Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

tRİ CTJMHURÎYET 4 Temmuz 1964 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIII mmm 19 bin kilometre sonunda... tsmet Paşa 19 bln kilometrellk yoleulafrundan dSndfl. Ve •yatının toznnn lilmeden, daha hava meydanında ilk demecini verdi. Bu demecin yazılı oluşu, önemini artıran blr tltizliftin l§aretidir. Elbette Basbakanın temaslanndan sihlrli sonnçlar beklemek klmsenln hakkı değildir. tsmet Paşanın elinde bir sihirll değnek yoktur. Böyle bir geziden, olsa olsa, b»zı faydalar beklenir... ki o da meselenin biraz daha açıklığa kavusmasıdır. Böyle bir vuznbun belirtisi tsmet Pasanın demecinde var mıdır? 1 Başbakan üstünde önemle dnrduju bir konuyn föyle Bzetlemiştir : Son zamanlarda Zürich ve Londra Antlaşmalarının inkâriyle imza edılmiş muahedelerden bahsolunmaz bir devir hasıl olmuştu. Bu devri antlaşmalar çerçevesi içine sokarak yurda dönmüş bulunuyorum. Gerçekten de Atnerlka ve îngiltere bu tanımayı bildirilerde dogrnlamıslardır. Ancak De Ganlle bu flkrin dışındadır... ki, eo dikksti çekici olanı da budur. 2 tsmet Pasanın kesin deyisine çöre, bn gezide tkâğıt üzerine konmuş projelerın» tartısmasından çok, temenniler üstünde dnrulmnstur. Şu halde Vasington Londra • Paris'in bu yoldaki temennileri nelerdir? Bu lorannn cevabı eskidir. Talnız ynkarıdaki flçlemenln de|II, Sovyetlerin de açık temennisi barış yolndur, masa başıdlr. Bun» yakın olarak büyük ve küçfik devletlerin «çıkarma» hareketini harb tehlikesini davet edici »aydıklarını löyliyebillriz. Bir çıkarma davramşı, şimdiye kadar olduğu gibi karşısında Amerikayı bulacak mıdır? Bu sornnun cevabını baska türlü vermek mflmkün : Başbakanın ifadesine £Öre, Kıbns meselesi, Amerlkaya rsfmen degil, Amerikayla birlikte halledilecektir. Çünkü înönü, açıkça : Amerıka ile aramızda tara bir anlaşma ve işbirligi hajıl olmuş ve yakınlık ve güven kuvvetlenmiştir... diyor. tsmet Paşanın demeclnden çıkan aonnç Kıbnf divaaındaki politikanın gene Amerikaya duynlan gflvenlik ttstflne knrnlmasıdır. Şu halde bizim temennimiz de şudnr : tnsallah bu sefer de Amerikanın liderllgtne duydngnmuz gfivenin cezannı ilerfle çekmeyiz! 3 tşin bn noktaaında Amerikanın v e Stcki Batılı devletlerin «temenni» lerini Slçmek gerekiyor. Bn çevrelerde ağır basan flkrin «Enosls» oldugn söylenmektedlr. Enojii... ve Türkiyenin kınian gnrnrnnn tedavi etmek içln de blze verileeek tâvijler . 4 Göriilüyor ki • Amerikaya ne kadar gflvenirsek giivenellm • meselenin temelinde bizim düşüncemlıe g5re bir nzlaşma yolnnn Vaşington ve Londradan geçirmek şimdilik çok zayıf bir ihtimaldir. De Ganlle politikası tıe kendi rotannda yürüdüğü için Anglosaksonlardan a y n bir karakter taşıyor. tsmet Paşa'nın demecinde Anglosaksonlarla aramızda gfivenlik ve yakıniıktan pek sık söz açıldığına göre, onn bir yana bırakalıro. Bu durumda ne olacaktır? 5 TUrk kamn oynnu asablvete gStflren en basta «lay, Kıbrıstaki Iç çatışmalardır. Rnmların Tnrk azınlıgını dlze getirmek ve yoketmek çabalarıdir. Grivas'ın Adaya gidişi, Makarioı'nn hazırlıklan da, yakında iç çatışmanın gene baflıyacagı Işaretleridir. Türklere son darbeyi Indlrmek İçln hazırlık mı vardır? Diyelim ki Ada Içinde ve Birlesmiş Mllletler Knvvetleri gSzleri Snftnde huenmlar baslar; Altıncı Filo, K ı b n ı l a Tfirklye aranna girip çıkarmayi lmkânsızlaştınr ve elimizl kolnmnzn ba|lar... Bn dnnunda TOrkiyenin Iç ve dış politlkasındakl gellşmelcrl tabmln etmek zor de|ildir. D n m m Byle Mr noktaya gelmlştlr kl, tımet Paşanın daha garçekçl demeçlerle halkoyunu aydınlatman gerekmektedlr. Yatiftınei deneçlerin insanlan yanlış kanılara çötflrmesf mflmkündflr. Bn yanlış inanışlardan nyanmak, daha da kBtfl tepkller yaratablUr. llll|llllllllllilllllllllllllllllll|||||||||||||| IIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIŞİIII İ EĞİTİM KONULARI | Milletlerarası Portreler Bu ayın ortalannda öğretmen Okullarına giriş ıınavı var gene. | îlk, orta okul ve liselerin bü Yurdun her ya; nında binlerce tünleme imtihanları ile öğretime çocuk. bugunü beklemektedir. Or başlama tarihi tesbit edilerek taokulu bıtırmiş olanları alan üç | açıklanmıştır. sımflı öğretmen Okullannı bir j Bu duruma göre. orta okullarda bir hafta önce başhyan kayıt iş yana koyarsak, ülkemizde yirmi iki tane bulunan altı sımflı öğlemi bugün sona erecektir. Ilk retmen Okularma girmek isteyen okullarda kayıtlar 1 eylül günü adayların toplamının «ltmış bin başlıyacak, bir hafta devam edesöyleyebilicektir. Yenî öğretim yılı ise 16 ey civarında olduğunu riz. Bu yazıda, bu altmış bin ço lül günu başlıyacaktır. cuğun. daha doğrusu köy çocuju Orta okul ve liselerde öğretim nun durumları, geleceklerı, kuryılı 28 eylül günü açılacaktır. Litarıhp kurtarılamamalan üstünselerde bütünleme imtihanları 18 de duracağım. Açıktır ki köy ço ağustos 7 eylül tarihleri arasıncukları bizde ortaokula pek gide da yapılacaktır. mezler. Bu yüzden de ortaokula dayalı üç sımflı öfiretmen Okuluna gidemezler. Onların başvuTicaret heyetimiz Macaris rabıleceği tek kapı, nasılsa tari tana gidiyor himızde onlar için bir kere açılmış olan altı sımflı öğretmen Macaristan Ticaret Odasının daokullarının kapısıdır. Eski adlaveti üzerine yedı kışilık bir ticarı Köy Enstıtüsü olan bu okulret heyeti onumüzdeki hafta içinlar. eğitım düzeninin, yontemide Macarıstan'a gidecektir. nin ve programının kökten delıtanbul Tıcaret Odası Yönetim ğıştirilmış olmalarına karsı gene Kurulu Başkan vekili Cemal Tarde koylu çocukları için bir umut raan'm başkanlığmdaki heyet. zikapısı olmaktadırlar... yaret sırasmda memleketimiz ile Evet, şımdı binlerce çocuk, uMacaristan arasındaki ticari mümutlarını bu kapılara bağlayanasebetlerin daha çok arttınlması rak Öğretmen Okulu Müdürlükiçin temaslarda bulunacaktır. lerıne dılekçe yetistirmekte. Her okul, çevresine düşen üç ya da Küçükçekmece'de polis dört ilden öğrenci almaktadır. teşkilâtı kuruldu Ancak, bir okulun çevresinde üç Küçük Çekmece'de kurulan pobine yakın aday bulunduğu hallis teşkılâtı dunden itibaren çalışde, okullarımızdan her biri otuzmaya başlamıştır. yüz civarında öğrenci almaktadır. En yuksekten hesap ettiğiPolis teşkilâtının kurulması, gemizde bile adaylar arasından slı lişmekte olan Çekmece'de olaylanacak çocuk sayısı yüzde üçü rın onlenmesi bakımından faydalı geçmemektedir. Şımdı düşünün, olduğu belirtilmektedir. dertle derman arasında bir bağ Millet Partisi Beykoz Üçe kurabilecek misiniz bakahm? Üç kongresi bug^in yapılıyor binden otuzyüz almanın yaraya melhem olacağı var mı? Olanak Millet Partisi de, îl Kongresıni lar ve koşullar elverişsiz olduyapmak için faalıyete geçtnistir. ğu için, artanlardan bir bölüğü İlçe kongreleri tamamlandıktan nün ortaokula gidebileceklerini sonrı, il kongresinin en kısa zahiç rlüşünmemek gerekir. manda toplanacağı yetkililer tarafından bildirilmistir. Beykoz İlçe Nisan ve mayıs ayları boyunkongresi bugün Beykozda yapıla ca köyde kentte, derslikleri dol cak ve muhtemelen Genel Bas duran yüzlerce çocukla görüskan Osman Bölükbası da kongre tüm. llkokulu bitirmek üzereyye katılacaktır. diler. «Okulu bitirince okuyacak mıYüksek Denizcilik Okulu sımz, okuyacaksanız hangi okumezurüanna diplomalan la gitmek istiyorsunur?» diyorverilecek dum. Yüksek Denizcilik Okulu'nun 55. Kız olsun erkek olsun, okuma kurulu; yıldönümü bugün kutla ya gitmiyeceğim diyen pek yok nacaktır. Yine aynı gün okulun tu. Birkaç tane çocuk, utana 196364 ders yılı Güverte ve Maki büzüle, okuyamıyacaklannı söy ne bölümü mezunlarına diploma lüyorlardı. Çünkü babalan okut mama kararındaymıs. Hani islan verilecek ve bu vesile ile buçün okulda bir tören yapılacaktır. llkokullarda kayıtlar 1 eylul günü baslıyor Üc Sorundan biri Yazan: MareşalEyüpüan Yazan: Zafer Hasan AYBEK Dognda tran gibi bflyflk mfittefikimlı olan dost ve kardeş Pakistanın mümtaz Oevlet Reisi Mareşal Mehmet Eyfip Han. sayın Cnmhurbaşkanımızın dâvetlisi olarak Ankarada bnlnn maktadır. Eyüp Han 1907 de Batı Pakis tanda dogmnş, Aligarh tslâm Üniversitesinde okuduktan sonra askerî tahsil içln tngiltereye gitmiş ve «928 de Sandhnrst Harb Oknlundan snbay çıkroıstır. II. Cihan Harbinde Japonlara karsı Birmanya cephesinde savaşmıs ve 1947 de Pakistan knmlduğu zaman Pakistan Ordnsnnnn basına getirilmistir. Pakistan ilk gününden beri büyük müşkülâtla karşılaşmıstır: Hindistandan kaçan 9 milyon müslfiman muhacir yersiı yurtsnz perişan bir halde idiler. Memlekette sanayi nâmına biç bir sey yoktu, bütün fabrikalar Hint Hükümeti idaresindeki topraklarda kalmıştı. Tarım yeirâne gelir kaynagı sayılıyordn. üstelik Millet Meclisindeki muh telif siyasi partiler derebeylerle zençin kimselerin nüfnzu al tında buiundugundan müstakar bir idarenin kornlmasına engel oluyordu. De Gaulle'den önceki Pransa'da oldoğu tibi, senede bir iki defa kabine degisiyordu. Pakistanlılann alısmıs oldnkları tngiliz usulü demokrasi Pakistanda iflâs etmis «ibi idi. Suiistimaller, karaborsa cılık ve kaçakçılık alraıs yürümüştü. Hazinenin döviz stokları çünden çiine erimekte ve memlekette umumi bir hosnut suzluk hüküm sürmekte idi. Ru sebeplerden dolayı, 1958 de bir askeri ihtilâl vukua gelmis ve neticede Evüp Han huküme tin bastna çeçmisti. EYÜP HA.N HrKCMKTlNİN SAPTIGI tSLAHAT Eyüp Han başa «reçer jeçmez evvelâ suiistimalleri, karaborsacılıeı ve vergj kaçakçılıgı önlemek işini ele »ldı. sonra 9 yıldan beri bir türlü yerleş tirilemiyen Hintli muhacirleri iskân için, büyük şehirler civa rında küçük küçük kasabalar kurdnrdu. Bunn mütaakıp top rak reformu vaptı. Sulak topraklardan 509 acre (2000 dönüra ve snyn az olan topraklar dan 1000 acre (400 dönfim) den fazla araziyi 25 sene vâdeli bonolar mnkabllinde agalardan alarak topraksız çiftçilere dagıttı. Bnndan sonra, 1955«0 yıl larına ait memlekette tatbik edilmekte olan birinci beş yıl lık kalkınma plânının tamamlan tnasını ve ikinei beş yıllık kalkınma plfinının bazırlanmasını ele aldı. Cehalete karşı mfieadele etmek için ve zamanın ihtiyaçlannı karşıîamak Ozere maarifte yapılması gereken reformlan tasarlamak maksadiyle bir komisyon kurdnrdu. Memlekette müstakar bir idarenin knrnlma sını saglamak için de yeni bir Anayasa hazırlıyacak tanınmıs hukukçulardan müteşekkil bir komisyon vücuda getirdl. EYÜP HAN HÜKÜMETtNtN 2. BES YILLIK KALKINMA PLANI 196065 yılları için hazırlanan ikinci bes yıllık kalkınma plânı üç seneden beri başarı ile uy gulanmaktadır. Tasarlanan yıllık kalkınma hızı yüzde dfirt ilfi beş arasında olup 1961 vılı nüfns sayımına göre 93 milyon olan memleket nüfusunun artış hızı ise 24 dür. Bn plânın tahaknkn için 2.4 milyar dolftr ıç ve 2.2 milyar dolâr dıs finansmanı olmak fizere ceman 4.6 milyar dolâra ihtiyaç vardır. Plânın ilk üç senesi için öngiirü len dış yardımlar ve iç yatınm lar temin edilmis olup, kalkınma bızı nüfus artış hızını geçmis bnlunmaktadır. Muhtelif is tihsal sahalannda kayıt edilen terakkilere ait bazı rakamlar aşağıdadır: 1958 de Yiyecekler: 13.058.000 ton Kumaş: 576 2 milyon (1 yarda = 91 santim.) Çuval ve kanaviçe: 172000 ton 1963 de 15.121.000 ton (Fakat memleket daha yiyecek ihtiyacını tamatnen karsılıvamamaktadır.) 7252 milyon varda 286.000 ton Elektrik knvveti, çlmento, şe ker, sigara, motorln araçlar l i a tikleri ve nebati yağlar istihs» linde de aynı oranda blr artış görülmektedir. Maarifte: Memlekette şimdl okuma yazma bilenlerin nmnm nüfnsa nispeti • #19JÎ dir. tkincl bes yılık kalkınma plânında öğrenci sayısının *'ı43 oranmda artacağı düşünülmüş ve bnna göre oknl ve öğretmen ihtiyacını karşıîamak için gereken tedbirler alınmış, teknik öğretime daha çok önem verilmiş ve üniversite sayısı 6 dan 10 a çıkarılmıstır. Endiistride: Devlet ve 5 ı e l sermaye ile vücnda getirilen Pakistan Sınai Kalkınma Korporasyonu kendi başına simdi ye kadar 12 jüt (çuval ve kanaviçe) fabrikası, 4 kâğıt fabrikası, 3 gemi insaat ve tâmir tersanesi. 5 seker fabrikası, 2 çimento fabrikası 3 sunî gübre fabrikası 4 kimvevi maddeler fabrikası, 1 penisilin fabrikası 3 vünlü kumas fabrikası 2 pamukln kumaş fabrikası, 1000 ki lometre uzunlujunda tabii havagazı nakil şebekesi kurmuştur. Anavasa tâdili: Memlekette müstakar bir idareyi tesis etmek için, Eyüp Han Prezidensi yal hükümet sistemi kurmnstur. Buna «öre Devlet Baskanı avnı zamanda Hükümet Reısi olup kabine kendisine karsı so rumludur ve Meclisin güvensizlik oyu ile düsürülemez. Halkı köy, kasaba ve sehirlerin idaresine ortak vapmak için köv. kasaba ve Sehir Meclislerine esit sayıda halk temsilcile. rivle devlet memorları katılmaktadır. Bn sisteme «Temel Demokrasiler» ismi verllir. Eva let Tesriî Meclisleriyle Merkez Millet Meclisine, bizim eski nsu le eöre, iki dereceli seçimle, milletvekilleri intihap edilmektedir. Bunun için de her 1000015000 kisiden bir temsilci seçile rek bütün memlekette 80000 seç men intihap edilir ve bnnlar da Eyalet ve Merkez Meclislerine milletvekili seçerlerDıs münasebetler: Eyüp Han iktidara geçer eeçmez büvük komsusu Hindistana dostlnk eli ni uzatmıs ve Kesmir meselesivle diSrr anlasmazlık konularını halletmek için tesebbüse eeçmisti. Fakat maalesef müte veffa Nehru ile anlasmazlık yü ziinden bunda muvaffak olmanııstı. Simdi Eyüp Han yeni Hint Basbakanı Sastri'ye de bütün ihtilâflı meselelerî hal için aynı samimiyetle teklifte bnlunmustur. Bu teklif Sastri tarafından da ıvi karsılanmıs ise de. eskiden HJndistan liderlerj tarafından sarfedilmis «Pakistan. Hindistanın bir numaralı düsmanıdır* sözleri iki memleket arasında öyle kin tohumları atmıştır ki yeni Hint Basbakanının bütün çayretlerine rag men bunları yok etmeve muvaffak olması biraz sflpbelidir. Evüp Han Nepal, Birmanva, Selan, Malazya gibi diîer kora sularivle de dostluk bajları knr mustur. Bu meyanda, eski Efgan Basbakanı Davut Hanın zamanında bozulan Efsan • Pakis tan siyasi münasebatı da tran Sehinşahı Majeste Mehmet Rıza Peblevinin dirayetli arabuluculnğn ile düzelmiş bulunmaktadır. Evüp Han. bn sefer Türkiveve gelirken Efgan Kıralı Mehmet Zahir Şsh'ın dâvetlisi olarak Kâbil'l ziyaret et mistir. Kıbns meselesi: Eyüp Han Hükümeti, Kıbns konusunda bizi her hususta desteklemekte ve Kıbrısa müdahale hakkı mızı tanımaktadır. Pakistan Dısişlerı Bakanı Zülfikâr Ali Bhutto kendi Millet Meclısinın son birlesiminde bu bnsnsta sövle demıstir: «Türkivr ile olan dostluk mü nasebatının ısıfeında Pakistan, Türkivenin son Kıbns krizi ânında karsı karşıya kaldıgı durumlarda. bu dost ülkeyi tüm olarak desteklemiştir » Kıbns meselesinde butün Pa kistan cazetelerı lehimizde vazı lar vazmıs ve simdiye kadar bu konnda Pakistan basınında 100 den fazla makale çıknııs bulunmaktadır. IIIIIHIIIIIIMIInlllllllllllll Mahmut MAKAL tense, babalarına karşın onlan da okutmak mümkün olabilirdl. Hangi okula gitmek iıtediklerine gelince: Hangisi olursa olsun diyen bir durumları vardı. Ne olsa gerçeğin kokusunu almış lardı. Okumak, okuyacak okul bulmak zordu... Fakat, ayrıntıla ra indiğimiz zaman girmek iste dikleri okullar söyle tıralanıyor du: Kentin kenar semtlerindekı ler daha çok ortaokul ve sanat okulu diyorlar, köydekiler de ço ğunlukl» öğretmen Okulu diyor lardı. Bu çocuklardan küçük bir bö lüğü okullara girdikten gonra, kalanlar ne olacak? Ne olacağı yok, her yıl olduğu gibi gene umutları kursaklannda kalacak. viran köy okullarında ve gecekondu semtlerinde lümüklerini yalayâ yalaya okuyan yav rucukların. Yeşermeden solacak, derslikte «okumaya gideceğim» derken başlayan umutları... Sonra? Sonrasını bilirsiniz »rtık: Gene eğitim işlerinin başın dakiler basın toplantıları yapacaklar, söylev verecekler, sözlerı büyük başlıklarla yer alacak gazetelerde. Fıkracılar onları övecekler... Ortada hiç bir olumlu is yokken, her şey eskisi gibi dururken, gene çoklannın adı ilericiye çıkacak... Ama gene batı cephesinde yeni bir şey göremiye ceğiz, yıllardır olduğu gibi *** Eğitim Bakanlığı, günümüzde hiç de gerçekleri gorüp ona göre çareler arama eğiliminde değildir. Asıl sorunlar küçük görünüyor sanırım ilgililere. Çünkü, y u kandaki örnekte de görül^ceği gi bi, yarım yamalak ilkokul açabildiğimız köylerde bu çarktan geçme olanağına kavusmus çocuklarımızın, eğitim yönünden geleceklerı karanlıktadır. Bunlar belli bir iş için, belli bir süre daha eğitimden pay almak i ı teyen ve yurdun geleceğini omuz larına yükleyeceğimiz körpe bir topluluk, öteki deyimle bizim ha zinemizdir. Gönül isterdi ki, zaten yeterince kolej bulup bol p« rayla çocuklarını yetiştirenlerin yeni özel okullara kavuşup kavu şamaması konusuyla tmam Ha tip Okullarının guya islah edilip edilmiyeceği konusuna «on aylarda fazlaca eğilen Bakanlık yetkilileri, bir parçacık da bu köy ço cuklarını düsünsünler. Ne yazık ki, eğitimimizin bugunkü üç ana «o runundan biri olan köy çocukla nnın okutulmasın KUVAYI MİLLİYE RUHÜ (Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisı) SAMET AĞAOĞLU Yazarın birinci T3.MM. ine hâkim cereyanlari tahlil eden kitabı. Ciltli, 12.50 T.L. İlâvelerle 3. baskı Ağaoğlu îayınevi: Ankara Cad. 37/7 (Vilâyet karşısı) İstanbuL Karadan Yağ Taşıttırılacaktır Parçah bulutlu önümüıdeki 24 saat Içinde ynrdnmnzda h a v s : Gfineydofn Anadolu bSlçesi İle Akdenlz ve E;e bölçelerinfn sahil kesimleri az bnlntln ve açık, diger bölçeler parçalı bulutlu, ögleden sonra yer yer safanak ve gökgflrültülü safanak yafıslı geçecek. bava sıcakhklan bütün bölgelerde biraz azalacak, rfizgârlar Batı ve Kuzey yönlerden hafif, yer yer orta knvvette esecektir. SEHRIMÎZrtE Şehrlmizde bava bugün açık bnlutsnı, ısı en çok 30, en düsük 24 derece olacaktır 1 Kurumumuzca Amerikadan ithal edilecek takriben 50.000 ton (varilli) yağların şat; mavna; duba gibi deniz vadıta'.anndan alınarak Göksu ve Kandilli depolanmıza nakll ve istif işi kapalı zarfla teklif almak suretiyle ihale edilecektir 2 Şartnameler; Bahçekapı Yeni Valde han kat 5 te Bolge Müdürlüğümüzden bedelsiz olarak temin edilebilir. 3 İsteklilerin ihaleye girebilmeleri için şartnamede yazılı belgeleri 16 Temmuz 1964 Perrtmbe günü saat 16.00 ya kadar Bölge Müdüürlüğümüze tevdi ederek Yeterlik B e l gesi almaları ve bunu teklif mektupları ile birlikte vermeleri lâzımdır. İhale 18 Temmuz 1964 Cumartesi günü saat 11.00 de yapılacaktır. Teklif mektuplarının aynı gün saat 10.30 a kadar Müdürlüğümüz Yazı ve Arşiv İşlerine veYilmesi sarttır. 5 Postadski gecikmeler nazarı itibare alınmaz. Kurum; ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğme yapmakta ser İHSttir. dan baska, ötekı iki sorunu da çözümleme eğılimi Bakanlıkta gbrülmemektedir. ö t e k i deyimle, bu sorunların çözümlenmesi işi. Bakanlık yetkililerinin gücü üs tune çıkmıştır. Gerçi farkında değillerdir ama, farkına varsalarl bile güç yetirecek durumlan yoktur. Bu sorunlardan biri eğitim sıs teminin düzene ve olumlu bir yo la koyulmasıdır. Orta dereceli okullann her çeşidinde eşit eğitimı gersekleştirmek, Anayasaya uygun olarak çağımızın gerçeklerine uygun, Atatürkçü lâik eğitimı yürütmek, şeriatçıhğa bel bağlayacak şekilde eğitim yapan orta ve yüksek dereceli okulların durum ve tutumlarını Atatürkçü 1 lük yönünden ve bilimsel yönl den yeniden gdzden geçirerek, ye ni kararlar almak, üç sorundan ikincısı olan eğitim düzenlemesinin başhca ayrıntılarıdır .. Üçüncü sorun da «slında ikin ciye bağlı olmakla birlikte, başhbaşına bir Bakanı başarıya ulaş tıracak nıteliktedir. Ders kıtapla rı keşmekeşidir bu sorun. Ülkemizde, devletçe yetkili komisyon lara hazırlatılmış ve bilimsel. ta rıhsel eksiğı olmayan. dîli temız ve anlatacağı konuları lâfa boğmayan kitaplara ihtiyaç olduğu halde, günümüzde bu yoldan çıktık. Önüne gelen kitap çırpıştırıyor, önüne gelen kitap yayınlıyor. Ne kâğıdı, ne baskısı, ne dü zeni, ne yazılışı... hiç bir yanı ço cuk ruhuyla bağdaşmaz. Fiatları da zavallı velilerin keseleriyle bağdaşamaz. Tarih kitabı, coğrafya kitabı, din dersi kitabı, ta biat bilgisi kitabı birbiriyle çelişmeler halindedir verdikleri bil, gilere göre. Birisi duayla yağmur yağdırırken. bırisi havanın buharlanmasiyle yağmur yağdırır. Birisi insanı topraktan yaparken birisi Darwin kuramını öne sürer... Fakat, devlet olarak, yâni Eğitim Bakanlığı olarak kitapçılara öyle bir yenilmişliğimiz var ki, Bakanlığın eğitim kurma yı olan Tâlim Terbiye Kurulu, bu birbiriyle çelişen kitaplara «kabul» diye imza atmaktan baş kaldıramaz. Çıkarlar birbiriyle sarmaş dolaş olmuştur bir yandan. Yazanlar ya bu kurulda ya' yakınları, basıcılar ya Bakanlık örgütünde ya onlann yakınlan.. Üstünde ciltler yazılması gere : ken bu kitap keşmekeşi de öteki lerle birlikte yürürken, Eğitim Şuralarından sonra yayınlanan koca koca kitaplarda karsılıkh övgü söylevlerinden, Meclia tuta naklarmda tmam Hatip lâflann dan, hattâ öğretmenler Federasyonunca yayınlanan koskoca miting kitabında karşılıklı telgraf metinlerinden öteye gidilemediğini üzülerek eörmekteyiz... Bir de, öğretmen Okullanna istek yok. öğretmenliği câzip du ruma getirelim, diyenler var, hem Mecliste. Siz okuldan haber verin şu ilkokulu bitiren yarrulara, değil mi? Sonra da Türkiye nin istediği ülkücü öğretmenin yetişmesi içn çareler düşünün. Şu saydığımız birkaç ana eğitim konusuna eğilin de yeni kuşakları, yurdun geleceğini kurtarın. Ama küçük taştan okka mı çıkar, biz büyük işlerle ugraşıyoruz, derseniz, o zaman iş değişir... (Reklâmcıhk: 2243/7576) Saç Varil Satıs Ilânı Ofisiıniz Çubuklu deposunda mevcut takriben 3000 adet müstamcl saç varil, 17/7/1964 tarihinde, Galata Kozluca han kat 4 teki Bölgemiz bınasında saat 14.00 te açık arttırma suretiyle satılacaktır Taliplerin bu satışa ait şartnameyi yukarıda belirtilen adrestekl Mübayaa Servisinden iş saatleri dahilinde temin edebilecekleri ilân olunur. I. Temmuz 4 SAFER 24 PETROL OFİSİ İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (Basın 11998/7552) I I U v 9 S 5.32|13.18 17.18 20.44 22.45) 3.11 •lı ET ve BALIK KURUMU İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (Basm 11958/7563) 109 CAVÎDAN İle HALİT Evlendller | Beledlye Sarayı 1.7.1964 Cumhurlyet 7567 <••••••*»•••••,„ •••s E. 8.48 j 4.34 8.34112.00 2.011 6.27 | TEŞEKKÜR Kıymetll alle büyilgümüz VAHİT İPEKÇİ'nin \ \ MelihCevdetAHDAY AYLÂKLAR 317 doldnrnp bana ntattı. Şerefimize, dedi. Kendi de rakısım alıp dikti. Alışkanlıkla bir yudum içip kadehi masanın üstüne koydum. Mürşide teyıem, Otnr otnr, diyordu. Bn gece saadetlmlzi kntlayaeagu. Çok çektik ikimiı de... Ama sonnnda başbaşa kalabildik işte. Şerefine sekerim! Sonra birden geriye çekildi, eteklerini kaldınp bacaklanm gösterdi ve aeayip bir oynn oynamaya basladı. Bn hem çiftetelliye, hem de tspanyol orunlarına benziyordn. Mürşide teyzem böyle oynarken, aeayip bir şarkı s3ylttyordu, alatnrka mı, alafranga mı olduğu anlasılmıyan bir şarkı... Lft lâ U lft U... Birden midemde bir bnlantı hissettim. Başım döndü. Zor kalktım yerimden. Palas pandıras dışarı çıktım. Mürşide teyzem o sırada gSzlerini kapamıs dönüyordu. Beni aptesthaneye gidiyornm sanmıstı. Oysa ben sokak kapısını açtıgım gibi keodimi merdivenlerden aşağı saldım. tkişer fiçer atlayarak sokak kapısını bnldum, oradan da var gücdmle yola fırladım. Koşnyordvm... Bir ara arkamdan bir çığlık iıittlm. Mürşide teyzem bağıra batıra koşuyordn : Dur, dnr, gitmc! Nereye gidiyorronî Beni de al, beni de al!. Bir Slfim kalım kotvsn Idl bn. Bfltfln gücümle kosnyordum. Ama o sarhoş, o hasta, o kendlni bilmez kadın da blr atlet çevlklijfl ile koşuyortfn arkamdan. Sokaklara dalıp çıktnaya başladım, yetişlyordn, boyuna yaklasıyordn. Oeli olacaktım. Bereket sokaklarda kimseeikler yoktn. Daba hızlı kosmaya başladım. Bir ara arkama dSnüp baktım. bir kSsede dflsmüs kalmısti Mflrşide teyzem. Derin bir nefes aldım ve dnrmadan eaddeyi tnttnrdnm. Oradan geçen bir otomobile atladım. tskeleye geldim. Vapnra bindlm. Karşıya geçtim. Tcpehasında bir otele eirdim. Simdi oteldeki odamrtavım Cebimde blr Hra var.» SON cenaze meraslminde bulunmak, telgraf, mektup veya eve gelmek nıretlyle acımızı paylasuı »krab» Me dosUınmıza mlnnet v* tuknalanmızı n ı n ı n ı . İPIKÇt AtLMtt ATLÂKLAB 315 S16 AYLAKLAR O zaman ağzımdan şu lftf çıktı: Ses4 öldüreeeğim, Korktu, bem beyaz oldu. Ver diytrum sana. Tataktan kalktı. Masanın çekmesini çektl, Içinden tabancayı çıkardı, bana nzattı v e : Al, dedi, var bakalım, vurabilirsen... Tabancayı elinden kaptıgım gibi ateşledlm. Vuramamıştım, ikinci kurşunn da sıktım. Bn sırada kolumda Aylâ'nın elini hissetmiştim. Knrşun gene isabet etmedi. Şfikrfi bem beyaz olmnş, karsımda, ayakta durnyordn. Aylâ, bütün gücü ile elime sanlnuş, tutuyordu beni. Onu bir hamle ile silkeledim. Bu sefer tabancavı tutan elimi yakalayıp ısırmaya basladı. Canım acımıstı, gevşettim parmaklarımı, tabanca elimden düştü. Aylâ da atıldı onun üzerine, kaptı tabancayı. Bu sırada Melâhat ile Mürside teyzem oda kapısına gelmişler, bağınşıyorlardı. Ne vapacağımı bilemedim bir an, Aylânın üstünc atılıp tabancayı onun elinden almak istedim, yerde yuvarlandık. Muvaffak olamamıstun. En kötüsü hırsım da geçmişti. Deoflun, tliyc bafırdım. İklniz de hemen cıUın bu evden! Aylâ: Gidiyoruz, dedi. Merak etme! Ama şunn nnutma ki sen alçağin, namussnzun btrfsin. Bosnna süphelendin benden. deli! Aramızda srkada.?lıktan baska hiç bir şey roktu Şfikrü ile. Sonra kapıda «Defolun! Defolun!» dlye bagıran ıMürşide tevzemi çösterip: Bu delinin sözlerine aldandın, dlye ekledl. Sesim kısık: Defolun! dedim. Şükrii artık giilmüyordu, anlamsız anlamsız bakıyordu yüzüme. Aylâ, tabancayı göğsünün Içine sokup odadan çıktı. Çıkarken Mürşide teyzemi itti, suratına da tükürdü. Olürslde teyzem çığlık çığlık bağirmaya başladı. Bakın. diyordu. bakın siz suna! Şükrü Paşanın kızına vuruyor! Ben de artık orada kalamaztfım. Bir adam 51dürmüş gibi kabadayı kabadayı odadan çıktım. Ken di odama gittim. Sâkin aildn soyundum, vattun. Kayımı yastıga koyar koymaz uyumusum. Ertesi giin çok geç kalktım. Kahvaltı etmek, çay, kahve içmek istiyordum. lçimde bir rahatliK vardı. Gece olan biteni unutmus gibiydim. Gerçekten de yemek odasında Şükrü ile AyÜyı bulsaydım hiç bir şey olmamıs gibi otunırdum. Fakat onlar yoktu. Benim arkamdan Murslde teyıem «irdi içeri. GittUer, dedi. Gece gittOer... Ben de sabahJeyin Melâhati kovdum. Melâhat ne isine yarar senin. Sonra karsuna oturdu, yüzüme bakmaya başladı. İste başbasa kaldık, dedi. Kahvenl eetireyim mi? Hiç cevap vermeden yerimden kalktım, kahve içmekten vazgeçmiştim. Odama gidip giyindim. tçimde sevinç vardı. Aylâdan iurtulmustum. Aylâ beni Şttkrfl ile aldatmıs mıvdı? Onu da bilmiyordum, zaten işin bu yanj beni pek de ilgilendirmiyordu. Ben amacuna ulaşmıstım. Talnız kalmıstını. Mutluluğumu kutlamahydım bugün. Sokaklara atmalıydım kendimi. öyie yaptım.» «Bn satırlan blr etel odannda yanyornm. Vakit, geee yansı. Evden kaçtım. Artık bütün bfitnn Szgflrflm. Şn satırlan da yaııp defterimi bavalnn içine atseağım. Onn bir daha açmak istemiyornm. Bütfln gün sokaklarda dolaştıktan, meyhanelere girip içtikten sonra, saat sekize dofrn eve gittim. Aylâ'nın dönmüş olabileceğini diişünüyordum. Şasılacak şey degil mi? Bnnn biraz da istiyordum. Alışmıştım ona çünkü. Eve girince Mürşide teyıem ksrsıladı beni. Aeayip bir kılıkta idi. Benim dügün gecem giydigi o gfilünç eski elbiseleri bnlnp çıkarmıs, sSzde süslenmişti. Tüzü boyalıydı. Ama ne boya... Palyaçoya benziyordn. tçmisti de, iki yana ısllamyor ve boyuna sırıtıyordn. Beni förfinoe yerlere kadar egildi : Bnyurunuz beyefendi, dedi. Yemek bazır! Yemek odasına girdira. Aman aman araan Neler neler yoktn sofrada. Büyük blr ziyafet sofrasıydı bn. Mürşide teyzem hemen bir kadeh rakı Ülncılık: 1291 7972 Muallimler Turizm Cemiyelinin Belgrat; Venedik; Milâno; Zürih, Paaris; Londra; Brüksel FTankfrrt: Münih; Salzhurg: Vivana dahil büyük TEŞEKKÜR O*elPdlJlm kalb ve «Inlr r«hatBBİıtı dol»yı»lyl« *cll vaka olacak kaldınldıfim Pasabahç* Işcl Slgortal.n H«etane«iııd« gördöfflm lhtlmam OttOn alâka ve fefkat doUyırtyle basta A V R UPA Çenberlitaş karşısı 43 İstanbul Tel: 47 58 38 A f gezisi; 34 gün otobüsle 1500 liradır. Herkes katılabilir. Acele ediniz f niz t ; | [ | : ; İ • slnlr mfltehaaıjı Ş»h»p OCkçay'a, dahlll haBtalıgımı tedavi eden Doçent Dr. îlhasü Naauhioflu'na ve krlzlerlm a n t n n * da Tarduna kosan dahllly» mütehasnA All Hacıpafao|ln*na aslrtan Vedat özaydm 1 *, acl>ttn K«mal Tüztln'e ve Baahemşlre yard. Nlgâr LSkçe'r» h«mşlre Oznur Sallh'e hemşlre tuna vc haıtanenln büttln penonellne mlnnet ve şulmnlarnnı ; arzederlm. Paf«bahee İlkokul Mtldttru : TAHtT TAVÜZ Comhurljai T O M SahlU O m l Iıjrm MudUrO HtKMET AYDEMÜTe Cumhuriyet 7583 Kulelî Askerî Lisesi Komutanlışından ; ÇENGELKÖY/İSTANBUL 1 Okulumuza fiill kadroya göre trafik ehliyetli 4 şofor olunaeaktır. 2 Okulda yapılacak imtihana göre kabulleri yapılacaktır S Talipli olacaklar müracaatlarını okula istida ile b.ldireceklerdir. (935 Basın 12132^7565) J » ^ f f t ECVET GÜRESİN Yaa laierlnl flUen ldar» cüe ^^ Sormnlu MOdür: Sayısı 25 Kuruş ANKAKA H r K I I M AtatUrk auıvtr vracı Ac YCNİSKHIP Telelon 12 «s 44. 12 0» 20 « K W 11 57 1! : VECDİ KIZ3LDEMİR Sencllk 3 aylık BaSa i g8nd«rU«n rasıUr ko. nnlsun. konnlmana Ud« kabul Abon* ve Uan tslerl İçln u r ta tetfln* «Abono »wy» cllan 8«rvl»l» kaydmtn konman lanmdır. TOrkly» Hancl lloClJ ll.l.K.KI rtfİKOSt' : U n Kı. Ura Kr. Fatıh Pa$a Mahalles! S»tırtllg( çldl Sokagı No 5 Divarhakıı 150.00 1SM TelPfon: 10R1 80.00 * «4.00 (I.I.KKİ K T K I I ^ I : CUMBTTIUYn Matbaacılıb T» Gazetfvtllk r A. S Cagaloglu H&lkevi Sokak No. 3941 " V McvrtMtıı tidırn» Hnnı ADANA IVl.fnn 45M t)u gazeCR. 8 A 8 I N AHI.AK VASASINA uymayı taahhüt etmlştlr.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog