Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

Halik lııliic K. YakaKasımpaşa maçında Iki ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiH liinılııı ılii hiikmen yenik ıılılııoıııııı açıkladı Adnan Süvariye göre K. Yakayı düşürmek için eldeki deliller yetersiz W rj fln lYBKflYfl ÎTİRUZ HAKKI TflNIHIYOR Hnlnn«D mağMbiyeti keainletBn K. Yaka takımı £ m% VP « M A ^ « m M « k lr"n V 1 tf 1 1 'ş'nHMUIIIIinilMIMIIIIIMIIIIIIIHimillillllllllllMIİIIHIIintlll'IIIMIin'IUimUIIIIIIIIIIIMIIUnillllUIIIIHIIIIIt; avnkatlar K, YakaHiıı açacağı dâvayı destekliyor I Karşıyakalılar bugün miting yapıyorlar. 5 İzmlr kulübü uzun süren bir toplantı yaptı Netice bugün açıklanacak Ankara, U (»a.) D«vlet Bakanı Malık Yolac. 19631964 Tutbol Seıonu'nun en onemli olayını teşkil eden KartıyakaKaıımpaıa maçrada, meydana gelen şıke konusu hakkmda •erüen karar ila diğer ihbarlar hakkında kptıduıyle gorü?en Anadolu Ajantı muhabinnt, şunlan «oylemijtir. • Son lamanlarda profeaytmel futbolumuza, ıpor ahlâkı ile bagdaıamıyan ban davranışların »ızdıgı hâdıseleri ızleyenlerın ve aorunüulann gozunden kaçmamıştır Karşıyakı Kasımpajg h&dlsesi bunlan açığa vuran hazın ve ıbret verıcı bır ornektır Hidiseyc rtsmsn «1 konulduktan sonra bır tarafın ovnanacak nıaçta yenılmeyt pesınen kabul ederek para aldığı ve «onunda da bu tebeple maçı kaybettıgi tahkıkat netıcesınde sabıt olmuıtur Tahkıkatın ıkınei laıhannı Kasımpa?alı oyunculara bu maksadı temin içın para v»ren aracının Kar?ıvaka ıle baglantısını te«bıt y o lundaki çalıarnslar tejHl etmiıtır Tahkıkat v» eld« edılen deliller, bu araeının Karfiyaka adına trangfer edıleeek •porcularla, kuluplerle, hattâ teçkültla tetnailarda bulunduğunu ve buna kutup tarafından yetldli kılındıgını açıkça görtenmstır. Deliller dosyada mev *vi>'ss Diger taraftan, Karııyaka kulfijbünun bir baıka maçın nttieett barlar ürerınt KarsıyakaKasım ( s urennde, raenfaat nrakabilinde pe paşa miıalinde olduğu gıbı, dehllelE «in bir analjmaya varaaga çalıç n arayacagız v« hıç bır tereddude E tıjını göiteren yint aynı dosyada ımkan bırakmıyacak »ekılde topla'••• mevcut resaık, tam bir kanaatm yacağız, »onunda en Idıl kararı ^ vereeejı» ve tatbık edeceğız S tMssüsün* kâfı gelmiatır Bu uzucu hâduejl Izmır ımızm Maçların damsıklı doguı halindt CHlatuarsy üe mokavele .vapacak c e r e y , m n l «ağlamaya çalısacakla bühassa Karjıyaka'nın temız spor «ağlamaya çalısacakla c e r e y , m n l • ! a gerek içteki g e t k e dıçtaki k iç k i g t dtaki •!aa g ç gız,, cularına teşmıl ederek blr ıstısmar , , , n n h a n g l p e r d e l e n n 8 r ka.ına gızfntbolenl.r dftn de koımsmak i i a ! e n e b , l M e k l e r ı n ı derpı» eden m e v . | ^onu.u yapmak ıst»enler ç.kacakak içia P tır Sporculanmızı bır damjıkh fittıkleri k l ü b ö n idare h y e i i br Sporcul.nrmzı bır d.mj.kh littıkleri knlübön d.r e heyeti r u t t benzerı ahvalde ; doğujun »aıbesınden kesın olarak adannı kapalı bnldul»r cut olduğuna dair kesın bır kanstenzıh eder, uzuntulerım paylaşı ata varıldığı takdırde, tarafların yenık sayılacağını ve bu sakat anlajmayı hazırlayanlar ıle onla ' tdarecı sıfatı ile bır eamıanın bara âlet olanların ve bundsn mad şına geçenler arasında vazıfelenal ıstıfade temın edenlerın ceza nın kudsıyetını ıdrâk etmıyenler mercılerıne sevkedıleceklennl 'çıkabılır Onların gunahını serefll sporculara yuklemege kımsenın hukme bağlamı;tır Bu konuda kTlı kırk varan F u t . h a k k l yoktur bol Federasjonu, tam bır vıcdan l Kuluplerımızi teskıl eden «porrahathğı ıçınde bu hukmü tatbike j c u I a r a *P° r " v " l e r e ve taraltar. karar vermıştır KarşıvakaKasımi lara l d s r e h e y e t l * e ç e r k e n ç o 1 dıkGalataur.y Kulubünde dün de P«»« maç.nda her ık. taraf hukj k a t İ 1 davr.nm.lannı tavsıje ede cuttur. * JS = E ]E Parc des Prınces ajakta S«ref kursusunde A n q u e t ı | Poulıdor v« Rudı Altig. 4504 kılometrelik büyük kofn »ona ermi»; mükâfat zamanı felmiştır artık. Ankara 81. (CombnrıvetTeleks) Elmadağ Dağcılık ve Kış Spor lan Kulubunun 4 dagcısı 3734 «netre vukseklıgındekı Demırkazık te^Ipesıne tırmanmışlardır Şj Aralarında bır de Bayan bulu3j nan dağcılar Demırkazık tepeMn S den baçka Dırektas ve Kızılkava s'tepelerıne de tırmanmışlardır E | îsmet Ülker tlknur Kumul, Ze~ kı Özel Uğur Etı ve Mersın bolgeS gınden Muzaffer Erolgez'den kuruS ! J pklp 3585 metre vukseklığınde3 K MedetMz tepesıne tırmanmak u! X zere Polatlıya hareket etmışlerdır E Attkarab Dağcılar 3734 metrede Yorış bittikten sonra binbir guçlükle yonıno sokulduğum Anguetil dedi ki: II Poulidor yumulmnî bisikleti = bır faahyet olmamıs ve mukavele « « J'enıktır \e «uçlular ceza m e r J " ne, tortop olmuş Iki ayağı da S Sporumuzu tehdıd eden bu ishızla donen blr makıne volaru = Bu taT»pmak ıçin gelen futbolcular yı cılenne sevkedılmıjlerdır tenmeyen akımın ve suçlu davrana kapümıs gıbı Habire do s acıktır, «se ellerı boş domnuşlerdır nışların onune, elbırlığı ıle ancak nuyor, habire inip çüayor E Bu arada ıdarecılenn mukavele dıleyen, dıledığı mercıe bajvura boj le geçebılınz » Yolda jvız binlerce Parislı. ÇıJ S yaptıklarını soyledıklerı Turan bıhr gınca alkışlıyorlar Bır hız kı r MİTING VE S İZMIR Danıgıkh doğuş hâdısesının sade. Necdet ve îsmet dun mukavele ım değme otomobillerde bıle yok.. E: KULÜBUNIV TOPLANTISI calamadıklanm ve henuz bır an ce KarçıyakaKasımpaşa arasında Sonra, kendısınden 1,5 dakıka ~ Izmir 21, (Telefonla ı laşmaya varmadıklarını ^oylemı^ olmadığı ve başka mısallerın de once koşuya başlamıs olan = 5 Izmır kulubu ıdarecısı bugün ı lerdır. îdarecılenn bu garıp tutum bulunduğu açık veja ortulu ola 1959 yüı Fransa turu sampıyo E suren bır toplantı yapmıştır l*rı kulup çevrelerınde ıjı karşı rak loylenmektedır nu, bu yılın da uçnncusu B* Ş Bunlan da Toplantıda K Yakanın durumu *olanmacaaktadır takıp edeceğız Yapılacak cıddı ıh rüşulmuş ve bazı kararlar alınmışhamontes'ı yolda geçiyor Kor •= kunç bır alkış Daha bu, gor r tır Karar jarın (bugun) bır deklameden televizyonda seyrederle ^ rasyonla umuml efkâra duyurulacakrin, sahada spıkerin bildınsinı = tır öte yandan belirtüdığıne gore duyanlann alkışı Sonra da = Izmlr kulüplen Devlet Bakanı Ma ardarda ıki tabanca sesi ve bir E lık Yolaç BakanlıkU kaldığı, futbol den velodroma, penaltı çeken S federasyonu da değışmedığı muddet çe Mz Hakem Komıtesıne ve fede bır futbolcunun ayağından he ~ rasyona üye vermıyeceklerdır = nuz çıkmıs bır futbol topu gıbi E Aynca 120 bın nüfuslu Karşıyaka lE dalıveren «Sarılâcivert» bir yu = Poulıdor! 40 bin = semtı yaruı (bugun) saat 18 de baş | E varlaklık lamak uzere buyuk bir mıtıng ter! kişi hep ayakta Ama gene te E tıplemiştır Mıtıngde K Yaka kulü'E lerizyonda 1 numaralı forması S bü ıdarecüen ıle dığer kulup tem'E Ue ince, sfilân, cıns atlar gıbi, £• sılcilen bırer konusma yapacaklar|3 Kendısinden çok emin bir bas S Gehyor, E dır "" ka yarısçı. Anquetil! habire geliyor.. Karisli, has = Adnan Suvari ne dryor? bir durus.. Onun da iki ayaği = Son Futbol Federasyonu toplanbir un fabnkasını dönduren ı E tısında Karşıyaka kulubünün şike ki silındirlı bır dizel motoru ~ yaptığı ıddiası ıle Kasımpasa karnun süındirlerı gibi bir asagı = şısuıda hükmen mağlup edıldlğıne bır vukarıda . O da aynı hnla s dair hazırlanan dosyamn Merkez velodromda.. Halk ona da aynı E Ceza Heyetıne gonderümesı ıle ücoşku ıle hop havada.. Aman Ş gilı olarak dün kendısi İle görüşYârabbi ne hız öyle.. Bunlar S tüğumüz Futbol Federasyonu Izmir kendilenni nasü böyle götüre E uyesı Adnan Süvari şunlan sdylsbiliyorlar". S. rnistır Ama bir korknnç yanççı da S Şıke mevzuunda Türk futboluna ha var ortada Bir knryinı gi* S faydalı olabılmek için Federaaysn bi gırdı. Adı Altig olan ba MrjŞ toplantısmda elımden geleni yapdemet biçılmiş buğday g5rfl> S om Hakem ve saha müşahitleriniri nnşlu ^arısın ve yanık Alman S raporlanna gore para alan veya Anquetü'ın takum St. Raphael S ,verenler mutlak surette ceza görGitare'a dahüdi Altiıc geael = Imelidirler Ama meçhul bir şahsın klâsmanda ise ancak 19 ohmif S para verdiği Iddiası Ue bir kulübün mahvedılmesi ne hukuken, ne de Halk her şeye rağmen hep = vıcdanen mUmkUndür bir agudan, hep blr tempe Ue r Topiantıda vesıkalara dayanan Ponlldor, Ponlldor diye ba|m Ş bır tek delil dahı gostenneden iız.zırlıklı olarak toplantıya gelen Feyordn. S derasyon mensuplan bu yersiz tcararı almakta asla tereddüt etmedl Anqaetil daha 38 yaştnda, E Ben sahsen hıç bir merzuda bu Çok efendi tablath, ffttteriften, = Teaıı Eskrım, Dağcılık Kulukadar yalnız kalmadım, hem ie tezahürattan hoşlanmıyor» Bef £ bu Başkanı Germı Çapa dun »aat haklı bir dâvada defa sampiyen elojn dahl on« S 14 00 de T. E D Kulubünde bır Danıştaya müracaat basın toplantısı terüphyerek onu I Karşıyaka kulübü. alınan bu : sımartmamış. Kaıandıktan ton Ş tnuzdekı ay ıçınde şehnmızde yayersiz karar dolayısiyle Danıştaya i ra yanına soknlmağa Ç»liftım E > u gördüm ki e an dejil onut Ş pılacak olan îstanbul Enternasyo muracaat edecektır nal Tenı«, turnuvası hazırlıklann Bu ısle ılgili olarak tzmır Baro i la kua bir röportaj yapmak, E •suna kayıtlı bütun avukatlar sefer İ yanına yaklaamak dahl D« Ga E dan bahsetmıştır ber edılmıştır : nlle'nin yanına y»kla?makt»n = Başkan Çapa bu turnuvanın her : daha ıor Ney»e kan ter ieia E jıl oldugu gıbı bu yıl da Avrupaı m lı. Saraylılar yine "yarın jjfilin,, ıMiler Poulidor'u yenebilmek için İkendimide aşmam gerekti! Röportaj: Yahya BENEKAY 5ohre1lı bjnıcımız Alb. sa.lıh Ka; müsaba.kada geldı geldı de bır manıâ da atı '"ed yapı^eyiTice, gerı dondü bir defa daha geldı yıne red Ne vapsır KOÇ Bır defa daha elendı . yarıstan sonra Koç anlalıyoydu dostlarına "Haat baktım rel yapıyoz y ben amyayım g ç yım dedım ıçırnden , Balkan Şampıyonasına katüacaki ERKAN ASKERE GİDİTOR Benamzetlerl aıktaşlı fntbolcu Erkan dun vatanf = basketbol milll takım E 25 temmuz İle 14 eylül arasında Tazifesinl yapmak ttzere askere mistır. Rfsimde Erkan kulirptrki " > Spor Sarayında çalışacakiardır • 23 klşüık kadroda $u basketbol arkadaslann* veds rttikten ionra lokalin dnflnde görüMıyor. Tcular bulunmaktadır. = , tstanbul Nedret, Hüseyin Alp, Ş Erdal Ekmel, Hüseyın Kozluca, A = |km Ünal öner, tren, Ateş, Ş«ngün, S'Varujan, Güner, ?aruk, Nur 5 j Ankara Ibrahım, Gokmen, îlker, Fahh Kupaıı yiızm» yanflan S Bülent Bırol, Tansev bugun laat 17 00 de Kuru;«gmede; Izmır Yılmaz, Ersın l Kadro 5 agustosta 16 rt, indlrlle kı Galatasaray adasında yapılacaktır. Erkek, Bayan, küçük ve bttyuk = cektır Antrenor Yalçın Granit'in B«y muaabıklann kıtılacajı bu muıaS ogiuspor kuiübund» ı kategon »u bakalaT ••rbe»t «ırtüıtu T« klftnk ~ şındakı antrenorlor için açtıSı kura kurba|lam« •tilltrınd» earcyan •n b kild d taktdl ^IIIIIIIIIIIIIIIIIIHIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIHIIIIin i i bir şekild» drrarn «taM.ktedlr. dccektir. I Basketbol millî î takımı açıklandı i Fatih Kupası yüzme yanşlan NaılGONENÜ şark hızmcü acm bü haf ta ıçınde Siirte sıdecek Şervf SladındaXı kbnkurhıpık)erâe tyi neticeler alaır&cl} Sonra da bıy Köu7gun IH bıze 15 kalmadı dk SllKTTE bîr yapâiîlım İstanbul Enternasyonal tenis turnuvasına bazı SÖhretler de geleceklet Konkurhipıkleroe heyecan son haodını buörruştu Atlar manejde, seyvrciterde t ribunâe athyorlardı sankı Heyecarı A'amusiı heıkesi.. Bızijn aeaaîpaük bölge mudinrü büe kendl smden oylesıtıe seçjnıştıi' XT ılk yarışmaıaro falım da^ıiırkeu dahı yj ta. E AvustraJyaiı Slattey ile Fransa Boulle (Her üsfei de fatenbnla gelecekler) • = â^ı .t^u. bır şekılde organıze edıldığını belırttıkten sonra sozlenne şu şekıl de devam etmıştır. cKulubumu? maddl ve mânevl fedakârlıklara katlanarak tertıpledlğl turnuvaya dunyanm en basarılı toprak kon raketlennı dâvet ederek İstanbul sejırcısıne modem tenısı goster meğı bır ıdeal olarak kabui etmı$tır Perde aralığından sızan sozler bu turnuvanın parlak bır sekılde geçmıjecegı merkezmde toplanmaktadır Bız butun bunlara duavanın çeşıtlı verlerınden getırecegımız raketlerle cevap vereceğız • Germı Çapadan sonra turnuıanın teknık hazırlıklan hakkmda ko"uşan Celal Uluğ Istanbu) turruva='"a başta Emerson olmak a zere F'etcheı Osuna Tavlo', Ko!le De", Miw Catt, MISÎ Tegat. Mi55 Slattery gıbı kıvmetlı vıldıslarm kahlacağını belırtmışhr. CelaJ Llug dunku basıa toplvıtumda hglerın başlaması da gecıkecekttr Beykozlnlar sevınçli Malık Yolaç'ın dunku açıklamasmdan sonra Beykozlular dün bütun gün semttekı dukkanlan kulüp lokalıru ve yolları bayraklarla suslemişlerdır. Bu arada taraltariardan bazılan da hıslerıni su f e: kılde u*ade etmışledır. Mehmet Şen «Şike tahklkatmm I temmıze bır karara vardığını bazı ?azetelerde okuduk Çok sevındifc A.dalet bır daha tecellı ettı» Muhıttın Kaya «Bız semt sftkla lerını hakıkaten sevınce boğan btr karar Ancak idare heyeti âzalan nın da bız taraftarlar kadar 'IU mesele ıle meşgul olmasını arzular dık» Rıza Bırıncı «IM transferler j a > parak Mne emektar Dolmabahçede 3 buyuklerp korkulu ru^alar gör ıdürecegiz Ylne lıgin ssrt cevizı " lacagız.» ' na degıl de daha doğru olacak. Ana baba = gtnü, televiıyonenlar. radyo = cnlar, foto|raf$ılar.. tmktnnı = bır ıcy gıbı geldl o an bana = onnnla konnşma.. Fakat iie k* S ka yaklaşabildim.. Fazla heye E canlı değildı Anqnetil Hani = bız daha fazla heyecan çekiyor ~ dnk ona hıç «uphe yok.. Kua Ş ca bir eümle söyledi.. tnsanın S elı dahı ışlıyemıyor.. Iğne at = san yere duşnez. Zıhnıme yas = dım sövledıklerını aynen: E « Çok bnyuk bır kosjncnyn, E Poulidor'u yenebilmek için H kendimı de asmak zornnda ^ kaldım.» Her sevı ıle doln bır E cum!e.. Her ?e\ı ıfade eden, S \e «artıiarak ^arfedılm<$ lâf E lar. Ş var)S Fılm artıstı Goksel Arscy ds bımcı ojduSu ıçın pa îara.urnü serei s tadtndaydı Ancak fieyecaniTi bellı clmcTtıek j ç i n Arsoy 4 saat rn£ıd<Jetî& AK5EL .. yaşı 60 ı geçmısama haiâ dmç lstanbul sampayonu olunca lfdfeılert la soy uvordu, »yaşadığım muddelce ala çmecesım ata b:nd\iım det(;c d e ş a m p y n i ^ bmıclle riymzden Oğlu vav 17 y a ^ m d a . Kejıdısı sabı bj.Tncı o d a KeTnalONCÛ. Nail öONErJLVyı iik gtJn QiB<ixT\ce Eyop öncu trıbunLei'de s a n k ı ayakları yerdevı ** ' laşıyoduYakia^l^x sordv v Eeetı oncü ajiesı bu bemrn c çıVcaırsarn gene oncv olurdu " herkec tanır fe^.>* 1,\?1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog