Bugünden 1930'a 5,447,002 adet makaleKatalog


«
»

MUZIK MÜZİSYENLER ) ANSİKLOPEDİSİ ve Türk ve Batı müzığıne aıt aradıgiDJi' her şeyı bulabıleceğınız tek eser 3326madde, 1900terim, 1103 blyog< rafl, 90 opera, 90 makam, 744 reslm v« neta. tyı kâgıt, temiz baskı, nefıscilt. Fİ.50TL. Posta ıle odemelı olarak göndenlır ATLAS KİTABEVİ İSTANBUL ışııııııııımıııııııııııııı 41. yıl sayı 14340 umhuriyet KURUCLSU: İTJN'US NADI Cumhıırtyet Istanou) Postr22 42 96 22 İ2 97 Telgraf ve mefctup adresı Teleîonlar: 22 42 90 utıısu Utanbul No 24S 4? 98 22 42 S# suallere cı\<.p ı t r m e TPİerden bahs^den bu dp/a bd^ılmış \üzbirden \£iilikİPr llâvesivle npşredılrrüştır Lüks rlltlı 15 Urad INKILÂP ve AKA KITABI tlâncılık V]247 »>7R11 Pozar 5 Temmuz 1964 IIIMIIIIIIIIIIIIIIIItlllU ÜIIIIIIİHIIIIIHIIIIIIIIII llllllllllllllllllllllllll' Korkunç kavgada, bir bakan ve altı milletvekili yaralandı Biri sivil giyinmiş asker, 32 nümayişçi tevkif edildi 500 niimayişçi, Kıbrıs konusunu görüşen Yunan Meclisini bastı nıııııtınıııııııııımııu uııııııııııııııııııııııiır ıiııııııııımmımııım IIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIMin I Elleri dövizli sağcı nümayişçiler, «Karamanhs | | geri dön» «Papandreu istifa et,» «Kanellepulos | | bizim milli kahramanımızdır» diye bağırdıiar | fOlayları iktidar «ERE öcretli askerlerinin İ I Meclise tecavözü», aşırı sol E D A Partisi 1 | ise bir «Faşist gösterisi» olarak isimlendırıyor § Haydut Koçero öldürüldü Altı adamı ile Petrol araştırmaları yapan Almanların kampına hucüm eden Koçeto, müsademe sırasında çifte ile vutuldu Siirt 4, (Telefonla) Azıh sakı Koçero so\mak ıstedıgı • bır petrol kampında \uku bulan mu^ademe sonunda nıha\et • oldurulmustuı ; 2 temmuzu 3 temmuza bağla\an persembe gece^ı saat J 23 30 sıralarında Ba\kam ılçesı cıvarında bulunan Atbag ko ". \unun Şevh tbrahım tepesınde Turk petrollerı anonım or '• taklığı adına Msmık faalıvetler vapan Mman Praela =ırke : tıne 6 arkada«ı\la bırlıkte bır sovgun baskını \apan ve u/e : nnde subav unıforması bulunan Koçero kamp cıvarmrta \u ; ku bulan mu«ddeme «ıraMnda a\ tufeşı tıpındekı bır çıfte ; den aldıgı sa(,malann ı«abetı\ıe olmu* dıger altı arkada«ı • ı«e kaçmtşlardır • Kampta bulunanlar ve etraftakı ko\luler baskına sılai J la karşı kovmuslar ve kendllerıne cıvarda bulunan jandaı '• ma bırlığı de vardımcı olmustur : Olav mahalhne vetısen ıandarmanın cesedın Koçero va : aıt olup olmadıjı hususunda tereddut duvması uzerıne olav ; (Arkası Sa. 7, Sü. i de): Mec'is Muhafız Kumandanına işten el çektirildi I § | Atına, 4 (öztl muhabmmızden) Dun akşam Kıbrıs konusunda eıejan eden muzakereler sırasında Yunan Meclısınde bazı mılletekıllerı bırbırlerıne hakaretâmız sozler so>lemış ve kavga etmıştır Meclıs dışında bir numavı? duzenhven sağcı bir grupun toplan tı salonuna gırmeve çalışması uzerıne bırtakım olaylar patlak vermıstır Başkan oturumu derha! tatıl etmıs, polıs ve ıtfaıye teşkılatı mensupları Meclıs oınası etrafında tedbırler almıslardır Bu sırada numa\ısçıler Yor şo Papandreu alevhınde sloganUv »ovluvor \e «Karamanhs gen don» «Kanellopulos (ERE lıderı) bır kahramandır», «Papandreu ı«fıfa et» dne bagırıvorlardı (Arkası Sa 7, Sü. 2 de) In Washington ikili görüşmeler içın Atınaya baskıyı arttırdı Foto Kalogoropulos CUMHURIYET Atına Sağcı numayışçıler. evvelkı gece Atina'da Meclıs bınası onunde Papandreu alevhinde bağırıp çağınrlarken Türkiye Pakistan vriran arasında birlik kuruluyor Kıbrıs meselesinde Türkiye'yi destekliyeceğini de açıklayan Eyüp Han, «Böylelikle oynanan siyasî satrançta piyon olmaktan kurtulacağız» dedi Görüşmeleritt sona ermesinden soıtra Eyüp Han açıklama yaptı Makariosun bir iddiası 12 kadar Turk \e Rum mııhtar kuzeybatı KıbrLsta barışı yeniden kur mak için muzakere yapacakmıs UThant Dr. Küçük'e sert bir cevap verdi Pıvenıa (Ruzevbatı Kıbrıs) 4 (a*., AP) Bugun 600 nufuslu bu Rum kojunu zıyaret eden Başpıskopos Makarıos Rum ve Turk ko\ lerınden 12 kadar muhtarın, onumuzdekı salı gunu, bolgede barışı yeniden kurmava çalışmak ıçın burada toplanmavı kabul ettıklerı(Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) 1 2 0 2 1 Mayıs elebaşısı Talât | | Aydemirin bu sabaha karşı | I idam edi'mesi bekleniyordu 1 Ankara 4 (Cumhurıyet Tel e k s ) 2021 Mavıs olavlannın suçlularından Talât A>de mır ın \arın sabaha karşı \nkara Merkez Cezaevınde ıdamı beklenmektedır Bılındıgı gıbı \\demır hakkındakı ıdam hukmunun gen bırakılması \olunda avukalı tarafından vapılmıs olan muracaat (1) numaralı Mamak hıkı lonetım Mahkemesınce reddedılmış olmasına raçmen, konunun 4skerı largıtajca kanunen 7 gun ıçınde bır karara baglanması gerekmış ıdı Nıtekım vedıncı gunun sonu olan dun sabah \\demır'ın avukatı gereklı muracaatı vapmış, bu muracaat 4skerî Yargıtay Başsavcıhğı ve ılgıli daıresınce tetkik edildıkten sonra gereklı karar alınarak Avdemır'ın avukatına bildlnlmıstır Bovlece kesınlesen ve hukukı safhaları tamamlanan ıdam hukmunun \erıne getırılmesı ıtabetmektedır Avdemır esasen bır hafta danberı bulundugu Ankara Merkez Cezaevınde ıdam edılecektır Safak sokerken ınfaz heveti cezaevıne gelecek, *vdemır'e hukmu vuzune kar>ı okunacak, bunu takıben sıhhî muavenesi yapılarak dını telkınde bulunulacak, son sozu = = sorulduktan sonra ınfaza mâ = nı bir hal ^orulmediği ve son ~ dakıkada bır engel çıkmadığı ŞŞŞ takdırde ıç bahçede kurul muş bulunan demır se ıdam edılecektır Hatırlanacağı gıbi, 2021 Ma = MS olavlarının olum cezasına earptınlan dıger elebaşısı Fet ^ = hı Gurcan da, sekız gun on ^ = ce aynı yerde ve şekılde ıdam ^ edilmiştı ^^ „ Ankara 4. (CumhurıyetTeleks) \£ Dost ve kardeş Pakistan Devlet ^=,Başkanı Eyup Han ıle Başbakan Ismet Inonu arasında bugun saat 09 11 15 de Başbakanlıkta >apılan toplantı ıle Turk Pakistan goruşme lerı sona ermıştır tyrıca bugun saat 17 45 te Dış lş ilerı Bakanlıgında başlajan Dış îş lerı Bakanımız Erkın ıle Pakistan ve Iran Dış Işlerı Bakanları Bmıt to ve Abbas Aram arasındakı goruş meler de saat 19 10 a kadar devam ^ ^ etmıştır Bovlece dundenberı uç ^ aost ve kardeş mıllet arasında Dış S ' Islerı Bakanları sev ıvesınde yapıian ^ ^ I gorusmeler de sona ermış bulun = ' maktadır s; Eyup Han bugun saat 17 de Çan ==,kayada Yabancı Konutlar Koşkun ^ ' d e basın mensupları ıle vaptıgı has ^ bıhalde gerek Turkıye ıle Pakıs = , t a n arasında Hukumet Başkanları = (Arkası Sa. 7, Su. 1 de) Atınada bugun açıklandığına <o çok daha yumuşak tonda kaleme re, Yunan Başbakanı Papandreu, | alınmış bır «ozel mesaj»ı Turklye VVashıngton'da Amerıka Başkanı 11e Başbakanı tnonu ye de gondermış Kıbrıs konusunda yaptıklan go tır ruşmelerle ılgılı olarak Başkan Yunan Dışışlerı Bakanı KostopuJohnson'un «ozel bır mesajı» nı al los'un soyledıgme gore Başkan mıştır (Arkası Sa. 7, Sü. Z de) Papandreu, Johnson un, mesajın da, Turk ve Yunan hukumetlen arasında doğrudan doğruya veya Tuomıoja'nın aracılığı ıle bır an on ce goruşmeler yapılması fıknnı sa vunduğunu soylemıştır Başkan Johnson un mesajını, Pa pandreu'ya, Pansten dondukten son Aksehır, 4 (Sofıı Tuğrul bUdın ra kendısını zıyaret eden Amerika vor) Unlu Turk mızah ve hıkmet dehası Nasrettin Hocayı anmak ı nın Atına Maslahatguzarı Robert çın 5 mcı deta duzenlenen senlıtc Anschuet7 vermıştır ler bugun başlamıştır 5 gun devam edecek şenlıkler Ordu Mehter ca kımının saat 19 dakı gostensı ıle başlamış ve saat 19 30 da da turbesı zıyaret edılerek Hoca şenlıklere v dâvet edümıştır a n n (buçun) da sabahın erken saatlerınde Akşehir gölune gıdılerek «Gole mava tuttur ma» tecrubesınde bulunulacaktır Şenlıklerde Ord Prof Sadı Ir (Arkası Sa 7. Su. 4 de) Achesonu da Cenevreye gönderen Başkan, TürkYunan göıüşmeleıine aynı mahıvette, falnt derhal başlanmasmı istiyor Atına, 4 (özel mııhahırımızdejı) Johnson Johnson Iıtönü ve Papandreuya birer "şahsi mesaj,, gönderdi Burhan Felek Nasrettin Hoca ile röportaj yaptı Nasrettin Hoca şenlikleri başladı "Merhaba Hoca Efendi99 Bugün 5. Sahifemizde İ Tarı yolcu gemisi bfiyfik bir yangıtı tehlikesi atlattı Karadeniz Kurucaşile mevkiinden nhtıma kadar yanarak gelen gemideki yangını liman itfaiyesi söndürdü Patrıkhane) e usulsuz verıldıği ıddıa edılen arazı ( Sahte senetle Patrikhane adına | t e s C j | ettirilen arazi meselesinin • tahkikatına dün de devam edildi Çiflliğin ne şekilde Patrikhaneye dildiği ar aştmhyor devreHazıneve kalması gereken 4 • 5 mılvon lıra degerınde, Ramı dekı Incırll çıftlıgmm, sahte veraset ılamı ve evraklarla Rum Patrıkhanesı adına te»cıl ettırıldığı konusunda Evup Savcılıgına vapılan ıhbarın değerlendırılmesıne başlanmıştır Savcıhk, ılamlann ve evraklarm kımler tarafından ve ne şekılde tanzım edıldığını araştırmaktadır Bu arada ılk bakışta olava adları karışan uç avukat ıle Patrıkhane ıl°ılılerı hakkında kovusturma açılmıstır Olajın gazetelere ıntıkal etmes uzerıne Istanbu' Barosu da harekete geçmıştır Iddıava gore, Paro Çello adında bır Rum .932 yılında olmus o , . , , 2 mılvon )lne^ıne hıbe ettırmıslerdır Bu konuda kendı^ı ıle goruvtugumuz ı' şılıler çıftlıgın Patrıkh<yıe adına te=cıl edılıp edılmerligının henu? avdınlanmadığını >;u\lemışler a çıklama vapmaktan kaçınmı^ladır Savcıh^a vapılan nrjıacddta gore S E adında bır sahı» Pano Çellodan çıftlıgın jakınında bır ver almıs fakat tapuda te,cıi (Arkası Sa 7 Sü. 4 de) Karadenıze aralık nostasına çalışan Tarı vapurunda yangın çıkmıştır. Baş taraftaki ambannda ku ru ot ve tahtaların tutuşmasmdan meydana gelen yangın, gemı Kurucaşüeden İstanbula hareket ettıkten sonra başlamıştır. Kısa zaman m Yavuzun emektar çarkçısını arkadaşları Almanyada Krallar gibi yaşattılar 7irhlısının e lektar çarkçısı Musta fa Demırtaş dun Almanjada don tnuştur Alman Denızcıler Teşkılatı ve er Teşkılatı ve Yarım juzyıldan berı menkıbelen dılden dıle dolaşan efsanevı Yavuz da ambardan çıkan dumaniar gemıyı kaplamış gemideki 310 yolcu gemının emniyetlı kısımlanna nas ledılmışledır Yangın gemıde büyuk telâş avsndırmışsa da gemi kaptan ve mil rettebatının aralıksi2 çaüsmaları neticesı alevlenn başka tarafa sirayetı guçlukle önlenebılmlştlr Baş ambarı dumaniar içınde Top hane nhtımma yanaşan gemı voıcularını arka taraftan nhtıma ın dinrken baş taraftaki tskeleden gemıye gıren nhtım ve denlz ıtfalves> yangmı 3 saatlık bır çalışmadan sonra sondurmuştur Yangının sondürulmesı ıçın vapılan çalışmalara ve tahkıkata si.bahın erken saatle\nkara 4, (a.a.) Turkıye Pet rinden ıtıbaren îşletme Mudıir Mua rol tjçı bendıkaları Federasyonu vını Mehmet Sankev başkanlık 91B=ısk<ini Mehmet Kılıç bugun vap İ tıgı basın toplantısında, Turkıye Yangının sondürulmesmden son Petrollerı Anonim Ortaklığı yetkı ra baş taraftaki ambarda buyuk bır lılerı ıle cereyan etmekte olan top hasar olmadıgı gorulmuş bir kac lu sozleşmeM goruşmelennde an yerleştırme ranza»1 ve taban tahtalaşmaya varamadıklan içın greve lannın degışıtırılmesıni muteakıp (Arkası S a . 7. Su 4 de) (Arkası Sa. 7, Su. 3 de) Batman Petrol işçileri greve haztrlanıyor KUŞLAR YAZAN: Daphne du Maurier Çeviren: Vohdet Gültekin Yeni Ticaret Rejiminîn esasları dün açıklandı Liberasyon listelerinde temınat birincide yüzde 70 e, üçüncüde yüz^e 100 e ç karıldı 4nkara, 4 CJunıhurtyet Teleks), Bınncı Liberasyon lıstesındekı D13 Ticaret rejımine aıt yenı 1 temınat yuzde ellı ıken yenı rej^m Kararname bugunku Resmi Gaze de bunun mıktarı vuzde yetmışe *ede vavınlanmıstır ıvukseltılmıştır Evvelce ıkıncı hsYenı rejımın oaşlıca özellığı İV tede yuzde altmış, uçuncu lıstede halâtta temınat nıspetlennın arttı vuzde yetmıs olan temınat venı lıs rılmış ılması ve Lıberasvon lı«ste tede vuzde vuze çıkmıştır lerının uçte ıkı\e ıpdırılmı bulunj Tah^ıllı mal ıthalatında da temımaiidır 'natlar ıthalatçılar ıçın juzde otuz, Dı« Tıcaret rejımının ozeliıklerı sanayıcıler ıçın yuzde on olarak şoyledır. ' (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Goben Breslau A k d e n J J D o s t l a n l « m a n . n degeı. ıle 1 a % a k l Dernegının ozel davetlısı olarak 1 ! r mıştır ^ aMıras n b l rmırascıya ^a kaliun sure ıle Almanv da ınceleme mıştır Ancak mırascılar aralann UenıırUs şapacakları sırada da taksımat ^ c i tco teker lek . rusler ve onlann lc ılgı He karsılannystır O kadar ta. çıkk l a n v e > a k l n ı a r l ortaya aynı uçakla Fmlandıya dan donen m l s t l r jddla^a a v u k a t Sanay, Bakanı Muimmer Ertem b a a ş a h s l a r l a l s b l r h ğ l v a p a r a k ou karsılamanın kendısı ıçın d u z e n ' P a n o Ç e l ] o v e m ı r a s ç l l a r ı n ı n y a . pndıgını sanmıştır Reşat'm Harb ıbancı Turkıve'de olmelerıne ulkelerde olmuş gıbı gosragYakasında Sultar men Uadalvası ın eobeç' ın uzermde ternmlerdır Bu arada venı mıdurbunu \e basında kokartsız bah rasçı bulan avukatiar, 84 bın met(Arkası Sa. 7, Su. 4 de) rekarelık tıitUgı, Rum PatrıihaYeşılkov Hava A" nında buyük Oır , . Bugün 2. sahifemizde TÜRKJ1LDL AL&UL OLL>1İ*11AJL»1 YAPILACAK.. Gtueteler \
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog