Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

Çeşmenin Boyalık koyunSa MOTES Restoran MOTEL Bütüa Konforu Şahane Plâjı Muhteşem Müziği ile emrinizdedir. Rezervasyon: 39 ÇEŞME 41. yıl sayı 14366 u m h u ri yet KURUCUSU: YUNUS NADt Telgraf v e m e k t u p adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: îstanbul No. 248 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 2 2 4 2 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Cuma 31 Temmuz 1964 Çeviren: Yılmaz ÇOLPAN Millî Eğitim Bakanhğmca y; Dünya Edebiyatmdan Tercümeler nin Fransu Klâsüderi bölümün bu eser Bakanhk yayınevleriy] kitapçılarda 110 kurug fiyatla ^talmaktadır. DH.SİZ KADINLA EVLENENİN G4JLDÜRU ANATOL FRANCE Kıbnsı Yunanistana iltıak için yeni bir adım TiirklerinkanfonalbirsisfemleidareedilmelerininiderpişedenplânıYunanislanreddetti Kıbrıs ihtilâfı Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna götürülüyor Makarios ve Bakanları dün Atinada yapılan bir askerî konferansa katıldı Lefkoşe 30 (APa.a.) Kıbrıs Temsilciler Meclisi bugun Kıbrıs halkının kendi kaderini kendi tâyin etmek hakkını kullanmasıru tek lil eden bir kanun tasansını miizakere ve kabul etmiştir. Teklifi yapan Costas Chrisodoulides Birleşik Amerika ve tngiltere hükumetlerine Kıbrıs meselesine uzlastıncı bir hal çaresi için Ada nükumetine tazyik yaptıklan iddiası ile hücumlarda bulunmuştur. Chriso doulides iktidarda bulunan sağcı Vatan Cephesi partisine mensup bulunmaktadır. Teklif sahibi raeclise, bu hakkın kullanılmasımn Adadald İngilız hükümran üslerinin devam eden mevcudiyetine ve Kıbnsın İngiliz MU letler Camiası içindeki müstakbel durumuna otomatik olarak tesir edo ceğini söylemiştir. (Arkası Sa. 7. Sfi. 4 de) Rum Cemaat Meclisi Adayı Enosis e götürecek bir kanun teklifini kabul ^ttf • • • I •• I • • • • Jl • • """ •••""•••lillllllllllllllllllllllllllllllltlllfllllllllllllllll Acheson'un tekliîetli|i,Meis'in Törkiyeye verilmesi, Adada Tnrk iissii kurnlnıası v e ! . . •• ı ^IIIMMIIIIIII ll Ada halkının kendi mukadderatım tayınıIDonanmamiZ KlbriS için referandum yapılması temin edilecek laçiklannda bÜVÜk bîr i İ Makariosutıi [sözterindehil | çetişmeier | | üzeriftde | | duruluyor § Cenevrede 'i ıııııiiiıııııır l1 1 . . itOIDlKOlÖ ' Adana Bürosn) Kıbnsı üzerıne bulunan sabahın ren bır . • D Q Ş11V 0 T manevraya başhyacaktır. Amıral tstnaıl Sarıkey tdaresindekı Türk Harb filosuna mensup ge'Tiıler yarın sabahın erfeen saatlennde Adananın Karata^ ılçesi açıkları ile Mersın ve tskenderun (Arkası Sa 1. Sfl 3 de) ı 30, (Güney hleri Merkez Yunanlıların Kuzey ablukaya alma tehdıtlerı Akdenızde görevlı olarak Türk Harb filosu yarın erken saatlennden ıtiba hafta sürecek olan büyük E Cenevre 3», (Anadoln Ajan E E sının Özel Mnhabiri Miicahit E E Topalak bildiriyor) Başpis ~ E kopos Makarios'un Atina'da E Yunan idarecileriyle yaptığı E 2 görüsmeden sonra basına ver II E diği beyanat, Cenevre çevrele E rinde ancak ihtiva ettiği çeliş • ; • S meler bakımuıdan dikkati çek = E miştir. Makarios, bir yandan ~ E Enosis'in esas gaye olduğun E = dan bahsetmekte, fakat ayni Ş E zamanda Kjbrıs meselesine an = Z cak Birleşmiş Milletler çerçe E E vesir.de bir hal tarzı buluna Ş, S bileceğini ifade etznektedir. Ei E Yine Makarios, «Kıbrıs rae E ~ selesi tatmin edici bir şekilde S Türklere karşı girîşilen iktisadî abluka bütün E gelişmektedir» derken, öte yan ~ E dan meseleyi Birleşmiş Millet E şiddeti ile devam ediyor Ş ler Gene! Kuruluna götürece E E ğini de ilâve etmek suretiyle ~ Lefkoşe, 30 (a.a. AP . Radyo) jisimli Yunan gemisinden ve ısmiyle E ıkinci bir çelişmeye düşmü^ E Ş şibıdir. Hususıle. Genel Ku E Yetkılı bir Turk kaynağından ve mılliyetı tesbıt edilemıyen bir dığer gemıden 36 kamyon dolusu sı 5 rulun Enosis için en az müsa 3 rılen bilgıye gore 28 temmuz akşaE it zemin olduğunu bilmeyen z: ını Limasol limanına uğrıyan Dı lâh ve cephane çıkarılarak aynı S yoktur. Kıbrıs meselesmi BM E ^utrios isımlı Yunan gemısıyle 37 bölgeye sevkedilmıştı ~ Genel Kuruluna götürmek ka ^ leni çarpışmalar İamyonluk sılâh ve cephane çıkaE rarını ilân etmek suretiyle Ma E Dün Adanın kuzeybatı bölgesin = Tilarak silâhlı Rumların muhafa(Arkası Sa 7. Sü 4 delE zasında tpsona yolıyle Trodos böl deki Türk ve Rum köylen arasında şiddetli bir çarpışma olmuştur .îııiııı.uııııııımıııııııııııııııtııııır: jesıne sevkedılmıştir. Aynı gemıden sılâh ve cephaneyı Banş Gücü sözcüsü, Hamitköy ile tnütaakıp demır de çıkarılmıştır Pakayammos Rum köyü arasında Bilindiğı gibi 26 temmuz gecesı cereyan eden ateş teatisınin altı (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Limasol limanına gelen «Arko» Oğrenciler Universitede harçların artırılmasını protesto ediyorlar M. T. T. B. sözcüsü kararın kaldınlması için Danıştaya müracaat edeceklerini bildirdi Bir bildin yayınlıyarak Üniversite Senatosunun imtihan harçlan hakkında aldığı karan protesto eden M.T.T.B., bu hususta sonuna kadar mücadele edeceklerini belirtmişlerdir. öğrenei yurt ve iokafi«Tİne bildiriler gönderilerek karann mahiyeti açıklanmış ve bu hususta bütün öğrencilerin kendilerine yardımcı olmaları ıstenmıştır M T.T.B sözcüsü, «Senatonun aldığı bu karar korkunçtur Bugün bir taleba tstanbul'da yaşıyabilmek için ayda en az 500 liralık bir gelire sahip olmalıdır Bunun İçin de bircok ta!ebe çalışmak roecburiyetindedir Karar sonucu talebelerin daha fazla bir gelire <sahip Rumlar Adaya yeniden 37 kamyon dolusu silâh çıkardı (Arkası Sa. 7. Sfl 8 de) " Oirelmenlerin haksızlık etmesi öirenciyiokuldansoiuloyıır,, | zEz ~~ ~~* ^r: ^s: = SS Bu ne demek ? 1025 öğrenei arasında yapılan ankette yüzde 67,7 si yukarıdaki cevabı verdi Ankara 30, (Telefonla) Ada korkuyorum.», yüzde 58'i •mesleklena ıli Rehberlik ve Araştırma ri daha iyi tanımak istiyorum.». yüzMerkezı Müdürlüğünün lıse ve de 48'i ise «öğretmenlerimizin sık sık dengı okullardakı öğrencilerin değişmesi çalışmalarunızı aksaüyor» problemleri ile ilgilı araştırma ne demişlerdir. tıcelerı alâka çekicı bır takım Bu arada oğrenciler, öğretmenlerin problemler ortaya çıkaımış, »nke kınk not vermekle kendilerini korte katılan öğrencilerdeu yüzde kuttuklarından yakınmakta. tatiller67,7 sinin «bazı öğretmenlerin hak de çahşıp para kazanmakta olduklasızlık etmesi, okuldan soğumama rını ileri sürmekte, öğretmenlerin da sebep oluyor» şeklinde şikâyetçi ha çok gözde öğrencileri ile ilgilenoldukları ortaya çıkmıstır (Arkası Sa. 7, Sfl 3 de) Araştırmaya katılan erkek, kız, ticaret liseleri ile erkek sanat enstitüsü, kız sanat enstitüsü, yapı sanat enstitüsü, motor sanat enstitüsü, imamhatip lisesi, ziraat okulu ve kız öğretmen okulu öğrencilerinden 1/5 örneklemeye göre 1025 öğrenciye anket tatbik edilnüştir. Ankete katılan öğrencilerden yüzde 62,7'si «bazı öğretmenlerin haysiyet kırıcı sözleri ve alaylan bana çok dokunuyor» demiş, yüzde 59 4'ü Ankara 30, (Cnmbnrtyet «imtihanlardan çok korkuyorum. heTeleks) Bugünkü Resmi yecanlanıyorum.> Gazetede Sosyal Sıgurtalaı Yüzde 58,4'ü «Malî sebeplerden Kanununun yayımlanmasına yüksek tahsil yapamıyacağımdan devam edılmış ve Kanunlaı Resmî Gazetede tefnka ba lınde yayınlandığından adı geçen kanunun ancak 90 mad desı yürürlüğe gırmıştir Yeni kanun sıgortalının kapsamını genışletmekte. sı gortahnın eş ve çocuklannı bu kanundan taydalandırdığı gibi bır çok sosyal haklar da sağlamaktadır Kanuna tş ka zası, meslek hastalıklan yaş lılık ve ölüm hallerınde sıgortalı veya yakınlan sosyal yardımlardan yararlanabileceği gıbl eşlerı de doğum ve bakım yardımlanndan favdalanacaktır G V, J). il konqresi arifesinSe Satır, teşkilâtçıları "Parti SıııiL. işlemekle iıliiiııı ıiıi Yarın başlıyacak olan kongre için her iki grup da İlhami Sancan başkan gösteriyor CHP İstanbul İl kongresi yarın bilhassa, 7 îstanbul Milletvekilinin toplanarak çahşmalanna başlıyacak gazetelerde yayınlanan ve İl İdare tır. Bu bakımda: «Genel Merkezcı» Kurulu ve İl Başkanı Ali Sohtorik've «Teşkilâtcı» grup çalışmalannı in çalısmalannı tenkid eden bildirilerinin tartışılması değiştirecektir. hızlandırmıştır. İki grupun da, kongreye hırslı Ka Halen görev başında bulunan ve tılması, kongrenin bir hayli eleKt! «Genel Merkezci» olarak tanınan rıkli bir Uava içinde geçeceğini gös1 müteşebbis İl İdare Kurulu, kongtermektedır Kongrenin havasınıi (Arkası Sa. 7. Sfl. 7 de) Dunku sabah gazetelerınde çıkan iki ilân öğretmen camiasında büyük bir infiâl uyandırmıştrr. Yukarıda fotokopileri görülen ilânlarda, Maraş Erkek Sanat Enstitüsunde vazife gören iki öğretmenin Bakanlıkca cezalandırıldıkları bildirilmektedir. İki öğretim üyesinin ilân yolu ile cezalandırılması kamu oyuna teşhir edilmesi öğretmenler arasında büyük hoşnutsuzluk yaratmıştır. Dün şehrimizde görüştüğümüz, Millî Eğitim Müdürlüğü ilgilileri olayı «çok ağır bir davranış» olarak isimlendirmişler ve bu tip ilânlar devam ettiği takdirde öğretmenler camiasındaki infialin artacağını söylernişlerdir. TMTFKongresinde dün hâdise çıktı Olayın büyümemesi için polis kongrenin yapıldığı salonun etrafını sarmak zorunda kaldı Erzurnm 30 | > A | T.M.T. Federasyonu 19. buyuk kongresinin öğleden sonraki oturumunda, Yılmaz Hocaoğlu ve arkadaşlarının, Erzurum Sulh Hukuk Hâkimliğınden, Kongreye, Ankara Yüksek Okullar Talebe Bırliği Delegasyonu olarak katılmaya hakları bulun duğuna dair aldıkları kararı açık(Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Sosyal Sigortalar Kanunu Resmî Gazetede yayınland' ÂP İl Kiınılu Başkanhk yüzündeıt birbirine girdi Dr. Cavit Köksal kuruldan istifa etti, Ali Esat Birol ve Ahmet Dallımn istifa etmesi bekleniyor Muammer EROL Yunanlıların toprak kazanmak için çaktıkları kazıklar söktürüldü AP İl Kongresinde seçimleri kaybeden grup ile Yönetim Kurulunj girdiği halde Başkan seçilemiyeoler, AP içinde yeni bir hizip çatışmasın'n na ortaya çıkmasını sağlamıştardır. Gruplann kongre öncesinden başlayan kıyasıya mücadeleleri, bilindıği gibi Ali Esat Birol grupunun hezimeti ile sonuçlanmıştı. İl Yönetim Edime 30 (a.a.) Meriç | Kurulunun üç gün önceki ilk toplan nehrinin akıntı yönünü değiş \ tısında yapılan vazife taksiminde Prof. Ali Esat Birol ile Dr. Cevai ğiştirerek Türkiyeye ait VaKöksal'ın Başkanhk iddialarına rağ kıf adasmda toprak kazanmamen ancak Yönetim Kurulu üyesi ya çalışan Yunanlılar bu aolarak kalmalarmın bugünkü anlaşmaçla nehrin çeşitli yerlemazlığın başlıca amili old'jğu bildi rine çaktıkları kazıkları sökmüşlerdir. Türk Yunan ilgi > rılmektedir. Fatih AP İlçe Başkanı iken selileri arasında üç gündenberi | çimlere katılan ve İl Yönetim Kudevam eden protokol görüşruluna seçilen Dr. Cavit Köksal dün meleri bugün sona ermiş, İl Başkanlığına gönderdiği dilekçeMeriç Kaymakamı olay yesiyle İl Yönetim Kurulundan resrine giderek çakılan kazıkların çıkarıldığını görmuştür. Bu a men istifa ettiğini bildirmiştir Fakat bu arada İl Başkanı alusrada Yunanlılar kazık çakma tafa Gürpınardan da istifasınn şim işinin balıkçılar tarafından yapıldığmı, bundan sonra bu gi dilik yürürlüf e konmamasmı ve pa zartesi gününe kadar kendisine mübi olaylara meydan verilmiyesaade edilmesi için telefonls muraceğini bildirmişlerdir. (Arkaıı Sa. 7, Sfl. S de) 2400 ŞtŞE VlSKl Önceki gece Ambarlı ile Haramidere yolu üzerinde terkedilmiş bir kamyonun içinde 2400 şişe çesitli marka viski ile 3600 adet gözlük çerçevesi bulunmuştur. 34 EC 744 plâkalı kamyonun içindeki değeri 200 bın liraya varan vıski ve gozlük çerçevelerinin sahibi henuz ele geçırilememıştır. Emniyet, kaçakçılığın bir şebeke ile ilgisi bulunup bulunmadığını araştırAnkara, 30 (a.a.) Millî Savunmaktadır. Resimde kaçak viskılerden bir kısmı görulüyor. ma Bakanhğı Basın ve Halkla Münasebetler Grup Başkanlığı, «Türk Silâhlı Kuvvetlerı emeklilerine uy gulanraasında tereddüde düşülen, iç hızmet yönetmeliğinin 327 nci maddesi 2 nci fıkrası (a) bendi hükümlennın, emeklıler hakkında ne sekılde tatbik edıleceği» hususunda .bugün şu açıklamayı yapmıştır : «Madde 1 Türk Silâhlı Kuvvetlerı emeklilik statüsünü muhaLusaka (Kuzey Rodezya) 30 (A. tanınan savaaçı ve koyu dindar ka faza etmek suretiyle, emekliye P) Dişi Peygamber Alice Len bile mensuplan, Kuzey Rodezya' sevkedildıkten sonra herhangi bir şina'nm koyu dindar müritleri, da Çipvata, Etmabundo köylerine kurum veya müessesede görev aKuzey Rodezya'da, erkek, kadın, bir baskın yapmışlar ve evvelâ iki lanlarla, emekliye sevkedildikten çocuk 200 kişiyi, «Cennete pasa köyde bulunan 50 erkeği kesmiş sonra hiçbir kurum veya müesseport alabilmek amacı ile», ânî bir lerdir. Daha sonra, müfrit dindar «ede »örev almamis bulunanlar ve baskın sonunda çeşitli şekillerde lar 150 kadın ve çocuçu. n»*ir va bıınİRnn usul ve füruları,.211 sapılmış kulubelerinın ıçınp > • H« yılı Kanunııp saglık 11e İİRİ1İ rnadoldürmuşlerdir. Lumpa küisesi müritleri olarak l (Arka»ı Sa, 1, Sfl. i de) (Arksn S». 1, Sfl. S de) Millî Savunma Bakanlığı emekli subaylarla ilgili açıklama yaptı Ayrıca meslek hastalıklan. nm Türkiyede tedavısı mfim kün olmıyan hallerde tüm (Arkası Sa 1. Sü 6 daı Cennete gitmek için pasaport alabilmek anıacı ile bir günde kişiyi birden öldiiıdiiler İki Türk denizcisi mermi kaçakçılığı yaparken yakalandı Bremen, 30 (a.a.) Bremen polisi dun Türkler tarafından yapılan bır mermı kaçakçılığmı ortaya çıkarmıştır. tçınde çeşitli çaptaki tabancalara ait 19.800 merminin yüklü bulunduğu bir kamyon ele geçirilmiştir. Bu mermıler. hâ len nhtımda bulunan «Nevşehir» gemisine yüklenecekti. Kamyonun sahibi ile iki Türk gemıci tevkif edilmiştir. Polıs, • Nevşehir» gemisinde de arama yapmış ve, mermi ele geçirmistir. AP NE TESADÜF, SİZİNLE BURADA MI BULUŞACAKTIK ?
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog