Bugünden 1930'a 5,476,491 adet makaleKatalog


«
»

CİLDINİZİN BAKIMI BU KREMLERLE BAŞLAR MEYVALI GÜNDÜZ KREMİ SİLJCO GECE KREMİ 41. yıt soyı 14362 umhur KURUCüSU: YUNÜS NADİ nkefcallarıa 4. ve5. sınıfları için ~ ~ ATLASll ( İL '* <1 ı OEHEYUtaEI İ İ BİLGİS Ekln i Sırrı Er%f San» ÛngörV \ ATLA&L* T M H H 1 En Mükemmel Okul Kjtgptan fcum Sıd»trln llkokılltr» iskontoVapılır ve kredi *çılır% Telgraf ve tnektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: İstanbul No 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Pozartesi 27 Temmuz 1964 GÜVEN YAY»^EVUJstanbuİlj | 1HIIİI lıi/li silâlı ılijiııliirı orlaya çıkanlan | YUNANİSTAN BÜYÜKİ KARIŞIKLIKLARAGEBE 1 Serezde vukubulan olaylar sırasında nümayişçiler şeh1 1 rin idaresini ele geçirdiler,duruma ancak 1 ordunun müdahalesile hâkim olunabildi Atina 2fi, (Özel muhabirimizden) I Yunan Başkentinde dün yapılan âni bir baskın sonunda ele geçirilen silâhlann emniyet mâkamlan tarafmdan «işe yaramaz» olarak vasıflandırılmasına ve tevkif edilen şa hısların kısa bir süre sonra serbest bırakılmasma rağmen hükümet çev relerinin yüksek makamlardaki 4 emniyet mensubunu zan altında bırakacak şekilde imalarda bulunması Atinada çeşitli yorumlara yol açmış tır. Gizli silâh deposu> haberini dün emniyet mâkamlannın gizli tutmaya çahşmasına rağmen özel bir bas kı ile yayınlayan Atinanın iki gaze tesi yalanlamalara rağmen ele geçi rilen silâhlann açıklamada belirtildiği gibi «tşe yaramaz» olmadıklarını israrla ileri sürmektedir. (Arkası Sa. ?. Sfl 6 da) Siyah beyaz çatışması ayaklanma halini a i Son otaylorın bilânçosu: 1 ölü yuzlerce yaralı, tevkif edilenler hapishanelere sığmıyor Rocbester (New Vork eyaleti) 26, (aju A.P. ladyo) İçten içe kaynamakta olan bu küçiik şehirde, sabaha kadar aralıklı olarak silâh sesleri duyulmuştur. Tepeden tırnağa kadar silâhlı eyaiet polisleri ile mahaltf polis kuvvetleri, dükkânlan soyan ve yağma eden, arabalan ateşe veren ve etrafa bir nevi tedhiş havası saçan «âsi unsurlarla» başa çıkmağa çalışmaktadır. Dün sabaha karşı başbyan ve bir ânda bütün şehri saran olayların bilânçosu; b:r ölü ve yuzlerce yaralıdır. Hapisaneler ağzınâ kadar dolduğundnn, yeni tevkif edilenler için yer aranmaktadır. Mewllork anarşi için kimse aldırış eimiyor SııkciQci çıkma y ğ yasağına ç Sınır dışı edilecek 500 Yunan uyruklu Runta aît yeni bir liste hazırlanıyor Ankara, 26 (a.a.) İlgüi makarn«0LMAZ Kİ, BÖYLE DE YATILMA2 Kİ,..» Dün, Taksiır. lardan alınan bilgiye göre, zarariı faaliyetlerinden dolayı bu*üne kadar meydarundan geçen birderce klşi; şahit oldukları bu manzara karsınır dışı edilen Yunan uyruklu şısında Orhan Velinin bu mısralanm hatlrladılar gayriihtiyarî. Fa Rumların sayısı 1017 yi bulmuştur. kat bir ilgüi çıkıp da bunu; yaz uykusundaki çocuğa söylemedi; Içişleri Bakanlığı, yeniden 500 kişilik bir liste hazırlamıya başlarmşne çâre! tır. Liste, önümüzdeki ay içinde tamamlanarak ilgililere tebliğ edileoektir. (Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) l ' /^SÜSS" .. " " .ü.'rv Sokağa çıkma yasağı tatbik edilemiyor Sokağa çıkma yasağına kimse riayet etmemektedir. Şehirde, tam bir ânarşi havası hüküm sürmekte; arabalar içinde dolaşan zenciler. polisi taşa tutmakta; dükkânların camlan kınlmakta ve 350,000 nüfuslu bu şehrin «masum sakinlerininı gözüne uyku girmemektedir. Olayların devamlı bir şekilde gelişmesi üzerine diğer şehirlerden takviye kuvvetleri istenmiştir. 300 kişilik şehir polisine ilâveten 1000 kişilik eyalet polisi de duruma müdahale etmeye çalışmıştır. Geceyansıru birkaç dakika geçe 250 kişi olduğu tahmin <*ülen (Arkası 8a. 7, SS « de) Türk Yııııaıı siyasî münasebetleri lıatl bir safhada gergin Atina Büyükelçimiz Hükümetle temaslarda bulunmak üzere dün yurda döndü Dışişleri Bakanhğı ile temaslarda bulunmak üzere yurda davet edilmiş bulunan Atina Büyükelçimiz Nedim Veysel llkin, dün saat 20.40 ta uçakla tstanbul yoliyle Ankara'ya geçmiştir. Atina Büyükelçimiz Yeşilköyde uçağın tevakkufu sırasında kendisiyle görüşen basın mensuplarımn çeşitli sorularını cevaplandırarak demiştir ki : «Bir büyükelçi görevli bulunduğu memleketten kendi memleketirıe gerek özel, gerek resmi mahi llrüı llıjrcliııı Genel i s r i t;ı sı Bakanhğı kiirmmlı ı»« yette olsun döndüğü vakit iyi haberler getirmesj mutaddır. Fakat Atina, 26 (AP) Selânik'te inben, şimdilik bunun bir istisnası tişar eden tMakedonia» gazetesine olarak memleketime dönmekte verdiği bir demeçte Makarios, Kıbyim. Bildiğiniz gibi iki memleket rısta 25000 kişilik bir kuvvet meymünasebetleri Kıbrıs meselesinin dana getirildiğini ilk defa açıklaarzettiği son derece hâd durumda mıştır. dır ve gittikçe gerginleşmek yo Makarios, gazeteye verdiği beyalunda bulunmaktadır. Biz Türkiye natta ayrıca Kıbrıs meselesinin olarak. her türlü hukuk yollannı, Rumların istedikleri şelrilde pek milletlerarası taahhütlerimiz çer yakında hallolunacağını iddia etçevesi içinde denedik. Durumun miştir. iyiye gitmesi için bütün gayretimi(Arkası Sa. 7. Sfl. 3 de) Makarios nihayet itiraf etti Müdürün Kongredeki sözleri Bakanın hoşuna gitmediğinden, istifa için 24 saat mühlet verilmiş Ankara, 26 (CumhnriyetTelefes) Milli Eğitim Bakanlığmda yüksek seviyeli memurlar arasındaki huzursuzluk devam etmektedir Türkiye öğretmen Derneklen Milli Federasyonunun Eskişehirde yapılan kongresinde ortaya konan gerçekler, ileri sürülen iddialar üzerine Millî Eğitim Bakanlığmda bilhassa Genel Müdürler arasında bir fikir anlaşmazlığı çıkmış ve bunun sonucunda Orta öğretim Genel Müdürü istifa etmiş, onun istifasını yardımcısı ve şube müdürlerinin de istifalan takip etraiştir. Orta Öğretim Genel Müdürü Kemal Yılmaz'ın kocgre sırasındakı sözleri ve beyanatı Bakanlığın hoşuna gitmemiş ve hafta içinde kendisine istifa etmesı için 24 saatlik bir süre verilmiş, Kemal Yılmaz da bu süre içinde hastalıgım ve (Arkası Sa. 7. Sü 6 da) New Yorfc caddelerrnde cereyan eden olaylardan birinden sonra ağır yaralanan bir zenci, • yardun beklerken... Şişli ilçe kongresinde de CHP'liler birbirine girdi Kongre başkanlığı yüzünden çıkan kavgaya müdahale eden polis kavgaya karışan bazı üyeleri salondan çıkarttı Geçen hafta yapılan ve İl İdare Kurulunun kararı ile iptâl edilen CHP Şişli İlçe Kongresi dün tekrar I anmıştır. Sert tarüşmah geçen toplantıda, Teşkilâtçı» ve «Genel Merkezci» gruplar birbirlerine girmişlerdir. Bu arada bazı üyelerin gömlekleri yırtılmıştır. Kongrenin hâdiseli geçeceği daha onceden bilindiğinden polis, gerekli tedbiri almış ve birbirine giren üye eri salondan dışarı çıkartmıştur. 628 üyeden 403 ünün kaüJdığı kon?re, İlçe Başkanının konuşması ile îçılmıştır. Daha sonra kongre divanının seçimine geçilmiştir. cTeşkilâteı. grup Yaşar Keçeli'nin, «Genel (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) if Ölen bir insanın yeniden Mnlanma.m temin eden âlet. + İnçiltere'de araştınnalar için vılda adam başına 230 lira sarfediliyor. + Erkek böcekler badım ediliyor. ir Diş tababerinde heyecan uyandıran yeni bir buluş. ic Inutkanlık ve erken bunatnayı önliyen bir ilâç. •jr 5 ton yük çeken minik traktör. •^ Yeni buluşlar. Bîr İtalyan diplomalın evine giren silâhlı üç kişi aramyor Ankara, 26 (CnmhuriyetTeleks) Yüzleri maskeli ve elleri tabancalı üç kişi İtalyan Ataşemiliterinin dün gece evine bir baskın yapmışlardır. (Arkası Sa. 7, Sü; 8 de) Adanada İG yaşında bir üi'iır uyumakta olan annesinin hıçakla kafasım kesfl Cüzamla Savaş Derneği Başkanı Hakkâride kaza sonunda öldö Ankara, 26 (Cumhuriyet Teleks) Van ve Hakkân bölgesinde cüzam araştırmaları yapmakta olan Ankara Tıp Fakültesi Intaniye Doçentlerinden ve Türkiye Cüzamla Savaş Derneği Başkanı Doç. Dr. Ethem Utku, Van'dan otomobille Hakkâri' ye giderken, otomobilinin devrilmesi neticesinde ağır surette yaralanmış ve Van Devlet Hastanesinde vefat etmiştir. Türkiyede cüzamla mücadelede önemli başanlan ve hizmetleri olan Doç. Dr. Ethem Utku aynı zamanda CüB) zara Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürüydü. Kendisi bundan birkaç gün önce Ankaradan Van bölgesine gitmiş ve cüzam araştırmaları için çalışmaya başlamıştır (Arkası Sa. 7, Sfl. 7 deı l'LİM VE HAYAT Türk işcisinin yaptığı 1200 tonlok bir tankerı İngilizler satın aldı Armatör Hayri Baran'ın Beykoz'daki ufak tersanesine yurt dışından 4 tanker daha sipariş edildi Dünyanm en büyük tersane dok tonluk şilep ve tankerler yapmaya ve ticaret filosuna sahip tngilizlere, baş.lamıştır. Bundan altı ay kadar tamamen Türk emek ve malzemesi evvel 1^00 tonluk bir tankeri kendi ile inşa edilmiş 1.200 tonluk bir tan firması için kızağa koyan Hayri Ba ker motor montajı bitirilmeden dün ran bir müddet sonra 3 yabancı firsatılmıştu. Bu haber, denizcilik çev madan satış teklifleri almıştır. relerinde büyük memnuniyet uyan Bu teklifleri inceliyen şirket ilgidırmıştır. lüeri motor ve yardımcı makinalan Armatörlerden Hayri Baran'ın 5 hâriç tamamen Türk malzemesi ile ^ n e evvel Beykozda kurduğu tâmir inşa olunan tankeri 175.000 sterline atölyesi kısa zamanda gelişmiş 500 < Arkası Sa. 7. Sü. 8 de) Adana, 26 (Güney llleri Merkez Bürosu Teleks) 16 yaşlanndaki bir genç, kötü yola saptığını iddia ettiği 42 yaşmdaki annesini, koyun gibi keserek öldürmüştür, Annesini öldürmeği tasarlayan ve bunun için de 7.5 liraya bir bı çak satın alan 16 yaşındaki Mustafa Durak, sabah saat 9.45 rîiralannda uyumakta olan annesinin yatağına yaklaşmış ve Fattnanın önce göğsüne sonra karnına iki bıçak darbesi indirmiştir. Annesinin ölmediğini gören hun(Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) İskenderun İlçe Kongresinde K. Satır konuştu Iskenderan, 26 (Güney llleri Vlerkez Bürosu • Teleks) Dün ;ece geç saatlere kadar devam eton CHP İskenderun İlçe Kongreınde Devlet Bakanı ve Başbakan ı'ardımcısı Dr. Kemal Satır ile, furizm ve Tanıtma Bakanı Ali İhan Göğüş, CHP Genel Sekreter i'ardımcısı Cihat Baban birer kooturumunu takip eden delıseler nuşma yapmışlardır. Cihat Baban Kıbns konusunda Hükümet görüşünü ve cereyan eden olayları tekrarlamış, Göğüş yatırımlardan bahsetmiştir. Bu arada son konuşmayı yapan Dr. Kemal Satır şöyle demiştir : « Milletin alınteriyle biriktirerek vergi olarak ödediği Hazinede biriken para ve bununla beraber Türk milletinin itibanna yapılmış hâkim olmuştur. Birçok hatibin söz olan dış yardımlar, iktidar başında alarak muhtelif konularda yaptık bulunan insanların keyfine göre ları konuşmalardan zıyade seçım harcanmıyacaktır. Artık hiçbir sive kulis faaliyetleri ile uğraşmavı saset adamı devlet hazinesine elitercih eden dplps''lf anrHİ /...""t, nî uzatarsk k°ndi partisinin men(Arkaıı Sa, 7, Sft. 8 da) (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Buçiin 5 inci sayfamızda i Rawalpindi, 26 (AP) Pakistan Ulaştırma Bakanı Sabur Han, gazetecilere, Türk İran ve Pakistan resmi şahsiyetlerinin, müşterek bir nakliye şirketi ve müşterek bir havayolları şirketi kurmak üzere, eylül ayında toplanacaklarını bildirmiştir. Resmî şahıslar, Tahran'da toplanacaklardır. A.P. tstanbul İl Kongresine dün Türkiye Iran Pakistan arasın de Spor ve Sergi Saraymda devam da, 22 temmuzda tstanbulda yapı edilmiştir. Bir gün öncesine nazalan toplantıda, ekonomik işbirliği ran çok daha sakin geçen dünkü konusunda anlaşmaya vanlmış bu kongreye bilhassa açık veya gizli lunmaktadır. olarak vapüan kulis iaaiij'etlerı Türkiye İran ve Pakistan oıiakbir hava şirketi kuruyor A.P. Kongresinin dünkü AP İstanbul Kongresi sona erdi taraludan satın »im»n hailndeki tanker
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog