Bugünden 1930'a 5,476,491 adet makaleKatalog


«
»

METİN AND'IN KİTAFLARI * Gonlu Yüce Türk (restmll) lUta * Kavuklu Bamdl'ntn Üç Ortt Oyunu (reelmll) iLtat * Dionizo» ve Anadolu Kflylttot 3Iita *• Blzaıu Tlyatroau (resimll) 6Lira *• Ataç Tlyatroda 4Liza * Kırk Gün Kırk G«e«. Eskt Günlerdekl Iğlene» Hayttmns (reâlmll) »Lkı •• Türk Köyitt Dan*] an (restmli) * 4LİT» * A Hiıtory of Theatr« anci populaı entertalnment ln Turkey (reslmli) SOLlra îsteme Te dağıtm» adresl: ELÎF KtTABEVt BEYAZIT ÎSTANBUI». Odanell gondertllr. JOO Idtaplık katalogumuzu isteylniz. Cumhurlyet 8672 41. yıl soyı 14364 u m h u r i yet Telgraf ve mektup adresi: Cumhtıriyet İstanbul Posta Kutusu: İstanbul No. 246 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 ŞAHABETTİN ACAR Maliye Bakanbğı Hesap U: MALİ Bİ Defterler Hesaplar kalar Zamanaşımı M > İncelemeye tabi olanlar kiler Suçlar, inceletnel nüesseseleri Envanter ve nameler Öz sermaye nr ğerlemeler Tahlil ve tatbikat Fiatı 25 Lira İNKDLÂP ve AKA KİT KURUCUSU: YUNUS NADİ Cmrrmwt»Um OO T A I H I H » * 0 100 V '™" " ICHlinUZ mtm 1704 Memurların oturduğu bütün evlerin kiralarına yüzde yüz zam yapıldı Millî Savnnma Bakanlığı tarafından yapılan lojmanlar bu zammın dışında tatuluyor yol açmakta idi. örneğin Ankara Saracoğlu ma =>ııımııııııııııııııııııııııııııınıııııu hallesinde kaloriferli geniş bir dairenin kirası 300 lirayı geçmez iken başka yerlerde oturmak mec buriyetinde kalan ve aynı işi gören diğer memur bu rakamlann bir kaç misli kira ödemek zorunda kahyordu. Yeni karara göre bu şikâyetlerin önüne geçilecek bir âdil sistem düzenlenecektir. Maliye, Millî Savunma, tmar ve Iskân ve Devlet Plânlama Teşkilâtı uzmanlannın aldıkları karara göre artırımda şu esaslar gözönün Ankara, 28 (CumhuriyetTe = de tutulacaktır: 2 leks) tç lşleri Bakanlığın E (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) = ca 57 Valiye ait son kararnâ 2 meden sonra yerlerinde bıra Ş ~ kılan 25 Valinin nakline ait S yeni bir karamâmenin hazır E ~ lıklanna başlanılmıştır. Ş ~ İçişleri Bakanı Orhan Öz £Z trak'ın doğu illerinde 3 ağus ~ tosda yapacağı geziden sonra Ş; 3 kesinleşecek v e çıkarılacak o = «• l a n kararnâmede bilhassa do ~ ğu Uierinde hizmet sürelerini Ş E tamamlamış ya da sıhhi sebep = Ş lerle çalıstıkları illerin iklim £5 lerine uyamamış Vaiiler yer a Ş; E lacakttr. = E Bilindiği gibi geçen ay için s ZZ de çıkan ve merkez Valileri de ^ Ali Ihsan Göğüş dün, Türk sinemacılığı konu 5 dahil olmak üzere 57 Valiye Ş E ait kararnâmeye girmemiş bu S | sunda bir basın toplantısı yaptı lunan 25 ilin Valileri şunlar ;jj = Turizm ve Tanıtma Bakanı Ali Ih seltilmesi en büyük arzumuzdur» di E dır: Adana Valisi Mukadder s san Göğüş Türk sinemacılığı konu yen Turizm ve Tanıtma Bakanı, yur E sundaki çalışmalar hakkında dün bir du, ulusu tanıtmaya yarayacak hiz = Öztekin, Ağrı Valisi Turgut s1 basın toplantısı yapmıştır. Cumhuri metleri yapabilmek için sinemadan, = Kılıçer, Ankara Valisi Enver 5 yetin ilk yülanndan beri bir gelişme sinemanın vereceği imkânlardan fay 5 Kuray, Antalya Valisi Nuri = çabası içiode bulunan Türk sinema dalanarak Türkiye'nin sahlp oldu 5 Teoman, Artvin Valisi Ham = cılığı son yıllarda prodüksiyon ğu turistik değerleri, tarih gerçekle 2 di Ergün, Burdur Valisi Ve S ' (Arkası Sa 7. Sfi 6 d e ı Ş sayısı bakımından büyük artıs kay rini ve uygarlık hamlelerini ancak be = detmiştir. Yapılan filimlerin, «nite yaz perde aracılığı ile dünya millik bakımından nicelik düzeyine yük (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) rnıııııifiııııııııııifiııııırıııııııifiııtrH Ankara 28 (Cumhuriyet Teleks) Kamu sektörüne bağlı memurların ucuz kiralar ile oturraakta olduğu konutların kiralarının artırılması için yapılan çalışmalar sona ermiş ve alınan karar Maliye Bakanlığınca Millî Emlâk Genel Müdürlüğüne büdirilmiştir. 483 bin işçi ve memuru ilgilendiren yeni karara göre, kiralara ytizde 100 zam yapılmaktadır. 2025 yıl önceki geçim endekslerine dayanılarak tesbit edilen bu kiralar bugünün yaşama ve gelirine göre pek cüzî kalmakta ve bu konutlardan faydalanamıyan memur ve işçilerin şikâyetlerine Makarios ile Yunan Dışişle Bakanı arasında görüş iarkı var Yunan Silâhlı Kuvvetleri Türk hudutları yakınlarındaki faaliyetlerini artırdı, bazı birliklere Trakya'ya hareket emri verildi Atina 28, (aj. AP Eadyo) Başpıskopos Makarios ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Stavros Kostopulos arasmda cereyan eden üç saatlik görüşmede, Kıbns meselesinin Birleşmi^ Milletler Genel Kuruluna götürülmesi konusu üzerinde durulmus ve Baspiskopos ile Dışişleri Bakanının bu konuda ayrı ayn görüşlere sahip oldukları anlaşılmıştır. Makarios'a göre, Kıbrıs meselesinin Genel Kurula götürülmesi artık «kaçınılmaz» olmuştur. Yunanistan Dışisleri Bakanı ise, arabulucu Sakari Tuomioja'nın çalışmalan bir sonuç vermediği takdirde, bu yola baş vıırulması gerektiği kabnr ikaç misli kira ödemek zorunnısındadır. Bu konu üzerindeki nihai kararın Başpiskopos Makarios ile Yunanis(Arkası Sa. 7. Sfi. 4 de) ! Vaiiler arasında | f yeni bir değişikiî İ yapüması [ liyor I Cenevre temaslart son nohtayc dayandt Bu hafta sonuna kadar olumlu bir sonuç elde edilraediği takdirde, buçünkü ikili temaslar safhasının da kapanması muhtemel Turistik değerlerimizi sinema aracılığı ile dünyaya tanıtacağız Ankara, 28 (CnmhuriyetTeleks) Atina Büyükelçimiz Nedim Vey sel llkin, bugün de Başbakan Yar dımcısı Dr. Kemal Satır carafın dan kabul edilmiştir. Dün öğleden sonra Dışisleri Bakanı Feridun Cemal Erkin tarafın dan kabul edilen ve Kıbrıs konu sunda Atinanın davranıjları hak kında bilgi veren Büyükelçi Nedim Veysel llkin bugün de Dışisleri (Arkası Sa. 7, Stt. 7 de) Satır, Atina Büyük Elçimiz ile görüştü Cenevre, 28 ( a x ) (Oıel Muhabirimiz Mücahit Topalak bildiriyor) Kıbns meselesine hal tarzı bulmak maksadiyle Birleşmiş Milletler Arabulucusu Tuomioja' nın gayretleri etrafında girişilen görüşmeler hafta tatiline rağmen tamamen durma mıştır Türkiye özel temsilcisi Prof. Nihat Erim ve General Turgut Sunalp dün Başkan Johnson'un özel temsil cisi Acheson ile görüşmüşlerdir Acheson bugün öğle ( vemeğinde Türk heyetinin (Arkası 8a 7. Sü * de> Kıbrıs'ta askerî haberlerin yayınlanması yasaklanıyor Polisin çitesi, kahyamn keyfi Şehrin sıcağı yetmiyormuş gibi akşama kadar düdük ağzmda çile dolduran trafik polisleri bir de otomobiller bozuldu mu oniarı itip yolu içmak zorunda kalıyorlar. Acaba bu trafik tıkanıklıklarında kaç model otomobil bozulmaz !:i. HeJe şoförü yeni ehliyet almışsa (yukarıda) Kâhyanm görevi daha raîıat olsa gerek. OtomobL'i doldurup 25 liği cebine attı mı mesele yok. Gflsin ikinci otomobil. Yolcu yok mu. «Doldur bakalın* şerbetçi bir bardak. Sıcaklığı giderelim.» diyor. (altta) İşte iki fotoğrafta trafik polisi ve onun yardımcısı rolündeki kâhya. Türk mahallesine uçakla beyannameler atılarak Türklerden liderlerini dinlememeleri ve mukavemete son vermeleri istendi GİDEN AĞAM Turizm ve Tanıtma Bakanı evvelce yurt dışına çıkanlmasma izln verUmlyen «Susuz Yaz» m yaratıcıla rmı tebrik ettj Gazeteler GELEN PAŞAM Samsundaki bir kongrede AFliler üç saat dövüştüler "Soğaziçi,, knmarhanesi bir ay sonra açılıyor Kumarhaneye yalnız yabancı pasaport hamili şahıslar girebilecek Muhtelif Avrupa memleketlerinde kumarhane işl«>tea bir Alman firmasının Yeniköy, Halim Paşa köşkünde açacağı kumarhane, bir j aya kadar faaliyete seçecektir. I FCumarhaneyi, Türkiye Turİ7m Ban katının kuracağı bir limıted şirketle ortak olarak işlete^ek olan Wi]Ji Raith isimli Alman firması, Türk hükümeti ile yapması gere kon bütün formaliteleri tamamlaCape Kennedy (Florida) 38 (A. mış ve bu arada banka ile de ek P.) Amerika bugün Ay'a Rantir protokol ve mukavele imzalager 7 admda bir feza gemisi gön mıstır. Formaliteler yüzünden bir dermiştir. ara kumarhanenin açılması tehli1969 yılında Amerikan astronot Ueye bile girmiş ve açılması, bu larının Ay'da inecekleri yerin bin tarihe kalmıştır. lerce resmini çekmek üzere göndeNihaî anlaşmaya rilen feza gemisini taşıyan Atlas cesı, Alman firmasıvarıltnası netiyabancı serAgena roketi Türkiye saati ile maye olarak Türkıyeye getirmesi 19.50 de fırlatılmıştır. 31.70. metre Şart koşulan 25 milyon liranın üç. . . boyunda ve 138 ton agırlıgında ] t e b i n n l pazartesi günü Türkiye (Arkası Sa. 7. Sü. 6 da){ (Arkası Sa. 7, Sfi. 8 de) Anıerika Ay'a bir feza Ijl'lllN OİİIIIİITIİİ Lefkoşe, 28 (a.a. • AP Radyo) «Askerî mahiyette» ki haberlerin yayınlanmasını yasaklayan kanun tasarısı perşembe günü Rum Temsilciler Meclisinde görüşülerek, muhtemelen kabul edilecektir. Lefkoşe Başsavcısı tarafından hazırlanan tasarı, Silâhlı Kuvvetler Adalet Partisi İstanbul İl ldar« tarafından işgâl olunan karargâh, Kuruluna seçilen üyeler dün akdepo ve diğer yerlerin açıklanma şam bir toplantı yapmışlar ve Baf sını ve tasvir edilmesini yasakla kanlığa Mustafa Gürpınar'ı seçyıcı hükümler getirmektedir Bir mişlerdir. liklerin yer değiştirmesi, malzeme Tuğrul Önder hariç bütün İl nakliyatı ve genel olarak askerî Idare Kurulu üyelerinin hazır bu. faaliyetler konusunda hiç bir ha lunduğu toplantıda, ikinci başkanber yayınlanamıyacaktır. hğa Ahmet Dallı, sekreterliğe Berç Bu kanunun getireceği hüküm Turan, muhasipliğe Tuğrul Önder, ler Ada'da sayılan çok olan yaban(Arkası Sa. 7. Sü. 7 de) cı muhabirleri düşündürmektedir. 26 kişinin yaralandığı olaydan sonra polis Görevleri zorlaşacak olan yabancı muhabirlerin adlî takibata uğmüdahale ederek kongreyi dağıttı ramamak için Rum makamlarından haberlerinin sansürden geçiSamsnn 28 (Telefonla) AP.mıştır. Kavga, aday gösterilen iki rilmesini isteyecekleri sanılmaktaSamsun ilçe kongresinde divan se Başkam, karşılıklı iki hizbin ka dır. Yurtta ve Dünyada çimi sırasında gösterilen iki Başbul etmemesi yüzünden çıkmıştır. 194445 doğvmln Rumlar * «İşçi Bayramı» kan adayını, iki ayrı hizbin kabul Bir anda savaş yerine dönen sasilâh altma çağırıldı ;j: Ynrt dışındaki işçilerle iletmemesi üzerine taraflar küfür londa, Faruk Yücel adlı bir huKıbns Rum hükumetinin dün ve sille tokatlarla birbirlerine girgili kararlar, döviı gelir(Arkası Sa. 7. Sfi. 8 de) (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) miş, 3 saat devam eden kavga solerimizi arttıracak. nunda 26 kişi muhtelif yerlerinden :H Türk ekonomisinin gele yaralanmıştır. Yaralananlar içinde ce|i Samsun AP milletvekili Mehmet % Esnaf ve Küçük San.vkâr >Başaran da bulunmaktadır. lar Kannnu ; Günlerdenberi iki hizbin yaptı^: İLO'nnn önemli bir ka ' ğı mücadele bugün saat 13 te başrarı layan kongrede kavga halini almış * Türkiye, Iran ve Pakis bu yüzden divan seçimi yapılamatanda nüfus artışı idan polisin müdahalesi ile dağıtıl~'fi Paramızın satınalma gücü Devalüasyon söylentile • Eşine ender rastlanan cüretkârane soygunda haydut * rinden sonra kopan fırtılarla polis arasındaki çarpışmada olayla ilgisi olnuyan na yatıştı. AP il tdaıe Kıırıılıı i\ taksimi yaptı EKONOM! önlemek için 1,500 kişilik bir kuvvet hazır bekliyor Kocbester (NewYork), 28 (AP a.a.) NewYork Valisi Nelson A. Rockefeller tarafından, «müfritlerin kurbanı» olarak vasıflandırılan Rochester şehri, kanlı bir hafta sonundan sonra, nonnale dönmeye başlamıştır. (Arkası Sa. 7. Sfi. 6 da) İntihar eden hastanın kendini attığı yer Rochester nornıale Olayların tekrarlanmasım Parisin en büyük oteli "Ritz,, gene soyuldu bir taksi şoförü öldü Sazısı 7 inci sahifemizde 5. sahifemize bakınız II Belediye gelirini almağa giden memurlara 500 köylü karşı koydu Sckiz kişi agır surette yaralanöı Karaman, 28 (Telefonla) Be]lanmış ve koma halinde hastaneye lediyenin alacağı yüzünden köylü kaldırılmıştır. lerle jandarma ve Belediye Zabıta llgililer tarafından verilen bilgimemurları arasında çıkan silâhlı ye göre, müessif olay şöyle cereçatışmada 8 kişi ağır surette yara yan etmiştir: Belediyenin müracaatı üzerine, mera gelirlerine mahkeme tarafından tedbir konulan, şehre 4 kilometre mesafedeki Zengen köyünden 500 kişi, mahsulü almaya gelen i 3 Zabıta Memuru, 2 bekçi ve jandarmalara silâhla karşı kovmuşlar.J (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de)< (Yazısı 7. gaylad») Çanakkalede «Seramik Günü» dün kutlandı İlkyardım Hastanesinde 3 ay içinde 3 kişi intihar ıiıi Hastanedeki intihar olaylannın tedbirsizlik ve ilgisizlik yüzünden vukua geldiği iddia ediliyor (lazıaı 7. «aytada) Küçükköyde cinayet Küçükköyde evvelkı akşam bıçakla bir cinayet işlenmiştir. Burhan Özmen çiftliğinde kâhyalık ya. pan 19 yaşmdaki Mehmet Ateş ile aynı çiftlikte işçi olarak çalışan Turgut Dörtyol arasında iş yüzünden münakaşa çıkmıştır. Yattıkları yerde patlak veren kavga büyümüş Mehmet, kasap bıçağı ile arkadaşının üzerine yürümüştür. Mehmet: •Çalışacak?an doğru dü(Arkaaı Sa. 7, Stt. I de) SARAÇHANEBAŞI GEÇİDİ Hürriyet Meydanı tâdil projesi Belediye Meclisinin dünkü toplantısında cHayırlı olsun» temennisi ile kabul edilmiştir. Projeye göre meydanın ortasında 10 metre genişliğinde ve 30 metre uzunluğunda bir havuz, kuzeyinde de cenaze arabaları için otopark yeri bulunmaktadır. Bu arada, Saraçhanebaşında yapılan yeraltı geçidi ile ilgili çalışmalar da devam etmektedir. Yujcarıda, injaat bitültten lonra Saraçhanebafinın alacağı »ekıl görülmektedir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog