Bugünden 1930'a 5,447,002 adet makaleKatalog


«
»

MEYVALl GÜNDÜZ KREMİ ?İLİCO OECE KREMİ CumhurİYet 41. yl!58yi 14aOU Tekfcnlar 2 4 9 2 2 0 2 4 9 ~ ? 42 9 22 42 9 22 42 99 2 2 S 2 7 8 tUmöriBSI £3 I8IÎIÎ11Üİ İTO«1 L L«Ato«e, U (**. • AP Rady») Buyuk bır ıtına ile muhafasa edılen bır askerî konvov daha Lımaaol hmanından Kıbrısın ıçıne dnğru gırmış ve Adadakı meçhul üsler ıstıkametınde gozden kajbMmuştur Bırleşmış Mılletler muşahıtlerı, iabaha karjı 1 50 de blrıncı kon vovun, 13 kamyon halınde ve «ıçinde taşıdığı meçhul yukle» Lıtna »oldan Kıbrısın ıçıne hareket ettığini tesbıt etmışlerdır Sabaha kar , şı saat 3 te de, 17 kamyonluk bır konvov daha Kıbrıs ıçlenne doğru yola çıkmıştır Her ıkı konvovun da ıstıkametlerı meçhuldur AJmanya'da CalışıyornmJ GEZME \ \ IŞ BULMA \ \ÇALİŞMA \ YOLLARI \ Fıatı 10 Lıra \ İMCtLAP ve AEA KTTABEVLEBI nâncılık 1347/8536 MÜNİR H % £ iemnitzer, Tiirh ve Yonan lîpııd Kurmay Başkanlarııu Parise çağırdı Rumlar tekrar 30 kamyon dolusu silâh çıkarttılar UThant, General Thimayya, Kanada Muhalefet Lİderi ve Beynelmilel kızılhaç teşkilatı Makarios'u protesto ettiler Malzeme yöklü kamyonlar IIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIİHİMIIIUtUlflllllllllllllimUIIIIIIIUIIHIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIiniHllllllllllllHIIIIMll "Avrupa artık Dünya sahnesinde kenıli kaıieriııi tâyin edebilecek l A«kerî malzeme taşıdıkları »nlaşılan kamvonlar, Kıbrts Rumlarına aıt olup, muhtemelen TTodos Dağlannın ntıkametıne sev&edılmıçlerdır Geçen pazartesı gunu. Rumlara aıt 38 kamyondan muteşekkıl ve a«keri malzeme taşıvan bır konvoy, gene Lımasol hmanından Kıbru ıçıne sevkedılmıstır Öte yandan Genel Sekreter UThant, Kıbns Rum Hukumetıne ^pıt bır prote«to notası gondererek Bırleşmış Mılletler Kuvvetının Adadakı hareketlerını kısıtlama teşebbuslerıne son verllmesını ıstemıştır UThant, «Bırleşmış Mılletler bırliklerının Limasol Iımanına sokulmaması, behrlı ha««a«, bolgelere Bırleşmıs Mılletler devmelerının alınmama«ı temavulunun gıtgıde artması Bırleşmış Mılletler Gucunun «tatusu ıle ılgılı an!a«mavı ıhlâl eder mahıvettedır» demek tedır. lıirlıiiıiiıı ııliiriiUıi'lirıııiMir.. De Gaulle bir basın toplantısı yaparak Amerikaya şiddetle çattı De Gaulle'ün konuşması geniş tepkiler yarattı Î4, (a a.) Fransa Cumhurbajkanı General de Gaulle un dun ogleden sonra tertıpledıği basın toplantısı, dunya başkentlerınde, resmı sozculerın sukutu muhafaza et melerıne rajrnen, genellikle çeşıth yorumlara yol açnug ve değışık yankılar uyandırmıştır dakı vankıları olumsuzdur ve açık bır memnunıyetsızlık kem dını gostermıgtır Alman Fran sız ışbırlığı konusunda General de Gaulle'ün soyledıklerı bu memnunıyetsızlığı ujandıran sebeplerın başında gelmek tedır Ortak Pazarın başka bır uve sı olan Italjada da, Fransa (Arkası »a 7, Su. b da) Paris, 24 (a.a. • AP • Hadyo) Fransa Cumhurbaşkanı D» Gaulle bugun tertıp ettığı basın konferanstnda, »Artık dunvanın Washıngton ıle Mosko\a tarafından yonetılen tki bloka ayTÜd'ğı dogru d«gıldır» demıştır Avrupa'vı dunra sjyasetınde Bırleşik Amenka'nın hımayesınden kurtularak bagımsız rol oynamağa davet eden De Gaulle, aynı zamanda Av rupanın Bırlejık Amerıka ıle ıttıfakmı devam ettırmesı gerektığını de sovlemıştır. Amerikaya sert hücum De Gsulle toılenne çoyle devam etmıştır • «Bırleşik Amenka'nın Batüüsr adıaa soz saîubı olduju Batuıın ışlennı doğrudan dogruva veya dolaylı olarak ıdare etHJı savaş sonu devresı geçmıştır Avrupa artık kendı kadermı tSyin edebilecek bır butun olarak dun3 a sahne«ınde oelırmıştır De\rımi7in «on somurgecı ımparatorluğu olan Sovyet Rusya, \s\ada Komunıst Çın ıle nufu2 mucadelesme gınşmışken şımdı da Avrupa dakı pevklerı bırer bırer kopma ıstıdadındadıılar A\nı zamanda komunıst rejımı Batı ıle kıjaslanınca hayat stanjdardı bakımından başansızlığa uğramıçtır » Başksn de Gaulle Pransa'ma bagımıız nukleer kuvvetmden bahsederek, «Altı >ıi ıçınde Fransa nın nukleer gucu Hıroşımaia at:lan bombanın 2000 mıslını geçecektır» Hemıştır Sovjetjer Bırlıjı ı\ç Bırleşık Amerıkanın nukleer «ılâhsızlanma konusunrls "geç a"laşmaya" varmaiaıuun Fha\?l» oldugunu n>>hven De Gaulle Cenevre muzakerelerınln hıcbır netıre%e ulaşmadan uza\ıp gıttıgıne ışaret etmıştır Gunejdogu Asya'nm tarafsızlaştırılması goVtiSupu muhafaza et»ı(Arkası Sa 7. Sö 7 de) Yığınak kopısı: Limasol RumUr, Kıbnsta vaptıkları a<kerı vığınağa kapı olarak Lıms«ol lımanını kullanmaktadırlar Barı« Gucunun statusunu re hareket kabılıyetını zedelıven hare^etlerden <endışe> duvdugunu belırten Genel Sekreter «Bu kuvvetın îorevını ıfa edememe«ı esasen vahım olan durumu daha kotuleştırmekten başka favda v ermıyeeektlr. demekte ve şov le devam etmektedır «Barış Gucu Komutam Thımavva'nın Kıbns Rum liderlerı ue yaptığı goruşmelere rağmen Bırleştnış Mıüetler Kuvvetlerı hâlâ Lımasol Iımanına sokulmamakta, Bırieş mış Mılletler muşahıtleruun Lımasol hmanından avrılan konvoyları kontlolune musaade edılmemektedır Barış Gucunun statıı<ru Bırleşmış Mılletler devrıyelerı hav >a^ bolgelere alınmamaktadır Bun dart başka Bırleşmış Mılletlere aıt \»sıt« ve konvoylar sık sık durdunı! (Arkası *>a. 7. S«. 4 de Italva'da Almanya'da Basın toplantısmm Almanya tThant, Yecılkoyde Erkın ll* "*» ~«^ Erkin dün Yeşilköyde U~lhant ile görütfü İngiltere Genel Sekretere, Rumlarm, Türklere gönderilen gıda maddelerinin ithuline müsaade etmemelerinden duydugu teessürü bildirdi ÜMHIHIIimilHHimmillHIIIIHIIiy | Hayraıııı I dün kutlandı \ | lıii/i'ii'riliT t e n Bırleşmış Mılletler Genel Senre ladım> demıştır Londradan gelıp menıleietı olar UThant, dun Yeçılko, hava alanınaan traniıt o'arak c ç m ı ş Bırman\aya gıtmekte olan Genel \e bu arada cKıbrıs konusunda Sekreter UThant, hava aUnındi arabulucu Tuomıojanın her ıkı ta Dışışlerı Bakam Ferıdun Cemal Erkın Istanbul Valısı ve Beledı r«ı/ı da memnun pd"cek bır f ı r mul bulatağına gunden gune u u Reısı ıle protokola mensup ?e mıtvanm Adadakı Barış Gucu Or \at karşılamıştır «Tarıhı şehrmı/e > ausunun daha rahat çalısabı!m* sı ıkıncı defa gelmı» olmaktan «e.ınc, (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de' ıçın de Makarıosa bır bıldırı NOI Müzik Tiyatro Kurultayı toplanıyor Ankara, 34 (Cnmhnrıvet Teleks) Turkıye bırıncı mujık ve tıvatro kurultayı 3 agustos gunu sa<jt 10 da tstanbul da Cazel Sanatlar Akrfdemısı konferans »alonunda Mıllı Eğıtım Bakanı Dr İorahiTi Okttm'ın bır konu=m a j !s açılacaktır Uzun vıllardanberi gerek muzık ve gerekse tıvatro alemınde bırçok ek«ıklık!er gorulmuş tenkıtler \apılmış ve selı^meler tartı»milaf|a <Arka»ı s a 7. Sfl S de) 5 Gazetecıler Ba\ ramı muna = E ebetıjle dun akşam Gaze = 5 tecıler Cemıjetı taraiından £ = Yıldız Malta Koşkunde bır s = toplantı tertıp edılmıştır E Şehrımızde bulunan Ba Ş E kanlarla, Valı, mulki ve as E E kerı erkanın, yerlı ve yaban E E cı ba«ın mensuplarıvle bır Ş Ankara, 24 (CnmhurıvetTeleks) E çok tanınmış şahsıyetlenn = 1 Toplu 1? Sozleşme'i Grev ve hazır bulundugu bu toplan jZ 'Lokavt ıle Sendıkalar Kanununun E tiM Gazetecıler Cemıjetı Baş Ş jururluge gırışının bırıncı yJdoE kanı Burhan Felek bır konuş E numu «îşçı Ba\ramı» olarak bugun E ma ı'e açmış \e basın hurrı şs başkentte yapılan torenlerle kutE letımn nnemını belırtmıştır lanmıstır E Mutaakıhpn Turızm ve Ta E Îşçı Sıgortaları Kurumu G«nel E Pi'ms Bakanı Alı Ihsan Go E Mudurluğu salonunda duzenlenen E Suş bır konusma \ aparak Ş torene Mıllî Savunma Bakanı ll Turk ba«ınının şereflı hızmet Z hamı Sancar, Mıllî Eğıtım Bakanı S lerını n\mu«tur Ş Dr Ibrahım öktem, Tabıi Senat«rE 1364 Gazetecüık Başarı Ar = ler, ışçı tesekkullerı temsılcılen ve Ankarada E (Arkası Sa 7. Sü 3 d«) E ısçıler katılmıslardır Jbulunmavan Çalısma Bakanı tore^MiniHülllimillllllllllllMIIIHMlîî (Arkası Sa 7. Sfl 4 de) 1 Işçi Bayramı ıliiıı iıiiliiıı hıırıiii törenle kuflaııdı llir \ılııı \ıı\\nl hayatınııza • • • • ••»•••••••••»•••••••••••• yeiirdikleri Şahika, Erguvan Ağacı ve Yeşil Yıllar yazarı Bugün 6. sahifemizde CROHIH : Son Romanı Edirne Landurusunun cinayet blânçosu beş ölü ile kapandı Katledildiği zannedilen Ali Yılmaz'ın hayatta ve Enez ilçesinde olduğu anlaşıldı ÖM,fcNEMÎYOR Son gunlerde ıskelelerden vapurlara atlıjanlar gıttıkçe çoğalmağa başlamıştır Bılhassa >az avlannda evıne erken donup denıze gıtmek ıstıyen vatandaşlar dığer vapura kalmamak ıçın tehlıkelı \e \a<;ak da ol«a, bu şekılde \apura atlamavı tercıh etmektedırler. Resımde ıskeleden ajnlan vapura atlıyan bır hanunla, Ankara, 34 (a.a.) Devlet Deonu kovalıvan zabıta memuru goruluyor. mırjolları Genel Mudurlugunden bıldırıldıgıne gore tran dan yabancı memleketlere ıhraç edılecek ve^a bu meraleketlerden trana ıthal edılecek eşjanın Turkıye demır^olları>le naklınde vuzde 15 cı«peHnde tenzilat vapılmaına karar I aau>to=tan ıtıbaren uvgularacak olan tenzılath tan<e DemırVolları barem ucretlerı esa«ına gorf! vapılacaktır tran transıt e ş ^ a t ; 1 l ç l n t a t b ] k ^ dılecek olan tenzılath tanfe ts,kende!un Erzurum Samvun Erzurum Havrlarpa.a Erzurum hat larınd» eec=rlı olarakhr | Lıman rTwpıp u ı,. ( onlannda ria tran^ıt ı Ç I r , M i 7 r ) e 2i gıj tenzilat DDY Irana ait transit mallara tenzilat yapıyor Bir acı şarkı Çeviren: Vahdet Gultekin YARIN BAŞLIYORUZ İki kardeş elbirliğiile babalaranı öldürdüler İki sanık da yakalanarak tevkif edildi Turk ts htanbul Bolge c öjretıın ujesı Dr, tkmel Zadıl konuşarkBa Edirne 24, (Ozcl olarak giden Or Tahkıkata onemle de\am etmekte han ERINÇ bıldımor) Edıme olan Sıvcılık bugun de Mehmet Yanın ınsan kas<ibı Mehmet Yaman ta man ın ıfadelerınde jdları geçen kışı rafından olduıuldugu sanıtan v» ee leun soıgusunu japmıştır Sorguva >=edı Mehmet Yaman ın bahçesınde çekılenlcı Mifor nuıavını Fkrem Çıh kazı japılaıak aranmakta olan gaı darbukacı Seirffettm Gıırıt macitîildıvan Alı Yılmaz Enez ilçesinde lerden Hu"ejın Uguıun sevgılıçı Me ' • » • • » • • • • kılometre uzskta bulunan Enez nçe 'lıha Pekgokçen MehmetTok ve Bd• • • • • • • • • • bulunmustur Edirne merkezıne 1T0 haettın Ates tıı Saban Yaman sor sının Saros korfezı sahılleundekj K» ( Arkası Sa 1 Su 3 de) rabekır çıftlıgınde amelelık yapmak ta olan Alı Yılmaz kaıısından usan ı, dığı ıçın evden kaçtıgmı ojlemıştır Alı Yılmazın bulunması ıle cınavte ler serısınm sona eıdıgı jolundakı kanaat kuvetlenn ıstır Çunku Mehmet Yaman'ın evının bahçesmdekı kazı Alı Yılma7in da kaatılın kur1 ıbanlaıı arasında bulundugu şuphesı' T ] . . , ,, 1 127 Yunan uyruklu sınır dışı edildı (erılen Yunan uyruklu 127 R j m dun <aat 12 de uçakla Mnırdij edll m]"=leıdır Zaıaılı faalıjetlerınden rtıı!a\ı \urt dışına (.ıKarılrrirtlatınr « j r j ı Siirtte Şelmoz Kuyusundan kaliteli petrol fışkırıyor , , , ., , Elbhtan 2 4 (aa) Dun gece karde5 ha^attan b!<=eierıne düsen kıkatın ak^raasmı onlemfk gavesıvj Ankara TA (a a ) Mobıl BsplvT rolun ılk veıım tFcrube»ı iınrlfsn'O \f«n 'içem'n Mercmeklı ko* unde bugdavı vermek ı>:fTiıyen babalan le 24 sdat ara veııl"=n kazı tjıne ye|ratıon Medıt^rrarean Irc moh \ varılden fs>zİRd'r Bu miKtar k' a 1 >kı kard»s k""d! °M"«" buğdav \erA Ed , m l o r a k , e b l.ç a k , a , nıden ba,lamışt" Babçe tamarren,nanoil ~ırk«>tle''inın 2 no lu Seîny suren b'r akış tecrubesı sonunda r e l ,V6^ h H a ı m l c'dunrjş'erdır ' ^ ^ ^ ''azı'dıktan sonıa 'e mı da're erden vuvTaundan netrol çıktığ'«ı nçıkîü hpsaülanmıştıf » m • tlgı' eıden a'.rar b.'gıje gare ™'x oldumuş'erdir Sanıklar te.lof bırnden te"iın ed'lecsk do;er üe a "îi"t'r SırVetm b Id'rdı&tpe gors Belirtllen akı= >nıktan Turkiveds ileamet ve Yajar Erdem ısiraiı ıkı edilmi|lerdir. Ikı bır kontrol >apıiacaktır. kuyudan akan 343 apı dere^elı pet 1 (Arkası Sa. 7, Su. 6 da) doiavs,yie devam ettınimekteidı Hplıler yann gelecekte memleket ıhtıvacmı kpndı petit Buna ı^mpn savt.ı.k ıie.ıde tah kavnaklanmızdan kaısılavabıieceğımızr ıfade edıvorlaı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog