Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

&.£ TouIBnlS 1964 CUMHURİYET YEüf fiıbrıs olaylart (Bastaraö 1 loei saytada) ın Adada sılâh yığıaağına bir ton ve.rilmesi konusunda yapmıl olduğu çağnya bugün oavap vwmljtir. Makariot'nıı ttinfı Makanos U • Thant'a yoll»dı|ı mesajda şöyle demektedir: «Kıbrısa silâh yığılmaıı konuıundaki endişenizi paylajıyorum. Türk istilâsı tehdidi devam ettiği «ürece, hükumetim savunma imkânlarmı Ukviyt etme ıoruml«in|u •• vazifeıini taaunaktadır.» Makarioj'ua c«vabi m«MJı U Thant'a jönderilmeden birkaç ıaat önce, Kıbnalı Bumlar limaaol hmanına çıkan 36 kamyon doluıu ajır lillh rm UçbUatı Adanın lc taraflanndaki tilâh depolanna levketmiftir. Nakliyat «ilihlı d«vriyelerin refakatinde yapümıjtır. Slyasi çevreler Makarios'un böylece, Rumlann Kıbrıs'a sil&h ithal ettlkleıi ve dısandan askerl personel soktuklaruu ilk defa olarak resmen itiraf ttmls oldugunu belirtmektedirler. Limasol limanında, içl silâh dolu oldugu zannedllen Uç gemi daha bulunmaktadır. İki Türk öldB Lefkose'deki Birleşmiş Milletler karargâhından verılen bilgiye göre, Kuzeybatı Kıbrıs'ta bulunan Türk köyü Kokina'da, bir infüâk netiöesinde, iki Türk ölmüs, bir Türk de agırsurette yaralaomıştır. Birleşmiş Milletler sözcüsü, Infllâ kin mahiyeti hakkında, hiç bir büginin mevcut olmadığını tir. Kokina köyü, Lefkoşe'nis 50 mil batısmda bulunmaktadır. Kokina, Türk askerlerinin ve silahlarının spz lice çıkarıldığı ıddıa edilen Mansura köyucün yanıbaşında bulunmaktadır. Kokina ve Mansura havalisindeki 5 mülik sahil boyu, Türlderin kontrolU altındadır. Olen İki TUrkün ces«U, Birleşmiş Milletlere mensup İsveçli askerler tarafından, Kseros'taki askeri kampa götürulmüstür. Yarah ise, yalnız Türklerin yaşadıkları Lefke'ye sevkedilmiştir. UThantin dikkati çeküdi Bu arada, Kıbrıs'taki Birleşmis Milletler temsilcileri, UThant'a, Kıbns Rumlarının Türk cemaatini iktisadî abluka altında tutmasmın gerginliği daha da arttıracağını ve durumun daha kötüye gidecegini bildirmişlerdir. Birleşmiş Milletler sozcüsü Makarios idaresi İçişleri Bakanı Yorgacis'in geçen hafta Kıbrısh Rum ış adamlaruu Turklere muayyen maddeleri satmaktan men eden kararı üzerinde durmuştur. Kıbrısh Türkler Rum polisin, Turk köylüleri, Türk mahalleleruıe taze sebze, meyva ve diger gıda maddelerinl bile götürmekten alıkoy dugunu bildirmektedirler. Yine Rum polisinin Türk bölgelerlne gaz yağı sevkini önlemeleri sebebiyle, bir iki güne kadar Türk kesimlerlnde fırınlann kapanma tehlikesi belirmiştir. Makarios Atina'y» pdiyor Başpiskopos Makarios'un Yunan hükumeti Uerl gelenleriyle görustnek üzere önümüzdeki pazartesi günü Atina'ya gidecegi açıklanmıjtır. Açıklama dün Rum Bakanlann Makarios'un başkanlığında yaptığı bir toplantıyı takip «tmiçtlr. Toplantıda, askerl müşavirlerin de hazır bulundukları öğrenilmistir. Atina'da Makarios'a Baıbakan Papandreu'nun Londra temaslan hakkında bilgi verecegi ve Londra ile Washmgton temaalarından sonra takip edilecek müsterek siyasetin tesbit olunacağı bildirilmektedir. Bir rum kaynığı Papandreu'nun Londra dönüsü Atina'da. büyük bir siyaıt ve askerl toplantı yapılacağını, bu toplantıya Makarios'un İçişleri Bakanı Yorgacis ile Rum muhafız alayı komutanı General Karayannis'in katılacağını haber vermektedir. tnglliz basını (Bafterafı 1 lnel sayfada) knp görtarümestnl bekledlkleri ve blrbtrlerine «ginmjiı îmkanıru bnUukUn dwtegin pek a&nı gösterebUmlfllerdlr. trân lse, Arap memlftkatlerlnin su&l hucumlanna genls çapta hedef oUnaktadır. Dolayıalyle daha samiml, sempatik komşu memleketlerle bağlannı kuv vetlendlrmek zomnluluğundadır. (Bir nesil önce, Mussolini başanlı bir şeküde Cemiyeti Akvama karsı meydan okumaya başlayınca, her tarafta hükümetler kendi yağlan Ue kavrulmanın çaresini araştırmışlar ve böylelikle Saadabâd paktı, Türkiye, tran ve Irak arasın da doğmustu. Bu paktın amacı çok yüksekti .Paktm bünyesi bir hayli kanşık ve yaygındı. Ve, tkincl Dün ya Harbi Ue büsbütün işlemez hale gelinceye kadar hlç bir canlıhk gös termedi. Harbden sonra Saadabâd paktının canlandırüması için bazı konuşmalar yapüdı. Fakat hiç bir sonuç alınmadı. Netice itibariyle, meveil gruplaşma mahiyetinde olan anükomünist Bağdat paktı (CENTO) teşekkul etti. «Bu sefer Istanbul toplantısında, anlaşıldığına göre, her ne kadar Bakanlar muntazam fasılalarla görüşmeler yapacaklarsa da, yazıh bir ittifak lmzalanması formalltesinin tamamlanmıyacağı mUşahede edllmektedir. Böylelikle, halen Pakistan la anlaşmazlıkları sona ermis buhınan Afganistan da, tarafsızlıgı bozulmamak kaydı Ue anlasmamn içerlsine dahll olmak imkâmm bulabUlr. Üç memleket arasında, teknik ve iktisadî konularda ve hususiyle münakale konusunda görusmeler ve anlasmalar yapmak imkam mevcuttur. Yeni ve faydalı projeler bulmak, hususiyle bu projeler için para temtn etmek güç olabilir. Bu toplantınm başlıca amacı, kuvvetli bir dostluk Uadesl seklindedlr.» iirıriiliilı sanıkları hakkındaki beraet karannı Askerî Yargıtay lıcııı esastan, IIPIII usulden bozdn Golf oynorken, yıldırım isabeti alan Tottenhamlı John Whiie öldü Londra, 21 (AP) TottenhamHotspur ve Skoçya'nm yıldız futbolcusu John White dün golf oynarken bir yıldırım isabetiyle ölmüştür. Cesedi bir ağaç altında bulunan futbolcunur yagan şıddetli yağmurdan islanmamak için oraya sıgındığı tahmin edilmektedir. 26 yaşında ölen VVhite futbol sahalarında rakip de/ansı bir hayalet gibi geçtiginden futbol meraklüan tarafından «Hayalet» adıyla anılmakta idi. White. Tottenhaır takımınuı iki yıl evvel Avrupa Kupa Şampiyonları turnuvasuıı kazanmasmda en büyük rolü oynamıştı. Bilgiç'in basın toplantıss (Baştarafı 1 Incı sayfada) ği gibi, iktisadî meaeleler de halledilemez. Geçmis siyasi hldiselerin yaralan kati olarak tedavi edilmelidir. Böylece partiler arası yakmlasroa olabilir. Ai, huzurun baslangıcı ve baglıca unsurlarından biridir. Partizanca davranıslar Bugünlerde memleketimizde 57 va f li ve 200 kaymakam yer değiştirmiş tir. Muhtelif illerde partizanca davranışlardan vatandaşlar sik&yetçidir ler. Bu yüzden memurlar nakil endijesi içersinde bulunmakta ve denk • lerini toplamıs beklemektedirler. Onun için memurlardan gerekli randıman alınamamaktadır. ı Bu arada memleketimizde bilerek maalesef bir serr veya bilmiyerek ' vet düşmanlığmı da müşahede etmek teyiz. AP demokratik camia içinde milli ve haysiyetli bir politikanın tatblkatına taraftardır. NATO camiası i» çindeyiz diyerek «Amerika ne düşünür gerekçesi ile değil de, Türk mil li meniaatlerinin icabına göre hare ket edilmesi lâzımdır. Bu arada biz lere, sehrimizde yapılmakta olan Devlet Başkanlan seviyesindeki top lantı hakkmda da bilgi verilmemistir. Demokratik devletlerde bu kabil resm! temaslarda, muhalefetle lesıiki mesai edilir. Görüyoruz ki CHP hükumeti ancak destek beklediği zaman muhalefeti hatırhyabiliyor. Eğer Kıbns konusunda da 1963 ocak aymda başlıyan olaylara paralel gerekli tedbirler alınsaydı. bugunkü karısık durum ortay* çıkmıyacaktı.» «Inönü'yü seviyor musunuz» şeklindeki bir soruyu da, •Ben bütün insanları severim ve bütün vatandaş lârıma karşı da aşırı bir sevgim vardır» diyerek cevaplandıran Bilgiç'e, hrisın toplantvsı süresince bazı genel idare kurul üyelerinin sufle ettikle rı ve kendisine yardımcı olduklan da gözden kaçmamıştır. Bilgiç AP Istanbui İl Kongresini de tamamladıktan sonra Karadeniz bölgesinde yeni bir geziye daha çıka cağını söylemistir. (BasUrafı 1 inei savfıda) tak odasına gitmlş, yatıp uyumaya başlamıştır. İki çocuk babası olan Mustafa'nın sıhhati şimdilik iyidir. Fakat sonu merak edilmektedir. Şimdi tamamen bacaksız kalan Mus tafanın sol bacağı da iki sene önce yme kanser yüzünden îstanbul Cerrahpaşa hastâhanesinde kesilmijti. Edirne Landrusu Edirne, 21 (Rıza Atatürk bUdiriyor) tnıan kaaabı Laadru Mehmet Yaman'ın kurbanlanndan dördUncüsü olan Yaşuva Şakall adındakl Yahudi genctoin de cesedl bugün çıkarılmıştır. Geoe saat 03 de cesetleri görodüğü yere ikincl defa getirilen kaatü YJraan, bahçe duvan ile helâ çukuru arasının kazılmasın blldirmesi Uzerlne yapüan çalışmalarda. saat 03 de bir cesede tesadüf edilmiş ve bu sabah devam edllen kazı sonun da, YaşuvB'run cesedi çuval içinde, üzerinde tek tUk saç bulunan başı gövdeden aynlmış, ayaklar çıplas, pantalonsuz ve sırtında çizglll bir gömlek olduğu halda çıkarılmıştır. Ayrıca ağzında da birl yeni, diğeri eskiden kınlmış lkl diş olduğu görülmüstür. Bir bagcının oğlu olan 30 yaşındaki Yaauva, 17 ay önc« ortadan kaybolmustu. Şlmdi yapılan tahkikatta kaatüin, gsyet saf olan Yaşuva'yı evine çağırdığı, iki gün son, ra, 50 bin lira mukabilinde bırakacağı yolunda annesine melctup gön derdiği, fakat ailesinin kendisinden süphelenmesi üzerine öldürdüpi anlaşılmıştır. Bu arada, mektuptan haberi olduğu lddia edilen tbrahim ArnavuJ da nezaret altına alınmıştır Yaşuva'nın cesedl, tstanbuldaKi ailesine gönderüecektir. Esasen Kırklarelinin Malkoçlar köyünden olup, bü&hare Lalapaşanın Çömlekpınar köyüne yerleşen Mehmet Yaman ve allesi, buradayaptıkları hayvan hırsızlığmdan dolayı, köylülerln şikftyeti Uzerlne Edirneye gelip yerlesmişlerdir. Aslında korkak ve polislerle iyl Reçinen, karakolun çardağını bizzat yapan ve hattâ mahalledckl olaylan polise ihbar eden, fakat işledlgi cinayetleri simdl rahatlıkla anlatan insan kasabı Mehmet Yaman meydana çıkarüan dört ctoayetl şöyle işlemiştir: 1 17 ay önee evlne çağırdığı, fakat tehdit mektubu Uzerine ailesinin şüphelenmesinden korkan Mehmet. Yaşuva'yı öldürerek çuval İçinde bahçeye gömmüştür. 2 Tahminen bir yıl önce, Adem Dinar*ı evine çağınp, boğmak suretiyle oldürmüş ve bahçeye gömdük ten sonra Uzerine ağaç dikmiştir. 3 Ramazanın üçüncU gttnü Hacer Şener adındaki kadını öldürüp, dah» aoce yaptığt gibl bahçeye göm dükten sonra, bir tdract gibi evine yerlesip oturmustur. Ve nihayet kendislni ele veren son cinayeti lse, 1 mayıs günü Işlemiş ve Nazmiye Şanlı admdaki kadını öldürdükten sonra, gömmsye fırsat bulamadan yakalanmıştır. Cinayetlerini soğukkanhlıkla ltiraf eden Yaman, şimdl de 16 ay önce kaybolan Şaşmaz Mustafa Ue komşusundaki Mr sevdiği lçtn evlne sık sık geldlğl anlaşüan, fakat 6 aydanberi bulunamıyan Hüşeyin Uğur'un akıbetinin hesabtnı verecektlr. Sorgolan yapüdı Mehmet Yaman ve suç ortaklannın llk aorgulan bugün yapılmıştır. Sorgu Hâkimi, Mehmet Yaman üe karısı Zehra ve arabacı tbrahim Arnavufun tevklfine karar vermlşttr. tstanbul'dan getirilen ve olaylara adı kanşan Patma Yeğen (Altın dlş11 kadın) İle öldUrülen Adem'in yanında çalışmakta olduğu îlhan TUzüme"nin lse durusmalannın gayrl mevkuf olarak yapılması uygun gftrillmüstür. Sorgusundan sonra kaatil Mehmet Yaman ile konuştum. Karısı Zehra'nın öldurme olaylanndaki TO Ankara 21, (Cvmhuriyet • Teleks) mülâhazuı ile milli duyguları yok Devletin birlik v. bUtünlügünü etmek veya zayıflatmak amacıyla fa bozmaya mâtuf faaliyetlerde bulun aliyetlere giriştikleri iddia edilen dukları iddiası ile yargılandıklan Turgut Akın ve 9 arkadaşı hakkında Genel Kurmay Askerî Mahkemesin Genel Kurmay Mahkemesince veride beraet eden Ziya Şerefhanoğlu len beraet hükmü aleyhine Genel ve 40 arkadaşı hakkındaki bu karar, Kurmay Başkanlığınca Askeri Temasker! yargıtayca hem esastan ve yiz Mahkemesi nezdinde itiraz edilhem da usul yönünden bozulmustur. mi*ti. Yapılan inceleme sonucunda Sanıklara tebligat yapıldıktan sonra Askerl Yargıtay beraet hükmünü beraet eden 40 kişi Genel Kurmay hem esastan ve hem de usui yönünAskerî Mahkemesinde tekrar yargı den bozmustur. lanacaktır. Ancak sanıklardan Ziya Şerefhan Bilindiği üzere yabancı devletlerin oğlu kısmi Senato seçimlerinde setejvikiyle devletin birlik ve bütün notörlüğe seçildiğinden yasama dolüğünü bozmaya mâtuf faaliyetler kunulmazlığının kaldırılması için Ade bulundukları iddia edilen Ziya dalet Bakanlığı nezdinde müracaatta Şerefhanoğlu ve 40 arkadaşı ile ırkl bulunulaeaktır. Sıkı Yönetim R A P O R U N METIVI (Bastarafı I ıncı «avfada) kili Hava nakliyatı: Bir çalısma Teknik İşbirliği grupu tejkil ederek hava nakliya 18 Eksperler göndermek ve staj tı için gerekli şu tedbirleri hemen imkânlan vermek suretiyle üç mem lekeün teknik alanda birbirine yarele almalıdır: Komitesi a Bölge içinde yolcu ve yük la dımcı olması. Plânlama sınması, incelenip gelistirilmelidir. bu hususun gerçeklestirilmesinde me ı Diğer milletlerin hava yol suliyeti dogrudan doğruya üzerine al ları sirketleriyle rekabet edebile malıdır. Kültürel İşbirliği cek kuvvetli bir milletlerarası ha19 Iran Pakistan ve Türkiye va y o l l a n sirketi kurulmalıdır. birbirlerine tarihî ve kültürel müna Milletlerarası alanda müste sebetlerle bağlıdır. Bu tarihi bağla rek bir siyaset güdfllmesi ve ticarl rm kuvetlenmesi gerekmektedir. ve tivil hava nakliyatı için üç hü 20 Eğitim, biiim ve kültür saha kümetin kolayhklar tanıması. smdaki bağlar, sosyal ve ekonomik 10 Deniz nakliyatı: Üç memle gelisme ve siyasi isbirliği için elzem ketin denizcilik alamnda işbirliği dir. yapması şayanı arzudur. Gemici 21 Kültürel bağlar, plânlı ve lik konusunda bir çalısma grupu bölgevi bir sekil almalıdır. teşkil edilip müsterek bir deniz yo 22 Kültürel münasebetler prog lu kurulmak suretiyle sıkı bir ıj ramı sunları ihtiva etmelidir: birliği yapmak ve ıkonferanslar» a Oku 1larda okutulan tarihi ha talarla dolu kitapların yeniden göz tertip etmek. 11 Yollar, demiryollan ve tele den geçirilmesi komünikaıyon: Kara ve demiryolu b Tarih, medeniyet ve kültürle ri hakkında bu üç devlet gerekli bil ile telekomünikasyonlar için he gileri yekdiğerine vermelidir. men bir çalısma grupunun teşkili c Radyo, filim ve televizyon yo ve bu grupa aşağıdaki huıuıların iu ile halkların yakınlasurüması havalesi: 23 Güzel sanatlar, öğretmen, bila Türkiye . Iran ve Pakistanı gin, yazar, artist, gazeteci mübadele birbırine bajlıyan demiryollan ile si suretiyle kültürel isbirliğinin karayollarının tamamlanmaıı ifin genisletilmesi. 24 Bölgevi plânlama komitesi gereken tedbirlerin tesbiti, ı Lüzumlu olan başka kara ve zirve konferansında ele alınan hususiarm Bakanlar Kurulunda müza demiryollarımn tesbiti, Poıta telefon ve telgraf üc kere edebilecek ve icabı halde baska çalısma grupları teşkil edebileretlerinin indirilmesı, d Hudutlarda PTT markezleri cektir. 2i Bir sekreteryamn kurulması nin teskili, lüzumlu görülmektedir. Liderler zir Ü ç memleket arasında doğru ve konferansmda bu sekretaryanın dan doğruya telefon, radyo ve böige içindeki dağılışını tesbit «de»ua'i peyklerle muhaberenin temi ceklerdir. ni. 12 Batı ve orta Irandan Zahidan'a ve Karafiden Zahidan'a Pakistan ile tran arasmdaki karayolu bağlantuını tesirli hale getirmek için Iran ve Pakistan tarafın dan bu yolun yapılması. «Türkiyede 1960 askerl ihtUâli ve Zahidan ile Kashan arasmdaki de sebepleri» adı ile yayınladığı bir kimiryolunun bir an evvel ele alınma taptan dolayı, hakkında kovusturma açılan ve halen Isviçrede bulunan' sı. Prof. Ali Fuat Başgü'in sorgusunun Ticaret lî Iran Pakistan ve Türkiye yapılması için Kadıköy Savcılıgı ha arasmdaki ticari münasebetler tah rekete geçmiştir. did edilmis durumdadır. İktisadî iş Yaymîatlığı Mtapta, millî bütünlü birliği müessir tedbirlerle geruşletil jğe zarar verici hususlar bulundugu meli ve bölgevî kalkınma sağlanma ddiası ile açılan kovuşturmaya ^5re, Ali Fuat Başgil'in beş yüdan ıdır. 14 Teşkil edilecek çalısma gru az olmamak üzere cezalandırılması pu asağıdaki tedbirlerin prensipleri istenmektedir. ni tesbit etmelidir. Başgil'in ifadesinin bulunmamaa Bir ticarî anlaşmaya lüzum sı dolayıslyle dâ\ra bugüne kadar kalmadan Iran Pakistan ve Türki agılmamıştır. Bunun üzerine ICıye arasında malların serbestçc müba dıköy Savcılıgı, Dışişleri Bakanlığı dele edilebilmesi kanalı ile tenıasa geçmiş ve talimat b Transit ticaret aranjmanlan yoluyla ifadenln alınmasım istemiş yapüması tir. c Birlesik bir ticaret odasınm öte yandan Başgil, îsviçrede oir kurulması üniversiteye ögretim Uyesi olarak d Her üç memleketin fuarlara girmek istemiştir. Üniversite ilgiıikatılması ve mallannı teşhir edebil leri, Başgü'in durumunu Türkiyemeleri den sormuştur. Îstanbul Savcılıgı, e Üç memleketin ithalât ve ih Başgil'in sabıkasının bulunmadıgıracatına ait bilgilerin geniş bir şe nı bildirmiş ve bu arada hakkında kilde yayınlanması kovusturma açıldığmı belirtmiştir. f Bölge dışındaki memleketlere karşı müjterek bir propaganda. paVEF AT zarlama tiyascti güdülmesi imkânları Kavala Eşrafından Ali BoroPetrol valı Beyin Zevcesı, 15 Her üç memleketteki petrol Nevres BOROVALI ve tabii gazlann istihsali, rafine eHanunefendi vefat etmiştir. dilmesi, taşınması ve dağıtılması hu Cenazesi yarınki çarşamba susunda işbirliği yapılması ve bir günü Büyük Ada Camiinde çalısma grupunun teşkili öğle namazı kılmdıktan sonra Turizra Büyük Ada mezarlığına defne16 îran, Pakistan ve Türkiye tudUecektir. rizm konusunda en yakın tarihte bir NOT: Çelenk gönderilmemeanlasma yaparak birbirleri arasmdasi rica olunur. ki ve yabancı ülkelerden bu memleketlere olan turist trafiğini gelişür(Cumhuriyet (421) nıeei imkânlannm tesbiti. Bankacılık ve sigortacılık lî Bu alanda da işbirliği yapılması için bir çalısma grupunun tes Harlem (Bastarafı I lnel aaytada) Irk eşiüigi kongresi milll lideri James Farmer, bugünkü toplantıdan ayrılırken gazetecilere Vali Nelson Rockefeller'e âsayişi »ağlamak için milli muhafız birlikleri getirilmesini teklif ettiğini söylemistir. Washington'da ise Beyaz Saray sözcüsü Baskan Johnson'un olayları ilgiyle tikip ettigini bildirmiftir. Bugünkü toplantıda madenl hakları uvunan liderler |u teklifleri ileri (ürmüslerdir: 1 Zenci genci öldüren polis meBiuruna derhal isten el çektirilmesi. 2 Polisin azınlıklara karsı vahşiyâne hareket ettiğine dair uzun sü redir yapılan sikâyetleri inc*lenwk için bir sivil tahkik komiıyonu kurulması. Nftmayislerin önü alınamıyor Üç günden beri devam eden zenci nümayisleri Harlem'in henıen hemen her kögedne sirayet etmi| ve zenci ler, durmadan takviye kuvveti yığan polUler» karjı bir nevi mtydan savaşına girişmislerdir. Dün geceki nümayişlerin arkası bir türlü kesihnemistir. Her geçen dakika rencilerin karsı koyma azmi ni kuvvetlendirmektedir. Polis birlikleri, tas ve fise yağmu ru ile karçılasınca havaya ates açmak zorunda kalmıslar polisin yeniden tabancaya başvurması zenciler arasıoda büyük bir hiddet yaratmıstır. Bu arada 50 yasında bir zenci de göğ sünü açarak <Beni de vurun, o küçük zenciyi vurduğunuz gibi beni de vurun» diye bağırarak polulehn önüne atılmıstır. Prof. Başgil hakkında lahkikaf açıldı (Bastarafı 1 inei sayfsds) Millî Güvenlik ve Bakanlar Kurulu, Sıkı Yönetimi iki ay süre ile Îstanbul, Ankara ve Izmir illerinde kabul etmiş, Ankara Sıkı Yönetim Üçlü toplantı Komutanhğına İkinci Ordu Kuman(Bastarab 1 inei sayfada) danı Cemal Tural. îstanbul Sıkı Yökam N. Assar, Iktısat Bakanı Dr. netim Komutanlığma Birinci Ordu Alınaghı Alıkhanı, Pakistan Malıye Kumandanı Refik Yılmaz, İzmir Sıkı Bakanı Muhammet Shoaıb, Dışış Yönetim Komutanhğına da İzmir len Bakanı Z. A. Bhutto, U şekliıı Deniz Saha Kumandanı Amiral Fadekı masa başına butün delegas rit Denizmen geürilmişlerdir. yonlarla birlikte oturmadan önce Önceleri her üç şehirde de konulan aralarında birbuçuk saat süren bir gece yasağı, bir süre sonra kaldırıltoplantı yapmışlar kurulması ta mış, fakat iki ayda bir T 3 . M Ü , hü sarlanan isbirliğinin bütün veçhe kümeün gösterdiği sebepler ve islerini müzakere etmişler. Mali tek üzerine Sıkı Yönetimi uzatmayı ye Bakanı Ferıt Melen 1819 tem kabul etmiş, lzmirde 150 günün somuz tarihleri arasında üç devletin nunda nihayete eren Sıkı Yönetim, Maliye, Ticaret Bakanları tarafın Ankara ve tstanbulda devam etmişdan hazırlanan raporu okumuştur. ü. Son olarak 21 haziranda bir ay süÜçlü isbirliğinin ana hatlannı re ile uzatılan Sıkı Yönetim sırasınihtiva eden 24 maddelık rapor tas da 20/21 Mayıs olayları suçlulannvıp edilmiş ve muhtelif komite ve dan Fethl Gfircan ve bir hafta sonra çalısma gruplarının teşkili uygun da Talât Aydemir Merkez Cezaevingörülmüştür. Rapor saat 18'de dc idam edilmislerdi. Hükümet. İçij Cumhurbaskanhğı Florya Deniz leri Bakanı Orhan Öztrak'ı bundan Köşkünde Şah Muhammet Rıza on gün kadar önce tstanbula gönde Pehlevı, Pakistan Cumhurbaşkanı rerek incelemeler yapmasını ve bir Eyüp Han ve Cumhurbaşkanı Ce rapor hazırlamasını, bu rapor üzerimal Gürsel arasında Devlet Bas ne Sıkı Yönetiroin uratıiıp uzatılma kanları sevıyesindekı toplantıda ! tnafin» Bakanlar Kurulunda karar Cumhurbaşkanımızın bılgısine tu verilmesini istemis, Öztrak, yaptığı nulmuş ve O'nun da tasvibi alın Jiıcelemede ve verdiği raporda artık mıstır. Bılâhare köşkte mısafirler uzatmayı gerekürecek bir sebep buşerefıne akşam yemeği verilmistır. 'unmadığını belirttiğinden bükümetçe yeni bir istek ileri sürülmemift böy Ortak blldiri lece Sıkı Yönetim kendiliğinden buŞah, Eyüp Han ve İnünü'nün Dol gün sona ermiştir. Sıkı Yönetimin somabahçe Sarayından ayrılmasından na ermesiyle bütün yasakları da busonra Bakanlar ve Yardımcıları ça eün saat 15 de nihayete ermistir. lısmalarına devam ederek ortak bıldirinin hazırlanması konusunu ele ALTIN FÎYATLARI alnuşlardır. BUdirinin hazırlanması için üçlü bir komite kurulmuştur. 21.7.1964 Ortak bildiriyi hazırlayan üçlü ko 91459155 Cumhuriyet mite, kısa bir yemek fasılasından 13S001385O Reyt sonra Dolmabahçe Sarayında yeniH«mlt 10MO10300 den çalışmalara başlamıştır. Aziz 920O92SO Napolyon Saat 15.45 ten itibaren tran Bas03009(00 24 Ayar kUlç* 13SSUS7 bakanı Mansur'un başkanhğmda üç memleketin Dıçişleri Bakanları tle diğer bakanları ve heyet mensuplan Dolmabahçe Sarayına gelerek hazırlanan ortak bildiri tasarumı incelemislerdir. Ortak bUdiri tasarısı saat 18 de Florya Deniz Köşkünde Devlet Başkanları seviyesinde yapılacmk toplun tıda gözden geçirilerel; nihal şeklini almıştır yp bugün yayınlanacai J Kanser olan bacağını ACI BİR ÖLÜM M.T.A. Enstitüsü elemanlanndan Jeolog, Erdinç ÇETİNBAŞ Yugoslavya'da yapmakta bulundugu Uıtisas çalısmAİsrı esnasında blr helikopter kazasında vazife şehidl olmuştur. 21 Temmuz 1964 günü memleketimize getirilrois ve 22.Temmuz.1964 Çarşamba günü ikindi namazmı mUteeJüp Kadıköy OsmaoağsL Cajnlinden Karacaahmet mezarUğma daXnedilecektir. AtLESt (CumhuriyM 8422) k. 10 nnı Imı Memııringıuıdan Gayrimenkul Satış llânı tır.' " " ' , Yunanlı balıkçılar (Bafttrafı 1 inoı Sahifede) den geçen Meriç nehrtade balık uvma çıkan iki Rum bahkçuı, jandarmanın «dur» ihtanna aldınş otmemişler ve kendi sahillerine geçerek ateş etmişlerdir. Saat 16 sıralarında olan hâdisede devriyelerimiz Rum balıkçılarına mukabil ateş açmışlar, balıkçılardan biri sol ayak bileği Ue kalçasmdan, diğeri de n beraberca öldürdük ve gömdük» ayağından yaralanmıştır. Yarah Yudedi. «Hüseyin Uğurlu ve Mustafa nanlı balıkçılar nehre düşmüşler ve Şaşmaz'ı sen öldürmedin mi?» sek kendi kıyılanna güçlükle götürüleSe Dlr lindekl sorumu ise, <IJîlr T*\ A, «Bir eksik, oir |bilmişlerdir. tçi kanlı sandal da ziyade ne .. Öldürmüş olsam T U r k % Ö I g > i i I 1 . getirilmiştir. onları da soylerdim» seklinde cevap Olaydan sonra hudut makamları landırdı. «Hepsi kanma göz koymuş tarafından yapılan protokolda Yulardı, onun için işledim» sözleriyle nanlılar kabahatin kendilerinde olbu suçlan lşleyiş sabebini anlatmak dugunu kabul etmişlerdir. istedi. Pişmanlık duyup duymadıgını sorduğumda, ağlamağa başlayaKAYIP îstanbul Giriş Günrrügü rak. «Duymaz olur muyum?» dedi. tarlh İlk mektebin ikinci smıfına kadar 21.5.1964 çekmiş 426175 numaralı makbuz İle olduğum 349^9 S lık okumuş olan Edirne Landrusunun mala alt Gümrükçe tastikll faturayı sorgusu sırasında adliye binasınm zayl ettlm. Yenlslnl alacagımdan •*etrafı binlerce Edirneli tarafından klsinln hUkmü yoktur. sanlmıştı. Polis ve jandarma fevkaHasteks Mensucat Fabrikan lâde tedbirler aldığından herhan?l HAYRETTtN ABRA bir olay olmadı. Cumhurlyet J414 M. S. B. 4 No> IÜ Sat. Al. Kom. Bşk. dan: Ankara Kapalı zarf usulü ile Ankara Etimesgut Zırhlı Ejpüm Merkezinde tabur karargâh binası yaptırılacaktır. Keşıf bedeli 372.345.74 lira olup geçici temınatı 28.650.00 liradır. İhalesi 13/ 8 1964 Persembe günü saat 11.30 da komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnameleı her gün komisyonda ve îstanbul Levazun Âmirliğinde göriilebilir. Taliplerin 2490 sayıll kanun hükümleri dahilüıde hazırlıyacakları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde komisyon başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postadaki gecikmcler kabul edilmez. Taliplerin en geç 8'8'1964 günü saat l?00 ye kadar Ankarada Ort« Bölge İnş. Eml. Grp. Bşk. bğına müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. (1088 Basın 134498406) AVRUPANIN HER TARAFINA EUROPABUS Avrupa Otobüs Şebekesiyle B A Ğ L A N T I L I . Muntazam Otobüs Seferleri. DOKTOROĞLU SEYAHAT ACENTESİ. Sirkeci Taksim Harbiye Ankara İzmir. Üâncüık 1548/8419 4009 ton sun'î gübre nakieltirilecektir Yarımca Gübre Fabrikasından muhtelif mahallere sevkettirilecek olan 4000 ton sun'l gübreye ait nakliye şartnamesi Galata Rıhtım caddesi No. 7 de Yollam» Servisinden ve Esfcişehir Bölge Müdürlüğümiızden temin edilebilir. Teklif verme müddeti 30/7/1964 Perçembe günü saat 12 ye kadardır. Kurum; 2480 sayılı kanuna tâbi olmadığından ıhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir. (Basuı 13305/8404) öğleyin laat 12.30 da «ona eren Şüyuun izalesi için satümasına karar verilmis olan Fatth Kasabah toplantısından *onra Şah ragumrUk caddesi ile Edimekapı arasmdaki Hatice Sulten mahazretleri cSakarya» motoruna bihallesi Sofahçeşme sokağmda 20 ve arka Vlran Odaları sokağmnerek Büyükada Yat kulübüne dan 9/1 taj numarasını tasıyan bahçell ahsap evin taun^n^ tst. gidip öğle yemeğini orada yemiş Sultanahmette Adliye Sarayı içinde gayrünenkul satış rr«h«iHn. ve Adayı gezmiştır. Cumhurbaskade 25&Mİ tarihine gelen salı günü saat 15 den 16 y» kadar biSilâh sesleri aralıklı olarak yanm nı Eyüp Han da «Acar> motoru ile rmci açık arttırma ile satılacaktır. saat devam etmi|tir. Harlem'de duKüçüksu kasrına gitmiftir. Diğer 2 Gayrimenkulün imar durumu: tm»r MüdürlüğUnün nım fevkalâde gergindir. Nitekim Bakanlar Dışişleri Bakanı F. Ce29/4/964 tarih ve 2574 No. U imar krokisinde: GayrimankulUn buırk e#itliği kongresinin lideri James mal Erkinin Boğaziçindeki Abdullundufiu mahal 1/2000 mikyaslı Istanbul imar plânında bitişik niFarmer, tefkilâta mensup beyazlara, lah lokantasında verdiği yemeğe zam kroklde görulen ön sokağın 9.50 metre ve arka sokaktan 6.50 emniyetleri bakımmdan, Harlem'e katılmışlardır. metre bina yüksekliginde ve ön bahçe 5 metre bırakHmak suregirmemelerini tavsiye etmiştir. tiyle inşaat yapılacagı büdirümektedir. Mısafirler bugün öğleyin Istanbuldan ayrılacaklar Şah ve BasS Gayrimenkulün evsafı: Mezkur gayrimenkul Fatth Karaİngiliz Yunan gümrük caddesiyle Edimekapı arasmdaki Sofalı Çeşme sokağmkan Eyüp Han aynı uçakla Tahda 20 ve Arka Viran Odaları sokagmdan 9/ı taj numarasını taşırana gideceklerdir. Pakistan Cum(BasUrafı 1 incı sayfeda) yan bahçeli ahsap evdir. hurbaskanı geceyi tran başkentinleşmis Milletler çerçevesi içinde halZemin katında: Sofalı Çeşme sokağından çift kanatlı eski de geçirdıkten sonra ertesi gün li lüzumu ifade edümiştir. ahsap kapıdan girilen zemini beton pabuçluktan 4 ahsap basaPakistana hareket edecektir. Papandreu ve Sir Alec, Kıbns ile makla çıkılan sofada sokak üzerinde altında bodrumu bulunan bir Gürsel ve tnönü'nün sözleri ilgili Birleşmiş Milletler kararlannı ods ve sofada mermer musluklu ve taşlı helâ arkadan mnmi tamamiyle desteklediklerini bildirÖte yandan saat 18 de Florya Dekırık beton döşeli ftdi ocaklı harap bir mutfak mahalli, arkada mişlerdir. niz Köşkünde bajlıyan toplantıdan sokak kapısı bulunan önü ahsap tahta perdeli bahçe bulundugu Bildiride, «tki Başbakan müttefücönce Gürsel ve tnönü, Pakistan, tmutfak tek katlı oldugu. ler arasında anlayış havasmm dogran ve Türkiye Radyolarına asağı1 d katta: Zemin kattaki sofadan ahsap basamaklı merdiması lUzumunu ve Nato'nun ortak daki |u beyanatı vermislerdir: venle çıkıhr. Merdiven başmdan camekân bölmeli sofada önde Uyesi bulunmanın kendUerine yükCemal Gürsel: büyük bir ve sofada yük dolabı mevcut olduğu. lediği sorumlulugun önemini kabul « Pakistan, İran Devlet ReisleGayrimenkul ahşap ve eski çatı üzeri alaturka kiremitle öretmişlerdir» denUmektedir rini burada selâmlamakla bahtiyartülü olduğu, elektrik tesisatı bulundugu, ayda 125 lira icarla Remzi BUdiri şöyle devam etmektedlr: lık duydum. Devlet Reislerinin bu klracı olduğu göriUmüs ve anlasümıstır. «Görüşmeler sırasmda Ingiltere ızahmetli gayretleri memleketlerimi4 Gayrbnenkultin hodudu ve sahası: Tapu kaydı ve kadasle Yunanistan arasında hürriyet jgzin refahı yolunda işbirliği ve datro çapı gibi olup 109^8 metrekare arsamn 45 metrekaresine birunda müsterek mücadelenin perha iyi neticeye kavuşmak için kana inşa edilmiş gerisi bahçe bulundugu anlaşılmıştır. çinlediği kültür ve dostluk bağlan rarlar verilmesine matuftur. Vatan• Gayrimenkulün kıymeti: Bulundugu mevki ve vaziyeti hatırlatUmıstır. dasları ve memleketleri için bugün hazırası v» inşa tarzı ve lmar durumu ve emsaline nazaran hali tki Başbakan, Ulkeleri arasında zannediyorum her uç memleket fay hazır piyasaya göre emlâk alım satım rayiciyle ga>nmenkulün uzun süredir devam edegelen borçdah netice ler elde etmis olacaklarkıymetine müessir bUumum evsaf gözönünde tutularak 10998 lar meselesinin hallini memnuniyet dır.» metrekareden ibaret bulunan gayrimenkul tamammm 45000 le karşılamıslar ve bunun iki memBajbakan Inönü: kırk beş bln llra kıymete mütehammil bulundugunu bUdiren leket arasında iktisadî alanda daMenemen Müftüsü > Üç gündür İran Şahı Âlâ HazÖrme dantelalar zarif ç»ntanpordur. ha yakın işbirliği devrinin başlangıretleri, Pakistan Cumhurbaşkanı cı olarak kabul etmişlerdir.» Artfarma şartnamesi herkesin görebilmesi için 10/8/1964 gü larla Evlere satılacaktır. Maretal Eyüp Han, Sayın Cumhurintihar etti nUnden iübaren dairede şartname kartonda açıktır. Arttırmaya Bildiride Kıbns meselesinin etraf Bayilere Müracaat. başkanımız Cemal Gürsel ile çalışIzmir îl, <a.«.) Üç gün önce işürak İçin muhammen kıymetin % 7,5 nisbetinde pey veya milli lı şekilde incelendiği belirtümekte, hakkında çıkarüan dedikodulardan tılar. Beraber meydana getirdikleri bir bankanm teminat mektubu tevdi edilecektir. tpotek sahib) Reklâmcüık 2562/84 !0 eser milletleri için çok verimli ve Yunan BaşbakBnının Yunan Hüku mütevellit bir teessürle. kalmakta »lacaklılarla diğer alâkahlann ve irtifak hakkı sahiplerirun gay metinin görüşünü İngiliz devlet R bulundugu otelde çok miktarda uy, faydalı olmuftur, Bundan sonraki rimenkul üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair larma izah ettiSine ve Yunanis ku hapı alarak intihara teşebbüs fişbirliği yakın ve kuvvetU oUcaktır. olan iddialannı işbu ilân tarihinden itibaret, on beş gün içinde tan'm banşa bağlılığını bildirdiğine den Menemen Müftüsü Osman Y*Bu basarıdan dolayı her üç milleti evrala müsbiteleriyle birlikte memuriyetimize Bildirmeleri ıcap isaret edilmektedir. selâmlanm.» keler, tedavi edilmek üzere kaldınleder. Aksi halde haklan tapu siciliyle sabit olmadıkça satış be Hlçbir netice yok dığı Devlet Hastanesinde bugün ölŞah vc Eyüp Han delinin paylaşmasından hariç kalırlar. Gösterilen günde arttır Ortak bUdirivi yorumlayan siya müs tür. İran Şahı Ue Pakistan Baskanı da maya istirak edenler arttırma şartnamesini okutnus. lüzumlu sl çevreler, Papandreu Ue Douglas KültürlU, uymnık bir genç olarak aynı radyolara demeçler vermislermalumatı almıs ve bunlan tamamen kabul etmiş ad ve ttibar Home'un Kıbns buhrammn hiçbir tanınan MUftunün cesedi morga kal dir. olunurlar. Tâyin edilen zamanda gavrimenkul üç defa bağırıldık no' tasmda anlaşamamış oldukları dınlmıştır. tran Şahı: tan sonra en çok arttınma ihale edilir. nm anlasıldığını belirtmislerdir. « Dost ve müttefik Türkiye ve Ne Papandreu tngilizlere görüşlePakistan Devlet Baskanları ile çok Ancak arttırma bedeli muhammen kıymetin vüzde yetmi? . .jy^v^V'VnÎTNrrini kabul ettirebilmiş, ne de Do# ! iyi görüsrneler yaptık. Oyle sanıyobeşini bulmaz ise en çok arttıranın taahhüdü baki icalmak üzere uglasHome Yunanlılara, Türklerle rum ki, üçümüz arasmdaki bu anarttırma on gün daha temdit ve onuncu 4/9/1964 cuma eünö avnTürkiye İran Dostluk Kültür Cemiyetinden mUzakere macsına oturmalarmın laşma yakın bir gelecekte devletleyer ve saatte yapüacak arttırmada en çok arttırana ihale edilir Cemiyetimizin yıllık kongresi 30/7/64 Persembe ıfünü saat zaruretine ve Kıbrıs'a silâh ve asker rimiz ve milletlerimiz arasında daha Gayrimenkul kendisine thale olunan kimse derhal veva ve 16 da Cemiyetimiz Merkezinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlansevkiyabnın tehlikelerine ikna edesıkı münasebetlere yol açacaktır.» rüen mühlet içinde parayı vermezse Uıale kararı feshoiunara* madığı takdirde. 31/7/64 Cuma günü aynı saatteve aynı yerbilmisör. Eyüp Han: kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmis ol de yapılacaktır. Sayın üyelerin teşrifleri rica olunur. Defin runsatı « Bu görüşmelerin tarihimizin duğu bedelle almaya razı ohırsa ona. razı olmaz veva bulunma? G Ü N D E M: Papandreu, bu akşam vaptıgı baakışı üzerinde derin bir etld yarasa hemen yedi gün müddetle arttırmava cıkanlıp en cok arttı 1 Yıllık çalısma raporunun okunması; 2 Geçen yıl sın konferansında şunları söylemistacağına, milletlerimizi birbirine rana üıale edilecegi ve iki ihale arasmdaki fark ve geçen aıinier tir: yaklaştıracağına, memleket lerimize bütçesıyle murakıp raporunun okunması; 3 Yeni yıl bütiçin •» 5 den hesap olunacak faiz ve diğer zararlar avnra hükrmp / « Zürich ve ' o dra anlasmalan güven, refah ve saadet getireceğine hacet kalmaksızın Memuriyetimizce alıcıdan tahsi) olunacağı ve çesi; 4 Eski yönetim kurulunun ibrası; 5 Yeni Idare henı Yunanistan iptal etmemiştir. Fa S yetinin seçilmesi; 6 Dilekler fazla bilgi edinmek istiyenlerin 964/157 dosya No. siyle Memun İDARE HEYETI b eminim. kat bunların sona erdikleri ve ar Burada yapılan görüşmelerin ner yetimize müracaatlan ilan olunur. tık bir defin ruhsatı bekledilcleri Cumhuriyet 8421 üç millet tarafından tasvip edilecetst. 10 cu tcra M aşikftrdır. Birle miş Milletler Kıbns ğini umanm, çünkU kararlastınlanmeseleslne başka bir hal çaresi bullar, gerçekte Uç mületin yarannaması için bllhassa bir arabulucu tâ(Basın: 13477 8409» Muhtelif İş Maklneleri nakil vasıtaları, teçhi dır.» yin etmiştir. zat ve muhtelif yedek parça satılacaktır. Eger arabuluc bir hal çaresi bul maya muvaffak olamazsa, Birleşmiş Milletler Genel ""urulunun kesin Dir karar almasım bîklememi lâzımdır Aşağıda yazüı insaatlar kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir. Evsaf ve şartname; proje; Birleşmlş Mületler ve Nato'ya menkeşifleri Ankara; îstanbul Lv. Âmirlikleri ile Komisyonda görülebilir. Teklif mektuplan 2490 saMuhtelif iş makineleri Tasfiye halinde etiyapı Limited şir 1 sup butün memleketlerin bu karayılı kanun hükümlerine göre hazırlanacaktır. Isteklilerin ihale pün.'erınden en az (tatiJ günleri Şirketimize ait çalışır ve tamire mUsait durumda olmak üzere ra riayet etmeleri lâzımdır. Yunan Ekskavatörler, Euclidler, Skreperler, Kompresörler, Betoniyerler hariç) üç gün önce Sivas Asker! İns. Emlâk Müdürlüğune müracaatla yeterlik belgesi almaları lstan kendi hessbına buna uyacak nakil vasıtaları. Kule vinçleri, marangoz tezgâhlan ve salr makine tır.» farttır. Postada vâki gecikmeler kabul fillmes. ve teçhizatı ile muhtelif yedek parça ve malzeme 27.7.1964 Pazartesi Kıbrıs'a Yunan kıtaları gönderildi Resif bedeli G. teminatı ÖıaJenin günü saat 14.30 da Ankara'daki Sirket Merkezinde ve 4.8.1964 Salı ğinl inkâr eden Papandreu, «Pakat Vaptırılacak inşaat ve yerl Ura Krs. Lira gün saat eünü saat 14.30 da Pazar (Rize) Şantiyemizde açık arttırma suretiv Atina'da tahsilde bul ınan Kıbrıslı le .atılacaktır. gönüllülerın ve ordudan kaçan mahKomutan lojmanı Sivasta 11304 17/8/964 11 199.050 37 Pazla bılgi ve şartnâme içtn Ankara'da Şirket Merkezine, Padut bazı kimselerin, Kıbns halkınm 6 daireli 1 adet zar'da CRize> Santıye Sefligme müracaat edilmesi rica olunur. Şirçağnsına cevaben Kıbrıs'a gittikleri subay lojmanı:, Amasyada kpf merkeri «Necatıhpy cad. No. 82 Yenişehir ANKARA» dir 12271 17/8/964 15 220.409 22 muhskkaktır» demistir. Yunan heyeti yaruı Londra'dan A(1089 Basm 13450/8405) (Basın: 13434 • A. 8173 8383) Üne.'y* dönecektir. Çok Karlı ış Tasfiye Halinde Etiyapı Limited Şirketlnden Sivas Askerî Satınalma Komisyon Baskanlığından:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog