Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

4 Teımntn 1964 •IIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJ erde flıalığın BÜLMACA 123456789 NADİR NADi 14 IOLDAN 1AÖA: 1 fTly»tro«UDd«kl fhnm kcnan ve gerl kısımlsn genl» değü» »nl»mın» lkl i«x. J tÇlvly» UkıUrmk «Garp Cephesinde yenl bir jey ^ •allandınlmn kulplu kı»«rtm« t«n«Türkiye hükümeti iki aydaa reket serbestligi t»mm»ian îhtiberi Almarrvaya karşı barb eden malinden kuşkularuyordu. Onun yok!» sözü bu roman yüzünden Z c«re«i» karşılıfı lkl ıfis. S Ter«l İngiltere ve Fransa Se karşılıklı her istegf önünde blrer blrer bo bir zamanlar pek moda olmustu. E ! blrtnl yuk»ek s««le Uhklr lçta çıkanhir yardım paktı akdetniştir. yun eğilmeslnJ buna yoruyordu. Fakat İkinci Cihan Harbl bash = l«n «ealcrdendlr. korkunç dercc«de Cephesinde yenl £ müthl?. 4 Bir renk, tevlenmek Buou yapmakla, Türkiye. bitaraf fşin tuhaft, Hitler de bu lhtlma yalıberl Garp lçin bakire bulmay» ç»lı»!» minnıük ihtiyatkâr siyasetini kat'i su Ie belbaglamıstı. Komünlst tehli bir şey degil, hiç bir sey yoktu. = n« kannı blr emJr. 5 Dtnlenme rette reddetmiş ve inkişaT halin kesi, kapitalist Batrnın en kork Polonyaya karsı taahhUtlerinl ye z ve sLfalı ıu lçme dOıenll Uâ« alma de bulunan Avrupa harbioin nıgu ?ey degü ml ldl? Bu tehli rine getirmek amacı ile 3 eylulde Ş luretlyl» yapılan fuj, not». 8 Ç«vmahrekine dahil olmuştur.» keyi silâh gücti Ua yok ederse Almanya İle savaş haline geçen = rtllnc* blr lçkl beUrlr, yaratıklana Savaşı Alman yanın degil, tn Batı ona minnettar olmaz da ne MUttefikler yerlerinden kımUda = fidayı 6vütm« organı. T «Hamur mıyorlardı. Bir savunma slsteml ^ lîlerlnden çok t«vdljlııılı blrt lçin giltere ile Fransanm açtıgım ıd yapardı? dia eden Molotof Türk hülcümeDanzig maseİASl patlak verdi olarak kurulan Maginot hattın = rsai maddeyl hlıırhyan» »nlamırn tini tarafsızlıktan aynlmakla strç gi laman, Hitler Batüıların bu dan Fransız ordusu Doguya ne E lkl IÖZ. 8 Kurutulmuı çarır, Bageçebilecekti? Polonya E kanlanmızdan blrl. t cŞehltler» landınrken, kendi jefinin daha yüzden s»vası göze alaraklarına zaman bir kaç hafta önce Polonyayı Hit inanmadı. Stalln ise silâh pat topraklarmdan bir kısmını kendi Z anlamına eskl usul çcful, aahlp. TUKARIDAN AŞAÖIYA: sınırlarına katan, Finlandlyaya z hücum etmekte bir sakınca gör E 1 «Başının lçlnd» hlç blr»ey yok» miyen Sovyet Rusya tarafsızlığı E karçılıgı lkl tfiz. J Metod, lena. nı bozmuş sayılmıyordu. Batı = 3 Terıi blr zaman parçagıdır, kım yarenllklertnd«ndlr. 4 cephesinde, taraflar, karşılıklı E mevılml askerlik eğitimi yapar glbl, ara E Idare bölümlertmizden. toprajı blr sıra ufak çapta hareketlere giri = çeslt araçla kanstırma hareketl. t şiyorlardı. Şu kesimde Uç Alma E «Kabufundan kurtarl» »nlamına blr boy (Dl 2 3 4 5 6 7 8 9 nın eslr edildigi, bu kesimde İki E emlr,Edeblyatın van Fransızm yaralandıgı «resml teb E da). « Tenl lıg» leıe geçiyordu. Hava akınla = «sırf sahsa mahrının en büy'k etkisi, canavar E BUS» mflnaanadüdükleriyle uykularından sıçrı E dır, duvarcıya 5 1 yan slvil halk uzerinde görülü E Uzım âletler 6 E ;• 1 yordu. Belkl sinirler biraz yıpra E den. 7 «Kan 7|L, E borusu dahill» nıyor, fakat kimsenin kılına Z rar gelmiyordu. Fransızların de z anlamına lkl s6z diği gibi bu bir «dröle de guerre», E 8 Serscrl glbl DOnko buımaeaniD tuhaf bir savaştı. Nlsbeten ilgl ^ dolasan klçl du hılledllmtt tek!» çeklci çatışmalar denizlerde ge z nımunda ve annemlzln erkek kardesl olan zat» mânasına lkl söz 9 Ho? çiyordu. Rusya yanı açık olmak E ve güzel. Trakyada hudut yakmmda la beraber, Batılılar, Almanyayı E ve kıyıda bulunan kaıabalanmızdan dıs dünyadan ayırma gayreti lçin Z blrl. de ldiler. Almanlar da denlzaltı E lan ve cep kruvazörleri Ue karşı Z tarafı yıpratmaya çalışıyorlardı. E Graf Spee'ntn Montevideo açık E larmda küçük bir tngiliz torpi = dosu tarafından savaş dışı edill = Saraçuîlu. Belgrat tren istasyo vermesl Batılılar hesabma, en sı E kıntılı anlannda umud dagıtan E = • İTFAİYE: Beyoğlu: 44 40 44 Polonyadan hemen ler'lo paylasmasını tarafsızhga ladığı anda Z Istanbul: 21 42 22 Kadıköy: sonra ilk hedef Rusya olacağını bir ışık yerüıe geçti. pek yakışır bir olay sayıyordu. 36 08 72 Üsküdar: 36 09 45 Fakat dahası vardı: Molotofun biliyordu. O halde vakit kazanBakırköy: 71 64 66 Adalart Bu olaydan bir süre sonra, E Sovyet Meclisindeki nutkundan mak gerekti. Chamberlain'ln çem51 60 81 tstinye: 63 80 20 bir ay sonra, 30 kasım günü, ta berleme sistemine Rusya da ka Daladler hUkümetl, Maginot hat = * TELEFON: Santral: 22 42 10 gezdirmek Uzere bir Türk E rafsız Stalin, savaş ilân etmeye tılırsa Hitler belkl duraklıyacak tını * POLİS İMDAT: Istanbul: lüzum görmeksizin, tıpkı Hitler' tı. Batılı yazarların çogu o za basın heyetini Fransaya dâvet et E 27 45 00 Beyoğlu: 27 45 01 in Polonyaya yaptığı gibi, Sovyet man bu kamda İdi. Hitler dur ti. Ulus'u Falih Rıfkı Atay, Ak = Anadolu Yakası: 27 45 02 ordularma Pinlandiya Uzerine yü masa bile, iki kıskaç arasında e şam'ı Necmettin Sadak, Yeni Sa = Sıhhi Imdat: Beyoğlu: 44 49 98 zilerek çılgınca hareketinin ce bah'ı HUseyin Cahit Yalçm, E rümeleri emrini verecekti. Fatih: 21 15 95 Üsküdar: zasını ergeç çekecegi muhakkak Tan'ı Zekeriya Sertel, Anadolu E 36 05 38 tı. Fakat Rus menfaatleri açısın Ajansını Muvaffak Menemenclog z dan Stalln başka türlü düşünü lu temsil ediyordu. Cumhuriyet E • TÇAK: T. H. Y. (Terminal): yordu. Ona göre Hitler artık du44 02 96 Hava Alanı: 73 82 40 göndermeyi £ Dünya durumu, içinden çıkü ramazdı. Polonya engelini orta adına babam beni • TREN: Demiryollan: 36 04 75 maz bir hal almıştı ve bunda az dan kaldıracak, hemen arkasın uygun bulmuştu. Heyete aynca = (Haydarpaşa) 22 30 79 (SirResat Nuri Güntekin'in de katıl E çok her büyük devletin payı var dan Rus topraklaina saldıracak keci) hatırhyorum. 2 şubatta ş dı. Her biri hata işlemiş, her bi tı. Böylece, Rusyanın sırtından dıgını Balkan Antantı Kon = * BELEDtYE: Zabıta: 22 42 79 ri kendi tutumunu bir takım yan Batılılar kendi hazırlıklannı ta Belgratta seyi toplanacaktı. O toplanüyı ix E tsleri: 22 08 35. !ış hesaplara dayamıştı. Kaiser' mamlamaya vakit bulacaklardı. lememiz de uygun görüldü. 1940 E * HAVAGAZ1: Istanbul: 22 4S80 in suçunu Alman milletine yükli îyisi mi, bir sure lçin olsun, Al(Gündüz) 2144 26 (Gece) Ka yen Versaüles antlaşması bir man savaş makinesiyle karşı kar >alı ocak ayının son günll, Dışlş ş Bakanımıî Saraçoğlunun E dıköy: 36 46 20 haksızlıktı. Bu haksızlıga Alman şıya getoekten Rusyayı ktntar leri «maiyetinde» Slrkeciden trene E lann tahammül edebilmesi an malı idi. İki devlet arasında bir • ELEKTRÎK: Beyoglu: 44 48 00 bindik. E cak sürekli dış basküar ve dış kaç gün içinde hazırlanan saldır• Beyazıt: 22 45 80 • Kadıköy: Balkan Antantına karşı en bü E kontrollarla mümkün olabilirdi. mazhk paktını imazlamak üzere 36 07 10 Bakırköy: 71 68 49 Belki de 1919 politikacıları tara ellerine kalemi alırken Ribben yük güçlükleri Bulgaristan çıka = • VAPUR: Denizyollan: 49 18 90 fından kendi adına işlenen hak tropp da, Molotof da yürekten nyordu. Zaten bu Pakt bir bakı = Nöbetçı M.: 44 02 07 • Şehir sızlıjı bilinç altında duyan Fran davranmıyorlardı. Birincisi, Ba ma Bulgaristanın toprak heves E Hatları: 44 42 33 44 43 59 sa, Rhin sol kıyılarının işgali sı tüüarın hesabmı temizler temiz lerini kursağına tıkamak amacly E Üsküdar: 36 03 12 Yesilköy: rasında gerekli tepkiyi göster lemez can düşmanı bildiği bir le kurulmuştu. Antant Uyelerl a Z 73 84 25 Boğazıçi: 63 56 35 memekle, Hitler'i, daha sonra gö sistem! yok etmeye ant içmiş bir rasında her bakımdan en güclü ı Büvükada: 51 61 28 ze alacağı ve çılgınlığa kadar va diktatörün, öteki ise, kapitalist durumda bulunan Türkiye, Bal E racak hamlelere kendi eliyle it lerle faşistler birbirleriyle boğaz kanlılar arasında olumlu bir ara I miş oluyordu. Üçüncü cumhuri lasa dursun, kendi gücünü art buluculuk rolü oynamak İstiyor, Z DOKTOR yetin yıldan yıla kızışan iç kav tırmaya bakan kurnaz ve son de Sükrü Saraçoğlu da bu rolü pek E eaları da Fransız dış politikasını rece hesaplı bir şefin temsilcisl benimsemiş görünüyordu. Ertesi gevseten nedenlerden biri idi. Ka idi. günü, Türk ve Bulgar >ayrakla E ra Avrupasında tek devlet üstünriyle süslenmiş Sofya Istasyonun E Oerı. Saç ve Zührevi lüğünü hoş görmiyen geleneksel da Başbakan Köseivanof Dışişle ş Hastahkları MfitehaMin tnsiliz politikası da ayrıca Franri Bakanımızı karşıladı. tki dev = sayı köstekliyor ve baslangıçta tstıklâl Cad HarmakKapı let adamı şerol salonuna geçerek E Hirler'in güclenmesine yardım eNo 80 Tel : 44 10 73 1 trenin hareket saatine kadar o E Erich Maria Remarque in Bidiyordu. rada görüştüler. Sanşın, şişman = rinci Cihan Harbinden ilham a1917 devriminden sonra Batılı larak yazdığı (Garp Cephesinde ca ve sevimli bir adam oîan Bul E lar genç Sovyet rejimine karşı Yeni Bir Şey Yok!) adlı romanmı gar Başbakanı sanşınhkta ve şiş ~ Dahillye Mfitehassısı düşmanca davranmışlar, Kolçak, belki hatırlıyacaksınız. 1914 le manlıkta degilse bile sevimlilik E Dr. Kâmran Şenel Denikin ve Vrangel ordulanna 1918 arasında Garp Cephesinde te hlç de kendisinden geri kal E seniş yardımlarda bulunarak bir çok şeyler olmuştu ya, romancı, mıyan bizim Dışişleri Bakanmı E Taksım Sıraselvıler Cad nevi modem haçlı seferin şam karşılıklı hareketler yönünden ö vagonuna kadar uğurladı. Tren E 111/5 (Alman Hastanesl yanı) niyonlugunu yapmışlardı. Yen: nemsiz günlerin aksamında ya Yugoslav sınınna doğru yol alır E Her gün 1S 18 »raıı rejim yerleştikten sonra da Ba yınlanması âdet haline gelen «res ken, Saraçoğlu, ellnden eksik E Tel: 44 55 14 tılılar Sovyet Rusyayı uzun yıl ml tebliğ» lerdeld o kllseleşmiş etmediği yasemin dalından ya ş lar kordon altında tutmuşlardı. cümle ile eserine son verirken pılma ağızhğına sık sık bir slga E Bu yüzden Ruslar Batılılara gü çagımız «insan» ının dramını bu ra takıyor, her zamanki iyimser E KAYIP Ilgaz Nüfu» Memurluvene"miyorlardı. Stalin, Batıhla ruk acılığı İçinde dile getiriyor hallyle: = gundan aldıgım hüvlyetiml kaybet! tlm. HUkümıüıdür. j rın Hit'.er'e bir giin Doguda ha du. (Arkaıı var) E Artf Aslan | Miuıııtııııııımıııııııııııııııınıı •ıııııııııııııııııııııımıııııınnı ••ııııııııııif tııııııııı Cumhuriyet T581 ıııııııı ııııııı: Türkiye Balkanlılar arasında arabuiucu rolü oynamak istiyor Öğretmenlerin yaz seminerleri Polath 13 Eylul llkokulu 5gretmenl Sadrettln Şengül yazıyor: «Yine y ı i geldi. Bütün blr yıl çalışan öğretmen ve öğrenciler tatile girdiler... Fakat, 222 sayılı kanunan 43. madedsindekl «ancak bn iki aylık izin sürelerine doknnnlmadan kalan tltil zamanlarında vönetmeli|inde saptanacak meslekle ilgili çahşraalara kstılmakla yükümlüdürler. hükmü var. Ba hflkflmden Sfretmenler, bir insan ve aydın olarak memnuniyet duymaktadırlar. Yalnız, dört yıldır tatbikatta tntnlan yol Sğretmenleri tedirgin etmek tedir. Zira iki aylık tatil çıkınca geriye kalan lamanın tıpkı zimmet gibi hesabı çıkarılmakta ve bu süre içinde öğretmenIer muayyen yere gidip zamanı doldurmak zornnda bırakılmaktadır. Böylece, çüya kanunun hükmü yerine gelmiş olmaktadır. Halbuki bir öğretmrn olarak kanun hükmünden memnu niyet duyuşumuzun nedenleri sunlardır: 1. Her meslekte oldngn gibi, ötretmenlikte de yeni cereyanların, metodun tekniğin takip ve münakaşsı, dejerlendirlmesi imkânı; 2. Fert olarak kültürel faaiiyetlerde bulunabilme zemini; 3. Meslekî ve genel mevzuat %\ bl faydah incelemelerde bulanabilme ortamının, sağlanmış olması. Bunların zaman, konu, sekll ve ver bakımından plânlaması (hattâ bu plânın birkaç yılı kapsaması mümkün ve faydalıdır) şarttır. Ondan sonradır ki ögret men. daynlan ihtiyaca göre düzenlenen plân gerefince »u zamanda, yarada bulanup çalısmalara katılmakla yükümlü olur. Faydalı olan da badnr. Aym zamanda böyle bir calışma dinlendirci ve zevkli olacaktır. Demek oluyor ki kanunun raaksat ve ruhuna uygun olarak snladığımız öfretmenlerin tatilini kısaltmak değil tatil dı ?ı zamanlarını «faydalı» geçirmelerini temin etmektir. Bizce uzerinde duralması gereken bu «fayda» dır. Yoksa plânsız, programsız, konusuz, tabsisatsız ve hülâsa lşsiz güçsüz okula gidip gelmek hem öğretmenler, hem de memleket için teessüfe deger bir vakıa olmaktan başka bir şey ifade et Gerçek din adamının karşısında değiliz Bursadan adı mahfoz blr okuyucumuz yazıyor t «Sayın Llu Cami lmamı; 18 haziran 1964 tarihli yaıınızı okndnk. Bizim geçen yazımızdaki kişi, «iz değilsiniz. Ama neden bn yazıdan kendinize pay çıkardığınızı doğrusa merak ediyoruz. Bize diyorsunuz ki : «öfrenci hardeşlerimiı haklkaten camiin imamı ile mi hasbıhal yapmışlardır?» Biz gerek yazının başlıgında, gerek yazının bütününde «imam, hatip, müezzin» diye bir sözcük yazmadık. «Hoca» sözcüğü genel bir deylm oldnğnndan dolayı kullandık. Şimdi size bir soru soruyornz : Ulu Camide hoca olarak bir siz mi varsınız, yoksa sizden başka Diyanet tsleri Başkanlığına bağlı hoca, imam, batip, vaiz yok mu? Biz l l u Camide Diyanet tsleri Başkanlığına bağlı; 1 imam, 1 hatip, 1 vaiz ve 9 tane mOezzin olduğnnn biliyoruz. Geçen yazımızda anlattıgımıı olayın kaoramanı da bu miezzinlerin arasındadır. Görüyorsnnuz Bay Yıldız, bls e yazımızı incelememlzi yaptıktan tonra, tamamen gerteklere nygun olarak yaımışız. Pekı. siz o yazıvı okuduktan lonra kendi arkadaşlannız arasında bir soruşturma yapmadınız mı? Biz gerçek din adamlarının bu ulnsn kalkındıracagına inananlardanız. Bunun için gerçek din adamlarını kStülemeyi asla düşünmeyiz. tmam Ahmet Topuz efendl, köyfinde kalkınma leferberliği ilân ettiği zaman gözlerimiz yaşarmıştır. Ama «bir fatiha bilen sakalh» kişiler bu memlekette öylesine çoğaldı ki, halkı, Isteklerine uygnn olarak yönetiyorlar. Size bir rakam verelim, bu memlekette « . O hoca var. O0 0 Bunların 55.000 inin okums yaımarn dabi yok. Halkımızın hocalara karşı olan inanç ve rUveninl blllrsiniz. Hiçbir bilfisi olmıvan bu hoeaların, halka din konusunda ne biçim bllgl verdiklerini tahmin edersiniz. Cumhuriyet gazetesi okudTnğunnza gSre, tmam Hatip Okullarında okutulan derslerl, Sayın tlhan Selçuk'un blıe tanıttığını bilivorsunuz. Yukarıdan beri anlatmak Istedifimlz, bizim gerçek din adamlanna karşı olmadıgimızdır. Kişliifinize ve bilginize sayfi duyuyor, memnunlukia . e?er yazımızda konu ettiglmizi kendiniz «anıyorsanız • sizden özür diliyoruz. Ama şunu da belirtellm kt, o kişl İle hâlft aynı yerde Iş sSrfiyonunuz. Saytılartmızla.» Kitaplarımızı bekliyonıı «Bundan bir ıene evvel 1958 •enesi îlçe olan Knmlneamıza tamamen halk yardımile, bin ki tvptan mütesekkil bir halk kitaplığı kurduk ve halkın istifa desine açtık. Milletçe kalkınma mızın temelini teşkii eden, bil einin ocagı olan bu hayırlı te şebbüsün, binlerce okumnsun okuyarak rafiarda bıraktıklan veya bu işe inanmış kisilerin kitap vardımında bulnnabilmeleri için gazetenizde yayınlanmasını ve kitap röndermek Ifltfun da bıılnnacakların P.T.T. rassrafları blze ait olması için ma» rafı JVdemell demelerini, bir k8v çocuğu olarak istirham ederim Adres: Ramazan Yıldınm Halk K.itüphanesi Knmlnca • Antalya» Gazi Eğitim Enstitüsü sınav notlannı bildirmiyor Lözumlu Teletonfar Yanlış hesaplra Afyondan bir okuyucumuz ya nvor: «Kanunl bakla verilen (dııar dan pedagoji imtihanına glren) İlk okul öğretmenlerinin aeıklı dnrumunun rszeteniz vasıtasile ilrililere duynrulmaıını latirbam ediyorum. 1 Güz döneml • 196S imtl hanlan Kaaım ayı' İçinde bltti. Aldığımız notlann bir kumı adresimize blldirfldi. Blr kumı iıe (battS yansı) bildirilmedl. Hergün posta beklemekteyiz. Ha bugün, ha yann? 2 Netieeler erken bildlrillrse Şubat sömestir lmtihanlanna çalışıp imtihana flreceğlz. 3 Aldığımız notlar (taa Imtihana gririneeye kadar belll olmazsa) nasıl çalıpnz? 4 Yazışmalara meydan verilraemesi için (okul raüdürlflğü gi de kanaatindeyiz. O halde nıez ve etmemektedir. Sayın Bakanlığımızın, y6net fayda yönü ele alımncaya kadar Gazi Eğitim Enstitüsü) idaremeliğini yapıncaya kadar, bu se icraatın zararlı noktalarının ber si dilekçelerimize de eevap verkilde, zararlı diyeblleceğlmiz bir taraf edilmesini ümit ve temen memektedir. Derdimizt kime anlatacagızT..» uygulamayı arzu ve emretmedl ni ediyor, mömkün eflrüyoruz.» OGRETMEJNLER BANKASI Öğrefmenler Bankasının Üçüzleri Üç ayrı ilde, aynı günde, aynı snmte, üç ayrı şube birden Tarık Z. Kırbakan BLACK WHITE SCOTCH WHISKV •UCMAMA»JAMES BUCHANAN * CO. LTD. 0LA8OOW, SCOTLAND 4> L0NOON PÎYASAYA YENİDEN ARİJKDİLMİŞTİR. fSRARLA BLACK & VVHtTE İSTEYİNİZ. Tufıaf bir savaş Bugünden Itibarer Anafartalar (Ankara). Antalya, Gaziantep Şubelerimİ2 kırkar bin liralık özel ikramiyelerle hizmetinizdedir. OI.DUREN SIR 140 Yasau: H Cartüion Ögretmenler Bankası Öğretmenler Bankası'nın tkramiye tsabet îhtimali Çok Tnksektir. Cumhuriyet 7445 Deniz Kuvvetleri Komutanhğı Seyir ve Hidrografi Dairesi Başkanhğmdan bildirilmştır: DENIZCİLERE VE HAVACO.ARA 78 SAVIIJ TEBllfi 13 Temmuz 1964 günü saat 10,00 dan 14 Temmuz 1964 süııü saat 09,00 a kadar aşağıda sınırları hildirilen saha içinrle seyretme, demirleme, avlanma ve bu sahanın 9000 metreye kadar olan yiiksekliğ; can ve mal emniyeti bakımından tehlikeliriir. KARADENİZ ÇANAKBURNU İLE KEFKEN ARASI 1 nci nokta E.5831 NoJu Çanakburnu fenerinden 81 derpop ve 5 mil mesaiedeki enlemi 41 dereoe 09 dakıka kuzey, boylamı 30 derece 00 dakika Hoğvı olan nokta 2 nci nokta. Enlemi 41 derece 13 dakika Kıı?ey Boylamı 30 derece 00 dakika Dngu 3 ncü nokta. Enlemi 41 derece 13 dakika Kuze\ Boylamı 30 derece 07 dakika Doğu 4 ncü nokta. Enlemi 41 derece 09 dakika Kuzey Boylamı 30 derece 07 dakika D'âu. DENİZCTLERE VE HAVACHARA ÖNEMLE TKBL1Ğ QLHN (Basın 11889 7554) Maliye Okulu Müdürlüğünden O sıraria arabayj oradan geçmekte olan Garaj şefi arabsyı tamir ettirdi. Akşam bir kamvona çoktirdiler ve tamirhaneye gir da Henricourt, Tadea ve VYiedner, otelin barlüer. Bu sefcr > orada arkalarına birisi ta rında buluştular. Artık yola ç çıkmak müıtıkıımı»t teşkilâttan nasıl kurtula kündü fakat VViedner gece gitmek niyetinde kıımı»t.. Bu gizli teşkilâttan nasıl kurtula kündü fakat VViedner gece gitmek niyetinde değildi. caklardı? Henrloonrt'un canı sıkılmıstı. Wledner"tn böyle Udde rlr karar de^iştirmeaüıe fcnryordu. Onun lçin adjuru xor!a4ı ve yo'a çıktüar. ç Tadea da bundan memnundu Tadea da bundan memnundu. Okulumuza 19641965 öğretim yılı için parasız yatüı öğrenci alınacaktır. Giris sartlan Ankarada Okul Müdürlüğünden, tlerde Defterdarlık ve Malmüdürlükleri ile orta dereceli Okul Müdürlüklermde öğrenüebüir. (Bt»»ıa 11114 A. 8614/7553) (Arkuı var) 40 Bir Fransız gazetesinin Türkiye ile ilgili yazısı Fransa'da intişar eden Lö Tan (Le Temps) gazetesi Türkiye ile ilgili bir yazı yayınlamıştu, Gazetenin îstanbul muhabiri M. Jcan Tisaut şunları yazmaktadır: «Yeni Türkiye mefkuresini değiştirmekle beraber siyasetini de değiştirmiştir. Bundan sonra kendi mukadderatını artık din sahasında değil, kendi millî menfaatlerinin dar çerçevesi içinde tâkip etmek istemektedir. Şark, Asya ve hattâ Müslüman an'anelerinden uzaklaşmakta ve sadece bizden olmak emelini beslemektedir. Bu derin değişikliğin şümul derecesini anlamak ve bundan İSTANBUL 73 Açılıe Knt haberler T.45 Haflf müzlk 8.00 Ha.berier «.İS Salon orkertralan 8.45 Ç«fttll müzlk 9.00 Türküler v« »arkılar »M KOçük konger 10.00 Kısa haberler Kapam*. 12.00 Açılı» Kı»a haberler Salon orkeatralanndan 12.30 Şarkılar 12.50 Haflf müzlk 13.00 Haberler 13.10 Şarkılar 13.30 Kilçük orkestra 13.45 Saı eserleri 14.00 Danı müzlğl 14.15 Haftanın programlan 14.30 Yusuf Behiç Günsell orkeatrası 14.45 Türküler 15.00 Kayıp mektuplan 15.05 Kısa haberler 15.10 Şarkılar 15.30 Çocuklann »aatl 16.30 Çay saatl 17.00 Yurdun sesl 17^0 Karma fa«lı 17.57 Kısa llânlar 18.00 Gençlik »aatl 18.15 llhan Feyman orkeıtram 4 Temmuz 1925 tarihli Cumhuriyet'ten »Le Temps» gazetesinin bajlığı doğacak faydaları anlamak ise Avrupa'ya düsüyor...» Gümrük geliri 3 milyonu buldu Gümrüklerimizin geliri, haziran ayı içinde 3 milyon liraya yaklaşmıştır. Rüsumat Müdürlüğünün Haydarpaşa il« aair mülhakat Baş Müdürlükleri hariç olmak üzere yalnız İstanbul Gümrüklerinin haziran ayı gelıri 2.847.942 liradır. Geçen sene yine haziran ayının geliri 1.984.375 lira olduğuna eöre bu senekl gelir fazlahğı 764.56S liradır. 18.S0 Şarkılar 18.50 Haflf müzlk Kıaa Uanlar 19.00 Reklâmlar geçldl z . O Haberler GUnOO lük olaylar JOJO Haflf müzlk 30.40 ŞarluUr 21.00 Dundac bugüne tıttnbul 21.40 Şarkılar 22.00 Reklimlar feçldl 2J.3O Kanat Gur orkestrası 22.45 Haberler 22.55 Ara melodllert 23.00 Gece müziei 23.30 Çesltll müzlk 24.00 Kısa haberler Kapanıs. ANKARA Şarlo baba oldu Berlin'den alınan bir habere göre ünlü sinema yıldızj Charlie Chaplin (Şarlo) in bir erkek evlâdı dünyaya eelmiştir. g.27 Acılı« «J0 Günaydın sayın dlnleylcller 7J0 Sabah müzlgl 7.45 Şarkı v» «az 8.00 Haberler 8J0 Hava durumu 8.J5 Slzln lçin çalıyonız 8.30 Sollstlerden blrer »arlo 9.00 Kapam;. 11.57 Açıhş 1200 Kısa haberler 12.02 Hay Connlf orkestrasından hafif müzlk 12.35 Küçük llânlar 1240 Sarkılar 13 00 Haberler 13.1 Hava durutSTABüL İL RADYOSU mu 13.15 Los Tres Carlnyo'yu dlnllyorsunuz 13.30 Kadınlar 17.58 Açllıç 1800 Dansa çağn topluluju 13.55 Kayıp aramyor 18.30 Caz dOnyasından 19.00 14.00 RekUm programlan Melodller ülkestnde gezl 19.30 14.45 Türküler 15.00 Cumartesl Mlnyatür müzlk 20.00 Plaklaı konseri 1R00 Sarkılar 1R.20 arasınria 20.30 Hafif müzlk Öz dlllmiz lfi.35 Hepsl Almanca 21.00 Cumartesl konjerl 22.00 söylüynr 17.00 Kısa h^herleı Opçret melodllert 22.30 Çe?ltli 17 02 Çncuk saatl İS 00 TürkUmüzlk 2400 Kapanif. Ipr 13 10 Küçı"' lianl^r 13 1^ ReklSm programlan luftc Küı,U\« llânlar 19.05 Spoı savt«?ı 19.15 Haflf melodilpr I" 4n 5arkılar ÎO.O0 HaberİPi 20 2S Hava durumu 20 30 Sarkılnı 20.50 Uykudan önrc 20.55 Küçük llânlar 21 00 Kısb haherlH. 21.02 Kıbns tçin! 21 10 Blt konumuz var 21 40 Erkeklcr t< p lulugu 22.15 Dlnlpmpktcn hıkmadığınız pserler 22 45 Habfrler 22.55 Dans! Dansl Dans! 24.00 Kapanış. ANKARA ti. RADYOSU 16.57 Açıhş 17.00 Dan» tnüziği 18.00 Cumartesi konseri !S."0 Soltştipr ve orkpstralar ffpçldl 19.00 Blr büyük «pnfoni 1« Sf Ce?itlt hüflf müzlk 30 İS RHCIVO IIP tnglllzre 2030 Mı'izlk W>VHTlerlp haıhaşa 21 30 Haftanın 22 30 Tatil «prpsinlr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog