Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

OLMÎIUKİYET 5 Temmuz 19fi4 PİİÖİİİ . • • • • : • • . • • »• • • • •• • •• • • .: • a.:<,yxs.%. • < 1 D Ü Ş Ü N C E L E R Belki asıl meselemiz «Eylem» dergisinln son sayısında Prof. N'iyazi Berkes'in nefis bir makalesini okndum. Türkiyenin dâvalarını kavrıyabilmek Için altında bulundugumuz düşunce tavanını zorlamak gerek . Ba tavan öjlesıne basık kı, nefessizlikten boğulacak bale gelmişiz. Onu, yükseltmek ıçın çalısmak, ilk is. Bovleee genis bir solnk alabilince ciğerler, damardaki kan yeni blr solnnnm hızına kavnşacak. Barada makalenin tümünden göz açacak degilim. Ona oknmak lâzırn. Ancak makalenin sonundaki bir parçayı almakla yetlnivorum. Diyor kı Berkes : «Okumuşun enlaması gereken şey şudur • Gerıcıhk dıye blr şey yoktur, genlik olmadıkça Bunu ailamadıkç» ılencı ıle gtricı arasında, halk açısından, buyuk bir fark yoktur Bunu anlamadıkça, gerıcılıkle ba$arılı bır sava>= vapılamâz. Modern bir toplumda, ılerıcı balkın yanını tutmadıkça ne Sartre para eder, n» de Brecht » Bir tesadufle gene bn av çıkan «Yeni l fuklar» dergısınde Sartre, kendi aStznle Berkes'in yokarıdaki sözlerinc hak verraektedir. Diyor kl : »Aç bir dunyad» edebıystın i?ı nedır' Kımden yana olacak? Ahlâk gıbi edebıyatın da evren«el olması gerekir Eğer varar herkese seslenmek ve herkesç* okunmak ıstıyorsa, çoğunluğun vanında, açlıktan olen mılyarjardan yana olmalıdır Bunu yapmadıkça mutlu bır azınlık hızmetındedır ve onun gıbl somurücudur. Dunya okurltrına ultşmanın ıkı yolu vardır : Bu yollardan biri sosyalnt vazarların yaptığı gıbi, htlkı egitmek ıçın blr sure edebiyattan vazçeçmektır. (.. ) Yaıardsn Ittedığlm. gerçeğı ve nrtadskı temp] «orunları btlmesidır Dünytnın açlığı, •tom tchlikesı, ınsanın ın=arlıktan çıkması. nasıl oluyor da butün edebıyatımıza renşım vermıvor, saşıvorum » Kısacası Sartre, vazarların ve avdınlann, halkın, inaanlıfrın yanını tntmadıkca «bes para etmedıgini» kendi dilivle açıklarnıs. «Olumsuı edebiyatı» mahkum edlyor Fransır düşünurU Tukarıdaki aktarmaları. snnun için vanvana kovdnm : Meselenin Fransadan, Paristen, Parisin en süıme ortamından gSrünüsü de azeelismis bir ülkenin 1leri ffkirii avdıniarının e'6rflşü yanına gelıp oturuvor. Ba, çelisigtizel bir is degildir. Dttsünen kafalars viiklenen ödev. istikametini giin geçtikçe daha da keginlikle göstemor. Koca Sartre kalkıp, açıkça kendi kendisini rtnık sandalyesine otnrtnr ve kendi kendisini snçlavacak kadar llerl giderse, bizim vazarlarımıı ne diisünmeli? Bn düşıincenin getireceği tartışmavı ve karsıt fikirleri şiradiden bilerek ve tahmin ederek, Türkiye için çok aktüel olan ba konuya ayırdım bugünkü fıkramı Ben kendi hesabım» Niyazi Berkes'in son cümlesine katılıyorum : tlerici, halkın >anını tntmadıkça, ne Sartre para eder, ne de Brecht Şimdi bazılarımız çıkıp : Ama halkın yanını tutmayan vazarlar ilerlcl layılır raı? diyebilir. Dogrndnr. Fakat Türkiyede savılıyor. Çfinkfi Batı düsüncesinl çok ters tarafından yonırolıyanlar da var Türkiyede .. Onlar da Batılılasma Utiyorlar, onlar da ilerici görünüyorlar. Batının gericisi Türkiyede İlerici rolüne pekfilâ çıkabiliyor. Bizim belki asıl bOyük meselemiz de burada zaten . v::>:S;:v:::.::..:.;•••••>:•.•«».•>..£:•••>:•.:•: BOSFOK fstanbul Ankara İzmlr Milnih 48. 51. 51, 12. 58.71. 12.86.6° 32. 533 59. 32. 97 m Cumhunyet "602 Giimrük ve Tekel Bakanlığı Müfettiş Muavinliği Müsabaka İmtihanı 1 Açık bulunan (500) lıra maaslı Mufettil Muavihlıkleri için 17/8/1964 tarihınde müsabaka imtihanı yapılacaktır. 2 lmtlhana, Memurin Kanununun 4 üncu maddesındeki vasıflara haiz olan ve 30 yaşını geçmemiş bulunan askerliğini yapmış veya tecıl ettırmış, Hukuk, Iktısat ve Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ticari ve Iktısadı llımler Akademiıi, Orta Doğu Teknık Üniversitesi, Idari îlimler Fakültesi ve bunlara muadıl yabancı okul mezunları girebilırler. 3 Müfettiş muavınhğıne alınacak olanlar «tajlanm mütaakıp Müfettişliğe tayin olunduktan «onra tetkik için yabancı memleketlere gbnderileceklerdır 4 Imtihana girebılmek için verümesi gereklı olan belgeler1* imtıhan konuları hakkında lüzumlu belgeleri veren izahh not. Ankara'da Bakanhkta Teftış Kurulundan îstanbul'da Galatadakl Bakanllk Mufettışliginden ve tzmır'de tzmır Gumrükleri Başmüdürlüğünden temın edilebilir. 5 Istenilen evrakın en son 31/7/1964 Cuma akşamma kadar Ankara'da Teftış Kurulu Başkanlığına gönderilmesi gerekir. (Basın: 11919 A. 7053/7631) le sınırlı ıdı Yoksa Osmaniı a\dın!annın. batı yı batı yapan. ılhamını ronesanstan ve ınsan kışıhğının kutsalhğından alan temel gurabileceğı hesaplanmıştı. duşunce ve ıtıkat sıstemını olduFakat geçen sonbahardanben ge ğu gıbi kavrayabildıklartnl hıç çirılen seçım sonuçlan, yukarda zannetmıvoruz isaret ettıgimiz faydaların gele Işte Osmaniı aydınlarının, Oscektekı devamı konusunda tered maniı devlet ve sosyal yapısında düde yer verecek bır nitelık taşı «Batilılaşman adını verdlgimıı bl maktadır Hıç şuphesız çağdaş duşunce ı e çımsel karakterdekı lslâhat hafeketleri, bu davranışların toplumun vaşama slstemine inanan aydınla dokusunda urımızın en buyuk politik endıse v« IslamıkTaokratik korkusunu, geçmış devirlerın kalnn jandırdıgı vajgın ve sert muhaletipi ilkel cemaat kavgalarının sl fet, bugun siyaâl kavgalanmızda yasl part) çekişmeleri halinde yur on plânda gelen İlerlcl gerlci çatışmasının teonk ve fılli menşeıdumuzda devamını mUmkUn kıla nı teşkıl etier bilecek şartların yaratılması thtı malı teşkıl eder Tanzlmattan çöküş yıllarına Kadar olan süre tçlndekl siyasl ku Insan kışılığının, onun vazgeçıl mıhverlestn ana mez hurnvetle r ının, ekonomık ve tuplasmalarda sozünu ettığımız sosyal rmıtlulugunun en buyuk te tema. yukardE ııyenılenmeeskıyı oldugu gıbi kominatı olan demokratık sistemde siyasi olusların ve çalkalanmaların ruma» çatışmasının raman saman sadece duygusal çerçevede kalan sertlesen tezahUrlerlnden bat<a factıon=hızıpleşmelerıne katiyen bir şey dejildır Bu çatışmanın özü. çağımızın cevaz verilemez Ve zaten, modern anlamdatcl getırdigl diger baska faktörlerin çok cılız etklsl bir tarafa bırtkı'ır partıler yerıne ilkel temellere o sa, hemen hemen aynı bıçım 'ıe turtulmuş «fırka» zıhnıyetınm nâ Iktisatlllar bugun Taşükta g a n l a n nezdmde, bır merkez ve kım olduğu bır duzeni de devam sloganlar altında cumhunyet devİı \e tutariı bir sıstem olarak mu rınde de hakım bır politik unsur koallsyon polarızasyonunu yasa* toplanacaklar olarak devam etmiştir ma gücune sahip olamayacaklan talaa edebılmek tçin fazla iyim İst&nbul Ünlversltesı tktisat Fa Muhtellf fasılalarla denemestne ser olmak gerekir açıkça sablt olmuştur ktıltesınden 1954 955 donemınde Toplum japımıza ve dolayısıle gırıştiğımız sıyasi partı hayatımız Bır seçım şeklı olarak çogunluk mezun olan Iktısathlar gelenek ha siyasl parti hayatımıza ârız oldu da, tslamik Teokratik yapı tarafsistemının, Türkiye şartları bakı line getırclikleri «Yıldabır buluşma» larafın gördügümuz bu tarlarının destrkledlklerl mından, ozelükle rejımın kaderine ğunu üzülerek toplantılannı bugün Taçlık Şark rahatsızlığın elbetteKİ daha agır basması. daha fazla oy taalluk eden zararları, herhangı bünyevl Ga?ınosunda vapacaklardır toplaması, eski ve köhne dokuçok gerilere uzanan tarihi ve sos bır tartışmaya gırmeğe defmeye nun. bütiln çabalara rağmen, de cek derecede açıktır Az gellşmiş yolojik nedenleri vardır Hastanelerde hemşire flstirme operasyonlarma direnme karakteri toplumumuzda, çoğun Osmaniı Toplumu, 19 uncu yüz ihtivacı fazlalaştı luk sistemının, once gerıcı ıstıka yılın baslarına kadar, kendi bUn hususundakl hayatiyetini ispat etGun geçtıkçe hemşire ihtivacı mettekı oy çoklu^una, bu oyların yesinde, hiç bir ıtlraza ugram% mektedir Bu dokunun. akılcı, dtnamik ve fazialajt'.ğından, Sosjal Hemşire toplandıgı sıyası partının ıktıdarı dan «teokrBtlktslamik» esas doKoleji yeni bır kurs açmaya ka kolaylıkla ele almasına. böyle blr kusunun bütün gereklerlnı yaç* radikal tedbirlerle deglşttrllmesirar vermıştır partıdekı lıderler takımmın partı tarak devam edegelmiştir Ancak, nin tamamlanması güntlne kadar, Erenkoydekı Hemjıre Kolejıne ıçı hâkımıyetine, nihayet Iktıdarı cografl mevkıi itıbarile çok yakın ayni tezahUrlerl görmek bizl sabatı top îirtmamalıdır orta okul mezunları aîınacak ve mutlak şekilde ellnde tutan bu o münasebetleri olduğu Siyasi iktidarın serbest ve genei oğrencıler Sosyal Hemşıre olarak Hgarşık kadronun toplumun tama lumlannın akılcı ve reformist yön mı üzerındeki despotlzmıne yol aç dekı eeüşmeleri, bu gelismelerin halk oyu ile teşekkül ettigl demjk vetıştırılecektır tıgını kendi tecrübelerlmlz göster doğal bır sonucu olan ekonomik, ratik düzende, halk temayullerlmektedir partilerln teknık ve askerl ustunlük, Osman nin ve psikolojisinın, davranış ve lcraatlarında Ister lsîhtll&lin kurucu meclısini nispl İı aydınlarmı ıster ıstemez devle temsllln kabulune sevkedan etken tın gelecegi üzerinde dUşunmeÇe temez önemli derecede etkili ollerln en başında 'ükarda sözu • « <• sevketmistı Olttikçe güçlenen ba dugu dusünUlUrse, tavizsiz blr ileçen tecrubeden alınan derslenn tı karşısında, devlet olarak yaşa rlcl politika taraftarlarımn nekudar güç sartlarla karsı karsıy* geldığınde hıç kımsenın şuphesı ma ımkanlannı muhafaza edebll Parçah bulutlu geçecek yoktur Nıspı temsılın, bır partı mek için, devletln dayandıgı eko bulunduklan hemen anlaşılır Hem zaaflarıns lltllit Önıunuzdekı 24 saat içinde yur nın mutlak hâkımıyetini onleye nomık. sosyal ve politik muhteva sosyal dokunur etmemek, hem de bu dokuyu oyanında, degüjık İı tslamikTeokratik temel deger dumuzda hava: Karadeniz bolge ceğı düşuncesi küçük partil>?r lerln hıç değllse biçimsel yapısın lumlu yönde deglstirmek imkânu sl çok bulutlu ve arasıra tafnak sıvasi goruşlerin da batı dünya görüşüne uygun blr rını veren sıyasi tktidarı ele «eyagışh, tstanbul, Tekirdaf. Oöl aracl ile parlAmentoda temsıl edı cük, Sakarya, Bursa Ulerimiz cl lebıleceği umuduna da yer venl takım degiflkliklerin yapılmaaında çirmek, azgelısmıs karakterli topzorunluluk duyulmuştu Hernen lumumuzun en hayatl sayılabl'«van parçah çok bulutlu, oğle sa mıştı soylemek gerekir ki, Osmaniı ay cek siyasl meselesldir Bdylece, zıt kutuplarda küme atlerinden itibaren yer yer haflf degısıklık arzusu, Kaldı kı toplumumuzun azgelış j safnak yaç:şlı, Orta ve D o | u A lenme tareında beliren ana bolun dınındakl bu batı karşısında ve onunla bıldıgi nıış karakterli yapısı ıcabı, duv . nadolu bölgclerinin kuzey kesim melerın sıyasi denge üzerındeki o tabııyet munas^ gusal yonde kllmelenen ıkıli siya1 etkılerlnın, bırleşebılen mız ekonomık leri ile Konya • \f\on, Isparta lumsuî çevreleri akşama doğru çok bu merkezl desteklerle gıderilmesı ei betlerı ıçınde varolabılme ıçgudu sı kamp arasındakı sert ve yıkıcı lutlu, mevzıi safnak yağışlı, di bı gerçekten faydalı sonuçlar do sunun asgari biçımsel gerekleri i mücadele metodlarının. ne gıbi s nuçlar dogurdugu daıma aynı ğer bolgeler az bulutlu geçecek, şeylerln btr faslt daıre içinde, rüıırâr kuzey ve batı yönlerden tam bır aynıyetle nasıl tekerrür "h»tîf, zamanatfhM"4flW kuvvetettıgı artık fazlası ile bllinen «• te esecek, hava t SKjaklıklarında husustur «ttlne nazararf"ttt^Safi* rieiisiklik Kısaca ozetlersek, bugünkü arya olmnacaktır sl havatımızın son seçimlerin ışı SEHRIMİZDL gı altında çlımege çalıstıgımız ge M/S FETHİYE nel tablosu. ıster polıtıkanın ıçın 16 Temmuz 1964 1 Ağustos 1964 tarıhlerı arasmcU Şehnmızde hava bugun açiK ve de ıster polıtıkanın dışında olsun yagmursuz geçecek ısı en yuksek ROTTERDAM, BREMEN, LONDRA, ANVERS Ubutun avdınlarımızı dıkkatle 30 en duşuk 26 derece olacaktır Tianlarından Turkiyeye j u k alacaktır şundurmelıdır Sosyal. ekonomik ve politik » • • SÜRAT Temmuz 5 SAFER 25 mel haklarımııın tıtızlıkle koruna cagı ve gelışttrilecegı tutsrh v çağdas blr olusa vonelısln bilim sel ve makul çarelerı hıç şuphe sız olacaktır Yeter kı, memleke tin aydın kafaları, bu çarelenn 5 32113 18,17 18 20 44 22 45, 3 12 bulunmasına batı kafasınm seba BANKALAR CADDESİ, BOZKURTHAN KAT 5 GALATA ve dısıphm ıle yonelebılsinler TRĞ«ÂF KO^UÖ • İSTANHII 8 481 4 34 8 35 12 00 2 01, 6 28 Kolay ve palyatlf tedbırlerin, dlişunce ve sıvaset canbazlıklarınm Reklâmcılık 2438 7607 hele bundan sonrakl yıllarda, nayal sukutundan ve karanlıktan bBjka hıçblr şey getirmeyeceğtne, once kendıierlni, sonra da hal mızı lnandırmak cesaret ve sab nı gösterebllslnler Geçen sonbahdr da yapılan mahal11 idareler seçimlerı ile hazıran a yında vukubulan kısml senato se çımlerı, sıyasl hayatunız bakımm dan uzerınde onemle durulması Ortaoktıllarda oir hafta önce baş gereken bır gerçegi açıkça gözler lıyan kavıt ışlemı dün dğleyın »o onüne sermıştır na ermıstır Ortaokullara gırış >ıBu seçımlerın ortaya koydugu sulu, Mılli Eğitım Mudurluğunui yaptığı genelge sistemıne göre, ci sonuçlarla da anlafilmıstır kı, var ılkokulları bıtlren öğrencller en Türk siyasl hayatında devamlı ola rak gorduğtımu?, halkın, daha yakm me\cut ortaokullara venlmı? tır Kontenjanı dolan ortaokullara çok duygu mıh\erıne yaslanan ıkı her ne surette olursa olsun ogrencı zıt kamp etrafındakı kumelenmesı olayı, değışık seçım sıstemlenne alınmıyftcaktır ve çe?itli polıtik kombinezonlara ragmen öevam etmekte ve net b'r T.H.V. Tebriz hattı biçımde kristalize olmaktadır. için hazırlık yapıyor 27 Mayıs »onrasının siyasl duzeTUrk Havayollannuı yenı açacağı yinde denge ve istikrar unsuru oIran hattı ıçın hazırlıklar son saf labllecekler) duşünulen kuçük par haya gelmıştır Tebnz ıl Diyarba tıler, tam dejılse bıle, çok onemh kır arasmda haftada 2 gun karşt olçude bır halk tasfıvesme tâbl lıltlı olarak çalışacak uçaklar, 1 tutulmuşlardır Bugün artık, siyaset satınemlzranlı turistleri memleketlmize g«tırecektir Dığer taraftan Sabena de, gene iki zıt sosyal kategonye Havajolları Umum MUdtıru Dio dayanan Ikı büyuk partl karsı kar Dıger Allah da şehrimize gelerek T.H Y. şıya gelmls durumdadır Umum MüdürU Saml Şehbenderıc kuçuk partllerln 1961 seçımlerinde elde ettiklen parlâmento uyegorusmuştur hklerının, yasama ve yunıtme or Ortaokuüarda Siyasî hayatımızda ikili kümelenme Yazan: kayıtlar dön kapandı Dr. NİHAT TUREL Noter huzurunda çekilişi yapılan 28 Haziranda PUROFAY müsabakası TALİHLİLERİ 1964 model FORD marka LUKS Otomobil Kazanan K^SIM SL Eentepe Mahâllesı. Yesilmeydan Caddcsı Kusov» Soksk No 8, Esklst^ır (Kura No 102131) ARCELtK BUZDOLABI KAZANANLAR: YILPAR KAYNAK Mahkeme Mahalle'i Eskı Han Sokak No 2'A, Burhanı>e Balıkesır (Kura No 75177) HAVVALİ S4HIN Bağlar,başı Akıl Muhtar Sokak No 2. Kat 2 Kartal. Maltepe ttanbul (Kur'a No 44097) KÂZIM O Ü N A * Kara\olUrı Merkrz AtHvctl Mprnn (Kur'a No 85448) A. ERGUN ÜNSAL GazıosmBnpa»» Mahalle<ı, Sogukku\u Sokak No 13, Balıkefir (Kura No 96411) HURİYE SATAR Cerrahpaşa, Kasapbası Sokak No 10, Istanbul (Kur'a No: 77229) YlbDIZ SÛNMEZ Duz Mahalle. Karka?ar Sokak No 7, Ordu (Kur'a No 112627) SERDAR SENOL Orhaniye MâhalİPfl N" 4 f.rvvp ıKur » No. 486S2) 1 FİRDEVS TEMİZALIN Teşvıkıye Caddesı No 17. Besıktaj. lstanbul (Kur'a No UlRfi6) HAYRİYE GÖRK Bshsriye CaddeM, Sigorta H»!t«ne»ı Arkası No 38 Eyup, Utanbul (Kur'a N o : 14118) YASAR DİRİCAN Atatürk Cadtim Ugrak Bakkalivesı, Çubuk, Ankar» (Kur'a No 101338) BtRI.R DrzlVK FAY TKMİ7.I..EME TOZU KAZANANLARKllf P»n (Ç.Phrpmlr1 UtBnbuU A Rııa Kalkan (K^r. bllU) AlpMlan Güvenır (Bornova^ tlhan Bıîlmı'gl! (Fatlh I«t ) Turgut Altınflz (ChlcUkl Sfvlm BakkallyMl (Anafmrtslar Anknrai $UkrU Denlı (Karabükl Ummuhan Mrrmor (Mılit\di SeUnç Adar (Slvav) Lâcln ogmcn ıBa!ı^f r lri lh=^n Korkmaz (KTdınhnn) Bchlc Yıldır (Ankara) Nndldf Oı«an (Vakfıkehırt H .tlct Scr<ıp Daghoglu (Hatav Antakva) \hnrpt IVzkır (Antakv ı H.I1H\ ) Abdürrahım Yılmaî I I l ı c tlh^n Sııv^rpn (Slv»«ı GUr««"v STİlh (S^ksrva) Kenan Onurluel (Bnrnova tzrtun Envır Üz (Ank»r<l *dnan An (Erefll Kd? ^ Jfnvrlye < Şpnclog;^ , llsian^uU ^Js\zat L'jnrtfn rKÎziltop'rak Ut ı Necdet fevlfan 7'6ar. tttrv ^» B»»ıi ÖîNlelı (Efkl»*hir) B<lma Brrkan 'K»«]"it'i'«tı tst ) Varltt Kn«çf' "(Mrtîlfnfıl Donlr ^ • t•v rlspartal Ay»e Anuz (KırklanH) ^ k. ı Cr.iom Bnvram (AdapiznrO SUlevmsn Kırım (r< v.lıdig) T\uran Morçlçek (Tunçbllek . Tnv«rln Fulevman Canoz (Ksracasu) Senlha Bulut (^»rıkıilal Ve\sel Erdoğnn (Sam«unl Ihsan Ünvpr IBur«a' All Güres (Darıca Gebzc) np»et Yılmaz (Karasu) Mehmet Bozarı (Erenkovl^t ) Hasan Trmtz (Saknrva) MehmPt Aktan C"Ui=urluk> Ijıl Meral (DOtce) Suphlve tnanç (t7Tnr> Cnlw\in TUkelrreı (Lfvpnt Ut 1 A\nıır Ssfak (l«partal SPITIII Daglı (Bahçellevlcr Ank ' Kı'im Meml" (Bursat Naci Okçunglu (^•dımıs) Oıhin Tolnn 'Mallepe . Ank) Çctln C.'îlar (i'p^tl^bumıı) S ılt Özkurt (Kurtuluş Ank ) tsıiıpt KllçUkvumuk (Ypnlmahallf Ank 1 Mualiı Erolt ı (Knnval Semra Hailpoglu IKnnva) Hahık A\riın (^k^aray Nıgde> GülclhRn Atanur (Mnltppe Ank ) MüPMfT Bpljer (Pendlk t*t ) BıHI tsık ıEnr«a) Cevıt Alpaîlan (tzmıt) MPIImn T»lav (I'part») Nsclyp Sayın (Edlmpkapı I«t 1 Vonlm Ak»u (Erturuml M>hm*t KArnll R»rt rrstlh t«t 1 trfin Oznehlr (Eorofpi'a t7rp|r' C<mil BcnKran (Kadıkov l«t ) thrahlnı Dılrüf» (TckırdnJ) Hasan Comskiı 'KnrkutPlı Antalval S?f«>r Batıbav (Çav Afvon) r,ıin«Pl Doempı (Nığd») Yük«el Altın (Bornnva trmlr' A1U Şpnfiz (Slçlı t«t ) Nazmlyp Tnmbarcı (Br>Mkta»tı>t ) N>s> CanKUr (U?ak> Suat Akçav An! T I > Xu«ret Kadınalu (Maltppf . Ank ) Capan V ı e i t I Anksra' Sp\lnç HSBOBIU (lnce*u Ank ( Blnıll Yaman (Oltu Erztırum) Avni Ertaonghı (Ko/'ıkiı) Şpvk"t MOdpirlızadp (Sapanca) Nlhal GdMİıon (Bursa) Mahmut Ba«kava (Dlvarbakırl Npvrat Bavındlr (Köprtlbajı Krtvu nflzcd S P vlnç Clftçl (Revhanlı Hatav) Can Vpzirofclu (Ankara) rntma Laiellcl (E'kl?phlr> H All BUvılkcan (B.ık ınlıklar . Ank ) Tpnmıın Gündüz (E«kl»Phlr) Sen» Hallm"ğlu (Maçka t*t ) Çpflka Ş»hln IGUleuk) Va$ar Yıldız fNlgdP Ak«arav) Belkıo Ozalgın (Orhanearl) SOkrü Ko?ın (Florv» t s t ) ömer Drtnd'Mlcl (Sp\dl^ehlr Konv») Hamza Güngfir (Kstrasu Sakarva) Bulent Altınel (Cerrahpaşa M ) Ahmet Yolala (Plvas) M Nurfanettln Kunugöl (Akvazı) C«>mll SÜ«meli (Ifdır Kars) Edlp Tunoer (Kp«an! Yu«uf Kavmıı ıHendpk Sakarva) BPklr K.nhVPTI (Ankir») Enver Evecan (Ankara) Cahit TunçMer (UakOdnr) S»mll Yıırltsîiziü (Adana) Eroi Kaplan (Ccilhoiu) pprthan Dpdplor (Brream s ' ZPhra OzfiHlren (Erzlnran) Mphmpt Yıldırım (Dortvol) Yakup Taskin (tîmin MHnrlve Sanal (Kadikov tst ) tbrahlm Ali L'Sur (Gı.Isıhlr Npvçehir) Tevfik Karaman (Bnr Nlfdp) Orban Moliaoğlu (KavsklldPrp . Ank.) Srvgl Taner (Ankara* Bedrıye Okutan (GaıUntpp) A»ım Metla (Serlk Anlakva) Nurtan Avkut (Ad«n»l Beyhan Sungur (K»sımpasa t«t ) Ahmet TeEcanlı (Mersln) Yasef Avimplek (Slsli tst ) Milhan Ankan (Ank&ra) All Rıza Erriognn (T^sia) All Akurgal (KavaklidPrp . Ank ) Ali Havdar Tnkgoı (Kütahva) Mlhrlve ÇpltkhilPk (Bolu) Mellha Sır (Kar?ly«k« Umlr) Kdrsai Ertok (Yenlmahalle . Ank.) HUsntl Üstün (Ümrarlve t e t ) Tevflk Çolakel (Gazlosmanpaja t«t ) (Devam edecek) KOÇTUĞ DENİZCİLİK İÇLETMESİ günden güne artmaktadır çünkü piyasadaki daha büyük, Buz Dolaplannın alıcıları emsalinden Buna mukabil daha ucuzdur. CROSLEY Avuk«t ALİYB R TURGUD İle Avukat • daha mükemmel Reklâmcılık 23917608 KİYKT'tn M. F\TtH GÜMCS Evlendller Anksra 3 T 1964 Cumhurtyet "803 x<2 Kuşlar 1 Z KUŞLAR KUŞLAR çırpınır, dıdınır durnrlardı. Bir bakardıniz bavada fırdolayı dönuyorlar, bir bakardınıl yeni sttrülmüs zengın toprakların üzerine konmus, yem yiyorlar. Ama, vem yerken bile sanki karınları acıkmamıs gibiydiler, pek Isteksiz ıstekslz yerlerdı. Sonra, ?ene içi içlne sığmaz, yeniden ha\alanırlardı. Karalı, aklı, alacakargalar, martılar yadırganacak bir ortaklık kurmnslardı; blr kurtulns arar gibi çırpınırlar, hiç dnrmaılar, hlç yatısmazlardı. Siırü sürü sığırcık knsu, gene bu yerinde.durmazlıiŞa kapılarak, ipek kumas gibl hmrda\a hısırdava, uçup korpecik çayırlara gelirlerdi. Daha ufak knslar da, ispinozlar, toyganlar, sanki bırı onları buna zortnyormus gibi, botuna ağaçtan çite. çitten agaca siçrayıp dumrlardı. Nat banlan seyrederdi; denlt knslannı da seyrederdi. Denız kusları, asağıda, koyda, dnrmus, suIarın vükselmesini beklerlerdi. Ontar daha sabırlıvdılar. Balıkçılar, Kızılknyruklar, Yağmnrkusları su\un eteğinde tctlkteydiler: Sn afır ağır gelip kıvıyı emdikten sonra çekilirken deniz vosunları çıplakta. açıkta kalınca, çakıllar darma • dağın olunca denizkusları fırlarlar, knmsala atılırlardı. Sonra, su içten gelen nçusma hev'esıne onlar da kapılırlardı. Haykmsarak, ıslık çalarak, birblrlerine seslenerek, o dnrçnn denizi köpüklere boğarlar, knıdan nzakla^ırlardı. Cabuk' Hızh! Kos, git! Ama, nereve? Neiçln? Sonbahnrın o tpdirtln edicl, ne vap«an ge H\YATt AKIN Evlendller Beyoglu 4.7 1»M Cumhurtyet 7SOÎ llt KUŞLAR 3 ÖLÜM Mahmut Şlnul Bayralrtar ve DUrtyt kızı. Kmeklt Valllcrden merhum Ali Hayrl Eke'nln eşl, Gül«n YOcel ve Gürkan Eke'nln sevgıli anıtelerl. Şükran Eke ile Dr. Talht YOcerin k»yınv«lldelcrl. Baıar ve Scrdar YUc«l k»rdefierla blrtclk anneannclerl Aralık ayının üçuude hava bır gece İçinde değişiverdi, kıs geldi. O güne kadar sonbabar pek ynmusak, pek tatlı geçmişti. Ağaçlard» yapraklar altın sarısı kesilmisti ama, bir tOrlü düsmek bilmiyordu; çitler de hâlâ yemyeşildı. Sabanlarla sürülüp devrilrois topraklar sapasaflam duruyordu. Nat Hocken, sa\as sakatı olduiu ıçın, maası vardı, çiftlikte her giln çalısmazdı. Haftada Uç gün çalısırdı; a>rıca, ona haflf isler verlrlerdl : C'tlere bakmak, ot dbseli damlan düıeltmek. öteylberivl onarmak gibi. Evliydi, çocukları vardı ama, yalnızlıktan hoslanan bir adâmdı; iste de tek başına çalışmayı severdi. Yarımadanın ta öbür ncunda, bir kapıyı düceltmek. set yapmnk jrlbl blr \n verdller mi pek sevlnlrdi. Orada deniz çıftlık topraklarını her ikı yandan kusatırdı. Nat da, öğleyın, işini bırakır, karıSının yaptığı etli bBre|ı ver, sonra gider jarın tam ucuna oturur, kusları seyrederdi. Buııun için de en lyi mevsim sombahardı; ılkbahardan bile daha iyi. Çünkü, ilkbaharda kuslar denizden karaya doğru sankı yapacak bir Islerı varmıs, kafalarına bir sev koymtıslar gibl gelirlerdi; nere>e gideceklerini bilfrlerdi, yasayıslarının düıeni.geleneğl hlç sasmszdı. Sanbaharda ise, denitasırı ülkelere gitmevlp de kısı orada çeçirmek Uzere kalanlar da «»<; edenler (ibı bir telâsa kapılırlardı; ama, onlara »t)c etme hakkı vprılmrdiîl için i = ba«ka " i bir '«ola dokcrlerdi: Tarımadaya doğra siirü nürü akın ederlerdi. tçi içme stğmaz, t«dlr(in hir hallerl vardı: ne de kanmıjan asık suratlı lorlamaaı onları da büyusü altına almıstı. Sürü sürü oçacaklar, fırdolayı dönup dnracaklar, haykıracaklardı; kı» gelmeden didinip bitkin düşeceklerdi. Nat, yarın ncunda, otormas, etli börejini hapurhupur yerken, kendj kendine: «Belki de sonbaharda kuslara haber geliyor» diyordo. «Haber alıyorlar, kıs geliyor diye. Çofu ölüp gidiyor. Hani kimi insan, vaktinden önee Slmekten korkar da kendini nasıl ya işe, ya da delıliğe verir, knşlar da öyle.» *** O yıl sonbaharda kuslar eskisindeo de tedlrgin olmnslardı. Gfinler dnrgnn geçtifi İçin onların telâşı da daha çok belli oluyordu. Traktör batıdaki yamaçlarda blr asafı, bir ynkan izler açarken, traktörü knllanan çiftçi, otardoğn yerde, uıaktan bir karaltt gibl g5rünfirken, bir ara Syle olnyordu kl makina da, adam da haykırısa baykırısa dSnüp dnran knslann o koca bnlutn içinde kayboluveriyordu. Nat: «Eskisinden daha çok knş var, besbeîII» diyordo. Her yıl, «onbaharda, sabanın arkasından kaslar da üsüsürdö ama, ne bn yılki kadar büyük silrüler halindeydiler, ne de b6yle haykırı sırlardı. O günkü çit isi bitmek flıererken Nat bonu çlftçiye de sByledi. Adam: «Ya, bu \ıl eskisinden daha çok kns \ar» dcdi «Benim de eÖ7Üme carptı bu. Hem sonra övip de eöziitıck Uuslar U bıınlar. kimi i si trplttör. nHırmiTor bMr ( \rkasi \ar) 4 7 1984 cumarteıl günü Bakkın rahmettne kavuşmujtur. Censzesl 5 Temmut 19S4 pazar (OnO ogle nımanm mtttaakıp Şlçlt Camilndcn kaldırılarak 7erik6j «İle kabrlstamna defnedllecckUr Çocaklan B E D İ A EKE Hanımefendi Sayın Doktor ve Eczacılara Antidiareik TANAGUAN1L Tablet Pıyasaya arzedilmiştir. AKSU Lcboraruvarı Çemberlitaş, İstanbul NAZtME NADÎ * G«p«t Vayın MMQrQ Satalbl Cumhuriyet Sayısı 25 Kııruş nm *6J00 33.00 ANKARA BOKOMb I Atatflrk Uuivmn Y«n*ı At>. YEMt9KBlB Telefom 13 S5 44, II R M * 13 0» 20 17 57 M Yan hjlerlnl ÛUen ld»r» « ] n Sorumlu Müdür: ECVET GÜRESte * rOrklT* Harlel Ura Kr. Ura Kt. 190.00 80*0 44.00 DOftü t!XKKl Patlb <>««• MahallMI Sokafi No. * Dtyarbakıı T«l«fonı 1M1 * OONBY ILJUKKİ B C K U S U ı KOçuksaat Meydanı Gdlrnr Hanı AOANA TVlefon 45«Bu gazete. SAS1N A H L A K VA. SASINA uymayi taahhüt «tmlçtlr aazntfmlM tOBderllaa y«al»r ko. nuiiun. konulmMiD lad» «ıılmaa tltnlardan tnrtulıv»! kıbul olunmaz Ahnnr T* ılao ıslrn Içln c«r. ho U«t()nf lAhnn»» »MT» ttltn Scrvlgla katrtınm knnman llzımdıt VFCDİ KIZILDEMtR * B RMUk f ayük a ayiik Basan ve Vayao CUMHÜHlYei Matbaacılık r* OazctMtltk r A. Ş. Cagalo|Ia Hslkevt Sokak « o . 3841
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog