Bugünden 1930'a 5,431,491 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

• ^r™™,. G. Saraylı Ayhan izmire gidiyor Izmi rsporlular "Meii parası hazır, diyorlar l'rofesyonel kulüpler dün biiyük bir transfer faaliyeti gö'stermemişlerdir. Buna sebep üç bü yüklerden Fenerbahçenin kadrosunu tamamlaması ve ancak lki adam araması, Beşilrtaşuı kararsızüğı, Galatasarayın da mali meseleleri henüz halledememesi gösterilmektedir. ILK DEFA SEYRETTİLER Vatan caddesindeki bisiklet yarışını IstanbulluJar; resimde 2 küometrelık parkur boyunca toplanan halk; bisikletçilerin mücadelesini bol bo! alkışladılar. görüldüğü gibi ilgi ile takip ettüer. FENERBAHÇEDE Sarılâcivertli kulüp idarecileri dün kulübe gelen tebrik telgraflar: nı tasnlfle günlerini geçirmişlerdir Idareciler hem antrenör Bukowyi beklemekte ve hem de iki ejeman aramaktadırlar. îyi bir yedek santrhaf bulunmazsa genç takım oyun culan ile iktifa edeceklerdir. ı Vatan caddesindeki 80 klm'lik bisiklet yanşmı 10 bin Istanbullu seyretti Rifat Çahşkan Ue Nusret Ergülün bastan sona kadar çekiştikteri yartşta Çahşkan birinci oldu Tum?er BENOKAN | Konyanın deiîil, artık bisiklet ; tporunun malı c>lan Rıfat Çalışkan dün de îstanbtılulann gönlünü fethetti. Vatan Caddesıui dolduran 10 bir e yakın halk, 47 bisikletçi içinde Rıfat Çalışkan ile Ankara Muhafızgücünden Nusret Ergülün mücadelelerini seyretti, bu 2 bisikletçiyi bağrına baştı.. 2 kilometıelik parkurda tam 40 tur yapan hjsikletçiler halkın zaznan zaman yola kayması ile güç bir yans çıkardılar. Seyirciler yarısın müeadeleı'ini pek anlıyamadıklanndan ».adece bisikletçileri görmek hevesi jie yolu işgal edi i yorlardı. Biitün bunlara rağmen bisikletçiler îstanbulda yaptıklan temiz ve zorlu mücadel*lerini göstermek için canla basla koştular, bütün eforlarını sarfettiler. 80 kilometrelik bu yarısın 25 ind turunda Hasan Kılıç bisikleti kınldığı için yarışı terketti. Zaten netiee de alimazdı, geri kalmıştı. Rıfat Çahşkan 40 turun 15 rurunu birincilikle bitirdi. Nufret Ergül ise 10 birincilik aldı. Turların sonıına doğru yarısta 11 bisikletçi kslmistı ve îstanbulun yetisördışı kıymetlerden Bedri Sakarya da bunların arasında iyi bir durumda kosuyordu. Hakemlerden eski «ampiyon Tacettin, Mustafa Palaska, Gıinaltay Şibay ve Ankara Ajara Seyfi Sonakın devamh olarak numaraları tesbit ediyorlar, puvanları hesaplıyorlardı. 1 kilometrelik finisin sonunda birinci gelene 3, ükinciye 2, iiçüncüye de 1 puvan veriliyordu. Neticede Rıfat Çalıskan dfîşüp yaralandığı halde 64 puvan toplıyarak birinciliği aldı. Ankara Muhafızgücünden Nusret Ergül 1 puvan farkla ve 63 puvanla ikinei oldu. îstanbuldan Bedri Sakarya da 14 puvan ile Oeüncü geldi... Müsabakalardan lonra halk, sampiyon bisikletçilere eoşkıın tezahflrat yaptı. Bölge Müdürü Turan Barlas, 3 bisikletçinin boyunlanna çelenk geçirdi. Sonra kupalar ve gümüs tabailar hediye edildi. Ve îstanbullular «adece gazetelerde takip ettikleri bisikletçileri tanımak fırsatını da elde ettiler.. Artık îstanbulda yeni Bölge Mfldürilnün bu «pora önem vermesi ile çok yarış olacak ve îstanbulun isınl de eskisi gibi bu sporda geçecektir... ı GAJLATASARAYDA | Sankırmızıh idareciler, dün dahilî trsnsferlerle uğraşmışlar, Rüçhan Adlı, Ayhanla görüşmüs, Muv tafa ile Caiidemir prensip anlaşma ı sına varmıştır. Yıldırımla ön protokol imzalanmasına rağmen bu uyuncu ile temas yapılmamıştır. Tıl l dırımın Fenerbahçelilerle konuşma | sı veya orayı istemesi halinde 3 i kulüp protokoluna uyularak ihtilâf Ayhan, Rüçhan Adlı ile birlikte çıkanlmıyacağı snylenmektedjr. BEŞtKTAŞ Bu sene transferlerle kadrosunn i kuvvetlenriırmek ısteyen Beçiktaj kulübü dün bazı kulüplerin idarecileri ile temas ederek almak İrtediklen oyuncular hakkında bilgi edinmişlerdir. Beşiktaş kulübü transfer komitesınde bulunan Faruk Sağnak trarwfer temasları hakkında dün kendisiyle konu?an bir muhabirimiz* şunları söyletniştir « Ankaraeücü'lü Turan'ı almakta kararhyız. Bu oyuncu ile prensip anlaşmasına vardık. Yarın (bugün) şehrimize gelecek olan Ankaragücü kulübü umumî kaptanı Orhan Sözeran ile bir görüsme yapacagız. Anlaşma temin edilirss Turan ile hemen mukavele yapacağız Diğer taraftan Aptullahın transferinı de düşünüyoruz. Bu oyuncunun kulübü ile de tema» halindeyiz. Bir iki gün içinds Gençlerbirliğı ile anlasıp Aptullahı H alacağız.» a 10 yıl önce bugün Alman futbolu adını yine bütün dünyaya duyuruyordu Sezai PAKER 4 temmuz 1954... Büyük futbol adamı Sepp Herberger'm dehâsından kuvvet alan. «Turek Posipal, Kohlmeyer Eckel, Liebrich, Mai . Rahn, Morlock, O. Walter, F. Walter, Schafer» adlı müthiş « 1 in, 1> futbol tarihinin muhteşem destanını yeşil sahada ayaklarla yazdığı altın gün»... Evet, tam 10 yıl önce bugün, Bern'in «Wankdorf» stadında büyük bir futbol saltanhtı çökmüş, Dünya Kupası'ndan önce hiç bir şans tanınmıyan Almanya, milyonların hayranlığını kazandığı «Dramatik final» maçında, mutlak favori Macar hârika takımmı eze eze yenerek, tarihin en parlak şampiyonluğuna sahip olmustu. «Sansasyon: Almanya Sampiyon», «Zafer'in adı Herberger», • Alman takımının futbol de»tanı», cAzim ve iradenin zaferi» seklinde manşetler, ertesi günü süslemişti, dünya gazetelerinin sayfalannı, Grosics, Bozsik, Zaharias, Kocsis, Hidegkuti, Puska», Czibor'lu Macar takımını tek favori olarak gösteren kritikler bile, «Sezar' ın hakkını Sezar'a vererek», 20 lık mağlubiyeti 3 2 lik galibiyete çeviren, muzaffer Alman takımının hakkını teslım etmekten geri kalmamışlardı. Ve küçüğü . büyüğü, genci • ihtiyarı, kadını erkeği, 7 sinden 70 e kadar bütün bir millet, eşine ender rastlanan bir coskunlukla kutlamıştı tarihinin en büyük spor bayramım. O yağmurlu pazar günü cWankdorf» da hârikalar yaratan Almanlar, savaştan muzaffer dönen Roma orduları gibi, ih. tişam ile karşılanmıslardı kendi memleketlerinde. Münich'de yarım milyon insan, Alman »akımını çiçek yağımuruna tutmus; Köln, Düsseldorf, Essen, Hamburg, Berlin ve Bonn, «Bern kahramanları» nı çılgınca alkışlamıştı. ZAFER'İN ÇOCUKLAR1 TÎNE ZAFER 'İAKIM1 1954 yılında Macarlann hegemonyasını sılerek büyük bir likte. Emerson Wîmbledon şampıyonu Faruk Sağnak mukaveleleri biten oyunculanyla anlastıklannı Galatasarayh futbolcu Ayve yakın bir zamanda iç transfer han dün kulüp ikinei baska + problemini halledeceklerini nı Rüçhan Adlı ile görüşmüş J(miştir. tür. Ancak bir netiee elde e ^ tZMtR'DE dilemiyen bu konuşmadan • Izmir, 3 (Teleronla) Şehrimizsonra Ayhan bugün İzmire ^ de transfer faaliyetleri hararetli gidecektir. • bir safhaya gırmiştir. Resimde Ayhan, Rüçhan ^ tZMtRSPOR Adh ile birlikte. j Lâcivertbeyazlılar dün kendi ••••••••••••••••••••< futbolculanndan Erdoğan ve trfan ile iki senelik mukavele imıalamıştır. Anlaşma oldugu takdirde yarın da kaleci Farukla mukavel» yapılacaktır ALTINORDU Altınordu. Zongulduk 1. KOŞU : Favori Sağnak, Plase dundan Cenapla 2 senelik le imzalamıştır. Karaçerçilli, Ün^aldı. Bu sene Galatasarayla mukave2. KOŞU : Favnri El Cid. Plâse lesi sona eren Ayhan'ı SiyahbeFirst Lddv. 3. KOŞU : Favori Kerida, Plâse yazlılar transfer etmek için bugün kulübü ile temasa geçLucky Girl Vıolette, Sürpriz Züt.jG.Saray futbolcu 4. KOŞU Favori Tokçlu, Plâse Çıl mişlerdir. Eski Altaylı muhtemelen yarın şehrimize gelegın. cektir. 5. KOŞU : Favori: Bıjoux, Plâse: METÎN'ÎN PARASI HAZIR Blanche, Neighe, Biblo, Sürpriz: Metin'i transfer etmek üzere teCoup de Roi. 8. KOŞU : Favori: Berkhan, Plâse: çebbüse geçen Izmirsporlular, milvereeekleri 200 bin Rüçhan, Canım, Sürpriz: Peyk. lî futbolcuya 7. KOŞU : Favori: Tristes?e, Sürp lirayı hazırlamışlardır. Kulübü ile anlaşamadıgı takdirriz: Gül. i8. KOŞU: Favori: Sebat, Plâse: de Başkan Haydar Aryal, Istanbul» Akbar, Nizar, Sürpriz: Tekşanlı. giderek Metin'i tzmır'e getirecek. tir. Bugün yapılacak at yarıslarınm tahmini WİMBLEDON, İNGİLTERE 3, • (AP) Avusturalya'lı Roy Emerson bugün yurtdaşı Fred Stolle'u 64, 1210, 46, 63 yenmiş ve Wimbledon Tenis Turnuvası şampiyonu olmuştur. Yagmur sebebiyle ikinei set'i üç kere inkita. ugrayan maç merkez kortun türbünlerini dolduran 18.000 meraklı tarafından seyredilmiştir. Stolle geçen yıl da finale kadar V'ükselmiş ve Teksas'lı Chuck McKinley'e yenilmişti. Ankara Turnuvası AfalM Kapasından elde edilen hasılât 114 bin lira 3 büyük kulübün iştlraMyle y m pılan (Atatürk Kupası) tnaçlsnnm önceki gece Fenerbahçenin Galatasaray'ı 31 yendiği final maçmdan elde edilen hasılât, Fenerbahçe, Galataearay, Besikta; kulupleri ile C.H.P. tarafından eşit olarak pa^rlaşılacaktır. Bu hasılât 114.333.58 kuruştur. BÎR ARADA Bugün «Zafer» in çocukları tekrar bir araya gelecek ve şampiyonluğun onuncu yıldönümünü coskunlukla kutlıyacaktır. Alman halkı da, tariht zaferin tatlı heyeoanını bütün siddeti ile bir defa daha duyacaktır, tâ derinden. TRT Teşkilâtı müspet Ankara 3, (Ali Abalı bildiriyor) Uluslararası yedincı Ankara Tenis Turnuvasımn bugünkü mü*abakalannda tek bayanlarda Gö nül Erk finale kalmıştır. Setler: HIZMETE G1ROI 19 Mayıs stadında yeni yapüan ve 1 milyona çıTek erkek: Günterh Nikoliçi kan tenis kortu törenle açümış ve bu açüışta Devlet Bakanı Malik 8/6 6/2 6/2, Merlo Chalem'i 6/1 6/1 6/1. Yolaç, gazetemiz sahiplerinden, Senatör Nadir Nadi, Genel Müdür PikTek bayan: Gönül Erk Gençiç'i ret Altmel de hazır bulunmuştur. 7/5 6/3, Winkler Sevim Büyüfcfıratı 6/1 6/4. Tek bayanlarda Gönül Erk finalist oldu ^Sfaofc/ci. 1F0BUM ^^^^^mm Illllllllllllllllllllllllllllllllllllilllir/A çalışmalarına başhyor Kanısız harb: Pentatlon Yazan: Hüsamettin (Aı. Bed. T«r. Ok. ögretmenl v« millt pentatloncu) Pentatlonlann bu hüviyete dalı buluyorum. bürünmesinin sebebi, branşları1 Atış: Piy«de tüfeği Ue nın bir milletin ordusunun, sa çabuk ve yavaş atıı olarak yavas beden eğitiminin, karakteris pılan müsabaka, sporcunun sür tik isteklerini ihtiva etmesidir. atli ve isabetli atısının mihenk Pentatlonlar Silâhlı Kuvvetler taşıdır. '] Ankara, 3 (özel) Bir müddet mensuplannın meslekleri ile il2 500 metr«lik bir parkurLazslo Papp ünvanım levvel kanunu onaylanan Türkiye gili ve muharebe şartlarını tem da 20 engel ihtiva eden bu brans sil ederler. Işte bu vasıf, pentat dünyanın en güç koşu müsaba Radyo Televizyon teskil&tı idare korudu lonlara özel bir veçhe vermiş kasıdır. îkinci Dünya Harbinde kurulu önümüzdeki günlerde toptir. Bir askerin muharebede rastlanan engellerden ilham alı Kopenhag, 3 (s.3.) Maear bok lanarak nizamnameleri görüşmeğe karşılaşacağı bütün güçlükler narak hazırlanmıştır. Tırmansörü Lazslo Papp, Danimarkalı ra başlayacaktır. ı ve öğle haber bültenlerinde kısa,! F e n e r b a h ç e YeŞİlkÖy sportif bir anlayış ve tertiple ma. sürünme, çeviklik, denge. kibi Chris Christenseni dördüncü TRT Genel müdürlüğü kunıluş pentatlonlann branşları arası atlama gibi hassalan gelıstirır ravundda nakavt ederek Avrupa hazırlıklannı bitirdikten sonra; aksam haber bültenlerind. yeterli b = na ithâl edilmiştir. Pentatlon3 Bomba atma: El bombaOrta Siklet Şampiyonluğu ünvanı Radyo yayınları, çalışan personeli spor yayınlan yapacaklardır. Bu aksam saat 22.00 de Yeşilköy'lar muharebe tekniğini gelişti sının hedeflere ve uzağa atısıBu yolla bir danısma kurulunun deki basketbol sahasında Fenerbahnı muhafaza etmiştir. Christensen,: ve bu arada spor teşkilâtını da ele ren bes ayn branşın birleşmesin nı karakterize eden müsabaka nakavt oluncaya kadar gayet iyi1 alacaktır. Dünya radyolannın ç a .;teşekkül ettirileceği ve Türkiye çe basketbol takımı Yeşilköy takıden meydana gelmiş müsabaka dır. El bombasmın kullamlışın bir maç çıkarmış ve maça ürkek lışma sistemlerine uyan bir şekil radyolannın spor yaymlarının mü mı ile bir müsabaka lardır. 1950 yılından beri gittik daki mahareti ortaya koyar. yapacakür. çe önemi artan bir spor olarak. başladığı görülen rakibini sıkıştır de teşkilâtlanacak olan Türkiye: kemmel hale getirileceği belirtil Yeşilköylüler maç için gerekli haGalatasarayın Su sporları şubesin, . . . , 4 50 metre engelli yüzme: her sene muntazaman organize Su altmdan ve üstünden çok mıştı. | Radyo ve Televizyonları (Profesimektedir. zırlıkları yapmışlardır. • de bulunan Yüzücü ve Su topu tajDz. H a r b U K U İ u n d a n edilmekte ve ciddiyetle takip çabuk olarak engelleri geçerek kımı oyuncuları dün şubenin tutu i edilmektedir. hedefe vâsıl olmayı kronomet munu protesto etmek için bölge su j c i k â v e t l e r v a r ! Pentatlon 3 dala, Kara, Deniz, re ile ölçer. ? 3 topu teşvik mlisabakasına çıkmaHava olarak ayrılır. 5 8 Klm. Arazi kosusu: Heı mışlar ve tstanbul Yüzme thtisas Pentatlonlarda diğer bütün türlü arazide çeşitli engeller ekibine hukmen mağlup olmuşlarsporlarda söylenilen «yenilmek üzerinden geçerek hedefe en kı dır. te yenmek kadar kıymetlidir» sa zamanda varmadır. Mukave Ertan Erkam, Semih Haznedarog sözü kabul edilmekte, daima ka meti gösterir. lu, Yılmaz Toköz, Selahattin Morzanmak parolası ile hareket eYukarıdaki vasıflan üzerinde kal, Kerim Uzuner adındaki spordilmektedir. Pentatlonlar kan toplayan bir askerin erişemiye oılar diğer arkadaşlan Ue toplanasız harb olduğuna göre harbı ceği gaye yoktur. lcabında bom Deniz Harb Okulu yüzme ekibi rak şubenin tutumundan yakınnjış antrenör ve hoca Ibrahim Sulu takaybetmeyi kim ister? Atışta basını kullanacak, önüne çıkan lar bir muhabirimize «Adamız bir rafından kuvvetli bir hale getiril muvaffak olamıyan bir ekip, dereceleri korkusuzca geçecek, spor tesisi olarak kurulmuştu. Paformda değildik. iyi hazırlanâ 200 metredeki bas hedefine bir miştir. tbrahım Sulu birinci sınıf kat şîmdi su sporları ve spor en son madık seklinde bir mazeretle dakikada 10 mermi atacak, 8 ta iftihara geçmış talebeler arasınplânda geliyor. Ne imkânımız, ne muvaffakiyetsizliğini örtmeye Klm. düşmanı kovalıyacak, idan seçtiğı 40 yüzücüyü yüzme yamalzememiz ve ne de alftka görilyoçalışamaz, çünkü: Asker her at cap ederse kaçacak, yakalanmı ruz. Böyle giderse bu şubenin Cm rışlarına ve su topu maçlarına hatığını vurur şekilde daima yacak, dikenli teller altındc ş formda olmaya mecburdur. rü olmayacağı kanaatındayız.» de zırlamaktadır. süratli ve büyük hedef gösterKolejli talebeler kürek ve yelmişlerdir. Komple bir sporcu vasfını ka meden sürünecek, yılmak bilken antrenörleri olmadığı için bu zandıran pentatlın müsabaka meyen bir enerjive sahip olaDiğer Su Topu maçları 2 sporu yapamamaktadırlar. Hey larına gereken önemi milletçe cak Su topu teşvik müsabakalanndan ; > V'"'.",y°r vermeliyiz. küçükler arasında yapılan müsaba ' " e l l a d a d a D U b l r 8inı soyhyen Daha genış kitlelerde yapUma Işte bütün dünya ordularının ?ekllde kalarda İ.Y.İ. takımı Beykoz'u 190, !! İ.Y.İ. Beykozu 190, sı dolayısiyle askeri pentatlon vetiştirmeye çahştıklan Savas Deniz ekibini 130 jenmiş Galatasa! 1 4 0 1 ^ 1 1 subaylar da .tekneler.mızj ! branslarından bahsetmevı fav Er'i bııdur ray'a 40 yenilmiştir. Müsabakalann olduğu halde bu sporu yapamamadevre müsabakalan devam et mn imkânsızlığı ıçersındeyız. dıyej ilk konuşmaktadırlar. mektedir. Radyolarımızda spor saatleri yeni bir şekilde düzenlenecek IIIHIIIIIMnilllllllllllllirllllllllllHIUIII ••••IMIIIIHIIIMIIUIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIirillllllll Derin denizde uzun kalma rekoru kırıldı TTUVIAZ Çalışma imkânı ve ilgi meselesi Galatasaray'ın Su Sporları Şubesinde ihtilâf çıktı Washington, 3 (a a.) Milli Coğrafya Birliğinden bildirildiğine göre, iki genç ilim adamı derin denizde uzun zaman kalma rekorunu yonel) lerden kurulu spor servfrj kırmıslardır. Meşhur havacı Charleri ihdsa edecek ve çahşanlar 212 le« Lindberg'in oğlu olan John Linsayıh kanuna tibi olacaklardır. dberg ilt Belçika'lı Robert Stenuit, Gazetelerdeki spor servisleri gibi 15° m e t r e ^erinlikte 48 saat kalolacağı söylenen servisler sabah mıslardır. Teknelerimiz var ama antrenör yok HERDEM TEYZE
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog