Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

İslâm Aralklopeditl 102. Ciı Mill! Eğıtbn Bakanlıfmca vayimlanan İslâm Ansiklopedisinin 102. Cüz'ü çıJtmıştîr. Özellikle (Samsun), (San'â). (Sancafc1, (Sareket Islâm), (Sarık) maddeleri üzerinde tafsilâth olarak durulan bu ciu; Bakanlık yayuıevleriyle bütün Kitapçılania 10. lirm fiytala »atılmaktadır. (Basın 13046) 8499 41. yıl sayı 14359 um u r i yet KURUCUSU: YUNUS NADÎ T e l g r s f v e m e k t n p adreai: C u m h u r i y e t İstanbul Posta K u t u s u : İetanbul N a 24fl T e l e f o n k r : 2 2 4 2 90 2 2 42 96 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 TERHİK ÜNİVEŞSİTE Giris tmtihanlanna Haj Kurslan 1 Ajjustosta Kavıtlara Baslanmı Brosür iseyinizj GÜVEN DERSHANESÎ Aâacamii Sakizağacı Cad. No. 3 Telefon: 49 42 27 İiâncılık Ö78/8491 Cuma 24 Temmuz 1964 Dünkü olaylar sırasmda 46 jandarma ile 19 işçi yaralandı, 55 nümayişçide tevkif edildi Lavrion (Tnnanutan), 28 (ömcl) Atina'nm 70 kilometre uzağındakı Lavrion şehrinde grev yapmakta olan isçilerle emniyet kuvvet ! leri arasında şıddetli bir çarpısma olmıış ve çıkan arbedede 46 ja darma ile 19 grevci yaralanmıjtır. 55 grevci de tevkif edilmiştir. Rpsmi kaynaklardan ahn«n haberlerden anlajıldığına göre, yara ; lananlarm arasında durumlan agır olanlar bulunmaktadır. Atina civarında işçilerle hükünıet kuvvetieri arasında carpışma oldu Hükümet aleyhtarı fooliyet Yunanistanda lon haftalar icinde ıık tık patlak vermekte olan grev ve hükümet aleyhtarı nümayijler karfuunda emniyet kuvvetlerinın her an hazır durumda bulundurulmalanna rağmen, bugünkü o!ay da evvelkiler gibi kııa zamanda büyümü» ve hükümet kuvvet! lerine karsı bir hareket halin* gelmijtir. '. Grevcilerın 12 arkada?lannm tekstil fabrikası idaresi tarafından i lçten çıkarılmasını protesto makfadiyle fabrikanın içerısine toplanarak oturma grevi yapmalanna jajıdarmanın joplarla müdahale etmesi karşısında kavgaya diğer i?çil»r ve grevcilerin ailereri de karı?mıçlar ve fabrika civan kısa zamanda bir harb meydanı halini almıçtır. Yunanistanda hükümet aleyhtarı numayişler devam ediyor Sanayi Bakanı otobüs, traktör, pikap imalâtına başlanacağını söyledi Erten ayrıca, fiyat yüksekllğini önlemek lçln terbiyevi kotadan faydalanarak lthalâtın yapılacağını açıkladı Hükümetin iddiası t»çl çarreleri, olaya, emniyet kuvvetlerinin lert ve yersiz müdahaleunın yol açtıgını ileri nircrken, hükümet cevreleri bundan evvelki 77 grev ve layııız hükümet aleyhtarı nümayi» ve nümayif teşebbüsünde olduju gibi bunda da aolcu unaurlann tahrikinin bashca (•bep olduğunu Ueri iürmektedirlar. îuıifiımlıin Tnrk lehdidiıti ileri surerek KıtıriMiı ablukaya alınmasını isfiyor U Thont bugün jebrimize geliyor Atina, 33 (Oıel nmhabirlmiz4«ii) Buradaki tiyaai ve diplomatik çevreler Makariosla Yunan Hükümeti arasında yapılacak görüşmelerde Papandreu'nun ton olarak Londrada jraptığı temasların ısığı altında Kıbrıs meselesinin ılyaai yönleri üzerinde durulacağına özellikle Makariosla Atinanın maseleyi Birlafmis Milletler Gene. Kuruluna götürmeleri hususunun tl« alınacagına muhakkak nazariyle bakmaktadırlar. tlâve edildiğine göre, Genel Kurul toplantısı kasım ayında yapılmasına rağmen, Atina ile Lefkos» koordina bir jekilde çok önceden müracaatta bulunmak gayesi gütmektedirler. Diğer taraftan Makariot'la askerl konular dışında siyasî meselelerin görüşüleceğini doğrulayan Dıçisleri Bakanı Kostopulos da, bu (Arkan Sa. 7. Sfi. 4 de( Şehrimizde bulunan Sanayi Baka: «Terbiyevi Kota> dan faydalanarak r ı Muammer Erten, dün bir basın j ithalâtın yapılacağuu açıklayan Sa> ! taplantısı jspraıs, sana^'inin geli? nayi Bakanı, yüzde 1421 arasıoda mekte olduğunu belirterek; ıMetnle. bulunan faiz hadlerinin yüksek olketimizde, 45 yıl sonra otobüs, trak duğunu belirtmi? ve sunları söyletör, ses alma cihazı. pikap, buzdola miîtir: bı gibi 13 sanayi ko'.unda tam yerli < Bugünkü faiz hadleri ile sajimalâta başlanacağını ürnlt etmekte; nayiei yaşıyamaz. Uzmanlar, yüzda ;yiz.» demiştir. j 10 dan fazla taizli krediyi idam (er Yerli imalâtın yanı sıra kalite vai manı olarak vastflandırmaktadırlar. (Arkan 8a. 7. Sft. I de) fiyat yüksekliğini önlemek Içinl A.P. II Kongresi yarın yapılıyor Birbirine giren A.P. îstanbul teşkilâtının kongresinde 5 grup çarpışacak New York caddeleriude zeucilerle polis arasında vukubulan çarpışmalardan bir göriinüj Edirne Landrusu " i l k ı işim korım Zehrayı| öldürmek olacaktı „ dedil §<ıcı NewYorktatahripve yağma devam ediyor , M «w * 1 AP nin Spor ve Sergi Sarayındajdıırum yaratacağını biiemediklerinl yarın başlıyacak olan îl Kongresi i de söylemektedirler. Dün akşaro saat çin adaylıkları.ıi koyan delegeler 18 de Ilçe başkanlaruıın da işürakiy AP nin kurulduğu günden beri gö le ll Merkezinde öze) bix toplantı ya rülmemiş bir kulis £aaliyetine başla pılmıştır Her ilçeye mensup delegs lerin daha önceden bazı yöneticüers mı^lardır. . Daha düne kadar partinin hiç bir oy vermek bakımından angaje olduk kademesinde vazıfe görmedikleri i larmın ifade edildiği toplantı, olumfade edilen bazı kisilerin bugün içi lu bir sonuca varılrnadan dağılmı;ne girdikleri mücadeteyi tasvip et tır. mıyen «Eskıler. AP ile olan fulı du rumlarını ?ündiiik kaydiyle kestik Hâlen Muslafa Gürpınarın liderli i leriniifadeetmi5lerdir CRONIN 1 Son Romanı | | Bir acı şarkı ; Trafik suçlularının Çeriraı: Vahdel Gültckia ! cezalarını indiren Hâlen Muslafa Gürp : . . » » J »ı J ' n desteklediği «Ali Esat Birol'un ! New York, 23 (ajı. AP Radya) iyağma eden zencılerın uzerıne ate» G r u p u . t G ö k h a n Evliyaoğlunun ba Dün Harlem nispeten sakın bı^açarak dort zencıyı vurmuştur. | j , n d a bulundugu bildirUen «MilUyet gece geçirmişse de. Brooklyn'de, t R e s m ı kaynaklara göre dün gece çiler Grupu» ve «Eski Karargâhçılar Bedford Stayvesant bölgesinde ' 1 4 5 dükkân talan edılmiş, yüzlerce Grupu. ile «Müstakil Karmaeılarj Ankara, a (CBmhnriyetTeleki) zenciler siddet. tahrip ve yağma idükkânın da camları kırümıştır. Grupu. bütün güçîeriyle birbirleri: Ankara Belediyesi, hrmcıların Lara yeniden başlamışlar ve zaman Zenciler büyük gruplar halinde aleyhine kulis yapmaktadırlar. j zaman polisle çarpışmışlardır. ! taşlar ve sopalarla, asayişi temine Muhtemelen seçim sonucuna i Kannac.lar Gmpu.nun hâkim Polis, sabaha kar?ı dükkAnları çalışan polislerle 500 gramı 50 kuioîacağı bildirilmektedir. Fakat hâ Sımdıye Seyahatini yarıda keserek New l c n > h e r l i s t e d e birbirleriyle anlaja r u 5 * «atılan ekmek fistıns 660 gr* m ı 7 0 York'a dönen Belediye Reisi Wag .madıkları ifade edilen 23 kişinin kurusa çıkarılmak suretıvle ner'in, «El ele verip, sükunet için mevcudiyetini de bildiren ilgiIUer.'kilo başına 6 kuru? ram yapıltnı? (Arkaai Sa. 7, Sö. 2 de) ortaya çıkacak sonuçun ne gibi bir (Arkası Sa. 7, Sfl. 6 da) 4zenci daha polis tarafından vuruldu i * ' *•* Dün q e c e 145 dükkân y a â m a edildi Ankarada ekmek fialına zam yapıidı kanun yürürlüğe girdi si Pazara Ankara, 23 (CnmhariyetTelek») Tedbirsizlik, dikkatsizlîk vey»; yönetimdekı acemilik sebebiyle ki' şilerin ölümüne veya yaralanmasına sebep olan trafik suçlularının cezalarının sekizde bir oranmda |indirebilmesını vağlayan kanun bugün Resmi Gazetede yayınlana!rak yürürlüğe gırmıştır. ı Bu indirım feusurun derecesine' göre ve Yargıcın takdirine göre uygulanabilecektir. Kanun ayrıca ıcezaları kesinleşmemış trafik tuç; luları için de geçerlı olacaktır. j Bir \ ılııı sosyal hayaJımıza getirdilderi : 1~] "Hydın sendikacılav iş başııta geçtilez,, Bu imtihan devresinde işçi yöneticilerinin göstermekte oldukları anlayış ve işbirliği takdirle kaydediliyor Röportaj : Mücahit B Ş R EE 24 Temmnz tarıbi çalışma bayatımııa yenı bir anlavıj ve dâzen getiren ürev, loplu SSzlesme ve Sendikalar Ka nnnlarının yayınlandıgı gün olması dolayısıyle ayrı bir nnem taşımaktadır fiecen vıl rıujrnn vayınlanan kannnların (nplam hayatıniıza neİP' ?etırdijını ınceıemek amac< ile hazırladıgttnu bo yazı »e riii K jfin deyarn edeeektic Cumhuriyette lılaıiiiııııı. Taflıkuvıı kövünde arfezyenden çıkan s\\ yanıyor Edirne Landrusunun beşinci kurbanınıu cesedi toprak aJtıııdan tıkanlırnn Yazısını 7 nci sahifemizdj bulacakssnız =5 Suyun Arama • Soğuk bir çey içmez mismiz?» |ki köhne. salaş, tozlu yapırun gıoır« Hayır» dedim, «canım istemi i talı tek odasmdan buraya taşınalı yor...» bir ay kadar olmuştu: Cağaloğlunda • Iç Allahını seversen, hatırım eadde üzerinde. klâsik biçimde asan ıçin!...» sörlü "e kaloriferli bir apartnıannı Evet: terbiyeli, zârif, cömert bir 1 i" nci katı .. tki kana^'ı. ovmalı kaadam olduğunu çoktandır biliyor pıların biribirinden ayırdıâı i ; içe < dum. Ama, bu derece israr etmesrain •"niş salonlar ve irili ufaklı seku sobebi ne olabilirdi ki? |oda Genel Müdürlerın bilp gıota terkibînin tesbiti Için Maden Tetkik Işıltılı, zeki. biraz da istihzalı hir «Jebileceklen gıcır gıcır hüyül' ms tehpösümle açıkladı: ieni masalar ınanıken koltuklar Enstitüsünden bir uzman istendi • Buz dolabı aldık da. onun fı Şirın bir santral memvıresinin arao '.pkasını yapıyoruz...» !ığı ile görüşnıeleri kolaylastıran rtıs : J telefon lar ( l u ı n 7 nel •ahlıemiıde), Cemal N^dir Sokağının köfesinde. (Arkası Ss. 1, SO. 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog