Bugünden 1930'a 5,447,002 adet makaleKatalog


«
»

MÜ2İK ve MÜ2İSYENLER ANSİKLOPEDİSİ Türk v« Batı mSziğiDe «ıt «radıjınız ber §eyl bulabileceginu tek e»er 3326madd«, 1900 Urlm, 1103 blyograft, 90 op«r«, 90 makam, 744 r«slm v« nota. . t\i kâgıt, temiz baskı, nefis cilt Fl 50 TL Posta ile ödemelı olarak gönderılır ATLAS KİTABEVİ İSTANBUL 41. yıl sayı 14361 u m h u r i yet KIÎRÜCUSU: YUNÜS NAÜİ T e l e f o n l a r : 22 42 MİMJı 90 C u m h u r ı y e t İ s t a n b u l P o s t s K u t u s t ı i s t a n b u l N o 246 22 42 96 2 2 4 2 9 7 22 42 9 8 22 4 2 9 9 ERGEHEK0! «Millî Miica >le yazılah» ı ateçll RünJerlnd* hlreketlnln lçtndH lancımızın k»lemln] •allzmm bovunduru;azl Mustafa Kemal olüfn • kahm müra;apra anlıvacak'inı? KADltl Kurrulus Sava=ımızın «KUVAY1 MÎLI.ÎYE» bulunmuç olan Unlü r ri«m Türkitenln empf: furdan kurtulmak ıçln ın orderliglnde nssıl bi onfflı» tfird pinl bu k Fliatı T O O Pazor 26 Temmuz 1964 REMZİ KİTABEVİ tlAicılıV. 1277 AP hizipleri toplantıda birbirlerine girdiler "Milliyetçiler ; , grupu ile "Halk çocukları,, grupu daha divan seçimleri yapılmadan ihtilâfa düştüler A P lılerın dun Spor ve Sergı Sarayında yaptıkları ıl kongıe^ı es'ne ender raslanan muessıf olaylar sılsılesı halınde geçtı Daha Dı \an seçımının sonucu alınmadan hızıplerın tekme tokat bırbırlerıne gırmelerı ve kufur \agmuru altında başlnan hâdıseler kongreM elek trıklı bır hale sokmağa kafı geldı Dınlcjıcı sıralarını dolduran A P hlerın «\uha» ları \e «Mılletten utanın, sızlerı bunun ıçın mı delege seçtık'» dı\e bağırışları dahı ortalığı j atıstıramadı Adalet Partisi İl Kongresi Spor ve Sergi Sarayında yapüdı AF BtRLIK GETİRİR A P kongreilnde kavga çıktı Gazeteler Fcıtih Sultan Mehmet ile İkinci Osman'ın kabirleri açılacak Son gunlerde Fatıh Sultan Mehmet ın zehırlenerek oldurulduğu %e mumyalı olduğu Osman II nın kafası kesıldıkten sonra başsız olarak gomulduğu şeklındekı ıddıalar uzerıne Mıllı Eğıtım Bakanlıgı kendısıne mezarlarının açılıp ıncelemelerde bulunulması ıçın vakı bır muracaatı Muzeler Umum Mudurluğune bıldırmıs ve Umum Mudurluk Turbelerın baglı bulunduğu Topkapı Sara\ı Muzesı Mudurluğunden bu hususta malumat ıstemıştır Topkapı Sara>ı Muzesı Mudur lugu ıse bu padı^ah mezarlarının açılmasında hıç bır sakınca bulunmadığı ce\abını \ermistir j Dun kendısı ile konustugumuz ı (Arkan S» 7 Sü 8 de) I Delegeler birbirlerine giriyorlar Bırbuçuk saat geç başh>an kongrenın dıvan seçımınde mıllıje' çılerın destekledıklerı AIı Esat Bırol grupunun temsılcısı Talat Asal ın ada%!ıktan feragat etmesı delegelerın bırbırıne gırmesıne kâfı geldı Mustafa Gurpınar'ın lıderlığını yaptığı <Halk Çocukları Grupu» adı altındakı partılılenn kongre baskanlığı ıçın destekledıklerı ls tanbul Mılletvekılı Ismaıl Hakkı Tekınel ın de Talat Asal'ın feraga tı uzerıne rakıpsız kalma«ı \e bır oldu bıttıve getırılerek ojlama \a p'>rr>ak«ızın kongre dıvanı başkanhğına getırılmesı muessıf olayların patlama°ina haşlıca âmıl oldu Yapılacak tarihî incelemeler için gerekli tahsisat Vilâyet bütçesinden karşılanacak Divan Başkanı tartaklanıyor Daha kongre baçlamadan once Be>oglu ıKesınden Mehmet Maş<ı lacı nın da A P Haynyet Dıva»ı Başkam Edıp Aktel e «Ha\sıyetsız herıf» dıje kufrederek yakasına «arılıp tartaklaması ve hakaret do lu bir hsanla fl îdare Kurulunu suçlaması zaten kongreje hakım olacak atmosferin ılk habercısı mahıyetinde\ dı Dıvan hejetı seçımı ile kongreye hâkım olacaklarını ıddıa eden ler Başkanhk seçımını kaybedınce «oylama vapılmadı \e usulsuzluk vardır» gerekçesıyle ılk reaksıjon gosterısıne başladılar Fakat kı»a bır sure «onra anlaşmazlık ovlesıne bır hale geldı kı Başkanhk Dı vanının etrafını çe\ıren muhalıf ve mu\afık bırçok delege bırbırle rı\le tekme tokat yumruklaşmaya başladılar ve sokak çocukları gıbı ana a\ rat kufrettıler Topkapı Müzesinde yeni Oç seksiyon ziyarete açıldı Topkapı Muzesınde hazırlanmış olan yenı seksıyonlar dun Mılli Eğıtım Bakanı 1b rahım öktem'ın yaptıgı bır konuşma ile halkın hızmetıne açılmıştır Toplantıda Turızm ve Tanıtma Bakanı Ah thsan Goğus, İstanbul Valısı Nıya zı Akı, Kumandanlar, Muze Mudurlerı ve seçkın davetlı ler hazır bulunmuşlardır Önce Hırkaı Saadet Daıre ^ı onu mutaakıp padışah e) bıselerı ve mucevher salonu açılmıştır Hepsının ayrı ayrı tarıhı kıymetlerı bulunan daırelerden bılhassa «Ema netler» daıresınde şımdıye kadar hıç gorulmemış kısım ları ile Ankara Merkez Ban kasında uzun zamandan berı saklı bulunan, ıçlerınde «Ka sıkçı Elması» gıbı mılletler arası şohrete sahıp mucev her ve eşjalar bulunmakta dır. Mılll Eğıtım Bakanı Ök tem, açılış konuşmasında >al nız bu yıl 21 ı yabancı uz manlar tarafından olmak u zere 57 arkeolojık kazıya baç lanmış bulunduğunu, 8 bın vıl once ınsanhğın ılk mede nıyet tortularının bu toprak lar uzennde atıldığını ıfade ile belırterek, «Bu çalışmala ra paralel olarak tanhl ve turıstık bolgelerımızde yenı ve modern muze bınaları ın sa edılmektedır» dıyen Ba , kan, Urfa Konya, Efes Ber (Arkası Sa. 7. Sfl S df Divan uyeleri yerlerini terkediyorlar Nıhayet ıaat 12 05 te Dıvan heyetıne verılen bır ıtımatsızlık onerge«ı ile Başkanhk Dıvanı saat 12 17 de regmen açıklama japarak dıvanı terkettlklerını bıldırdıler Fakat bu arada duruma mudahale eden Genel Merkez temsılcılen kendı aralarında yaptıkları 110 dakıkalık bır toplantm mutaa kırj 12 tlçe Başkanı tarafından verılen ademı ıtımat onergesı konu sunun o>lanma«ı gerektığını bıldırdıler 'Hayır,,da hayır vardır Saat 14 07 de bır nevı referandum şeklınde yapılan oylama «eveU ve «hayır» şeklınde oylandı Dıvan hejetıne ıtımadı olanlar «evet», clmıjanlar da «hayır» şeklınde oy kullandılar Ve sonuç olarak «ha jırda ha\ır vardır» dıyen ve Dnan Başkanlığına karşı ademı ıtımat takrırı \eren grup ojlamajı 38 oy farkı ile 447 409 kaybettı Ve bo\ Ipce bu sefer «Hayırda hayır gormıyen» Ah Esat Bırol taraftarları da kongrede ılk mağlubıyetlerını aldılar Saat 14 52 de A P Genel Bakan Vekılı tezahuratlar arasında kongre salonuna gelmi1! ve 1^ tanbul Mılletvekılı l«maıl Hakkı Tekınel ın baskanhğında kurulan Kongre Duanı saat 15 ten ıtıbaren yenıden çalı<:malanna ba=laraı«tıı (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) Dun Spor ve Sergı Saıajıııda yapılan AP ıl kongresim takıp rdenler Landru Mehmet'in bahçesi grayder ile kazılacak Edirne, 25 (Ozel olarak gıden Orhan ERINÇ bıldırıjor) Bu sabah Eolgp Ceza evınde konu^tugumuz kaatıl Mehmet Yaman cınayetleıımn baolıca ^ebebı olaıak kausını goteımış \ e Zehra nın hafıf meşıep oldusunu ıletı suıerek > 0 tane 2 de olsa olduruıdum » demıştır Mehmtt Yaman cınayetleımden 3 unu kabul etmekte ve 3 cınayetı de kansının \uzunden ışledıjpnı ılerı =uımektedıı (Arkası Sa. 7, Su. 5 de) Bir acı şarkı Yazan: A. J. Cronîtı Filııııııı/, llıııııliinıı luzey Kıhrısı denizdeıı 1 abluka,, ııiııliıliııi karşı Akdenizde hekliyor Karataş ile Mersin açıklarında 31 temmuz 8 ağustos arasında yüksek rütbeli subayların da izliyecekleri büyük bir tatbikat yapılacak Cumhuriyet u ı Yenı Resunü Romanı Dışişleri Bakanlıgı Moskova Elçiliği ile ılgili söylentileri resmen yalanladı Ankara, 25 (CumhurıyetTeleks) Dı;ı =| erı Bakanlıgı bugun resmen. bu açıklama japarak, bazı yabancı \e >eılı gazetelerle, ajanslarda yer ı alan Mobko\a Buyukelçılıgımızde ieks ^kandalı oıta>a çıktıgı yolunaakı habeıleıı yalanlamıstır Bugun de Dışişleri Bakanlıgı Enfoımas>on Daıresı haberı jalanlajarak iu re"îrm açıklamada bulunmuştur (Arkası Sa. 7, Su. i de) "Parisin Kralı İzmirde dün bir ivlendirme bürosu faaliyete geçti Irmi"" 'f (Tele'nn'a) Izmndej nk defa batı memleketle'inriekı stdndaıtlaıa uvgun şekılde faalıyet1 gobteı ecegını ıddid eden bıı .Evlenj aııme Buıo'u kuıulmus \e faalıyete geçn tu »». 7. >u. 3 de) Şehrimize esrar getiren bir şebeke yakalandı Adana, 25 (Özer Oztep bıldıriyor) Turk Harb Fılosu, Akdenızdeci tatbıkatlarına tam kadro ile katılmak uzere bugünlerde Iskenderun ve Mersin hmanlarında beklenmetftedır Arrural Ismaıl Sarıkey idare sındekı fılomuz halen Akdenızde karakol gorevı yapan 3 muhrıp .le 2 denlzaltıya katılacaktır Dr. Kuçük Turklerin su kuyularının zehirlenmesini ( 31 temmuz gunu Karataş ile Mer sın açıklarında başhyacak olan ouUThant'a şikâyet etti; Makarios, «Çarpışacağız ve yuk tatbikat 8 ağustos gunune ka asla geri donmiyeceğız» dedı dar devam edecektır Bu arada tat rafından kabul edılmış ve onu Lefkoşe, 25 (ajı. AP • R»dbıkatı yuksek rutbelı bazı subayla muzdekı perşembe gunu once rın da takıp Pdecek'Ti bıldırılmes yo) Barış Gucu gorevlılerılık ve ıvedılıkle guruşulmek tedır nı hızmetten ahkoymak ıçın uzere Temsılcıler Meclısıne Dıger tarattan fılomuz, Makarios çeşıtlı entrıkalara başvuran hukumetımn «Kuzey Kıbrısı deniz Rum ıdarecüen, şımdı de ha sunulmuştur den abluka» tehdıtlerıne karşı da Tasarıda, savunma konularıberleşme hurrıyetını ortadan Akdenızde hazır bulundurulacaktır Bu konunun henüz gündeme dahi alınmamış na gıren herhangı bır bılgıyı kaldırmak ve sınsı faahyetlerıIskenderun lımanında bulunan 3 veya Rum sılâhh ku\vetlerı nı dunya kamu oyunun gozunolması karşısında büyük zarara uğrıyacağız muhrıo ile 2 demzaltımız bu saba den gızlemek amacıvle bır ka nın faahyetlerı konusu ile ıl hın erken saatlerinde lımandan nun tasarısı hazırlamış bulun ı gıll »°t. evrak, rapor ve\a ha tııkara, İ5 (CumhuriyetTelek's) nanıstan ile bırlıkte aynı unınlerı meçhul bır ıstıkamete açılmıslar maktadırlar Rum vetkılı kavberı yayınlavan \ahut heıhan Ortak Pazaır katılnıamızı sag'ı surme durumundadır Bu urunler dır naklarından verılen bılgıye goyan ve Uolayısıyle urunlerımızın tutun, ıncır, kuru uzum ve fmdıtegl bır şahsa açıklavdn kınısc Satır ve re, tasarı Bakanlar Kurulu ta(Arka^ı sa. 7 Sıi 4 de) öte \andan Basbakan Yardımcısı gilınruk ınrtırımınden faydalanmı tır Yunanistan da bu yıl geçen se(Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) Dr Kemal ^atır ve Turızm ve Ta sını sa^lı\ »ak anlasınanın haldn nıtma Bakanı A Ihsan Goguş, C ttalyan Parlamentosu tarafından oH H P Genel Merkez Uyelerınden Cı naylannıamıs olınası sebebıyle bu hat Baban Hatay ıl kongresınde yıl buyuk zarara uşrıj'cağımız ılîi hazır bulunmak uzere bugun saat lılerce behrtıliıektedır 14 40 da uçakla Adanaya geltnışler Turkıve OrUk Pazara kabul edıl \e dogruca Iskenderuna gıtmışler dıkten sonra urunlennın 1 gumruk dır C H P Genel Sekreterı ve Biş mdırımınden faydalanmas da tabıi bakan Yardımcısı Satır Bırleşmış sonuç olmuş ve bu anldşma 1963 Mıltptier Genel Sekreterı UThant yılı ıçınde Ortak Pazar uyelen olan Ankara. 25 (CumhurıyetTeleks| ın Makarıosu protesto notası ha< |Fransa, Almanya Holânda, Luk tarafından onaylanmı Orta Oğretım Genel MuduriJ kındakı bır »uahmızı sovle cevao vmbıır» Şebeke mensuplarının evlerinde 12 kiloya Belçıka tarafından formalıtelerı ık Kemal Yılmaz'ın dun ıstıfasını ta. landırmıstır yakın esrar ele geçirildi « Turk hukumetı Kıbrıs olavı mal edılmıs fakat Italya Parlâmeii kıben bugun de Orta Oğretım î?u» nın basından ıtıbaren Makarıos'un tosunda daha gundeme alınmamış be Mudurlerı ıstıfa etmıjlerdır mı'letlerara ı anlaşmalan ranıma tır Mılli Eğıtım Bakaalıit cevreİM (Arkası Sa. 7, S>u. 8 de) Turkıye bu yıl Ortak Pazara Yu lazibi 7 ıncı sahılcmızde L f Arkan Sa. 7. StL 8 <3<4 Siıısi faaliyelleriııi üi/li'iııi'lı için llıııııliir sansiir lnmıvıır Şehrımızde bulunan Imar ve ts kân Bakanı Celâlettın Uzer, «Gayemız, meskensız vatandaşı tapu sa hıbı yapmaktır» demıştır Bakan, gecekondu bolgelerınm duzenlenmesı faalı>etının arttırıldı mı, Beledıye hLzmetlerının tahakc kuk safhasma gırdığım bıldırmıs, çatı katlarmm tam kata çevrılmesı konusunda şunları soylemıştır « istanbul Beledıye Mechsımn çatı katlarmm tam kata çevrılmesı konusunda aldığı kararı, Bakanlık olarak desteklemektej ız Kararm bır aya kadar yururluğe gıreceğınden umıtlıyım Ancak, her ıstıyen çatı katım tam kata çevıremıyecek tır Bu konuda kanun ve yonetmelıklerle, bolgenın durumu goz onıin de bulundurulacaktır » İmar Bakanı, Beledıye Başkanı Işcanla goruştukten sonra Beledıye Meclıs uyelen ve Beledıye plânlama uzmanlan ile bır toplantı yapmıştır Bu toplantıda, çatı katlan nın tam kata çevnlmesı konusunda alınan kararın uygulanma şekıllen goruşıllmuştur [iilı katları tam kaia çevrilecek Ortak Pazara üirişiıııi/iıı İialyaıı Parlâmenlosonda iıeniiz laüiiik eılilıııeıııesi giiçliikler çıkarıyur Orta öğretim şube müdürleri de istifa ettiler
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog