Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

ALTI 22 19S4 Dördüncü Tablo ınnııııııııııı •ba btanbni tablosnnu odanmn feinde dllediti kadar ysgıyan mut lu Idşilerden Ltman ve Sarayburnu, salonunda. Rahat koltağuna etnnıp gazetesine goz «tarken ölomlıi dünyanm olumnu Uttmbol guzelliğini doya doya tadıyor Mstlo kisi olması gerekir Vıllar (eçl geçHermis olmasaydı Dogu mu 1903 olmasa 1964 yıiı hazıranının ilk sıcak günlennde rahat koltuguna gomu lup kahvesıru ıçen Vasfl Rıza, 1917 arahk ayında oimayı, İlk basa nıaktan venı başlamayı yıne ister dî, gıbıme gehvor' O gunlerl aniataşı boyle duşunduruvor Alman lısesı oğrencılerınden on beş yaaında bır Vasfı Rıza çocuk Şehzadebaşı Letafet apartmanınuı merdıverüerını çıkıvor Karanlık, dar ve uzun bır kondorun sonund» bır kapıyı ıüyor, bır kapı dah« açıyer Karanlık bir yerde, bir ta kım insanlann tuhaf hareketler yaptığuu, ufak tefek ve sınlrlı bır kadının çın çın cesıyl* konuj tugunu goruvor Ürkup gerllıyor Bir bagka salonda Çevresinde yıne kapılar var Bır kapı açılıyor Elinde kâğıtlar bıılunan posbıyık lı bır delıkanlı adayı ve tayatro heveslisi Vasfı Rıza'yı gdruyor: Xe Isttyorsun oğlum' Efendbn, mektebe kaydotraafa geldlm. Kae yajındamn? Onbes Velinden fcdn kâfidı getireceksin bu mektep senln blldifctn mekteplerden degU. burası ttvatRMru mektebl Sonra da iratiruın olacaksın' Vasfl Rrza Zobu. vanaklarmı çtı kurlastırarak guldu Yalan dotanı oldum olası bemenıem Fakat onbes ysşimda ha >attmm en büyuk sahtekârhğuu yaptım Askeriye'detı erzak alraak Içtn bana emanet edilmis otaa ablamın muhrunu, anamın dly« knllanıp sahte bir izin luğıdı yasdım v 11 arahk 1917 günıı bn tihan olup Danılbedarll Osmani raektebtne kaydedıldim Koltıığunda bır yan dondu Ikl yi! devam ettlk. Umumi Harb yüıtinden mektep kapanmasaydı, btr yıl sonra meznn olacak tık. Konservatovar raezonu artt«t uyilacaktun Yarı faka, yan ntem ılâve ettı. Hani, öyl« sanıldığı kadar pek de alaylı detlllz. Ü< yılm ikJ yılmı okndufumuza gore «Köprü Nesil»den TABLO j f «tanbuiun hele yabancıları II çarpan güzellıkleri laymak,11,1a bitmez. Fakat Sarayburnu ile Kızkulesıru çevrelıyen mı nareler, nunareler, koca koca «ılepler arasından cuzulen kuçuk beyax vapurlanyla o buyülu tablo, tekbajına butün Istanbul gulU yıîın her günü, füntin her saatı değısik renkler, ıjık oyus larıyla sunar 1917 Darulbedavit Osnuml Tiyatro kısmı şakirdanından, 143223 sezonu Darulbedayii Osmanl heyeti mtımesslHerinden ve 196i yılı htanbul Beledıyesl Şehir Tl}atn>m kıdemli suuf «natkirlanndan Vasfl Rtza (Zobu), bu gox Bafit R m il« Elira Binemeciyan Darulbedayi mhnestade €Zehra» pıvesinde ( I t l 9 ) Ijternuydınız" her parçasuu bır btr oymuf Ölü Elbette. rnunden bır yıl önce Heyecanlanmiîtı Behxat Butak'tan söı açılınca, Bakm, Hinm, Musahıpsadebır ıkisıni gorduğum, bır çoğunu ••akınianndan dınledığım şakacılık iernen once bir stini dramda rol aldı.. kımse {rubnedi. Amma b«lannı hatırladun Size de mâziplik yapar mıy na, plyeslerde fipüran çıkar pk mat btr gulflfine bajlardı. Hlç dı? Bir Ud denedı Fakat tntto anntmam, Rafld «Bora* ptyesinde ramayınca, vaxs;eçti geçtl amma erin beyi. Bir jeye eaaı nkUnuf, pek busbutun de degil Başkala zı e basıp ben usağını çagırıyor rma yaptıklarma beni arada bh ve eltrae tntaftnrdugu mektubu postaja vermemi soyledikten son«uç ortğı alırdı Behzat Butak'ın gUzel yazı oy ra, fesini ıstıvor Ben de. «Galıba masından, 191822 yıllarındakı bü beyefendl sokağa çıkacaklar!» devuk kompoıisyon basansı Kayse dhn. Oyundan sonra, Galip yanırı Gulıerıne, oradan Vasfl Rıra ına (felip: «Kardefim, elçıye » run ilk roüerıne, gerıye bır bakı tal, olmaı. Akşama bu rolu benlm m u m t n u istedller. Sen zahverdık met rtme dedi. Her halde seyirei Yıllarra va ujak, ya bahçivan, hanımlar bir haltme gülduler ve va da beledı>e (a\uşu «ynadmı. Rajıd. komıklik yaptığimı unıp Be; yılda o>nadı^m bütun rolle kımsjftı rin soı toplamı uç bej satın geçOtuzuncu yü JUbUesinde yayın rnez. »22 de Meraki'de Dânız ltynetl rolunde Fehim efeadinln llgl lanmıs derğlyi karıştmyoruz 3 Tı dnl çekinreje kadar Vasfı Rıza, temmuz 1948 tarihlı Türk o gunü hatırlarken <Ne olduyaa yatrosunun aJtında «Yazı lşlerlNurettin Jjefkati ve o gnn oldu'» dıyor Yuril giilti ni öüen idare eden Burhan Ar pad» yanhdır Derglnın sekizıncı Eliza Binemeciyan yor sayfasındakl fotografta güler Karşımdakı duvarda, altm yal Ben tuhaf yaradılifb blr ada yüzlU, gözlerinin Içl gülen Uç dtzlı ve tahtadan oyma çok guzel n m , galiba! İlk gunden beri sah genç adarn var Blrbirleıinln bır yazı var Altında 1263 Izzet ya neya her çıkı$ıında hep güler gözlertnln ıçıne bakarak dostça, ıdı Farsça Imnız biguzered Bu ler. Buodan hiç kurrolamadnn. severek, sevlnerek gıılen bu genç da geçer vahu' Behzad Butak'ın Bu yuzden de hfç bır Kiın dram adamlar, 1935 üı Taksun bahçe b n hır mânfetınden bırı Yazmın »\ na> amadım sl Eldarodo salonunda temsıller veren Darülbedayi heyetinin Un ltt artıstlçrl Başit Rıza, Vasfl Rı a ve Behzat Vasfı Rıza, ikısı arasında Fotografa baktı O fotoğnfın çekildiğl (runlerde bLrbirbnize cok muhtaçtık. Bundan örtiru de birblrımızt pek severdik. Gulüşlerlndzdefci ıçt«nlik, bundan otürttdör. Çoju vodvıllerda vaptıgı glbr blr duralad, Hem aramnds hlç bir jfln ciddi bir çatşma olmadı. Behzst, Rasıt, Hânm birblrlmlre hep destek olduk Hayatta almn, sahnede olaun . Raşıt Rızamn k u t a n a yıl Jü bilesinde bana löyledlklerlnden blr cUmle hep aklımdAdır Tıirk tlyatrosuDda blıim nes Un yapabılec^ü hinnet bir kflprd vazıfesınden ibaret oiabUlrdl. Kradhnin de, neslimln de bu hizmeti muvaffakıvetie vaptıtnnı n sanıvonım. Bizier devrini kapatmı» bir neniliz. Ra$it Rnanın bu sözıerlnt Vas fl Ru» Zobu'>a «öylemek dogru Hazun Kormukçu Ue Galip Arcan «Topaz» da olmazdı Ellınci yılı kutlama ko Vasfl Rıza Zoba (1924 te) raıteandendı Şehır Tıyatrosunun kıdemli sınıf artistlerındendi Ko nujoı değlştirdım EUı yılın kırk yedl yıünı Taşadınız En çok hanpi roltfnUnüzü sevdınız"' Ayırma yapamryacsgım.. bep satL Halk slzl en çok hangl rolünllzde beğendl derslnız? Tatlı tatlı giildü Hiç takip etmedim Eakl seyircUerimi bulup sorun! Merakı'yı bugürı ylne oyna sanız ve rol dagıtımını kendinlz >apsanız, kımlen seçerdlnlz? Ortada (ol vok, yumurta vokken herkesi ayağa kaldırma mn ilemi var mı" Ama, yapılması gereklrse Fehım Efendınin sızı tebrık ettiği kadro havatta olsaydı1 Bakışlanna hüztlnle $aka k s i şırru bır gOlge dtlştfl Hele Kİx o tarihin el ilintnı buran! Bir el lşareti yaptı El llirunda adlan razılj arfcadaşlan da bulup cetirüi! Sonral Provaya hem«n baylaru. tkimızın de bakıçlan Behzat Budak'ın tahta i|i <Bu da geçer vahu» levhasıns takıldı Vasfı Rıza Zobu, koltugunda yer deglştirdi Stgara kutusuna uzanır ken vazgeçtl Llmana baktun Koca koca $1 lepleıin arasından suzUlen beyaz ktlçUk vapurlar yansa ba^lamış tı Az sonra hepsi bır başka yol tuttu Üsküda a yöneldl biri t kinclsı Beşlktas kıyılanna. Bn bUyüğU de yukan Boğaza rol landı Y\RIN Kenr Remt bikaveai S SS == rs Ş : ^ şş • S5 : ^ zsi ~ == = ?ZZ == == ^ ~ ^ 1 Muessesemlzin Zonguıdas ta \enl lıman sahası Ue Ulu Carniı onü arasında ysptıracagı (saç ^e profıl demırı muessesece bedelsız verllmek üzere) tahmml keşıf bedelı 159167 00 lıra mu \akkat temınatı 9 200 00 lira olan bır adet demır kopru inşaaM eksütmesi 14 8 1964 cuma gunü saat 15 00 de yapılmak üzere kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur 2 Eksiltme dosvası Zonguldak'ta Muessesemız tnşaat Müdtırlüğıinde Istanbul'da : T.K 1 Satm Alma Müdurlüğü Beyoğlu Premecı Sok Baro han Kat 2 de Ankara'da. : T K t EtudTesıs Müdurlugünde, görülebılır S Isteklllerin şimdlye kadar yapmış oldugu ve halen taah hüdünde bulunan benzeri işler teknık teçhızat ve personel beyan naraesi ve Banka referansı ile bıriıkte eksıltme tarihınden 7 gün evvellne kadar müessesemize muracaatla (eksiltmeye iştırak bel gesı) almaları lânmdır 4 Teklif zarflan eksiltme şartnamesine gdre tanzim edilmiş olsrak IheJe gunü saat 12 00 ye kadar müessesemte ÖZEL BÜRO suna teslim edılmis olacaktır 5 MUessesemte belge verip vermemekte, ihaleyl yapıp yapmaraalrta veya diledığıne yapmakta serbesttir (Baam Z. 236 • Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: (Demir köprü inşaatı eksiltme ilânı) INŞAAT EKSILTME ILANI Yaz sıcaklarında ISTANBUL TICARET OOASINDAN 13 uncu kota tahsısh rtr>a) malları tistesınde APA ve serbest dovız sahasından kendı kavnaklarunızla karşılanacak sanayıcı kotalarından talepte b\ılunmâk ıstiyen mensubumuz sânâjıcılerın 5 Ağustos aksamına kadar Odamız Sanayı Şubesıne muracaatları rica olunur (Basın 13423 M09) Elektronik ve dusuk aJcun devrelerinde i h t i u ı y h ı b i bir Adapazan Belediyesinden 33095 71 lira keşıf bedelli Ankara caddesi'Ta» d^vmr^menfet ve 55964 66 lıra keşıf bedelli Turan caddesı birket duvar kanalızasvon ınşaatları yaptırılacaktır Menfez ınsaatm ıhalesı 5 8/1964 Çarşamba gunü saat 15,30 da, kanalızasvon mşaatının aynı gun saat 1600 da Beledne &ıcumenmHe kapalı zarf usulu ile yapılacaktır Menfez inşaatının geçicı temınatı 248217 lıra, kanalızasyon ınşaatının ıse 4047 02 lıra olup sartnamesı Beledıvede gorülebıbr Tabplennır ıhale gununden, (Uül gunlen harıç) uç gun once muracaatle veterlık belgelenni almaları teklif mektuplannın ıhale saatlerınden bir saat evvel komısyon başkanlığına teslim edılmesı jarttır ELEKTRİK TEKNİSYEN'ine ihtivacımız vardır Muraeaat: Posta Kurunı <S4 İstanbul Dâncılık 1M1/83T7 15 İNCİ KOLORDU SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINDAN İZMİT 1 Açağıdi yazılı Ikl adet onanm Isl 2490 »ayüı kanunun tl neı maddesme gore açık eksılrme usulü ile ıhaleye çıkanî2 Eksıltmefi 15 rteı Kor Satınalma Komiiyumınd» ÎZMÎT'e yapılacaitır i Isteklılenn »artnamede yaıılı evrafclanyle 29 TBMMUZ 1964 Çarşamba saat 17 ye ksdar tZMİT înîaat Emlik Md.ne muracaatla yeterhk beigeri alma ları çarttır 4 thale dosvaları, Iteşıf ve şartnameler her c4n mesat 6» atlennde ANKARA As Lv Âmırüfmde İS n « Kor Satıagltna Komısvonunda tZMtT In şaat Emlâk Md günde Goynuk ve Duzce As Ş D Başkanlıklannda gorulebılır 5 Postsda vâkı geeıkmeler ve telgrafla muraeaatlar nazan dıkkate alınmaz I nei kesıf bedeli G. Temınstı thsie gAnfl ve B«*tı l$ın Cınsı I Duzce As Şb 2ü 1)00 TL. 1500 TL î Agusto» 1964 14 de Bınası onanınj i Goynuk A* Şb 15 000 TL 1125 TL 3 AJustos 1984 18 da Bınası ooarıraı (994 Basuı 12559 8387) Dosya No 963 20« Hacizlı olup "satümasma karar verilen 780 lira değerınde Alman rrıaU 220 "m6 35 1410DCK 1 5B3 081 4 15 3 1216 ELBAU marka Trio°Aie 'tezgaha baglı» Bıçkı 1500 lıra değerınde Motora bağlı 40 IIK Pılanva tezgâhı 680 lira değerlnde Nevtron 3 Ttp 10332 no lu 6 lâmbalı 5723 loJnyeh 8 6 959 tarüılı ruhsatnameli Radyo'nun ilk açık arttırması 10 B 964 Pazartesı günıl saat 1430 15 arasında Zevtinbur nu Yeşıltep» Mahallesı 52 Sokak No 8 de yapılacak. bu arttınnada t«k!ıf edilecek bedel muhammen kıymetlerln "o 75 Inl bulmadıgı takdırde 11 8 1964 sah gunll avnı yerde ve saatte yapılacak tkinci arttırmasmda en çok artrırana pesm para ile ihale olunacaktır thapulu Dellahve Ucreti mallann tesüm masraflan ahcıya aıt olup ıstekhlerın satış verinde bulundurulacak memurumura mtlracaatlan ve keyfiyet ılftn olunur ( B a n a 13M4/8S81) ! Zeyiinburnu İcra Memuriuğundan: Menkul Satış İlânı 1S166'8394) Makarna Satm Alınacaktır Ereğli Kömnrleri İşletmesinden: . 1 Çartnamesıne göre 56 ton makarna, kapalı sarf usuhi tle satın almacaktu2 Teklif zarfları 19 8 1964 Çarşamba gunu saat 14 H fc>eğh Komurler: Isletmesı ( E K İ ) Tıcaret Mudurluğunde açılacaktır 3 Tekhf mektupları ve geçıcı temınatlar aynı pın saat 12 ye kada. S. K İ oze! burosuna venlmış olacaktır. Postada vâkj etectkmeler kabul olunmaz. 4 Şartnameler, Zonguldakta E K I rıcaret Müdurlugunden, tstanbulda Beyoğlu Istıklâl Cad Pıretneeı Sok 1 8aro han 2 katu T K I Genel Mudurlugu Satınalma Mudunugunden, Ankarada Turkıve Komur Işletmelerı Kurumu Genel Müdnrluğunder teırın edılebılır 5 25 tonluk kısml tekiıfler de nazan ıtıbare nlmabıbr 6 Muessese ıhaleyı yapıp yapmamakta veya diledığıne yapmakta serbesttir (Basın Z. 235 13246 8390) Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanhğı DSİ Genel MBdurlağiinden: 1 Konya IV Bolge MudürlüğU huduüan içerismde Konya" run 20 km Guney Batısında Altınapa Çayı Uzerınde ınsa edilecek «Altınapa Barajı ve Tesislen inşaatı ısi» ıhaleye çıkarılmıştır 2 tnşaatın muhammra kesif bedeli 18 500 000 TL olup geçici temmatı 568 750 TL dır 3 MUteahhitlikçe bu ışte kullanılmak ılzere santıyede çalışır vazijette 2 adet 1 5 Cu yd Ekskavator (Shovell) 1 adet 15 C u T d Ekskavatör (Darllng), 3 adet D6D8 Dozer, 10 adet 10 tonluk dam perli Kamyon 4 adet 3 tabanealı kompresbr 2 adet Vagon Drill 1 adet Teknık Şartnamesine uygun keçi ayağı fçekıcisu» 1 «det 50 tonluk Iâstik tekerlekli silindir, 1 adet 10 tonluk Arazoa, 3 adet 500 litrelik Betoniyer ve 1 adet 15 mS'saat AgregaYıkama eleme tesis bulundurulacaktır 4 thale 11 8 1964 Salı gunü saat 15 00 de Ankara'da Clus RUzgarlı Sokak Çatal Handaki DSt Barajlar ve Hıdroelektnk Santral lar Dairesı Başkanlıgı katında toplanacak olan DSÎ Merkez thale Komisvonu tarafından kapalı zarf usulü Ue yapılacaktır 5 îhale tasarısı ve ekeleri 100 TL bedel mukabilinde 4 mad dede vazılı adresten 29 7 1964 tanhinden ıtıbaren temin edilebılir « tstekli bulunan şahıs veya şirketlerin DSÎ Barajlar ve Hld roelektnk Santrallar Daıreçi Başkanlığına 7 8 1964 Cuma güntl «iaat 17 00 ye kadar bır düekce İle mUracaat ederek ihaleye iştirak bel gesi lstemelerl ve bu dilekceye aşağıda kayıth veslkalar eklemeleri lanmdır a) Bayındırlık Bakarüıguıdan alınmıs möteahhlülk karnesi (A gurubu en az 18 500 000 TL) b~> Maklna ve teçhızat bevannamesi, c) TaahhUdU altında bulunan ısler beyannamart, d) Teknik personel beyannâmesi, e) 3 maddede istenilen insaat maldnalannı ls profrarruna uy gun olarak şantiyede çalısır variyette ruuar bulundurulaea ğına dair usulü veçhile tanam edılmis blr taahhUtn&me, f) 1? yerinin görüldugüne dair DSt TV Bölge MtidürlOeünden alınacak bir yazı 7 tstekliler İştırak belgesl alıp almadıklanm 10 81964 Pazar tesi güntl saat 9 00 dan itibaren dğrenebllirler 8 78 1964 tarihine kadar ıhale tasarısı ve eklerinl almamı? olanlara ıştırak beleesı venlmez 9 thaleye ıstırak etmek Isteyen sahıs veya şirketlerin, teklıl zarflarmı 118 1964 Salı günu saat 14 45 e kadar 4 maddede belırtl len adrestekı DSI Merkez Thale Komısyonu BBşkanlıgına makbuz mukabılınde teslim etmelen şarttır 10 Telgrafla vapüacak muraeaatlar v» postada rtki gecüaneler kabul edılmez (Baam 13444) • A 8199 S3A2) Baş ağrılarına karşı Haydarpaşa Nümune Hastanesinden 1 25 000 lıra keşıf bedelli Ha\darpaşa Nunuıne Hastancsı gırış holĞ asma katı ile holun bovaları \e luzçarlık ışlen bınm fıyat esası üzermden kapalı zarf usulu ı!e eksitmeve ko nulmuçtur 2 Fksıltme 3/8 1964 Persembe ifunıi «aat 11 de Hastane Başhekımhğı odasında \ apılacaktır 3 Geçicı temınat 1875 lıradır 4 Bu ışe aıt evrak, her eun çalışm^ sadtlerınde Hastane Döner Sermaye Mesııl Muhasıplıgınde eomİPhılır 5 Istekhlerın 1%4 «.ıb Tıcaret Odası belgelerı ıie geçicı temmat makbuz veya bapka temınat mektuhu ıhnle tanhınden 3 gtm eviel alacaklan veterlık bpleelennı h a v teklıflırını thale saatmden bır saat evvel komısyon başkanlığma ^ ermf 'erı DOS tada vâkı gecıkmelerden ^orumhıluk kabul ^ılmıvecegr l 'f TIU essesemızin 2490 sayüı kanuna tâhı olmartısınridP komısvonurı ıhale yapıp yapmamakta serbest bıılundffu ılân olıınur (Bnsuı 131IK Kuru Soğan Satm Alınacaktır fM Kömürier! İşletmesinden: 1 ?artnamesıne gor« 81 ton kuru soğan kapalı zarf usulü ile satm alın&eaktır 2 Teklrf zarllan 19 81964 Çarşamba Punu »aaı 14 »e Freğlı Komurlen işletmesi (EJCİ) Tıcaret MüdiiTÎiığünde açılacaktır 3 Teklif rnektupları \e geçicı temınatlar aynı gun saat 12 y e kadar EJC1 Ozel Buro Seflığıne verılmıs üîacaktır Postada ?âki gecîkmfler kabul olunmaz 4 Şartnameltr Zonguldakta E K I Tıcaret Mudurluğunden; Ankarads Turkıve Komor Tşlerm»lerı Knrurra Genel Mudürluğunden ve Istanbulda Be\oğlu l tıkl >) oaddes, Pvr.mecı sokak bınnci Baro Han 2 katta T K1 Gensl Mudurlugu Satınalma Bıırosundan temın edılebılır 5 2 0 tonluk kı«mî tekiıfler de nazar ıtıbare ahnaoılır 6 Muessese ıhaleyı vapıp ^apma^^,^kta ve JıVdığınp yapmakt serbestta (Basuı Z. .234 13243 8391) 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir Faal 6067/8308 Çankın VaHliginden 1 Çankın merkezinde yaptırılacak W 000 üra keşlGı talı tip 8 sun'î tobumlama istasvon binası İnşaatı kapaü zarf usulü Ue ek siltmeye konulmuştur 2 thalesi 31/7/1964 cuma gunü saat 11 de vapılacatcttr. 3 Muvakkat temlnat 6150 lıradır 4 Bu işe ait şartnameler her gün Encümen kaleminde gi> rulebilır 5 tsteKiılenn "MDO sayüı kanunun 32 ncı tnaddesine göre na^trlıvacaklan teklıt mektubuna temınat mektubunu veterllls oelfiesını tıcaret odası vesıkasını DaglıvaraK ıhale saatınden btt saat on<*e makbuz mukabılmçle Encılmen BdşkanUŞına vermeleri b Postada vâki geeıkmeler nazara alınmaz (Basın 12794/8388) MUHTELtF EB'ADDA LÂSTİK SATIN ALINACAKTIR. (36 adet Tublesse 20 adet dış ve 38 adet iç Iâstik) ŞARTNAME ŞUBEMİZ SATINALMA DEN ALINABİLİR. SERVtSt\ Tekhflenn 25 71964 günü saat 13 e kaddr venlmesı mesruttur ETİBANK ISTANBUL ALlM SATIM ŞUBESÎ (Basıa 13J87/»360)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog