Kalkınma Hanın ziyaretinin bahse konn ama adlı jet eğitimi uçağı ve yerdeki maya kazan, kazana knan der eitik öğretmeni aleyhine neticelenca hizmet edeceğinden şüphemiz i hedeflere karşı kullanılan «El Ka mistir. Bankası, Sınai Yatırım ve Kredi Bankası, bi bir znrlama • hır» ve «El Zafer» füzeleri teşhir yoktur. Hamdl VAROÖLD Stanley Miller 1962 yılında jimAmerikan Türk Dış Ticaret Bankası... Kayhan SAGLAMER edilmektedir. nastikhanede bir engeli aşıp takFuar iki ay devam edecektir. la atarken boynu kırılmış ve bu sakathğın tesiri ile felç olmuştur. Yılan dansı ve öğrenci Kollannı kısmen kullanabilmekFelâket fonu Sv. Kur. Alb. Zlya tedir. nümayişi Blrleşmi» MiUetler (NewYork) Doyran kzı Tokyo, 4 (BJI) Aşırı solcu| 4 ( A P ) 5 m e m ı e k e t i n temsilciTÜLtN DOYRAN bir derneğin üyesı bulunan 700; i e l i G e n e l Kurulun tabiat felâALTIN FÎYATLAR1 11 e öğrenci, bugün Japon parlâmen k e t ı e rine uğrayan memleketlere 7 1M4 Mu. Ortgm. tosu önünde 500 polisle çatışmış yardım için bir B.M. Fonu kurul91309140 Cumhurlvpt HATAT KORTUN tır. Polis 5 kişiyi tevkif etmiştir. masını ve bu konunun iktisadi ve 1370013750 Reşat Nlşanlandılar Sosyal Konsey tarafından incelen995010000 Hamli Öğrencilerin gösterisine sebep, mesini istemişlerdlr. 91009150 ™ya Ordılev) 4 7 19f..i Azlz gıdişgelişi aksattığı için bundan 93009400 boyle «yılan dansı» nın resmî da^ Teklif. Cezayir, Şili, Irak, Ja Fransız 24 Ayar külçe 13461348 ireler önünde yapılmasmın yasak maika ve TrinidatTobago taraCumhuriyet 7*35 lanmak istenmesidir. 'fından yapılmıştır. M Kruçefin aYrılmasından sonra Norveç Başbaka"Baiı ittifakı işbirliğinde bize düşen rolü oy Sovyet şeiinin 19 günlfik îskandinavya gezisi bitti Oslo Moskova ortak bildirisi yayınlandı ParisBonn işbirliği İtaîyan Hükümetini gene Moro huracah Başkan, Fransa Batı Almanya görüşmeleri sonucunda Komünistler yeni hükümete ahnmalan ve Togliatti'nin Bakan yapıhnası için miting düzenlediler gittikçe daha çok birleşmiş bir Avrupanın meydana * v De Gaulle Erhard göriiş s aynhklan giderilemiyor m a r Fransada Isvıçre ı ~ ' . . , , . etmKtı. Sonra b:r de «Işık mıtraly 8 z v a 5'> a n b i r b u y ü k m i " I ş ' ^ t o p U l k d ı y / b l r «ey .ICV yaptl asıllı ve galiba şımdi Fransız • Batı Alman işbirliği ant bırlığı kurulacaksa. ortak Bonn. 4 (33., AP ve Radyo) laşması çerçevesinde dün Bonn'a diğer dört üyesini. vani Belçıka, Lüksenburg ve gelen Başkan De Gaulle ile Basjdanın da başlangıçtan bakan Erhard arasındakı goruş,buna katılması hususunda çıkacaçını soyledı £ Medeni Hahîar Kanunu tatbihatı Çeşme'nin Boyalıh Xoyu'nSa NOTELRESTORAN 6AZIN0KAFETARYA i Çastro'nun hemşiresi 4 yıldır Amerikalılara yardım ediyormus MOTES'de Bukalemun askerier MİLLİ DESTEKLENMESİ TÜRKİYE İŞ BANKASI paramzın... istikbalinizin emniyeüdir | MEVLİT Alle büyüSümüı ve annemlz. merhum aıiz ruhuna ıthaf edılmek üzert7 Temmu» 1964 ealı günU Iklnd' namazını mütaakjp, Bo«tancı Camll Şerlflnde Hatmi Şprl* VF Mevllt kıraat edllecpğlndpn akraba ve dofiiarımızın teşriflPri rica olunur Tatarağası ve Bulak aileleri l ÇOK ACI KAYIP Eski idare reislerinden merhum Lutfi Barutçu ve merhume Safiye Barutçu'nun sevgili oğlu, Ulviye Barutçunun çok sevgili eşi, Lâtife, Lutfi, Samiye, Saime, Hüsamettin: Nizamettin'in biricik ^evjili babaları; Dr. Kemal Aktan'ın sevgili kaympederi; m»TT.if?<etimizin ve Tarsus'uı tanmmış iş adamı; mümtaz ve bulunmaz insan Bedriye Tatarağası'run , 1 M Herlş: 4655 7W4 ,„...,, * Fabrikatör HAYRETTİN BARUTÇU 30/6/1964 Salı günü Ankara yoluhda geçirdiği feci rrafik kaıasmda vefat eylemiştir. Cenazesi Tarsusa getirilerek 2/7/1964 Perşembe jrünü ebedl Istirahatgâhın? tevdl edilmistir. Mevlâ rahmet eyleye. KABISI, EVLÂTLARI. DAMAD! Cumhuriiet 7633 Faal 54737593 DO K TO R !:: I I1 • ( Tarık Z« Kırbakan Hastalıklan IVIütelıa<i«ım Istıklâl Caa farmdkKuoı No 01) 1>| »4 ıo 73 Derı. Saç ve Zührevı 1 I I ı KAYIP Capa Kız ö*r^tmpn Oku. lundan aldısrım dlpMmamı k^yb»itlm. Yenıslnt alacagımdan e^kıMnin hükmü yoktur. Leman Dîrlcan Cumhurtyet . 7fi36 KAYIP 138 131 numaralı pasaportumu kaybettlm Yenlslni çıkartaca| Sıro İçin eskislnin hükmü yottur. Mustafa Rasim Gür»«l Cumhurtyet 7fi3î
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog