Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ALTI CUMHTJRlYET 4 Temmuz 1964 KOÇ BÜRCU (20 Mart 19 Maan) AKREP BURCU (23 Ekirn 21 Kasım) İhtiyatlı olun BUhft*M bu ay içinds »enelik tatiüni geçirmek için seyahate çıkmayı düşünüyorsanız güneş tutması dolayısıyla gelecek bazı uğursuzluklar sizin için tehlikeli •labilir. TatUinizi evinizde geçirmenizl tavsiye ederiz. Ayın 13 fl; ve 14 & çok krltlk günlerdir. Malt durumunuz çok iyi. Bu ay lçir.de daha da iyi bir durumı sokabileceksiniz. Yalnıı borç almamaya dikkat ediniz. çok cazip gelecek ve bunlart ka'ten kaçınm. tılmayı düşüneceksiniz. Siza tem^^ ^ muz ayında bllhassa kara yolu ile 'seyahat etmemenizi tavsiye ederiz. Seyahat proje'.eriniz varsa bunlan daha geride bir tarihe atmaya çahsın. (31 Mayı» 21 Hazlran) (20 Nlsan 20 M»yıs) Jüpiter yıldın hayatınıza Aceleci olmayın Jüpiter yıldızı «yın İlk y n n ı n ia mal! bakımdan bir çok k«z»nçolun. Bu muntazamhğınızı bugün boımayın. Ayın 15 inden »onra ask hayatınızd» problemlerle karsı karşıya kalacaksınız. Aynı tarihlerde islerinizi acele bitirmek için zorlamayın. Büyük ahşverişlere girismevin. Ayın 10 u ile 17 si arasmda Bunun İçin tatilinizi bask. btr yer elinizden gelen gayreti göstermek m a , , d u r u m u n u 2 u y e n i baştan gözgeçirmeyi düsünüyorsanız, vazten çekinmeyin. Bütün ay boyunca den peçirin. Eğer geçin. Çünkü ayın 24 ün« kadar kesici aletleri kullanırken son deparasızlık çekecek ve âncak bu tairece dikkatll olun. jrihten lonrı biraz ferahhyaeaksıinız. Kendinizl isinize verin, eglencefazla düçkünsünüz. Bu sahada p a r a Yüdızlanmz neler gösteriyor? BOGA BURCU ftS İKİZLER BURCU Seyahatten kaçınız her ne kadar yardımcı olacaksa da r 3 Z l a m a s r a i yapmayill harcayacağınıza daha da ça Hiç beklemediğiniz anda Bnünü sansınıza güvenerek fazla para har Gunej tutulması mali imkâr.lan lışmak suretiyle para kazanın. *e çıkaeak seyahat imkânlan «ize camamağa dikkat edin. Alış veris.nızı sarsacak durumlar yaratacak. Ailenizde sükunu muhafaza için ; YEN6EÇ BURCU YAY BURCU (22 Kasım 21 Aralık) Ingillere Kıralicesi Elizabeth (22 Haziran 22 Temmuz) Tecrübeli Şoförün Lâstiği... Bu ay içinde beklemediginiz yer . ,. .. |den para kazanacak veyahut da özel havatınızda hıç beklemedı . , ~ . .. ' . , . . . . . . . .. .. ... nıç ummadığınız bir zamanda mıS g ı n i z sürprizler buvuk değışıkhk1 v , f , , r, J » ı ıı ı ırasa konacaksınız. • = ler yaratacaktır. Bu değışıkhkler ı Esizin lehinizde olacak ve hayatımi IJİerinize cesaretle devam edin. ~zın bu günlerini daha da mes'ut Tatil yapmayı düşünüyorsanız bu. nu biraz geriye bırakın. Çünkü Sgeçirmenize yardiTn edecektir. 2 Seyahate çıkmayı düşünüyorsa işiniz icabı bu ay devamh ve dikbunu ağustos ayına bırakma katli bir çahşmaya muhtaçsınız. ya çalışın. Ayın 4 ü ile 17 si arasın Ayın 30 ve 31 inci günleri eviniz~da sıhhatinize dikkat edin Hl» ha|de vuku bulacak 5İnir bozucu olaySyatınızda ise me^eleleriniz hiç birilarda »oğukkanlı olun ve bu olayEdeğişiklifie uğramadan aynı seklillann bir hâdise şekline inkılâp etE;muhafaza edecek. mesini önleyiniz. Değişikliklerle karşılaşacaksımz Zamanınızı işinize hasredin Kıtalara göre A F R I K A Irk möcadelesi ve yeni kurulmakta olan devletler arasındaki çatışmalar devam edecek, bu arada iki Müslüman devlet arasmda sona erdiği zannedilen çatışrnalar yeniden başlıyacaktır. AMERİKA KANADA Yeni bazı kanşıklıklar iç politikada değişmelere sebep olacak. bu arada bir ziyaret veyahut da yüksek seviyede yapılacak bir toplantı sebebiyle bu kanşıklıklar endişe verici bir durum alacaktır. BİRLEŞİK AMERİKA Başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Partinin seçeceği aday büyük bir sürpriz olacaktır. Deniz üstünde vuku bulacak bir uçak kazasında öııemli kişilerden biri ölecek. Baskan Johnson'un sıhhi durumu biraz bozulacak ve su ile zehirli maddelere karşı dikkatli olması gerekecektir. Grevler sebebiyle bazı stratejik maddeler zarar görecek. Büyük bir yangın veya infilâk sonunda New York Fuan zarar görecektir. Kuzey Amerika Hmanlarından birinde büyük bir deniz kazası olacaktır. Irk ayırımı mücadelesi sebebiyle tâbu kabul edilen bir yerde siyasi bir cinayet işlenecektir. Jacqueline Kennedy yeniden kendisinden bahsettirmeye başlıyacaktır. GtNEY AMERİKA Yer sarsıntısı, yanardağ indifaı gibi tabiî olaylar büyük çapta zararlara sebep olacaktır. Güney Atlantik sahillerinde dolaşan meçhul hir denizaltı çunün konusu olacaktır. Bir millileştirme hareketi dolayısiyle İngiltere ve Fransa zarara uğrıyacaktır. ARSLAN BURCU • (23 Temmnı 22 Agnstos) 06LAK BURCU (22 Aralık 20 Ocak) j Sakin olmaya çalışın • Bu ay içinde çok sâkin ve ihti ; • yatlı olmanız lcap ediyor. Bllhas' Yıldızınız iyi münasebetler bakıîsa sıhhatinize dikkat edin. Sizi se,mından çok parlak. Eğer bekârsaîven insanlara karşı muamelenizi Inız mutlâka bu ay içinde evlenme:daima daha da iyiye götürmek İçin •çahşın. Onları kırmayın. Soğuk ğe gayret edin. Eğer evli bir insansanız, muhitinizde çok iyi mü• kanhhğınız! muhafaza edin. nasebetler tesis edeceksiniz. Bu I Sosyal hayatıntzda bazı gerginjolaylar için 12 temmuz günü en Ilifcler olacak. Tartışmaların ve !müsait tarlhtir. ;kavgalann dısında kalmaya çalıJşın. Mal! bakımdan paranız bazan : Sinir bozucu hâdiselere rağmen Şartacak, hazan azalacaktır. Ayın bugünkü içinizi muhafazaya çalı• ilk yarısı sizin için çok ivi nlacak. jın. Bu ay içinde ne jekilde olursa [olsun bütün değişikliklerden kaçıinın. Seyahate de çılomayın, vaktijnizi evinizde geçirmeğe çalışın Ayın 31 nci günü denize girmeyin veyahut denizle ilgili herhangi bir spor yapmaktan kaçının. Değişikliklerden kaçınm AS Y A GÜNEYDOfil1 ASYA Siklon gibi hüyük fırtınalar Japonya ve Avustralyada büyük zararlar meydana getirecektir. Formoza, Kemoy ve Matsu adaları ve Güney Kore yeniden dünya efkân umumiyesini meşgul eden hâdiselere sahne olacaktır. ORTADOClI Ürdün, yeni hâdiseler dolayısiyle dünya efkân umumiyesini meşgul edecektir. Süveyş kanalı ve petrol sahalan anlaşmazlıklara sebep olacaktır. 9 temmuzla 1 ağustos arasında bir hükümet darbesi olacaktır. İran Şahı da tacını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. ÇİN Şiddetli bir kuraklık büyük bir açlık tehlikesi doğuracaktır. HİNDtSTA.N Nehru'dan sonra ikinci bir devlet adamı bayata giizlerini yumacaktır. VİETNAM Komünist çeteciler faaliyetlerini arttırarak yeni bazı başanlar sağlıyacaklardır. Saygon da yeniden kanlı olaylara sahne olaraktır. î? BAŞAK BURCU ; (23 Agnsto* 23 Eylül) j Hareketli bir ay • Temmuz ayı size bir çok iyillk|Ier getirecek. bu arada yenl yeni • dostlar da kazanacaksınız. KOVA BURCU A VR U PA ALMANYA Fransa ile bir müddettenberi mevcut soğuk hava büsbütün artacak. politik sahada bazı olaylar cereyan edecektir. Aynı şekilde diğer bir NATO üikesiyle de anlaşmazlıklar çıkacaktır. tNGİLTERE Kıraliyet ailesinde bir çocuk, çocuk felci veyahut da kan kanseri tehlikesiyle karşı karşıyadır. Kıraliçe Elizabeth yeniden ailevi problemlerle karşı karşıya kalacaktır. Bu hal Kıraliçenin sıhhi durumunun düzelmesine de mâni olacaktır. Mahalli seçimlerde yeni başanlar kazanacak olan tşçi Partisi hükümetin rahat çajışmasını önliyecektir. Muhafazakârlar arasmda vuku bulacak bir skandal İşçi Partililerin ekmeklerine yağ süreeektir. BELÇİKA Kıral ailesinden bir şahıs önemli bir ameliyat geçirecek, Kıral Baudoin'in tahtı terketmesi için yeniden faaliyftler başlıyacaktır. RÜSYA Çin. Türkiye, tran veyahut da Alaska hııdudunda cereyan edecek önemli btr olay dünyaya tehlikeli anlar geçirtecektir. Bu ay içinde cereyan edecek bir hudut olayı ve gittikçe artan Çin tehlikesi Rusyanın, Batıya daha da yaklaşmastnı temin edecektir. YL'GOSLAVYA Devlet Başkanı Mareşal Tito. karaciger veyahut da deveran bozukluğundan ileri gelen bir hastalık dolayısiyle büyük bir tehlike atlatacaktır. FRANSA Sâkin bir ay geçirecek olan Fransada yeniden dttşünülen mesele, yenl Başkanlık seçimleri olacaktır. (21 Ocak 19 Şobat) • Ajk hayatınızda da sıcak yaz geAlışverişlerinize |eelert ?ize yardımcı olacak. Bir •çok halledilememi} meselenizi sâlidikkat edin Jmen gayenize uygun bir çözürae Bu ay içinde işleriniz o kadar •ulaştıracaksınız. Dahg renkli bir çok olacak ki. yapmayı t«sar!adığıJhayat yasamak İçin ba?ı kaçamak nız bir çok şeyi bir köjeye atacak SUBER KAUÇUK polib İLE İMAL EDİLEN Makarios'un şansı dönecek Bugün dunyayı bir harbtn c^eine kadar getirpn Kıbns meselesi yıldızlann söylediklerine göre. 1965 yılında bir hal şekline bağlanaraksa da bir müddet sonra yenidcn ihtilâf konusıı halini alacaktır. 1959 yılı Makarios için iyi şanslar petirmişti. Uranüs yıldjzı Neptün'ün de yardımıyla puneşe iyi tesirler yapıyor, bu da Kıbns Kum Omaati liuerinin şansını arttırıyordu. Bu yıl ise bunun tam tersine Makarios'un yıldızı Merkür ve N'eptiin yıldızlarının tesiri altında kalmıştır Bu da büyük şanssızlıkların ve başarısızlıkların ifadesidir. Yıldızlann bu tesiri 1966 rılına kadar devam edecektir. I'ıillıassa ağustos ve eylul ayında Iranüs rıldızının tesiriyle Makarios do^rudan doeruya bü>"ük bir tehlike ile karşı karsıya kalarak ve 1964 yılının son üç aylık devresi içinde herlıangi bir şekilde ölmesi veya (ildürülmesi mev/uhahis olacaktır. Vıldızlann belirttiltlerine pöre büyük der letlerin Kıhrıs meselesine olan ilgileri cittikçe azalacaktır. Fakat hıı arada yapılacak temas larla bir hal çaresi bulunması için gayret sarfedilecektir. Nasıl nlacaçı tarn olarak tesbit edilememekle heraber vıldızlar Kıhrıs meselesinin istikbali için fiınlan söylemektedirler' «1965Ofi senelerînde Kıbns'ta muvakkat bir taksim ruku hulnrak. Fakat Inıriliz ttlare Kıbrıs'ta L A S T İ K L E R İ TABİI KAUÇUKTAN İMAL EDİLEN USTİKLERLE İMALİNE POLİB KATILAN»nSKiLASTieiNİNtMUKAYESESh Asınmıya mukavemet ıu: • POLÎB sayesinde Fisk lâstiklerinin tabanı, aşınmıya, yarılmıya ve ısıya karşı,yüzde yüz saf kauçuktao mamul lâstiğe kıyasla daha dayanıklıdır. • 1903 seoesindenberi yüksek kalitesi ve mükemmel raodımanı ile cihana ün salmıştır. sinde olduğu gibi huna taraftar nlmayan Kıbrıslı Rumlar yeni statüye karşı ayakalanarak Ada'nın tümünü ele geçirmek için çete faaliyetleri göstereceklerdir. Yalnız Türklere verilecek olan sahalardaki bu faaliyet Kıbrısın yeni statüsünü garanti altına almış olan devletler tarafından kesinlikle durdurulacaktır. Nihayet Yunanistaıi her vesile ile Kıbns meseleslni ortaya atarak bu ihtilâfın soğuk bir harp tehlikesi şeklinde sürüp gitmesine yol açaealrtır. Bütün bu gayretlerine rafmen uzun bir süre Kıbns'm yeni statüsü garanti veren Dev letler tarafından muhafaza edilecek ve değişiklife ağramayacaktır.» Mareşal Tito ^•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM^ HIIII5 : i i ; | • İ : ^/ıııııııııııı Haftalara göre İKİNCİ HAFTA =111111 Miııııııııııınıııııııııııııııııııııııııııııııııiiiıv^ BİRİNCİ HAFTA : j Tabli kauçuktan imal edllen yüksek kalitell lâstlklsı Imallne POLİB katılan Flsk lâstigi FİSK kalite lâstik TÜRKİYE FİSK DİSTRİBÜTÖRLERİ: tstanbul ve Karadeniz Doğu Anadolu Bölgesi: Kafra Ticar't Türk Ltd. Şti. Cumhuriyet Caddesi, Dağ Apt., Taksim Istanbul TeJ.: 48 75 85 ^Ankara ve Orta Anadolu bölgesi: Çelik Motor Zühtü Şenyu1'* ve Şeriki Koll. Ort; Istanbul Caddesi 92, Ankara Tel.: 115300 îzmir ve Ege Bölgesi: Otomobilcilik veTicaret A. Ş., Gazi Bulvan 4749, Izmır Tel.: 23 7 37 *Adana!ve 'Güney Anadolu Bölgesi: 'Alber Diyab, Adana Tel.: 23 11 ^ iar yapabilırsınız Fakat işlerinizi,sınız. Hattâ bu vsz tatil dahi yai h l etmemeğe dikkat edin. Olay|pamayacağınızı size söyleyebiliriz. tesiri altında kalmayın ve;Yalnız şimdiden dikkatinizi çekeonlann akışına k°nriinizi kaptır lim. Islerimi îhmal etmiyeyim derken sıhhatinizi bozmayın. Zaman buldukça istirahat etmeğe çalışın. Para bakımından durumunuz iyi,! fakat hesaplı olun. Ayın 13 ür>fie; herhangi bir ahş veriş yapmayın. Para kaybetme tehlikesiyle karşı karsıvasınız. = (23 Eylül 22 EkJm) TERAZİ BURCU Temmuz ayının ilk haftasmda kara yolu İle seyahat edecek İ lerin çok dikkatli bulunmaları iktiza etmektedir. Bilhassa kol • lektif vasıtalarda kaza ihtimali çok yüksek görülüyor. Bu hafta ) içinde ırk mücadelesi sebebiyle çok vahim sonuçlar doğuracak İ olan olaylara şahit olacağız. Ayın 7 sinde bir memlekette vuku i bulacak önemli bir sabotaj hareketi bütün dunyayı meşgul edecek. • İ : • | : ; j = İşinizde dikkatli olun E Eger küçük bir memursanıı bu Ş a y içinde dikkatli bir çalışma ile ^beklemediginiz. ümit etmediginiz iyi neticelere ula;acak ve işinizde = merdivenleri ağır ağır çıkacaksı BALIK BURCU 1945 yılının 9 temmuz günü güneş tutulması olmuştu. Aynı '. çün ilk defa bir atom bombası patlatılarak denenmişti. Bu yıl i güneş tutulması gene temmuzun 9 uncu gününe tesadüf etmek • tedir. Yıldızlar aynı gün ileride insanlığın aleyhinde kullanılacak İ olan büyük bir keşfin açıklanacağını söylüyorlar. i İ : : • j : • ÜÇÜNCÜ HAFTA j (20 $ubat 20 Mart) Şanslı bir ay . ~ « e > ^ » Taai 6448/1562 Her sahada mutlak muvaffakij E; Fakat yüksek bir mevkide iseniz, jetlere ulaşacaksınız. Bir eser de : DÖRDÜNCÜ HAFTA I • Jkarıdakl durumun tatn tersi ola i geri taşıyacak olan bir şey üzerin • Z • Eicak ve büyük değişiklikler netice de çahşıyorsunuz. Gayretlerinizı ; Üçüncü haftadaki milletlerarası siyasetteki durgunluğa rağ • Eisinde meslekî hayatınızda sarsın devam ettirin. Hazırladığımz bu işi ; ıııen ayın 24 ünde dahilî bir kriz bir memleketi baştanbaşa sarsa ) : cak bu olay da bütün dunyayı meşgul edecektir. üfak görünme İ E İ t 1 ' a r geçireceksiniz. küçümsemeyin. Ayın 24 ünde aile hayatınırda : sine rağmen vukanda bahsettiğimiz kriz siyasî olmasına rağmen i = Kaza ihtimali mevcut olduğun d a n spyahste çıkmayın. Her ne şebazı karışıklıklarla karşılaşacak^ı E ekonomik sahada büyük tesirler yapacaktır. Ayın :»7 r«i ile 30 a • : 5 kilde i!urs« olsıın işiniti d?ğ:?tır nız. Bunlann durulma«ı için <sr!ffp arasında büvük bir deniz kazası vuku bulması mııH.' ""'r'ir ğmeyia, Sıüıttiaızt gok dikkat •din. tizin »tabuluculujunuz ı«e yarar,' UIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI Siyasî ve dinl liderler arasında memleketlerinde tek adam ! olarak tanmanlar için hiç de şanslı olmıyan bir hafta. Bu şahıs ! lardan dünyaca meşhur bir kaç tanesi memleket işlerini şahsî • çıkarlanna âlet ettiklerinden dolayı prestijlerinden kaybedecek j lerdir. Dünya poUtkasmda bir durgunluk devresinin başlangıcı ba İ hafta olacaktır. •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog