Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

Çeşmenin Boyalık koyunöa MOTCS MOTEL Resloraıı Bütün Konforu Şahane Plâjı Muhteşem Müziği ile emrinizdedir. Rezervasyon: 39 ÇEŞME 41. yıl sayı 14363 u m h u ri yet KURUCUSU: YÜNÜS NADİ Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet Istanbul Posta Kutusu: İstanbul No 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 TEKMK Giriş İmtihanl Kursları 1 A Kayıtlara BROŞÜR CÜVEN D Beyoğlu, Ağaca nii »afcftağsçı Cad. No. 3 Tel ion: 49 42 27 864 Salı 28 Temmuz 1964 Mcsi'k'iıhı Birleşnıiş Milletler Genel Kurulııııa götiiriilıııesi ele alıııaci Başpapaz UThant'ın hareket serbestisi çağrısını reddetti Makarios Papandreu görüşmeleri başladı Atina 27, (a.a. AP Özel) Yunan idarecileri ile görüşmek üzere bugün uçakla Atinaya gelen Makarios, Yunan Dışişleri Bakanı Kostopulos, Kral Konstantin'in bir temsilcisi ve Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanı Kiprianu tarafından karşılanmıştır. Oğle yemeğini Yunan Dısişleri Bakanı ile yiyen Makarios bu akşam (Arkası 8a. 7. Sü. 7 de) Kıbrıs buhranında dönüm noktası Yunanlılar Meriç yatağını değiştirerek toprak kazanıyorlar Nehrin ortasındaki Vakıf Adasını ele gecirmek önlediler için girişilen bir teşebbösü de ilgililer Edirne 27, Tele(onla) Son ay aynı şekilde set vapıp nehıı yataarda çeşitli kollardaıı memleketi ğını bize doğru kavdırmak suremi? aleyhinde faalivetlere girişen rıyle toprak kazanmak ve bu araYunanlılar, bir süreden beri de da yıllardan beri hududumu? ıçinaramızdaki mevcut anlaşma ve de bulunan Vakıf Adasını, kendi orotokolu hiçe sayarak Meriç neh sınırları içine almaya çalıştıkları rinin yatağını değiştirmekte ve agörülmüş ve ilgililerin zamanında leyhimize toprak kazanmaktadır müdahalesi ile teşebbüslerı akim kalmıştır. la"r. tdarecilerimizin ısteği üzerine, tlgililer tarafından daha önce vapılan ikaz üzerine bu faaüyetle bu şekildeki hareketlerine zaman rine ara veren Yunanlı köylüler, zaman tevessül eden Yunanlılarla dün de Meriç ilçemizin Tüplü bu yarın (bugün) bir mülâkat yapıla•ağının Serem köyü yakıniarında caktır. I Stınay "Lefitıtiteerin dâ vetimç imkâıt buldağum takdirde icabet edeceğint,, dedi Genel Kurmay Başkanı Kı bns konusunda siyasî temasların devam ettiğini, askeri yönden de olayların yakından izlendiğini söyledi Erzurum 27, ( a j . ı Oört gün tanı Orgeneral Lemnitzer'in Türk denberi Erzurum ve civarındaki 3. ve Yunan Genel Kurmay BaşkanÜrdu Birliklerinde ıncelemelerde larını Paris'e dâvet ettiğı yolunbulunan Genel Kurmay Başkanı daki Atina mahreçfi haberı doğruOrgeneral Cevdet Sunay, Kara lamıştır. Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Orgeneral Sunay bu konuda sun Ali Keskiner, Deniz K'ivvetleri ları söylemiştır: Komutanı Oramiral Necdet Uran, Üçüncü Ordu Komulam Orgene «General Lemnitzer çok iyi bir ral Refik T u 1 g a , Juasmat niyetle beni ve Yunan Genel KurTürkiye Grubu Başkanı Tümgene may Başkanını bir araya getirmek ral Herrick ve maiyeti erkâniyle için dâvet etti Ancak. kendisine, birfikte büğün saat 0S.4rî'te uçaTtla daha ğg£stfecı tej*ıpi&eg<i#^r aoğu gezim oldugunu bu progranîı Trabzon'a hareket etmiştir. değiştiremiyeceğimi, ağustos ayı iHava Alanında askeri törenle u•urlanan Genel Kurmay Başkanı çinde imkân bulabıldiğim takdirde Orgeneral Cevdet Sunay, Trabzon dâvete icabet edebilecefimi bildirian Samsun'a gidecek müteakiben dim.» Merzifon ve Çorum yoluyla Anka Orgeneral Sunay, Kıbrıs konura'ya dönecektir. sunda, siyasi temasların devam etOrgeneral Cevdet Sunay djn ge mekte olduğunu, kendilerinin de ce Ordu Evinde şerefine verilen askerî yönden olayları dikkatle bir kokteyl partide kendisiyle lro ızlediklerini, alınan haberleri hasnuşan Anadolu Ajansı muhabirinin sasiyet ve titizlikle değerlendirdikbir sorusu üzerine, Nato Başkomu lerini söylemekle yetinmiştir lıiıiii Büvök lliikiiııııiii ıliiıı İ/illlill VITIİİ Aokara, 28 (CumhuriyetTeleks) Dışişleri Bakanlığının daveti uzerine dün gece Ankaraya gelen Atina Büyükelçimiz Nedim Veysel tlkin bugün Dtşişleri Bakanı Feridun Cemal Erkın ile görüşmüştür. Fikir teatisinde bulunmak, Atina Hükümetinin tutumu hakkında geniş izahat vermek ve yeni talimat almak maksadiyle Ankaraya davet (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Los Angeles Atletizm yarışmalannda Amerlkayı Zenci atlet Bob Hayes temsil etti Gazeteler Y A Z I S I Z Rochester'deki Zencilerin ayaklanması bastırılamadı Uzlaşmaya yanaşmıyan New York resmî makamlan tahripkâr nümayişçileri kuvvet kullanmak suretiyle ezmeğe kararlı görünüyorlar PapandretınuR "tarâlerı» Londra, 27 (a.a. • AP) Londra'in israrla dolaşan söylentilere göre, YM nan Başbakanı Papandreu geçen hafta Sir Alec Douglas • Home 'le yaptığı görüşmelerde, her ne kadir Kıbns'm Yunanistan'a ait oldufu tezinde israr etmişse de, Yunan hükümetinin Türkiye lehinde bazı (avizlerde bulunmağa hazır olduğunu da bildirmiştir. Türk iscileri Belcikada bir kahveyi tahrip ettiler Olay sırasında iki Belçikah jandarnıa Türk işçisi yaralandılar Hasselt (Belçika) 27 (ajı.) Belçikanın Limburg şehrindeki Eisden'de, dün akşam Türklerle ttalyanlar arasında cereyan eden kav| ga burada oturanlar arasında heIvecan yaratmıştır. Olay, Bezetto adlı kahve sahibi bir Italyanın, sarhoş olduklarını ileri sürerek jTürk işçilere bira vermeyi reddetjmesi üzerine patlak vermiştir. Bunun üzerine, arkadaşlarından da takviye alan Türkler, kahveyi zor kullanarak ele geçirmişlerdir. Bezetto dükkânına bitişik olan evine kaçarak ailesi ile birlikte kapıların arkasma ellerine geçenleri yığarken, Türkler, zencirler ve demir çubuklarla kahvenin içini ve dışını tahrip etmişlerdir. ve on Bu sabahki «Times» gazetesi de, dünkü birçok pazar gazetesinden sonra, diplomatik yazannır imzasiyle bu tavizlerden bazılarım açıklnmaktadır. «Times» e göre, Kıbrısra Rochester (New York Eyâleti) : se tıkümış, bu zengin şehir mal bir NATO üssü kurulabilecek, Ada 27, ( a j . AP Radyo) Curaa jbakımından büyük zararlara uğra da bulunan Türk alayı bu üste göre v alabüecek ve üssün komutanu günü başlayan ve hâlâ arkası ke mıştır. silmeyen çarpışmalarda Rochester' Bugün yeniden yağmacılık hare ğına Türk subayları da katılabide 4 kişi ölmüş, yüzlerce insan ya ketlerine girişildiği yolunda yapı lecektir. Böylelikle, Türk hükümeti, (Arkası Sa 7 Sü H da) ralacmış, 600 den f azla insan hap(Arkasi Sa. ?. Sfl. 4 de) Kontrolsuzluk sebebi ile meyve ve sebze fiatları arttı Bu yıl geçen seneye nisbetle daha çok mal gelmesine rağmen meyve ve sebze fiatları bir türlü düşmüyor Her yıl se.bze ve meyva zamanını : bekliyen İstanbullular bu yıl da tiyatlarınm yüksekliği kar*.sında um"duklannı bulamadılar. »deta n?r geçen yıl mey\:a ve sebze, lüks gıda maddesi olmakta, havyar ve benzeri gibi fiatlarla satışa çıkmaktadır. Bu nun yegâne sebebini yaptığımız incelemede, kontrol mekanizmasının tam olarak yerine getirilmemesi. ve ticari ahlâk unsurunun teşekkül etmemesinde gördük. Sabah saat beş. Güneş doğmam:ş, tan yeri kendine hâs hususi rengiai (Arkası Sa. 7, Sü, 6 da) Ankara, 27 (Cumburiyet leleks) Resmi Gazete bugünden ıtibaren Yeni CezaeTHA UPI . vi Matbaasmda basılmaya ve YUNAN ISTAN KARl^IK | dizilmeye başlamıştır. GÜNLER GKÇİRİYOR Yu | Devlet Matbaası ışçilerinin nanistan son günlercie oldux • grev yapması üzerine Resmi ça kanşmıştır. Grevlsr ve ış | Gazetenin çıkışını aksatmaçi nümayişleri birbirini takip * mak için Başbakanlık Müsteetmekte nümayişlerde ışçiler î sarlığı. Millet Meclisi Matbale polisler arasında atışmalar asiyle bir anlaşma yapmış. olrnaktadır. Fotoğrafta bir ı? (Arkası Sa. 7. Sü z de) burada gazete yayımlanmaya çi nümayişini dağıtmak üzere başlanılmıştı. sevkedilen polisler ve yediği coplardan yürüyemez hale ge Fakat Millet Meclisi Mat len bir işçinin haykırışı görü baası Resmi Gazetenin eba Kurula, birbiriyle mücaadele eden iki gruptan lüyor. İşçinin arkasındaki p > < dında katlamaya müsaıt ollis az sonra işçinin oradan madığından teknık bakımdan eşit miktarda aday seçildi | Kayseri, 27 (Güney tlleri Merkalkmasını istiyecek, o da kal daha yararlı olan Yeni Cezakez BürosuTeleks) 130 bin nükamayınca polis tarafından evı Mathaasivle anlaşmava fuslu şehrimizde 31 fırında çalışan tekmelenecektir varılmış ve aazete bugün YeAP nın Spor ve Sergi Saraymıla sahip bulunmaktadırlar. Bu araja 200 işçi bugün greve başlamıştır. nı Cezaevı Matbaasında bayapılan ve iki gün devam eden : 1 Senato seçimleri için yapılan yokla Tomis Sendikası tarafından ilan <ılmıs ve yavımlanmıştır İKongresinde seçilen j'eni yönetim malan kazandığı halde sonradan AP edilen grevi şehrimizdeki 8 sendiBasbakanhk Müsteşarı ile kurulu bugün kendi aralannda \'r. Temsilciler Meclisi tarafından ve'o ka desteklemektedir. 200 işçinin bu edilerek adaylığı reddedilen eski İl sabah greve başlama^ıyle meydana 'toplantılannı yapacaklardır. (Arkası s 3 1 Sii • de) :! Prof. Ali Esat Birol grupu ile Mus Başkanı Avukat Nuri Eroğan da bu (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) tafa Gürpınar'ın (Halk Çocukları) seferki seçimlere hiç bir şekilde Kagrııpunun fcarşüıklı olarak yaptıkla tılmadığı ve faaliyet göstermediği rı devarnlı mücadele sonunda İlk ^ö halde AP nin Genel Kurulundan netim kuruluna her iki listeden de sonra en büyük mercii olan Temeşit miktarda adaylar seçilmiş ^e silciler Meclisine rakipsiz bir şetam mânasiyle karma bir heyet • kilde seçilmiş bulunmaktadır. $ başına gelmiş bulunmaktadrr. AP İstanbul İl Yönetim Kuruluna Seçilen yöneticilerin liderleri olan aldıklan oy miktanna göre sırayla Prof. Birol Ue M. Gürpınar'ın han şu kişiler seçilmiştir: jgisinin İl Başkanüğına getirileceği Mehmet Ali Yalçın, Ahmet DaUı, henüz bilinememektedir. Zira herZiya Başar, Salih Özbatur, Cavit iki vönetici de kurulda eşit şansa (Arkası Sa. 7. Sü 6 da) lli'Miıı liazele göçebe ıılılıı A.P. II Yöneîim Kurulu seçimleri neticelendi Koyseride 200 fırın işçisi greve başladı Trafik kazasınıia ölen ılııklorun cenazesini getiren ııiııııııılıil devrildi şoförü ağır > araianılı KöHeci "Cımbıl Hakko"ya 50,000 doiar miras kaldı 50 nci yıldönümünde Birinci Dfinya Savaşı Yazan: Feridun Fazıl Tülbentçi Bugün 6 nrı jayfamırda Turizm ve Tanıtma Bakanı «Sasnz Taz» ın yarâtıcıları ile: t şttc soldan sağa Mctin t r k » ı ı , Hülya Koçjiğit v« Gdfüı; altta IOI bsfta Erol Ia» Ankara 27, a.a. VanHakkârı [sunra, öğle namazını nıüteakıp, yolunda geçirdiği bir trafik kaza , Hacıbayram camıindetı jiınarbk sı sonunda vefat eden Türkiye ! Asrî mezarhğa defnedileeektir. Cüzzamla Savaş Derneği Başkanı Doç. Dr. Ethem Utku'nun oenazesini Ankara'ya getirmekte olar a raba SivasGürün yolunda devrilmiştir. Dr. Turizm Bankası, bundan böyle başarı kazanan sanat başka Ethem Utku'nun cenazesi bir cılarımıza Altnt ve Gümüş Geyik Armağanlart verecek çıkanlmıştırarabaya konularak yola Hasta nakliye aracı Berlin Uluslararası Filim Festi ğanlar, dün gece Yeniköy Boğaz nın şöforü tedavi altına alınmışvalinde blrinciliği kazanan «Susuz içi gazinosunda düzenlenen bir tö tır. Diyarbakır 27 ( » f « İlleıf.Al(T Yaz» filmi sanatçılanna gösterdik rende, Turizm ve Tanıtma Bakanı Merhumun cenazesi rarşamba kez Bürosu • Teleksp Selırip taleri basarıdan dolayı. Turizm Ban Ali İhsan Göğüş tarafından veril günü saat 10.30 da Tıp FaküDesı nınnıış fabıkah kabadayılanhdan J;^5i Sn^val Hirmetler Knni'te^in mijtır. Oekanhk bınası önünç gciirilfrck o l d u ğ u h a l H " i^'yhı npfspr^rpl^ sey cc vcrilmesı kaı?rla$tmlan arrna(ArkMi S», ?, Sü. 1 de)burada yapılacak anma töreninden 1 (Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) A. İ. "Susuz yaratıeılarını töreıtle tebrik etti
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog