Bugünden 1930'a 5,447,002 adet makaleKatalog


«
»

TÜRK ROMAN DİLİ OZEL SAY1SI Turk Dıli dergıaınin Temnnu sayısı Rrnnan Özel S a j m olarak çıkmıstır Batı ve Türk edebiyatmm baalıca tamnmış \azarlanaın eMrlerindan v roman uzerıne g*ruslennden bol Smeklerl* hazırlanan bu önemM aaymm fiyatı 500 kuruçtur 10 lıra gondererek aboo* elacaklara blr yıllık abon» 11» bMikto roman teel nyıaı da verflir Tttrk Dfl Knnnıra Ankara Cumhuriyet 7520 41. yıl sayı 14338 umhuriyet KURÜCUSU: TTJNUS NADÎ Telgrai v t mektup adresı: Cumhurıyet Istanbul Posta Kutusu. îstanbuJ No 246 Telefonlar: 82 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 AVAR YILL Orhan Kemal'ın bu çok guzel roftanının çoktandır mevcudu >oktu DekkaAlık casmın vok<;ulluk acıları ıle karışmış gularıru dıle getıren bu roman Varhk yınları ara*ında 4 lıra fnatla çıkmıştir Üâncıhk 1186 753 Cuma 3 Temmuz 1064 Başbakan ve beraberindeki heyet mensupları yurda döndüler MttMtfmtmımmtiff İnönii "temasiarımızda görüşümüze uygun bir zemin bulduk,, dedi "Anlaşmalar yürürlüktedir ve hâl çaresi oradan hareket edilerek aranılacaktır,, Kıbrıs konusunda tasvibimiz regSsHggSgSag olnadan hiç bir karar alınmıyacak Basbakan Ismet Inonu Tesilkdy Hava Alanında karsılanırken Ekpnomideki durgunluk ile ilgili gizli rapor hazırlandı | \merıka, Ingıltere ve Fransa da, Kıbru konusu İle ilgili olarak t«maslar yapan Başbakan Ismet îndnü dün saat 18,05 de yurda dönmüştür tnönü ile bırlikte eşi Mev hlb« înbnü, Dısışlen Bakanı Feri dun Cemal Erkm ve diğer hevet mensuplan da gelmişlerdir Başba ian Yeşılköy Hava Alanında, Baş bakan Yardımcısı Kemal Satır, Va li Niyazi Akı, Beledıve Başkanı Hd sim Işcan, Bırınci Ordu Kumanda nı Orgeneral Refik Yümaz, diğer aa kerl ve mülki erkan ile Ermeni Pat riği. Türkiye Hahambasısı, Türk Or todoks Patrıği Vekıli, Fener PatriK hanesi vekili ve üç temsilci Birleşık Amenka Başkonsolosu tarafm dan karşüanmıştır Karşılama töre ninde Inbnu'nün kardeşl, oğlu ve torunları da hazır bulunmuşlardır Yunanistan Cenevre'deki Konferansa katılmıyor sasına oturmayacağını ıöyl«mıstır Başbakan Papandreu da Atina Hava alanında verdıjı d«meçte Yunan polttıkaıını uygulamak hususunda milletın* karşı buvuk vaad v# sorumluluk altına gırdığını dogrulamış olmanın guvenı ıçınde bulunduğunu Amenka Bırleşık Devletleri'ne kendl tejebbusu ,({ ıle gıtmedığını (akat, Yunan gorusunu Amerikalı ydnetıeilerle, balk oyuna açıklama lmkanı bulmuf olmak bakımın dan daveti memnunlukia kar şıladığını sovlemıstır Papandreu, bu arada De Gaulle gıbi tanhı bır şahsıyetle konuçma (Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) Grivas Kıbrısa Barış Gücüne yardımcı olmak için gittiğini ileri sürüyor Kıbrısa asker sevki devam ediyor Atina, 2 (aa.., AP ve lUdrolar) Yunanistan Dışışlerı Ba kanı Stavros Kostopulos dün gece Başbakan Papandreu ile bırlıkte Atma'va donü>unde verdığı demeçte, Yunanıstan'ın, Bırleşmı? Mılletler Arabulucusu Sakarı Tuomıoja tarafından davet edıl'e bıle, Turkıye ıle herhangı bir konferans ma Hava Alanınm peneereterı ile te rası ve maydamn bekleyicilere ay nlmış olan kısımlannı dolduran ka labalık bir halk topluluğu da tno n nü'ye sevgi gostensınde bulunmuş tur Pan Amerıkan Havayollarırun «Dostluk» adını tasıyan, pilot pen cerelerinin iki yanında Turk ve A merıkan bayrakları asılı uçağının kapısı saat 18 12 de açılmış ve Inö Yüksek Plânlama Kuruluna verilen raporda, özel sektörün istikrarsızhk endişesi ile Yatınmlannı Yavaşlatmasınm, kamu Havayolları sekiörünün, harcamalarını artıracağı yerde kısmasmm, okonomî getlren ucağıntemsılcileri, ozel olarak re tahsıs edildığıni ve Pilot Mr üzerindeki durgunluğu tam bir tehlike haline getirdiği belirliliyor ( \rkası Sa 7. Su 1 de) Yassıada Mahkumlarından A. Sancarı kaçırmak istiyen bir kadın yakalandı Soruşturma hakkında resmi bir açıklama yapılmamasına rağmen Sancarı kaçırmak için bir şebekenin faaliyette bulunduğu tahmin ediliyor Kavserı t (Gunev IUen Merkez BurosuTeleks) Yassıada mahkumlaruıdan «meşhur Tahkıkat Ko mısyonu» nun başkanı olan Ahmet Hamdı Sancar'ı kaçırmaya teşebbüs eden bır şebekenin elemanlann dan 55 yaşlarındakı bır kadın yaka lanmıştır Olay uzerıne Devlet Has tanesmdeki emnıyet tedbırleri ye U l l l l l l l l l l l l l l nıden arttırılmıştır Bır hafta kadar once müebbet hapıs Ahmet Hamdı Sancarı, teda E vı gordugu Devlet Hastanesinde ge oe saat 23 sıralarında bır kadın zı yaret etmek ıstemıştır Hastaneye E (Arkası Sa. 7 Sü 4 de) ~ Ankara, 2 (Cumhurryet E Teleks) tstanbul Cezaevın Ede bulunan Yassıada hukumlJ lerınden Samet Ağaoğlu ile E Celal Yardımcı bugun Anka Ş ra>a nakledilrmşlerdır E Kayser Cezaevınde cezalan ~ nı çekmekte ıken tstanbula E nakıherını ıstıyen Agaoğlu ile E Yardımcı bu sefer de tstan |150 milyon liralık| |para bastırılacak| "^ SS == S; ^S = ^= ^^ ^~ *™* ^= ^ = ^= = = =S = dılmıçtır Kanun tasansının gerekçeıınde 1957 yılında pırınçten basılan 25, 10, 5 2,5 ve bir kurujlukların kullanılmaktan muteveüıt çok kırlenıp «lındığmı, bakır, nıkel halıtalı hralıkların tedavulden çekılerek yerıne daha mukavım acmonıtal halıtalı 1 lıra hklann konulacağı bıldml Ankara 2, < Cumhurivet Teleks) Bakanlar Kurulunca, yemden 150 milyon li ralık madeni ufaklık para bastınlmajı kararlajtırılmıj ve bu yolda bır kanun taıarısı hazırlanmıştır. Tasarı ılplı Komısyonlarda gorujulerek kabul olunmu? ve Mıllet Mec hsı Umumı Heyetıne «evke mekte ve 1956 dan bu yana genışlıyen ıktısadı hayatımızın turlu kollarının gerektırdiğı bozuk para ıhtıyacının da bu luretle karsılanacağına isaret olunmaktadır. Bu «ebeple, 1956 yılında 6797 sayılı kanunla tanınan 150 mılyonluk madeni para basma yetkisımn 350 mılyona çıkanlmasının uygun bulunduğu belırtılmektedır. Kanun gereğınce tedavul» çıkanlacak olan madeni paraların tedavule çıkarüdıjı tarıhten ıtıbaren bır yıl içersınde tedavüldekı eskı v« yenı madeni paralarm toplamı hıç bır luratle 250 milyon ll rayı asmıyaeaktır. Ankara 2, (CnmhnrıyetTeleks) Devlet Plânlama Teşkılâtı yonetıcılerı «Turkıyedekı ekonomık durgunluk» konusunda hazırladıkları gızlı bır raporu Yuksek Plânlama Kurulu uyelerıne gondermıslerdır Yuksek Plânlama Kurulu pazartesı gunu Başbakan tsmet İnonu'nun başkanlığında toplanarak bu raporu muzakere edecektır. Durgunlnğnn sebeplerı D P T. tarafından hazırlanan ba (Arkası Sa. 7, Su. 6 da) ACAR İ Samet Agaoglu ile | İ Celâl Yardımcı Ankara | nakledildileı i = E ~ E ş E E Ş s E Türkiye, İran ve Pakistan Dışişleri Bakanları Ankarada toplantı yapacaklar Ankara, 2 (ComhariyetTeleks) CENTO Bakanlar Konsevınm daha Snceden vermış olduğu bır karar gereğince Turkıye Pakistan v» îran Dıj îşleri Bakanları An kara'd» bir üçlu toplantı yapacak lardır Pakistan Cumhurbajkanı Eyup Han'ın Ankara'ya gelıçı sırasında kendlsın» refmkat etmekte olan Pakutan Dış İslerı Bakanının da Ankarada bulunmasından ıstıfade eden İran Dıı Itlerı Bakanı Aram (Arkan S s . 7, Su. 3 d«) Polise hakaret eden Milletvekili) Tosbi hakkında takibata geçildi [ Tevkıfevlerı Genel E Ankara, Z (CumhurıyetTeleks) tddiaya gore Sadettın Tosbı dün İ£^ C K Ü J Kütahya mületvekiU f « » aaat 3 »ıralarında alkollü bır S MUdüriügünce bu ıstPk kabu! = 'Prof Sadettın Tosbı hakkında poii sekllde Olus meydanında bazı genç = o'1™11111?™11 (Arkan Sa. 7, Sü. 3 de) E se hakaret ıddıasıjle Savcılıkça ta ler İle «ıyasl ve polıtık bır muna ~ kibata geçümlstır (Arkan Sa. 7, Sü. 4 de) Hazırlanan dosya Savcıhğa verildi |^r«»ı»"'y»'«L«"»» = ve Adalet Bakanuğı = Zekiye Sultamn arsasını sahte evrakla satan D satıldığı tesbit edlldi Sorumsuz dokunulmazlık Bir mUletrekln v»r, iki kadeh içer ıçmez önune telene ftaldınr. Seçilmeden önoe ladece ktifrederdi. Şlmdi tokatüyor da, yumrukluyor da. Nedenae daima emnıyet ve laayls töreTİİleriyle çıkıyor bu kavgalar. Geçenlerde bir pavrond» hAdiae çıkarmıştı, aonra bir b«sta yerde, evrelki fün de tokakte >olise veryansın etmiş. Bu zaton her hâdisesinde savcılık Ise elkoyar, ama sonunda, dokunulmazhk doUyısiyle, takib*t d«nem aonuna bıraküır. Oyle zannedlyoruz ki »avcılar da artık, Adalet Bakanlığına »adeoe formalite leabı tezkere yaamaktaa bıkmıslardır. Peid ne olacak bunun •oao? Adam her AllaJun gflntt herkeae saldıracak ve klmse bunun besabuu soranııyacak. Dokunulmaalık müessesesinln Onemini inkar edecek değfliz. Talnız bu rnfle»sese her halde «afı kesmeyi» *• det haline eetırenleri kornmak için icat edilmemiştır. Yasama ırörevinin aksatıbnsmasinda has^asıvet göstenrken, bir taraftan huknk dfizenıni boAraha farkında Yüce Divan, . .. •• Baydurun # 2 Teşvikiyedeki arsanın 1 milyon 300 bin liraya da yarg başlandı komısyoncu tevkıf edıldı din yargılanmasına tekrar Sultan Abdülhamidin Zekiye Sultana hediye ettiği iki milyon llra kıymetındeki arsayı, sahte evrak tanzım ederek bır sahsa satan Ar1! Avdın ve Emin Atlas adında iki komısyonou dün tevktf edilmişlerdir Ankara, 2 (CumhurıyetTeleks) Bakanlığı MmnnınH^ Kızal Çıne yapılan arpa satıaında devleti zarara aoktuğu iddıasıyle hakkında Meclis tahkıkatı açılan eskı Tıcaret Bakanı Mehmet Baydur'un bugün YUce Dıvanda yargılanmasına başlanılmıştır. Luttl Akatlı'nın başkanlığında toplanan Yüce Divanda iddia makamuu Yargıtay Başsavcısı Hık(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) S a n ı u N»dl Armagauı yarışmasmda üçüncüluğu kazanan Orhan Laet Yunus Nadl Yanşmasmın 3. sü diyor ki: TURIZN Naıreddin Hoca'nm m«mleketl AKŞEHİR Turizm Endustrimi* •*• 200 dolârla 40 gun Avrupa VENEDiK Turizm haberlerı Bucun 5 ınci Savfanmd» Heybeliadada oturan ve halen 70 yaşında bulunan Zekiye Sultan, Te* vikiyedeki arsasının önünden geçer ken, duvarlarm yıkıldıgını ve inşaat İçin hazırhklara ba^landığım gormıiştur Inşaat hazırlıklanna nezaret eden J L jler, arsanm Zekiye Sultandan b i r l S " " ı milyon 300 bin liraya satın almdıgını soylemışlerdır Bunun üzerine Zekiye Sultan, fenalık geçırmış ve durumu hemen Savcılığa bıldırmiştır "Atatürk ilkelerinden niçin tâviz veriliyor?,, Orhan tzzet tek tavizclnin politikacılar olduğunu ifade ediyor Röportaj: Bıilent DİKMENER Geçtığımız pazar sabahı Ankara guneşten juzu tunçlaşmış bır genç buromur'un kapı zıh uzun uzun Gozlerı ışıl ışıl vanımıza ydklaçtı Sonra kapının aıahğın'lan «Bugun Yunus Nadı v^rı ma ?avıf bır vucut MI;UHU ıçerıvp ının sonuclnrı açıklanHı da Ben t (Arkası ba. 7, bu. 4 de) ı tÜrkek vt çekıngen bu halı olanı 11 yaşında bir çocu V PAZAR koptu koKaiaba et almaya pden 11 yaşın Yapılan soraşturmada, iki m >=voncunun Zekiye Sultana ben da bır çocuğun parmaklan kivrm 7j>en bır kadma sahte nufus cüz makınesmde kopmu^rur Saat 22 si (Arkiuı S*ı 7, Stt. 4 de) (Arkası S*. 7, Su. 2 Günü Cumhuriyet 'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog