Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

~~ flkokulların 4. *e 5. sınıfları irin En Mükemmel Okul Kitaplan ATLASLI Emln TARİH Oktay ATLASLI COĞRAFYA Sırrı Erinç • S»mi Öngör DENEYU TABİAT BİLGİSİ SatUttin Günır llkokollın iskonto yapılır ve kredi ıçılır u m h u r iyet 41. yıl sayı 14365 Telgraf ve mektup adresi: Cumhtıriyet İstanbul Posta Kutusu: İstanbul No. 246 Telefonlar : 2 2 4 2 3 0 2 24 2% 2 242 97 2 2 4 2 9 8 22 4 2 9 9 KURUCUSU: YUNUS NADİ GÜVEN YAYINEVİ • istanbul Perşembe 30 Temmuz 1964 Yedi itiMİilı lıir Tllziik Komisyonu segildi Sınır dışı edilen Yunanlılar Âtina'da dernek kuruyorlar Hükümetten düşük faizli uzun vadeli kredi, ödenek, vergi muafiyeti, mahalle kurmak için parasız arsa, emekli maaşı ve mallorının bedelsiz olarak ithalinin sağlanmasını istiyorlaı Atina, 39 (özel mubabirimizden) Iktidan desteklıyen «To Vıma. Yunan • Amerikan Enstitüsünde gazetesıne gore, Istanbullu Yunanbır toplantı yapan Türkiyeden sı lılann Yunan Hukumetinden istenırdışı edilmiş Yunan uyruklular, dikleri başlıca yardımlar şunlarburada kuracakları demeğin tüzü dır : ğünü hazırlıyacak yedi kişilik bir 1) MeslekLerını Yunanistanda da devam ettirmeleri için, °o2 yi geçkomisyon seçmişlerdır. Bu derneğın adı, «Türkiyeden Sı mıyecek düşuk faızle kendılenne nırdışı Edilenler Derneği» olacak uzun vâdeli krediler verılmesı. tır. Seçilen yedi kişılık komisyon 2) îade edilmemek üzere 30 5(i bin drahmihk (915,000 T.L.) bıı da şu sahıslar vardır : «N. Cavuris, N. Katanos, D. Mo ödenek verilmesi. dıanos, E. Velisarios, S. Spiru, G. 3) Beş yıllık bir süre için vergıÇituris, G. Russos. Yedek üyeler den muaf tutulmalan 4) Askerlık mükellefiyetleri ıçın ise S. Katanos ile G. Dedekastır.» Toplantıda, evvelce Yunan Hü kolaylıklar tanınması. 5) Mallarınm bedelsiz olarak ıtkümetıyle temaslarda bulunmak üzere kurulmuş olan beş kişilik halinin sağlanması. (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) komite istifa ettniştir. I BİR DİN ADAMININ SİYASÎ HAYATI Makarios Atina ziyaretini uzattı Saşpiskopos Kıbrıs buhranının derhal, Papandreu i kasımdan sonra Genel Kuvula götürülmesine taraftar Atina, 29 (Özel muhabirimizden) '08.00 de de Makanosla Kıbnsın sa {ıbnsli Rumlann lıden Makarios. jvunulmasıyla Ugili bir görüşme yap <Uina ziyaretini bir süre uzatmış jmışlardır •ır Baspiskoposun dün gece Lefko| Yorgacis Ue General tarayannıs seve donmesi beklenıyordu. Şımdi I bundan sonra, Yunan Kuvvet Komu oerşembe günlı Kıbrısta olacaktır. tanlanyla görüşmek üzere Gene! Makariosun avdetıni geciktirmesi, Kurmay Başkaıılığına eitmişlerdtr Atina b' tnı ftum Yunan görüşmelerinde bazı »üçlülder belirdiği şeklinde yorum Atınada bu sabah çıkan gazetelcı üç gündenben Atinadb bulunan Ma inmıştır Bu arada Makanos, Dışışlen Ba karios ile Yunan BaşbaKam Papan ı <anı Kiprıyanudan ve B.M. Başde reu arasındaki gorüsmelerin mem egesı Rossıdesten ibaret Rum dele nunluk verici olduğunu Ilıbrıs me selesinın çok kısa bir gelecekte Ya ^asyonuaun kadrosu genişletilmış nanistan lehine halledileceğini vaz tır. Makarios ıdaresının İçışlerı ve Sa maktadır oınma Bakanı Yorgacis ıle Kıbns Yunan resmi makamlanna atien Millı Muhafız Kuvvetı Komutanı yazüan bir yazıda da Makarios tie Yunanlı General Karayannis bugıin Papandre' arasındaki gorüşmeler %o saat 05.00 te Atinaya gelmışler, saat nucu kısa bir süre ıçınde Kıbns me selesinın son şekle baglann.cağı belır tilmektedir Görüş avrüıUarı Makariosla Yunan HUkumetı ara sındakı gorusmelerın üçüncü günde daha verımiı bir sahaya gırdiğı an laşılmaktadır. Artık her ıkı tarat meselenin Genel Kurula getınlmesı üzerınde hemfıkırdırler. Yalnız Ma karıos'un telâşına karşılık Atır» kasıma kadar beklemeye ve ancak ondan sonra bır hal çaresı bulun mazsa bu usule başvurmaya kararlı görünmektedir. Türkiyede kalan Yunanlılar 16 eylülden sonra turist işlemine tabi tutulacaklar 1930 da imzalanafi anlaşma sona ermiş bulunduğundan, bunların 2 milyar liralık servetleri için de hükümetçe bloke kararı alınabilecek Ankara 29, (CumhurlyetTelets) kadar devam edecektir. Türkiye ile Yunanistan arasında 16 eylülde ise anlaşma feshedüİS eylül 1930'da imzalanan anlaşma miş olacağından geriye kalan bütün 16 eylül 1964 çarşamba günü kendi Rumlar «Mukabelei Bilmisil» kanununun hükümleri içine girdiklerinliğinden sona ermektedir. Anlaşmamn otomatik feshi ile, den ikamet tezkereleri iptal olunaTürkiye'de bulunan ve müreifeh rak «turist» muamelesine tâbi tutuşartlar altmda Yunanistan'daki soy lacaklardır. Boylece iki milyar liradaşlarından daha iyi yaşayan ve biryı bulunan servetleri için de hükukısmı son aylar zarfmda zararlı fa metçe bloke kararı alınabilecektir. Bunlardan başka, Lozan anlaşmaaüyetleri görüldüğü için yurd dışı edilen 12 bine yakın Yunan uyruklu sınm bazı maddelerinin yeniden göz Rum'un topluca sınır dışı edilebil den geçirilmesi yolunda Ankara simeleri için gerekli hazırlıklar ilgüi yasi çevrelerinde bir fikir belirmeye başlamıştır. Böyle bir halde Turlerce görüşülmektedir. Bugüne kadar çıkarılan 1017 Rum' kiye'de yaşıyan ve Türk uyruğuna a ilâveten ağustos ayının ilk haftası geçmiş olan 7080 bin Rum'un duiçinde yeniden 500 Rum yurt dışına rumlarının da yeniden ele alınması çıkarılacak ve bu faaliyet 16 eylüle bahıs konusu olabilecektir. Kıbrtsa gönderiten yardtmiar geri geidi Ruraların ençellemele ri karşısında Amerikanın uyarümasına, Kızılhaçın da harekete çecirilmesine karar verildi Mersın 29. (Güney Ulen Merkez Bürosn Trîeks) 13 temmuz günü limanımız dan Kıbnslı soydaslanmı/a daeıtılmak ü^ere 950 ton çe şitli besin maddesiyle. tıbbî malzeme götüren (Gençlikı Sİlebi, Rum tdarecilerin gö« termış olduğu zorluk karşı sında götürdüğü maddeler den ancak 380 tonunu boşal tabılmıştir. Sılep. bu sabah 150 yolcu ve 570 ton gıda maddesiyle lıırıanımıza döitnü^tüı Kt7i Fotoğral Kıle gorupulrs Atina (CUMHURİYET) Vurtdışına çıkarılan Yunanlılardan bir grup Atina Hava Alanında Izifffl» yolcu gemisinde 1O4 tutist pemekten zehitlendi Bir polis memuru Izmirde oğlunu ısıran yarasaları kuduz hastanesine getirdi Atina ve Lefkoşenın Genel Kurula tzmır yolcu gemısımn 104 turıstı murettebatın, teker teker ı'adelebaşvurmak hususunda anlaşmış ı l > ve 1 mürettebatı, evvelkı ^ece rini almıstır. malarına ragmen aralarında yine (Arkası Sa 7 Sü « del 23.30 . 24 00 arasında henuz tesl.it Olayı haber alarak gemiye gebır çok anlaşmazhklar goze çarpedılemıyen bır sebepten zehırlrn len tşletme Müdürü ve muavinlerı (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) mışlerdır Olay, kısa zamanda De gemide nobetçı olarak kalması lânızyoüarı ılgıhlenne duyurulmuş, zım gelen nöbetçi kamarot \e zaLerrahpaşa, Hasekı, tlkyardım ve bıtanı yerlerınde bulamamıştır. Denızcıhk Bankası hastane'erıne İki gündur guneşten ıstıfade ttambulânslarla tasınan tunstlerın mek için plâjlara koşan îtaljan, tedbir olarak mideleri yıkanmış, tngıliz, Alman ve Isveçlı tunstlesabaha kadar muşahede altına alın rin, zaman zaman seyyar satıcılarmısla:dır. dan aldıkları yneceklerle tednci 104 turist ve 1 mürettebattan yal surette zehırlendıklerı ve dun genız 28 yaşında Gemma Ricciardi i ce bunun meydana çıktığı ;1L>UIısimli olan İtalyan kadınının du lerce ıfade edilmektedır rumu ağırlaşmıs, nabzı 10 a kadar düşmüştur. Devamlı tedavı ve damardan verılen serumlarla kadın yolcu, saat ıkide taburcu edilerek ıemşıre refakatinde saat 16 da kalCHP'nın tehır edilen ve çeşıtlı Bılındığı uzere, geçen kongrede ian gemiye gönderilmıstir soylentılerın çıkmasına yol açan «Teşkılâtçı» grup tGenel MerkezTurızm dâvamız için uzucü olan tstanbul tl Kongresı, cumartesı gu cı» grupa nazaran üç aday fazla u olay hakkında Denizyollan ılM nü başhyacak ve pazar günü desokarak İl İdare Kurulu seçımım gilılerı geniş tahkikat açmıslardır. devam edecektir | kazanmıştı Fakat altı ay kadar Akşam yemeğinde yolculara verıSpor ve Sergı Sarayında yapıla devam eden çalışma devresınde. ıkı len Amerikan çorba, etlı taze fa Zehırlenen turistler ifade veriyor cak olan kongreye, 19 ilçenin 643 grup anlasamamış ve fl tdare Kul'alçın BAYER ;ulya, tavuk kızartma ve turta Ankara, 29 (CumhuriyetTeleks) nastanın artıklan ve pişirılen kapdelegesi katılacaktır Bır haylı çe ruluna CHP Genel İdare Kurulu lar tahlil için gemiden alınmı<=hr Cumhurbaskanı Cemal Gursel Fiat artışını önlemek gayesi ile kışmeli geçecek kongrede, »Genel tarafından gorevden el çektirılBundan başka gemıdekı butün ka bu sabah Adalet BaKanı ıle bır saMerkezcı» ve «Teşkılâtçı» olarak [miştı. mara personeli, kaptan Vahit O atlik bir görüşme yapmıştır. tanınan ıkı grupun adaylan çarpıMuteşebbıs kurulun görev almakandan ve bütün zabitan tahkikat Gursel'ın, Adalet Bakanlığına ait şacaktır İki grup, her aksam çe sı ıle çalısma faalıyetıne gıren «Teş için seferden ahkonmuştur. tdari çalısmalar hakkında sorduğu soru j şitlı yerlerde toplantılar yaparak kilâtçı» grup Genel Merke7 tarayönden tahkikat yapıhrken, savcı lan cevaplandıran ve ızahat veren adaylarını tesbit etmeğe çalışmak fından gorevden el çektınlen şaık da olaya el koymuş, yolcu ve Sedat Çumrah, bılâhare gazetecitadırlar «Genel Merkezcı» grup tl hısları tekrar ışbaşına getırmek lerın suallerıni cevaplandırırken, Başkanı olarak Alı Sohtorık'ı tes ıçın bırlesmışlerdır Bu bakımdan «A.P. nın son gunlerde tekrar orbit etmiştir cTeşkilâtçı» grup. ada kongrenin bir haylı hırslı ve çekiş taya attığı siyasî hükümlülerden yını gızli tutmaktadır Sızan ha melı geçeceği tahmin edilmektedır. gelen talepleri incelıyor ve gereğiberlere göre, «Teşkilâtçı» grup Otl kongreslnın kapunış konuşmanı yapıyoruz. Bu konuda Sayın ğuz Oran, Fehmı Atanç ve Fazıl sını şehnmızde bulunan Başbakan Cumhurbaskanı ıle bır şey görüŞerafettin Bürge üzerinde durmak | ve CHP Gene] Başkanı tsmet tnö^ulmedi» cevabını vermiştır tadır. Teşkılâtçı grupun adayı bui nü vapacaktır Bu arada CHP lı Yas sebze \e meyvanın halka inti ve tescil ettirerek, yazıhane numa gün yapılacak toplantıda kesin ola. Bakanlar da kongrede bulunacak(Arkası Sa. ?. Su 3 de} raları ile birlikte okunaklı bir şekilkali sırasmda fiatların anormal şerak belli olacak ve açıklanacaktır | lar ve konusacaklardır kilde yükselmesini ve semtler ara de kaplann üzerine yazacaklardır. sındaki fiat oynamalarını önlemek' Aynca kesüecek faturalar, Hal Mügayesi ile yeni bir «Haller Yönetmej dürlüğünün soğuk mühürünü taşıliği» hazırlanmıştır. lyacaktır. Faturaya, esnafın ismi, ver Y.TP. İstanbul îl Teşkilâtı dün Yeni yönetmeliğe göre, elinde ver gi numarası, adresi açık ve okunaklı fesh edilmiştir. gi kam'esi bulunan esnaf, Hal'den bir şekilde yazılacaktır. sebze ve meyva alabilecek ve ken, Öte yandan Hal içinde satış mü1 Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Adisinden «Mal alma defteri> istenmi saadesi verilmiş bulunan müstahsil| vukat Reyan Erben ile üyelerden yecektir. Bu suretle. küçük esnafa ve komisyoneularm bilfiil çalışması Oktay Arslan ve Necmettin Arbatlı' nın dün Fenerbahçe Plâj gazinosun Tabıî •îenatörlerden Muzaffer kendi cüzdanı ile aldığı malı yük mecburiyeti de konmuştur. Hastalık da tertipledikleri yemekli bir basm Yurdakuler, Kadri Kaplan ve sek fiatla intikal ettiren bir zümre ve seyahat hariç, satış müsaadesinin toplantısında duı~um açıklanmış ve Suphı Karaman bugün Cumhur ortadan kalkmış olacaktır. Diğer bir başka birine devri de yasaklanmışmalî müzayaka içinde bulunduğunu baskanı Cemal Gursel, Başbakan değişikliğe göre de, yaş meyva, seb hr. bildirdikleri il teskilâtmın uzun za İsmet înönu, Mıllî Savunma Baka ze ve bostan toptan alım ve satım Belediye Başkanlığı, meyva ve seb mandanberi Geneİ İdare Kurulu ıle nı İlhamı Sancar ve Adalet Bakanı lannın Belediyenin murakabesi al zenin, kontrol müessesesinin randımanlı çalışmaması ve kanunlarm ye Şehrin muhtelıî Kavşaklannüa menlı »unuçıai venneae oablamıştır Itında yapümasmı temin için, Merçeşitli konulardaki anlaşmazlıklarını Sedat Çumrah'ja b.rer telgraf ç e | k e 2 tersizliği sebebı ile halka yüksek fida rrah etmişlerdir. bulunan butün ışıklı trafik ışareUe jTratik akımının daha Ja kanşrnasıkerek baskentte yayımlanan bır ç l l a c a k t l T Bundan boyle parti teşkılâtının fiatlan ile Merkez atla intikal ettiği kanaatine varmış rinin Belediye tarafından ıptal edil nı önlemek ıçın ışıklar söndurülmüv S u b e ç tır. Bunun için Belediye Başkanlığı, mesi trafik polisi teşküâtını zor du İstanbulda hıç bır sekilde tutunamı gazetede 21 Mayıs harekâtı vesi jjH aa | | £j a t l y H a rür.» j H a | £j l a a s m d bir fark olmıyayacağını da soyleyen yöneticUer par le edilerek ünıfortnaya ve onun |caktır. a tBur aradaa komisyoncular, ken teşkilâta bir genelge yollamış, kont ruma sokmuştur Esasen kadro veBelediye Ugılılen O arada şebır u d kullanacaklan kap rol la görevli dairelerin daha dikkati l k ti evraklarının da bir noterde hıf kaynağı olan Harb Okuluna» ha| di fırmaları için k tersizliğı dolayısiyle bütün kavsaK tratığını bır merkezden idare etmhk li çalışmasını istemiştir. zedilerek il teşkilâtının kapatıldığını (Arkası Sa 7. Sü H de)' markasını Hal Müdürlüğünde tasdik lan kontrol altında bulunduramayan gayesiyle etütler vapılmaJît' olduâuKuduz larasa ve ısırdıgı çocuk ve durumun da Genel Merkeze biltrafikçUer. ışıklann ıptab Ue pes nu belırtmış vc etüd bıteı bıtmez çok yerde yeni nöbetlenn tesıs edıl yem senkronıze ısaretlerır montanİzmırli bir polis memuru oğlunu sına yemek göturmuş ve Ornekkdy dirildiğini açıklamışlardır. Y.TP.'nin bugünkü durumunun mesi yüzünden, şehir trafiğinın Dü na baslanarağını stivlemıslerdır. ısıran ıkı yarasayı ozel bır kutu karakolu binasında yuva yapan yüz yük bir karışıklığa düstüğünü betirticınde Kuduz Muessesesıne. Kuduz lerce varasadan bıri tarafından ısı mesuliyetini Genel Merkezdeki lider mektedlrler teshısı yaptırmak uzer getırmış' r |nlmıştı. îlkotaıl dördüncü sınıfiua kadrosuna yükleyen istanbul YöneBeraberinde oğlu Kemal Güçlu tle,çecen küçük Kemal, sağ eltoin işa ticileri İstanbul ilinin bütün teşkilât Şehirde dolaşan 50 bin aracın nordün sabah İstanbula gelen Karsıvi ret parmağını göstererek olayı şoy kademelerinin de borç içinde bulunmal alnmını sadece mevcut trafik duğunu söylemişlerdir. ka Örnekköy karakolunda göre;li le anlatmıştır : personeli ile karşılamaya ımkân ıi(Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Tevfik Güçlu, doğruca Çemberlitas « Annemin hazırladığı yemeğ; madığı da ilgililer tarafından açıkdaki tstanbul Kuduz Muessesesıne gece saat 10.30 sıralannda nöbetç: lanmaktadır. olan babama götürdüm. Karakol gelmiştır. Yarasalar naylon bır =a öte yandan Belediye yetkılilerı, saçaklarında bulunan bir çok yarasa bun kutusuna konulmuş ve hava trafik ışıklarının, Belediye tarafınvardı. Etrafımda uçuşmaya başladı alabilmesi için üstu de delınmıştır. dan iptal edildiğıni belirtmekte ,e Oğlunu ısıran yarasalann ölmemesi lar O sırada bi tanesi sağ elimın sebep olarak da şöyle demektedır için yol boyunc. devamlı sinek <v baş tarafma kondu Parmağımı fcoler: X) (Güney tUeri Merkez lıyarak beslediğinı soyleyen po'is rumak için sılktimse de sanki par Ankara, 29 (CumhuriyetTeleks) «Şehir meydan ve yollarında va:u Telefc») Kuzucak yolunmağıma yapışmıstı Bir acı hıssetmemuru, mühüılü kutuyu Baştabıb pılmakta olan geçit ve tesisler doreyan eden fcamyon kazasında Ceyhan ilçesınin güneyındeki Muammer Zekâi Tunçman'a teslim tim. O anda babam halimi görerek Tatlıkuyu köyünde yüzde 6070 ran layısiyle yollann bir kısmı daralmıs 3 ü ;ynı'?ıneden olmak üzere 6 kişl bir sopa ıle VP asaya vurdu ve yave buna paralel olarak da sür'at dus ölmöş 9 çigı (ie qfiır surette varaetmiştır. dımanh metan gazı bulunmuştur. müştür. Bu bakımdan muayyen 'a lanniıstır'" Bundan bır süre once polis memu kaladı.» Bu konu ıle ilgılı olarak bir açık Kendisıne verılen sol ödenegı ıle Yazısuu 7 nci sahifemizde bulacaksınız sılarlarla yanıp sönen trallk ışıklan ru Tevfik Güçlü'nun 9 yaşındaki oâ (Arkası Sa. 7. Sü. b d») (Arkan S*. 7, Sü. S de) (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) lu Kemal Guçlü, nöbetçi olan baüa Turistler, Cerrahpaşa, Haseki, llkyardım, Denizcilik Bankası hastanelerine ambulânslarla götürülerek mideleri yıkandı. Bir turistin durumu ağır I. H. P. il kon0resi cumaHesi ıjiiııii nıliMiiiil.irııiii başlıyor İki grupun çarpışacağı kongrenin kapanış konuşmasını Ismet Inönü yapacak Gürsel Adalet Bakanı ile goruştu VII hlanbul II teşkilâtı 1 Haller yönetmeliğine yeni bir şekil veriliyor Semtler arasındaki fiat oynamaları da bu yönetmelikle önlenmeye çalışılacak * . . . . ..ı • ı ıiı;li ı ıı ı • §•! Tabii Senatörler »>ir gazeteden şikâyetçi İstanbul Belediyesi lıiiıiiıı ısıklı trafik İMiri'ih'riııi ipia! etti Trafık polisi belediye ilgiiilerinin bu hareketi karşısında müşkül duruma düştü 70 randımanlı metan bulundu Universite harçlarının artırılması tepki yarattı Oğrenci Federasyonları zammı protesto ediyor lifiıııiii yııvarlanaıı iiııı\ıifıilii altı kisi iilılii
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog