Bugünden 1930'a 5,447,002 adet makaleKatalog


«
»

Mevlâna Celâleddin Prof. B Furuzanfer Çevıren Prof. Dr Fendun \afız Izluk Iranlı bılgın Fıruzanferm Mevlana O lâleddın Rumînın Hayatı ve Eserlen hakkında kaleme aldığı bu kıtap Mıllı Egıtm Bakanlıgınca jajımlanan Şark Is| ,~ Klâsıklen ıçın jardımcı eseıler, seıısınj çıkmıştır Bakanhk yayınevlerıv le butun k tap çılarda 800 kuruş fıyatla satılmaktadir (Basm 11966 7oo8) 41. yıl soyı 14339 umhuri KÜRUCUSU: rüNUS NADI Telgraf v« mektup «d«si: Cumhunyet Istanbul Posta Kutusu 1 IstanbuJ No 246 Tel=*onlar: 22 42 90 22 4 2 9 6 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Dışışlerı Bakanhgına yakın ı,evrelerın belırttıklenne gore, Kıbrıs buhranınm Turkne Pakistan goruşmelennde gun dem konusu edılmesı bızzat Eyup Han tarafından ıstenmıs tır 8 temmuz tarıhınde Londrada toplanacak olan Common wealth Hukumet Baskanları toplantısının gundemınde Kıb CVrkası Sa 7 Su 4 de) ARAM DERLEft ADIMA Bu yakınlarda babayanı t^vırlan V» butun gazetelerımızde resunlennı Aol* bol gormuş olduğunuz Ermen] asdlı Ajnfcatt vazarı WJlıam Sarovanın Amerıkad menılerın yaşayışın! anlatan bırbırınd 'e! hıkâ\ elen bu kıtapta bır araya getın tır Varhk Yav mlarında ıkmcı baskısı ya bu kıtabm fıyatı 2 lıradır üâncdık 1185/75Wr Cumariesi 4 Temnıuz 1964 Eyüp Han dün Ankara da tezahüratla karşılandı Kardeş Pakistan Kıbrıs konusunda bizi destekliyor Eyüp Han, Tahran Televizyonunda yapfığı konuşmada, İran halkını da Kıbrısfı Türkleri desteklemeye çağırdı Türk Pakistan İran görüşmeleri başladı Ankara, 3 (Cumhurıvet Telekg) Pakistan Cumhurbaşkanı Ma reşal Ek«elans Muhammed Evup Han, Cumhurbaskanı Cemal Gursel ın da\etlı<;ı olarak beraberınde Dısıslen Bakanı olduğu halde, bugun Ankaıava gelmış ve Esenboğa Hava Alanında Gursel tarafından tnrpnip karşılanmıştır Kanada Kıbrısa silâh 1 ve personel gönderenl Atinayı protesto ettif Yunanistatn Türkiye ile ikili ntüzakerelere, mutlak 1 bağunsızhğııı kabulü şartıyla başlıyabileceğiıti açıkladı § Ottavva 3, (a a AP (Rad.vo) 1 Kanada Dış îşlen Bakanı şş Paul Martın, bugun Avam Ka S S marasında yaptığı bır konuş mada Yunanıstan ın Kıbrıs T ^ S asker ve silâh soktuğunu a ~ çıklamıştır Martın Kanada Hukumetı *~ nın bu harekete kuvvetle ıtı raz ettıgını ve protestoda bu ~ lunduğunu sovlemıştır ZSZ Martın, Kıbrıs a sılah ıthalı SS mn B M Guvenlık Konseyı ^ 3 nın 4 mart kararına ajkın ol duğunu ve Kanada nın Yunan S S ıstan nın bu davranışını gayet ^ S vahım olarak gorduğunu de ~ ıfade etmıştır EEE ( 4rkası Sa 7 Su 7 d e ) 5 E Eyüp Han ile Kıbrıs konusunda ikili görüşmeter yapıldı Ankara 3, (Cumhurı\et Te leks) Dost Pakıstanın Cum hurbaşkanı Evup Han ıle Cum hurbaşkanı Cemal Gursel ara «ında bu akşam Çankaya koşkunde yapılan vuksek sevıje dekı toplantıda Kıbrıs problemı goruşmemn agırlık noktası nı teşkıl etmıs av rıca Kesmır meselesı CENTO ıçı \e dışı or tak menfaatler gozden geçınl mıstır Burhan Felek Biiyiik tezahürat Üzerınde Turk ve Pakistan bayrakları dalgalanan Pakistan Hava Kuvvetlerıne aıt bır Vıscount uçağı ıle taat 13.20 de Esenboğa Hava Alanına gelen mısafır Deviet Başkanı, uçak durunca Pakistan Bu yukelçısı ve eşı tarafından uçak ıçınde «Hos geldınız» denerek kar şılanTnıs ve mutaakıben kendısı uçağın kapısında gorulmuştur Bu sırada meydanı dolduran Pakıstanlılar ve halk tezahürat yapmış Evup Han elıvle halkı selamlamıştır Uçaktan ınen Evup Han Cumhurbaşkanı Cemal Gursel tarafın dan karşılanmış ve ıkı Başkan el sıkıştıktan sonra Evup Han tngı lızce olarak «Çok sıhhatlı gorunuyorsunuz Sızı gorduğum ıçın çok memnunum Zahmet etmışsınız» demış, Gursel de kendısıne muka bele ederek, «Kardeş ve dost bır mılletın mumtaz Baskanını Ankara da seiâmlamakla bahtıvarım» demi'tıı Karsılıklı ıtımat ^. Eyup Han sozlerıne devamla sov le demıştir «Sızı tekrar gordüğum (Arkası Sa. 7, Su. 1 de) Röportaj yoptı Milletlerarası portreler i ! | Mareşal Eyüp Han i tkinci sayfaya bakınız \ Türkiye Pakistan ve iran arasında yeni bir pâkt mı? Amerıkan «Assocıated Press» A jansının muhabırı, Eyup Han ın Turkive Pakistan ve iran arasında venı bır ısbırlıgı andlaşması kuml maMnın nazarı ıtıbare alındığı na berlennm dolaştığı bır sırada An karava geldığmı yazmaktadır Muhabıre bekılırsa genelhkle gu venılır haber veren kaynaklar, mu tasavver paktın CENTO y a ılave o larak ımzalanacağmı açıklamışlar dır Ankara, 3 (CumhuriyetTeleks) uncu maddesi ıle «sılâhtan tecrıt Onıkı Adada Yunanıstanın agır, edılmış bolge» olarak kabul edıl sılâhlarla vığınak yapması uzen mış ve gene bu maddeje 13 numa ıe Yunanıstana venlen protestodan ralı bır ek yapılarak hangı sılâhla sonra 1947 Parıs antlasmasına ım n n adada kullanılabıleceğı kayıt /a koyan butun devletlenn de bu altına ahnmıştır Halen uç bın konuda dikkatlerı çekılmıştır Turkun yaşamakta oldugu Onıkı 10 Şubat 1947 de Parıste ımza Adada 1947 anlaşmasının 14 üncd tanan sulh anüa*ması ıle hukuken 'naddesının n numaralı ekıne gore ttalyadan almıp Yunanıstana ven ancak tabanca »v tufeğı gıbı hafıf 'en Onıkı Ada, bu antlaşmamn ]4 (Arkası Sa 7, Su 3 d«) On iki adaya silâh yığılmosı ile ilgili olarak Paris Antloşmasını imzalayan devlelleti Ikaz etlik , „ dlsl „ „ „ Tuomioja bugün Oenevreye geliyor (•enevrr 3, (a.a ) Bırleşmış MU letler Arabulucusu Tuomioja Türk ve Yunan şahsıyetleri ıle müzakerelerde bulunmak Uzere yarın otomobllle Stockholm'den Cenevre'ye gelecektır New York'ta Genel Sekreter O(Arkası Sa. 7, Su. 3 de) I DEMOKLES'IN KILICI Ankara 3 (CumhurıvetTeleks) "i'çişlerı Bakanhğınca" şımdîve ^ r yurt dışına çıkanlmasına'karv venimjş v e kendılenne tebligat ya bulunan 615 kışıye ilâveten p,ımış (Arkası Sa. 7, Su. 2 de) Yunan uyrukluların meslekleri açıklandı Hocc. Festıvoli bu gece Akşehirde başlıyor Ekonomideki durgunluk hakkındaki gizli rapor geniş bir ilgi uyandırdı Yetkililer, yürürlüğe lenen ferahlamanın konacak miimkün tedbirlerle olacağını Özgen ACAR Ankara 3, (Cumhurnet Teleks) lılerı, bu rapor hakkında ozetle Gursel ve Eyup Han, Esenboğa Deviet Planlama Teskılâtınm şunları sovlemışlerdır Hava Alanında kolkola Yuksek Planlama Kurulu uvelerı «Deviet Planlama Teşkılatı ta ne gonderdığı «Turk Ekonomısın ' rafından hazırlanan bu raporda be lırtılen hususların pek çogu verın dekı Durgunluk» ıle ılgılı gızlı ra raporu Başkentte genıs ılgı u dedır Raporda belırtılen ve Ba kanlıgımızca da uv gun gorulen hu vandırmıştır Kendılerıvle konusan bır muha suslar en kısa zamanda verıne ge Z> (4rkası Sa 7. Su 5 de) bırımıze Malıve Bakanlığı vetkı ekonomide bekifade ediyorlar Aksehır, 3 (Sofu Tugrul bıldırivor) Turk mızah ustadı Nasret tın Hoca, adına her vıl Akşehır ılçemızde tertıplenmekte olan senlıklere bu yıl da jarın ak$am dan ıtıbaren başlanacaktır Ordu Mehter takımının saat 19 dakı gosterısı ve saat 19.30 da tur besıne gıdılerek Hocanın şenlıklere davet edılmesıvle başlayacak olan program pazar sabahı Ak«e hır golune geleneksel yoğurt çalınısı ıle devam edecektır 3 ıla 10 temmuz arasında vuklu bır program uvgulanacak şenlıklerde ( Arkası Sa 7 Su, 6 da) Pazar Günündcn itibaren Cumhuriyet 'te Patrikhanenin de adımn karıstığı bir sahtekârlığa Savcılık dün elkoydu Eyup Cumhuriyet Savcılıgı sah e karlık yapmak suretıjle dort nvl yon lıra degenndekı bır arsavı Rum Ortodoks Patrıkhanesme hıbe edıl mesmı saglıyan uç avukat ve Patrık hane aleyhme soruşturma açmıştır Iddıaya gore Eyup te zengın bır arazı sahıbı bır sure once olmuş, malları arasında bulunan genış bır yer de varıslerıne geçmıştır Ancak mırasçüardan bır kısmı da varıs bı rakmadan olduklerınden dort mll |yon lıra değenndekı bır toprak ha zıneve kalmıştır Bırı Rum ıkısı Turk olan uç avukat sahte evrak tanzım ederek vanslerı hayatta gı bı gostermek suretıvle bu arazı par çasmı başka şahıslara satmış on lar da patnkhaneye hıbe etmışler dır Olaya adı kanşan Rum avuka* da oinıuştur E\up Cumhunyet SavcıHgı avukaflar ve Patnkhane aleyhine sorusturma>a başlamıştır Tehlikeii devreye doğru E Planlama Teskılâtınm hazırladıgı rapor onumuzdekı ayların teh Z E lıkesını haber verıvor. Rapora gore, ekonomının kendısınden = E gelen sebeplerle, dısardan ekonomıve tesır eden olavlar, Tur ; E kıvede ekjanomık durçunluğu ocak avından bu vana artırmıs z Kotanın onemli d eğişiklikleri ihtiva E ve memleket âdeta bır olu devreve gırmıstır D P.T kamu z E harcamaları ve jatırımların kıfavetsız olusuna dıkkatı çekı edeceği belirtiliyor \ jor, mevduat ve kredı hacmındekı dusukluklere ısaret edı E Ankara 1, (Cumhunyet Teleks) temel değışıklıklerı ıhtıva edec» E yor, ozel sektor yatırımlarının 1964 proçramındakı hedeften E Yarın Resmı Gazetede v ayın gı sızan haberler arasındadır E vuzde 20 oranında dusuk olacağı kavdedılıvor :,lanması beklenen 13 uncu ıthal Hazıran avının son varısınJ = \elhasıl haneı tarafından bakarsak bakalım Turkıve ekonomısı = j p r o g r a m l n l n ı bundan oncekı pıog Bakanlar Kurulu tarafından aı E nın avdınlıga değıl karanlıga dogru çıttığını, buvume, genıs E ramlara nazaran bazı onemli (\rkası Sa. 7. Su. 8 de) E leme verıne durgunluktan da otede bır kuruma tehhkesınm Z E belırdığını ortava kovan bır rapor bu : = Geçenlerde Malıve Bakanı da bır vesıle ıle gıdısın hıç de ıvı ol E î madıgını sovlemıs, hattâ enflasvonun tehlıkesı konusunda E E «aldatıldıgını» saf sâf ıtıraf etmıstı E E övle anlasılıvor kı, Turkıve bugunlerde bır karar vermek zorun E E luçundadır. Ya ekonomıvı hızlandıracak genısleme tedbırle Ş E rını, • bu tedbırlerın nsklerıne ragmen alacak, vahut uzun Z E muddettenhen devam eden kurutucu volda ısrarla vuruvecek = E Son zamanlarda gerçı bazı tedbırler alınmamıs değıldır Bun « ; ların arasında Toprak Mahsullen Ofısı avansının tecıl edıl E E mesı, hattâ Ofıse 350 mılvon lıra daha verılmesı bankaların E E Merkez Bankasındakı mevduat karsılıklarının vuzde 20 den E E vuzde 10 a ındırılmesı tutün alım avansının artınlması gıbı E E tedbırler vardır. Ancak bunların veterlı olup olmıvacajı pek E E suphelıdır Nıtekım Plânlama Teskılâtı da suphesım saklama = E maktadır E E Şımdı farzedelım kı Hukumet kendı devımlerıvle ekspansıyon E E polıtıkasına uvgun butun tedbırlerı aldı musluklar avarlı E E acıldı \caba ekonomı proçramı hedeflerıne varacak se E E Uılde hızlanabılecek mıdır" tc ve ozellıkle dıs sıvası sartlar = bovle devam ettığı muddetçe, kamu harcamalan ve vatırıtn = lar ne kadar artırılırsa artınlsın, pıvasava bağlı ıkı baslı bır = : ekonomide defıl avnı ona vakın oranda dahı bır hızlanma = E beklemeve pek ımkân voktur. Kaldı kı busrunku durumda z E olaçanustu ıçıderlerle karsı karsıva kalan deviet butçesını z E zorlamanın vararlı olup olmadı|ı da üzerınde durulması ge z E reken bır meseledır öte vandan acaba tek taraflı olarak eko E E nomıvı hızlandıralım derken genısleme'den otede bır enflâs ; von devresıne çırmek tehlıkesı bahıs konusu değıl mıdır? E l'nutmıvalım kı durgunlujun vanında dovız mevcudu tehlı Z E kelı surette azalmaktadır ve ıthalâtı kısıcı tedbırlere dotru Z E ?ıdılmek zorunluğuvla karsı karsıva kalınmıstır Takın gün z E ler ıcın Konsorsıyumun çerı kalan 100 mılvon dolârı verecefı z Z umıdınden haska ıhracattan fazla çelır elde edılecejıne daır z E umıt voktur Z E Bu hakımdan sadece pıvasa üzerıne oturtulmus ve basıt arz ve E E talep hesabına eöre alınacak tedbırlerın Turkıveve eelışme Ş volunda favda sajlamıvacak olağanustu devrelere ozgu, bir Z = enflasvonun nıne atmasmdan korkarız EJer sıvasal sartlar jj E deeısmez ve tedbırler de deviet ve ozel ..ektor deneesıne nv z E »»n g ! ı n m » u tehl'ke eproekten buvuktur Z GURF<!IN |i rııııııııııiMmmımmııııııımMiııııııııııımMiıııııııııımiMiMimmııııS' bugün Resmi Gazetede yaymlan lyor Sınıfta kalınca Babasının 16 bin lirasını alarak orladan kayboldu Gazıantep i (dunev Illerı Merkcs BıırosuTeleks) Çunentc san*yıı satış deposı mensuplarından (Arkası sa 7 Su 3 de) Lokomotif yolsuzluğu davası sonudandı, sanıklar beraet ettiler H*\ADA ÇARPI5.MI Yuicjııctdkı lesıın Amerıkan Hava Kuv vetlerı tarafından dagıtılmıştır 29 hazıranda Bermuda vakınuıda ja püan kurtarma tecrubelerı sırasmda havada çarpışan ıkı uçağı gos termektedır Facıada ıkı uçakta bulunan 24 kışıden sadece jedısı kur tanlabılmıştır Resım bır gemıden, 35 mılımetrelık bır sınema fılmıy le, çarpışmadan hemen sonra uçak ların alevler ve dumanlar saçarak parçalanması sırasmda çekılmıştır Ankara, S (Cumhuriyetleleks) oarlar ve ıddıalarıa (jeneraJ Elec Lokomotif volsuzlugu sanıklaı trıc fırmasının daha ucuz fıjat ver bugün beraet etmışlerdır dığı ılerı surülmuş ve volsiizluk va 4ID vardımıyle Amerıkadan alı Dildıgı bıldınlmıstı Bunun uzerıne nan 33 Dızel lokomotıfı ıçın yapılan Meclıs tahkıkatı açılmış ülastırma ıhalede General Motors fırmasının Bakanı suçlu aorulmuşse de Dev ıhaleyı kazanması üzerınt bazı ln let Demır>oUarı Genel Muduru Th san Pulak Genel Mudur MuavınJp rı Hakkı ügan Habıp Germnanlı gıl Muhıttın Ersun Nevlan Dnsıc, daıre baskanlan HaKkı Tomvı Sıt kı Bavkara Fevzı Zıl Edıp Sırmen ^ıva7i Sahm ve Hukuk Mmavırı Abbas Çetın hakkında muhakpme kararı alınmıs ve savcılıkça dovsa toolu aslne ceza mahkempsıne ın tıkal ettırılmıstı Bu arada «anıltıa rın hepsıne de ısten Pİçektırılnmsn Ikı a^dan fazla bır \nkara, i (Cumhurıvet ( Arkası Sa 7, Su 8 de) Teleks) CHP Grupu tara fından aday gosterılmedıgı halde çogu AP lıler tarafın dan verılen 70 oyla Cumhurı yet Senatosu Başkanvekıllı gıne seçılen Suphı Batur, Başkanlık Dıvanına bır mek tup gondererek gorevınden Ankara, i (Cumhurıvet leleks) ıstifa ettıgını bıldırmıştır Hakkındaki ıdam cezasının ha f Batur, ıstifa mektubunda len Meclıste bulunan bır kanun bu gorevıne seçılmeden otu teklıfı sebebıle, tehırını ı=teyen f * ru duvdugu memnunıvetı dı Talat Aydemır'ın bu ı<ste^ının» le getırmekte anrak CHP rerlriedıldiEinı evvelce bılrtırmBstık, Grupu tarafınrian adav 20= 1 numaralı bıkı Yonetım TirfhtcB' ^erılmpmesı hakımınrian c^ Sa 7 Sn h da J mesınce ıeddedılen ı«,te*e<' tcarsı once Talat Avdemır Asken Yargı. (Arkası Sa. 7, Su. 4 de)Jr Yassıada mahknmlanndan Sancarı kaçırntaya yeltenen kadın ile ilgili tahkikat Savcı şu anda kadını ithaıtı edecek her hangi bir delile sahip olmadığını söyledi Kavseri 3, (Gfiney tllerı Merkez BurosnTeleks) Ahmet Hamdı Sancarı kaçırmava teşebbus ettığı 'ddıa olunan Asken Dıkımevı ıcçı lerınden 55 va<;larındakı Emıne Fe rıde Fıdan bu ıdriıavı redriederek ıceskl btr ahbabım oldu£u ıçın zıvaretıne geldım» demekte fakat eece yarısı yaptığı zıyaretın haki kı çebebını bır turlu açıklamamak »adır Bu arada soru=turma\ı ıdare e den Savcı Vekılı kadının hastane(Arkası Sa. 7, SU. t de) Aday olmıyan Suphı Batur da seçıldiği Başkan Vekilliğı görevinden ıstifa etti Aydemir Askerî Yargıtaya başvurdu Cumhuriyet 'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog