Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

T\ MÜZİK .ve MÜZİSYENLER ANSİKLOPEDlSİ Türk v« Batı müriğine «ii andıgınu her şeyi bnlabllecegiım tek e*er. 3 3 2 6 maddo, 1900terim, 1103 Wyog; rmt1,90 opert, 9 0 m«k«m, 7 4 4 r««lm v* nota, lyi kâğıt, temlı baski, nefit eüt Pi. 50 TL. Posta ile ödemell olarak gönderillr. ATLAS KİTABEVİ • İSTANBUL 41. yıl snyı 14358 umh ÜMBİhmr *• ** 5. sımflın feto ÜU Mukemmel Okul Kitcrplrm ATLASLI Emin TARİH OkMy ATLASLI COĞRAFYA DENEYli TABİAT BiLGiSİ Sırrı Erinş • S«mı Öngo' S t d t t t in Günır \ KTJRÜCÜSU: 717NÜ8 NADÎ llkokulluı ıskonto yapılır *e kndi açıhr tstanbul Posta K u t u m ı : î s t a n b u l N o 246 İ s t a n b u l Posta K u t u s u : t s t a n b u l î î o 248 TelefonJar: 2 2 4 2 9 0 224296 2 2 4 2 9 7 2 2 42 9 8 2 2 4 2 9 9 Perşembe 23 Temmuz 1964 GÜVEN YAYINEVİ istanbul nönü, Thant'ın Kıbrıs Türkiye, İran ve Pakistan kalkınma çağrısına cevap verdi Resmî lıilıliriıle prensip itibariyle mnfabakafa Ortak resmî bildiri açıklandı için bölgesel işbirliği yapacak r Türkiye, İran, Pâkistan Devlet TC HttkfinMt Baskanlan t*viye«indeki zirve toplantısı sonunda hazırUnan üçlü ortak rcsmt MldlH; dtin, misafirler, yurdumur.dan ayrıldıktan lonrt, basına aeıklanmıstır. Ortak bildiri İran. Pakistan ve Türkiye Oevlet Baskanlarmın 2621 Tenunuz Urîhleri arasında İstanbulda toplandıklannı kaydettikten sonra goyle devam etmektedir: tDevlet Baskanlan bölgesel ijbi rliğinin, milll kalkmma hızuu nrttıran ve sulh ve istikrara yardım eden esaslı, bir âmil olduğu hususundaki nançlaııru teyid etmislerdir. Memleke:l<'ri baıl larını biribirlerine bağlıyan ve işbirli£i ıçin sağlam bir temel teşkil cden kuvvetli kültürel ve tarihî bağların, b"'ün böleenin halklarının müşterek menfaat: yolunda daha da kuvvetlendirilmosi rçetekrtiğfl kanaatini izhar etnüjierclir Bu gayeye ulaşabilmek için Devlet Başkanları bütün alanlarda araiarınd* mevcut işbirliğini daha da genişletmek v e gelistirmek üzere münasip tedbirlerin alınmasma karar vermislerdir. Bu yeni ijbirliğinin, bölgesel hüvtyete sahip diğer tejeJcküllerdeki üyeleri dolavisiyle mevcut fualiyetlerine halel gs tirmeksizin: bölgesel işbirliği ruhu içinde Başbakan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine Türkiyenin Kıbrısa gizli asker ve silâh çıkarmadığını vanlan hnsnslar ıııı madde içinde toplanıyorjl bildirdi ve Güvenlik Kurulu kararına şimdiye tatblk olunmam gerektigine dair 'nançlannı ıttifakla ifade etmiflerdir. Ü kadar sadık kalmış olduğumuzu da hatırlattıg Üç memleket; bölgedeki dijer memlek«tlerin bu işbirliğine katılmalarını incelemekten memnunluk duyacaklaıdır. Devlet Baskanları müşterek menfaatlere müteallik meselelerde uygun kararların almmajn ve tatbiki maksadiyie hükümetlerinin diğer bakanlannın ijtirakile, Dısişleri Bakanlarından teşekkül edecek bir Bakanlar Konseyinin tesisini t « viple kaydetmislerdir. Hükümet Baskanlarınuı üç devletin plinlam» teskilâtı başkanlarından te»ekkül edecek ve bölgeseL işbirliği ve kalkınma plânlarınm ahenKİeş.tirilmest'l» mergul olacak bir bölgesel plânlama komitesi kurulmasına dair kararlannı meronuniyetle kaydetmişlerdir. Bu maksatla bölgesel plânlama komitesine ve Bakanlar Konaeyine hizmeî etmek üzere bir sekreterya terrikvrun alinması hususunda mutabık kalmışîardır Prensip itibariyle aşağıdaki hususlarda mutabakata vanlmıştır: 1 Ticaret anlasmalarınıa intf£sı gibi, bilumum kabili tatbik vasıtalaıla emtea mübadelesinin serbestleşürilmcsi v a ya daha serbest hale getirilmesi. 2 Mevcut Ticaret Odaları arasında daha sıkı bir işbirliğinin temini ve nihaî olarak bir müşterek Ticaret Odasinın tesisi. 3 Müşterek gayeli projelerın tatbiki: (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Ankara, 22 (CumhuriyetTeleka) ] j Birleşmiş Mille' r Genel Sekretert ÜThant'ın Kıbrıs'a harb malzemesi ve askeri yığınak yapılmaması hakkındaki ilgili devletlere çağrısına, bugün Başbakan İsmet înönü Türkiye adına cevap vermiş ve bu cevap UThanfa bildlrilmiştir. Başbakan İnönü cevabında ezcümle şöyle demektedir: « Türk Hükumeti telgrafla % ü nan çağnnızda Kıbns'a askeıi personel ve malzeme yığılması hakkmda izhar eylediğiniz endişeyi tamamen paylaşmaktadır. Türkiye hatırlıyacagınız üzere Kıbrıs'ta aylardır Atina, 22 (Özel muhabirimizden) | Nıtekırr Yunan Başbskaru Padevam eden silâh yıjrılmasının <lo Kıbnslı Rumlann lideri Maka j pandreu tngiliz devlet adanılanyls gurdugu tehlikelere başlangıçtan r* rios, yamnda Dışiş'.eri Bakanı Klp;yaptıgı iki eünlük muzakerelerı mü ri ve defaatle Birleşmiş Milletlerin riyanu olduğu halde cumartesi re! teakıp dün gece Umdrada vRptı^ı dikkatini çekmisti1" Ekselânsınııa ya pazartesi günü Yunan devlet sjbasın toplantısında şunları soylsTurkiye'nin Kıbrıs'a hi; bir zaman damlariyle son gelişmeler üzerinde j miştir: îitttfak andlaşmasında tertip edilen görüşmek üzere Atinaya gelecektir.! « Zürich ve Londra anlaşmalan den başka askeri personel ve silâh Gorüsmelerde, o zamana kadar nı Yunanistan iptal etmemiştir. Fagöndermemiş olduğunu temin etmek müspet bir gelişme kaydedilmediği kat bunların sona erdiklerı ve nrbuhranının oirtık bir defin ruhsatı beklediklerl isterim. Türkiye Güvenlik Konseyi takdirde, Kıbrıs nin mart 1964 tarihli kararına ta «selfdetermination» kararı almakaşikârdır. Birleşmiş Milletler Kıb[mamiyle uyarak Kıbrıs'ta gerginligi üzere kasımda Birleşmiş Mületlerıns meselesine bhşka nir hal çaresl ; arttırabilecek ner türlü hareketten Genel Kuruluna götüriilmesi ^Blejbulması için bühassa bir arabulucu tâyüı jtmiştir. !de tevakki eylemiştir. Kıbrıslı Bum alınacaktır. liderler ve Yunan hükumeti devamlı Genel Kurul, 19. dönem toplantı Eğer arabuıucu bir hal çaresl bul (Arkam Sa. 7. Sfl. 3 de) surette gerginliği artt: acak hareket lanna kasım ayında başlıyacaktır. j lere tevessül etmişler ve el'an da 8t mektedirler. Kıbnslı Rum liderler tairaiından girişilen hareketleri göstej j ren sadece bir kaç misali zikretmek | isterim: | tttifak anlaşmasmın tek taraflı o i ilarak feshi ve Kıbns anayasası ile 'Milletlerarası anlaşmalarm devamlı surette ihlâli, Türklerin rehine olarak kaçırılması ve Birleşmiş Milletler Makamları tarafından da teytt olundugu üzere katledümpsı Türk (Arkası Sa. 7, SS. 3 de) Ortak bildiri Makarios ve Âtina meseleyi Genel Kurula götürecekler Caye setf determinasyon yolu ite ENOSİS'e uiaşmak İran Şahı ve Eyiip lliiıı dün İ\liiıılııılıliiıı Tahrana oiııilrr İnönü, toplantılar sırasmda hariciyecilerin gösterdiği gayret ve intizam dolayısiyle Erkin'i tebrik etti Pazarteai gününden beri l^tanbut *• huı l)aşkw> da bulunan îran Şehinşahı Muh«m askeri törenden 9onra kendilerini se met Rıza Pehlevi ile Pakistan Cum lâmlıyan şeref kıtasını müştereken hurbaşkam Ekselâns Eyüp Han, dün teftiş etmiîler ve L şeklinde dizümiş öğleyin maiyetleriyle birlikte şehri bulunan protokola dahil zevatla vemizden aynlmışlardır. Saat 11.30 da dalaşmışlardır. Cumhurbaşkanı Cekortejler halinde Yeşilköy Hava Ala mal Gürsel ve Başbakan lsrnet İnönü nına gelen misafirler burada Cum ile vedalaşmaları hararetli ve samihurbaşkanı Cemal Gürsel, Başbakan mi olmuştur. Majeste Sah HarretleIsmet İnönü, Bakanlar ve diğer ze ri dört motorlu Viscount tipi Iran vat tarafından karşılanmışlar ve bir'Millî Hava Yollarma ait uçakla saat «üre dinlendikten sonra uçaklariyle 12.10 da Yeşilköy Hava Alanından yurdumuzdan ayrılmışlardır. aynlmış, 10 dakika sonra da Cumhur İran Hükümdan ve Pakistan Cum < Arkası Sa 1 Sü. 4 de> ^ . . • ,ı ı 111 L ıl l.ll.l . İ\iii!ilıııl il teşkilâlı konire arifesinde ikiye aynldı «Teşkllâtçılar» yönetim kurulunu «Sohtorik'in İstanbul teşkilâtındaki alle kabinesi» olarak isimlendiriyorlar .CHP İstanbul İl Teşkilitı için! müzdeki cumartesi ve pazar gunde anlaşmazlıklar gün geçtikçe Ş leri yapılacağı bildirilen ve bilâartmakta ve olaylar bütün çıplak | hare Şişli llçesinin vaki itirazı ülığı ile de gün ısığına çıkmıs bu j zerine bir hafta sonrasına tehır lunmaktadır. Daha önceden önü' edilen İl kongresinde «Artık yıl! , !ar boyu halktan saklanmak iste; nen bütün gerçekleri dile getirei cek ve bu arada teşkilâtı da kendi çıkarları ugruna istismar eden « V*" j , u zadegân kişilerin bütün husu 1 |Vj"^| lyLj İS GUVCMf ifi "f »fLIijî •"•*•» : ' ı grup dün de kendi aralarında özel ! bir toplantı yapmıştır. i Içlerinde milletvekillerinin, ıei natörlerin ve teşkilât yöneticilerinin de bulunduğu dünkü toplantıda önümüzdeki il kongresinde takip edilecek olan politika görü j şülmüstür. (Arkaa Sa. 7, 8*. 4 de) siyetlerini efkân umumiye önüne sereceğ.iz.» diye konuşan muhalif Edirne Landrusu altıncı Yurt dışındoki cinayetinide itiraf etti U l l l U y e i l l l l U C 1 I 1 I U 1 6111 işçilerin Konut „,,, ^ 43,,,,,^ , | K r h a s f a s | M u edi eI| İran ^anı ve Pakistan Cumhurbaşkanı, Giiısei'e vcdâ ediyor v e selerek s ü r c n piyasaya iman sahte dolâr ve Lefkose 22, (a.a. AP lUdye) a ; Dün öğleden sonra Mansura' ^ u ' ** * >"*l ıbölgesinde Bozdağ köyünde vuku] mıştır. Yakalandığı sırada. üzerinde nuian bir ınfilâk sonunda iki Türk bulunan sahte dolâr ve cek leri idlmüş, biri yaralanmıştır. etmek için kaçmaya kalkan ' Haberi veren Birleşmiş Milletler rin, Malî Şube poliüleri ile boğuştu sözcüsü olayın hangi şartlar için ğu sırada sağ ayağimn hilek kemigı de meydana geldiğini bilmedikle kınlmıştır. jrini ilâve etmiştir. Kimliği belli değil ) Bununla beraber, bir Kıbnslı Alman uyruklu kaçakçı. ifadesi sı jTürk kaynağı yayaların yol üzeraıında isminin Eitel Müller olduğujrine bırakılan bir paketi yerden nu soylemişse de adı henüz kesin ojalmak istedikleri sırada infilâkın larak tesbit edilememiştir. Çünkıı üzerinden çıkan sahte t'ruguay, İte) vuku bulduğunu belirtmiştir. (Arkası Sa. 7. Sfl. 7 de)ya, Danimarka. Almanya. Paragnay ve Avusturya pasaportlannın her bi rinde değişik isimler bulunmaktadır. Avustnrya pasaportnndaki ismi; Alfred Konrad Jorge Glanzman, Urnguay pasaportundaki ise Alfredo Jor ge Klein'dir. Kaçakçı kendisinl bazı kinuelere de Hans Müller dlye tanıtmıstır. Bulunanlar Kaçakçının üzerinde ve kalmakta | Ankara, 22 (a.a.) Moskova Bü olduğu oteldeki odasında 19500 Türk ; yükelçiliğimizde görevli bazı Diplo| matlarınuzın, bir skandala karıştıls 2S30 sahte Amerikan dolân, 73 adet lları ve bu sebeple Sovyetler Birliği 47.4M dolâr rutannda Bane of The Ayak bilefi kırıldıktan m s n | Dısişleri Bakanlığınca, «Istenmiyen yakaUnan kaçakçı jşahıs» ilân edüdikleri yolunda çıkanlan haberler, Dısişleri Bakanlığına yakm ve güvenilir çevrelerce doğrulanmamıştır. Bir süre önce, Ludmüla Petruntoa adlı bir genç kız, yabancüarla v» Moskova'daki yabancı elçilikler men (Arkası Sa. 7, Sfl. 2 de) Tuxağa Alman uyruklu kaçakçının üzerinde 6 pasaport, düşürülen 97mühür ve k ü l l i y e t l i döviz bulundu Dünya çapında faaliyet gösteren S i kijilik bir kaçakçılık ve sahteellik 2 Türk öldü | »f bekesüıden. 20 gün önce Türkiye Büyük bir kaçakçı şebekesinin ajanı şehrimizde yakalandı Diplomatlarımızın Moskova skandalı ile ilgisi yok °"°'1.".,," "^J*™ n Q u «lııplantı ve gösteri kanununs ay Ankan « , (CumhnriyetTeleto) | riyor) Canavar kaatil Mehmet jsedini saçlarından, dişlrinden ve yaret ecierek Yönetim Kurulu İle kırı» gerekçesi ile grevcilerin dörlf Yurt dıaında çalışan iıçllere koj Yamanın bugün evinin bahçesinde jpantolonundan teşhis edebümiştir bir görüşme yapmıştır. Sanayicüer leri Potts tarafından toplamror. nut, küçük aanat krediıi açılmaaı yapılan yeni kazılar sırasmda bir |Gardiyanın önce başına vurulup Bakana çeşitli iıeselelerini açıklaceset daha bulunmuştur. Mehmet ; s e r s e m l r t i l r i i ğ i s o n r a d a boğularak mışlar ve muhtelir konularda alıtıv» ödüns para verilmeıi haklonTepe ması gerekli tedbirlerin neler olma Yaman,, beşıncı,. kurbanı olan ,Alı iöldürüldüğü ,„,..,,„,„... v , , , i M,•.,••,.,••,.. anlaşılmıstır. T d»ki kanun bugünkü Resmi Gaıegerektigini belirtmişlerdir. Y.lmazın cesedi ortaya çıkarıld.k , g çıkarıldığı zatede yayınlanarak yürürlüge girtan sonra, kayıp hstesınde bulu(Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) miştir. nanlardan Hüseyin Uğurlu'nun Kanun U ve Işçi Bulma Kun> akibeti hakkında kendisine »oru(Arkan S». 7. Sfl. 8 de) Anksr* 22, (CnmtauriyetTeleks) lan bir soruya cevaben «O da o Içisleri Bakanlığına Siirt Va radadır, bulabilirsiniz» demistir. [llliğinden bildirildiğine göre Siirt Böylece Edirne canavarı altıncı lcivannda 4 kişinin ölümü ile necinayetini de itiraf etmis bulun9 «cfllenen bir goygun olayı vuku maktadır. MECLİS MATBAASINDA BAbulmuatur. Bugün saat 10.30 da evvelce HaSILAN GAZETENİN DAGITIM1 Dün gece yansı »aai 03 «raia = er »bI? i l e Y a ' o v a Ş a k m ' n l n ee" ı NevYork polisi soygunculuğun da kanstığı gösteANCAK ZABIT TUTOLDUKTAN v nnda yüzleri maskeli ve silâhlı jsetlerının bulunduğu yerın ortası j . . . " SONRA YAPILABİLDİ. 10 kişi Siirt'in Pervari ilçesi ya Ikazılırken 6070 santjm derinlikteki I r İ l e r i n KOITlÜnİSt UHSUrl a r t a r a f ı n d a n Ankara 22, (CnmhariyetTelekg) j kınlarında Şemeke gitmekte bulu]bir başka çukurun içinden başka lîîeKte OİCIUgUnU l l e n Devlet Matbaasındaki greve j nan Yusuf Kaptan, Abdullah Tepe, bir torba cıkmışür. Bu torbada 6 rağmen bugünkü Resmi Gazete j Hacı înan, ömer Gurdan ve Maîı ay önce kaybolan Hüseyin Uğurlu'. Yo k Polis, aynı zamanda Harleminj ' yayınlanmış, fakat dağıtımına mâ j mut Tepe'nin yolunu kesmişlerdir. :nun cesedi beklenirken bundan 10 mahaîlesi genlş bir bölgestai kordon altıaai ni olunmak istenmiştir. j Köln 32, Soyguncular bu şahıslara iki metre'ay kadar önce evinden aynlıp alarak. köşe baslannda toplanan j Koln Agır Sıkıyönetimin kalkması üzerine; mesafeden ateş açıp kaçmışlardır. ıkendisinden bir haber alınmayan zencilerin yürüjaişe geçmesini önB ö ! e daha önce grev kararı alan, fakat ,yaşında bir Japon hocasmii Yusuf ile Abdullah derhal, Hacı A İ 18 ^ . M ... Cezaevı garriıyanlanndan^g lemistır. i]e p o l i s k u v v e t l e . Sıkıyonetım sebebıyle bunn tst jöldüren Turhan Zaim adındaki genç ;i]« Mahmut bilâhare hastaneye t u r Yılmaz'a ai( c«?et görülmüşında arasında büytik bir arbede o) Brooid.yn'defci olay strasında n bık edemıyen Basın îş Sendikası'bir Türk işçiyi s>îkiz yıl hapse mah' kaldırılırken yolda oimüfler, Ö Ali Yılma? fa?l» ıçtiSı rnushjr. Polis. si?e a? fırla'.ar». cıîer onlerinp cıkan bütün tnağazavatifp?ınri . üt,ı ,«tı 4 S dun =aat 15.30 da isverenle ihti kum etmiştir. l d jmer is? kaçarak kurtulmaya muc'n m..i|ların eamlsrtnı indirerek vafmacillırında olup eviı, ıkı çocuju vartaaddlt defa havaya ateş açmışür. (Arkan S#» 1, S», X Aa) railak olmuftur. (Arkaıı Sa. 7. Sü. 1 de) (ArkMl Sa. 7, Sfl. « da) Kredisi Kanunu kaatilin beşinci kurbanıttıtı cesedi bulundu Şehrimizde bulunan Sanayi Bai.^ı 99 ,o. n . L t a ı, hiij: j v „ . , |kanı Muammer Erten dün öğleden yürürlüge girdi Edirne 22, (Rna AUktdrk büdi dır. Karısı Kadrıye, kocasmın ce „„„„ tot^K,,ı o . ™ rw .,t, ^ . S na htanhu] Sanayi Qr SiirVte yeni bir soygun Resmi Gazete grevc rağnıen basıldı ve ıliiuıtılılı Bir işçiadz Alnanyada 8 yıl hapse oldu Harlem hâdiseleri Brooklyn e sıçradı Cumhuriyette nirktyede yayıofcaîtfcıA. M. EE ATffla Türkiye tejögüclal O. N. K. C opyrljht AJaanfidaa »atuı er m
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog