Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

tt Temmuz 1964 CTJMHURÎYET EKONOMİ pıııııı S = SS = S S: =S SS 2K SI = S ŞŞ S ^ş 22 SS ^S SS S SB 55 5£ SS ~ SS =S ^S SSS SS = = = = SS SS SS ^Z = ~ 5S Yorum TASARRUF BONOLARI İLE YARDJM VE KARŞIUK AYLIK ORTALAMALAR Hileli KMjonktfir dinemleri yalıus para ekonomlfinln v» pa = lar Içüı aretlmtn yapıldıği düıende garülmektedir. Bo dü = lendekt ekonomilerde zsman laman mevılmlik dalgalanma = lmr yanında geçiel dalgalanmalar ds oUblIraektedir. Kon = jonktfir dftnemlerinln en Snemllıi Ue ddnemsel (devrevl) = dalgalanmalardır. Bnnlsr üinn ıflrelldlrler. Blr ya da blr ş r kae ekenemlk faallyeti degil tam ekonomiyt kapsamakta ^ dırlar. = Geçen yılın eek asttalt (iden kenjenktfiritnden eonra = : ekonamlmiıin bn yılbaşından beri Içine firdlfi krlıi dSnem ~ ı d elarak Bİtelememek gereklr. Çfinku dönemsel dalgalan = maUr batıda gellfmif kapitaligt düzenin blr fonkslyonn ola = rak gorfllmektedirltr. Geri kalmif blr filke olan Türkiyenln = yılın yaruını geçtigimiı halde Içinde bnlnnduğn ekonomlk = = krlıi, bn bakımdan, aneak geçici otarak nitelemek mflm :rr kfiadür. Kaldı ki plânlı kalkınma dSnemlnde bnlnndnjfu şşr ranıa flr«, krlıi dofnran gereek nedenlerin de eger bn nedenler ekonomikse, plftn sayesinde daba kolaylıkla teş hlı edlleeefinl re engellerin ertadan kaldınlabileeeginl = kabal etnek gerekmektedir. =5 Btrim a»ıl aıertnde donnak Iftedlgimls kenn bn defll = dlr. Merabnlik olran, geçici olmn ekonominln afağıya = dafra hcr effillminde bir takım «açıkgis» Iftadamlart ken = = JenkHr dnramana fırsat bllerek ekonomlyi temelden sar = = »ıeı •• kriain siddetlni çoğaltıeı teşebbfiılere de bafvarur ş s ; lar. Bn (eşebbflsleriıı, simdilik, en çok knllanılmaya ba» • hyanı hileli iflftslar olarak gSrnlmektedlr. tflas, borçla = rını Sdenekten ftei* doraraa gelmek oldngnna gBre kolay ^~ kaunçlara alısılmı* toplnmlarda ekanominin içinde bnlon ^ = dnfa dnrnmdan yararlanmak tateyen bn tip isadamları hiç Ş S h l r ölçflye bakmadan alablldigine borçlanma gayretine dü = şerler. Ba yolla edindikleri kaynaklan Istedikleri şekllde = deferlendirdikten »onra anl Işlerinde kaybettlklerlni ileri = «örerek devlete mflraeaat edlp iflis eitlkleıini blldirlrler. = Borçlar tesbit edllir, blr çok nynsmazlıklar çıkar, işler = nzar. lonnnda alaeaklılar kannnl falı hadleri flzerlnden = ' aznn ıfirell bir Sdeme plinı kabnl zonınlııÇunda kaiırlar. = Para ve kredi (Itlbar) dttıenlnln hSklm olman (ereken = pazar ekonotnlsind* borçln alacaklı llisklleri lylce kanıır, = arapaaçına döner. Mevent ekonomik kriz fiddetlenlr. Oyıa = kl aynı lıadanianmn Szel yaaama tCTİyeleri defişmeı. Hat = t t daha da rahata karnşnr. = PARALAR , DİĞER FONLAR GELİRLERİ 1 (00 • »60 : 5r M M î 5 :! > •» X z Z x < « UJ ?eo ISO ıso 74 SO 1 ,r UJ 1 »r ı . J • XT 41 962 \ 0 ih /. / ; < < c 9 j 1961 19 62 1963 KAYHAK . A/tık ıstotıtt k bültcnl . Oco* 19i] Graflk, devlet gelltlertnln bir kumını tejkil eden tajanuf bonolan gelirlerl lle jrardun ve karjilık para lar ve diğer benzcr fonl»ruı aylık ortalamalar halindeki durumunu eoitermektedir. BİHndi&t gibl orrlllkle ta«ırruf bonolan hem ku çük fflirli vatanda;lar hem de devlet için ciddi bir prob lem olmujtur. Czun vâdeli olarak vatandajın devlete verdiği faizll hir boreu EÖS teren bu bonolar, ne yazık ki. toplumun «acıkgör» olarak tavsif ettiği hazi sermaye sahiplerinin eline düjmut ve gpekülasyon konusu vapilmıştır BiiMt borclu olan devletin hu durumda gösterdiği tayıf reaksiyon uzun bfr nuredir ceşitli >azarlar tarafuıdan kuıanmakta Idi. Mâliye Bakanlitının haıırladıği tasart, bakalun neler geHreeek?. Konsorsiyum, 1963'ün 172 sine mukabil bn sene 132 milyon dolar veriyor Geçen yıl tamamı hlbe olan Amerikan yardımı 1964 te % 2 faizli olarak verildi Bati Almanya, İngiltere ve Danimarka Ue de kredi andlaşmalan imzalandı Ali ABALI Ankara MîUet Meclisinde soc alan >'Maliyc Bakaai FeHt Melen; «1964 yılı dış teüiye iatiyaçlanmmn karşdanmış vcya teminat altına aünmit» oldıığunu bildirmişti. Meclisin yaz tatiline (firtceği blr ıırada Melenin bu ^ekllde kunuşma yapması gayet mânjdardı Çiinkü; daha üçüncii ayı dobnadan btitçe altiut olmuş; bırind vasfı <»lan «denklik» tea eser kalmamı$tı. Hiikitanet tarafmdan hazırlanan verpi kanunlarının zamanında çıkmaması iızerine «Evdeld hesap çarşıya uymamıı» ve ekoBomik darfnaltıkla beraber yardımlann da kuılmakta oiduğu habcrferi yaynn bir hal almıgtı ttin (crçek yönü dt budur. Kon 1963 de. Türkiyenin 252.655.0O0 dolorıiyumun ilk fııliyet yılı olan larlık kredi ihtiyacının 172 milyon dolan üye devletler, 50 milyon do> ları Avrupa Para Sandigından. 213 mılyon doları Milletleraraıı Para Fonundan ve 9 milyon doları ite Milletleraraıi Kalkınma Birligi tarafından karsılanmıştır. Bu yardlmın 187.064.000 dolan kullanılmif, bakiyeıi 1te 1964 yılın» devredü» mistir. tli Ayın Ekonomik Göstergeleri Ulusal bir ticaret politikası ararken Toptan eşya fiyatları Gıda maddelerl 1963 1964 Deftiameler Oeak Mayıa 2M,« Detiameler Dünya Ticaret ve Kalkınma konferansı Yazan: Dr. Üner Kırdar III % t.i S Törkiye Için »Imdl ba dSneme cirmif deneblllr ml? = Gıda maddelerinde toptan fiyatlar düşüyor S (JJMS tarihinde TAJMJM. ne ınnnlmnı ve henfiı çık = S raamıa »lan t M aayılı tera re tnl» kannnnnnn gerekçeaine ^ W Toptan eşya fiyatları endeksine I düşüs oranuun mayıs aylan araS S bakılırsa Türkiyede lflSı mflea»e§ini kfitüye knllananlar co z^z piren zahıre ve hububat, bakliyat.isında '.« 8,7 ye yükselmesı gıda mad = talmaktadır. Mafazalan tünfln her aaatinde doln olan ya z = meyvalar. tAtün, kahve. çay, ralcı, deleri toptan liyatlarındaki düşmeS S d* «rettijh memflller pazarda rahatea latılan bfiyök tjadam = hayvanl pdalar gibi maddelerin nın hızlandıjını gostermektedlr. S lannın iflia ettiği ya da konkordato 1ISn etmek fizere oidnftı = toptan fiyatlarında 1964 yılında ge 1963 yılı ocalc mayıs ayları arasınd« DUnya Bankaaı tartfından ^ E artık her fün dnynlan olaylar arasına rirmiş bnlnnmaktadır. ^ = nel bir gerileme vardır. 1963 ve 1964 da hafif bir yükselme varken ou tenmMini kararla«tırmı»tır. j ~ Banlann böyOk blr kıammın hileli iflâstar yapmakta ol = yıllannın ocak aylan arasuıda gejyıl aynı aylar arasında Iıyatlann S dakları, aktlflerini eşlerinin lizerine devrettikleri ya da = = rllem» % 2,7 oranında iken fiyatldüştüjü d« anlaşılmaktadır. İki Türk teklifl j S •">•" ellere bıraktıklan ıSylenmektedir. Bn sSylentller ne ^ TUrk delegasyonu, aı gell$ml$j 5 S dereec dofradnr? Bnnn bilmlyornz. Aneak ekonomlk kriz DBnya Tiearet ve Kalkınma Konferansının, milletlerarası memleketlerln kallcınma faaliyttl*: IPTtDAl MADDELER Ocak Mayu Defiımeler S sSylentüerinln yaypn dnmma rtldlfi bir ortamda ber = ticaret meıelelerl yanında en fazla ilgilendigi konnlar mn rinln finansmanı Ue tlgili olaraxi S iflâ» olayının reelkmeden fenlslemeıine ve derinlemesine = = hakkak kl aı gelitmlı memleketlerln kalkınmasınj hızlandı konferansa önemli ıkı tavslye «a; İMS »43,7 + H 03 S S ineelenmesi jerektljfinl tnemle hatırtalmak istiyornz. Bn SSS racak ve tiearetlerini gel);tirecek flnanıman tedbirlerl ve bu rar tasaraı lunmus ve ber lkl tea>: 19M •/. 43 285,2 S gin ellnde bflyflk lennayelerl tntan Isadamlannın bn dav = memleketlerin görünmiyen mnameleler gelirlerinin arttırıl lil, Konferansça kabul e<ülml»Ur.:ı Konıorııynm dısında, temın elnDetizraeler »4 1», >M 23J S ranifi, flzerlnde tere^i (ibl dnrnlmazsa, dalea dalfa daha = Bunlardan n ı ı ı olmnıtnr. Filhakika, Konferanaea kabnl edilmif olan 56 memleketlere binncısı az gelisnuş: nan, Milletleraratı Para Fonundan S kflenklert dofra yayılablllr. Kalkınma pltnı hakkında Ue = özel aermaye akımı • 213 milyon dolar, Avrnpa Para tavtlyenln 26 n ba konnlardadır. S S rl ferl herkeıln konnıtafn blr zamanda pgikolojlk dlren ; ş ; nın teşvikl ve kolaylaştmlması. ı: Sandıgından 20 milyon dolarlık İptidai madde fiyatlan da geriliyor . Geçen yazımızda da bellrtUmıs S S meler »Inelrlera* artar. Bnnnn karşınnda plin da lelz ; ^ klncisl de keza az geli^miş memlei krediler kısa ve orta vadelı olnp c U r d i konsolid* «tmeunı, ketlerin turtemlnln finansmanı hak Konsorstyum yardımlan ele geçinS kalır. = I Gıda maddelerl toptan fiyatların 'madde ftyatlarında da görülmekte •oldugu gibi, finanaman meseleleri vtdele kındadır. öael Mrraaye akımlan; Şle ilgüi Uvalye kararlan Uzerlnde "'"' <!U*ürmMini daki temayüller biraz daha şıddetii dir. eeye kadar Itnalat programlarını S Ekontaılk faallyetlerd» Szel »ektorfln ajır bastıfı teri = olarak nebatl ve hayvanl •taraflar daha ganis mlkvasta b l r rini uzatmasını tavsiye etmistir. İptidai | nın te?viki Ue Ujrlli karmrda, gell*| akaatmamak icin kabnl edilmıstlr. S kalnif taplamlarda, defer yarplan da mflsalt oldnfn rt Yardımın arttınlması ve •ftnlasma aagüyabUmlslerdir. Pek miş memleketlertn az gelişmiş meml S hınlart frenlemedlt< tflreee, bnnlar beklenen olaylardır. = çesitlendirilmesi :tabildlr kl bu husus, meselelerin Taabhat edllen kredi ^ S Devletin vapacafı, hileli Iflislan «eyretmek dffeil, Snlemek ^ = Ocak Mayıs Oeği^meler MENSLCAT îhaddizatında baalt oldugu veya tav.., mikt»rjan. tırması, j : , T ~ ve mu*ebbiplerinl Mtaretle teshlr etnektir. Kannnlar bn = jsiye kararlan üzerinde münakaşa M«<»n karar yanında, az gelismış Kurumunun utıkraz yetkisin) kulj Amerika 70 milyon dolar S S na raüsait defiUe mflıalt kannnlann çıkartılmasını cabnk = 19S3 jlar cereyan etmediği manasına gel "emleketlere yapılan ekonomik yar lanarak yatınmlarını arttırması, azi 2023 2023 H 03 İngiltere 10.1 1111 artmasını der gelişmiş SC lastırmak, »Imdlllk, tek tedbir olarak eSztlkmektedir. ^ 19M jmemektedır. Bilâkis Komisyon gö,^" e c f e n " l"r ""'r i k a r a r ' 2043 3093 memleketlerdeki yatınm: + H 23 Almanya 37 b •e sureti ka imkânlan hakkında bilgı vermek U: •rüymelerinde taraflar, blrblrine ta b u l Degifjneler tranka 335 imamlyle zıd tez ve gdrüaleri şıd«ml»Ur Meselft bu kararlarda rere sermaye pıyaaalan da mültt: Italya 2 :detli, inatçı bir şekilde müdafaa M 8«Usnü» memleketlerin ihracaü lerarası veya mılll enformasym tner: Hollands 2,54 •ve müzakere etmişlerdir. Komlsyo m ****** ^ b l r İhracat kredi slMensucat fiyatlarında artı$ var Belçıka •na mevzuubahi* konularda 90 ı a B°rta« kurulması Birlesmis MiUeî kezlerl kurulması, a» gellsmlş mem: Mensueat mamullerl toptan tiyat maler vardır. Toptan flyatlar geçen tavsiye karar tasansı sunul l e r O z e l F°nunun yatınm faaliyet lekeUerde özel yatınma teknlk yar: Avuktarya 1,0* terin dım yapacak bürolar lhdaaı, ya • Uvıçre 2,4 larında 1M geç^n yılın aksi gtlis yılın akstne bu yıl artmaktadır. anuştur. Pakat tarafların konferan| * katılabümesi için tAdil edilmesi, kalkınmada âmme sektorü1,8 Uanımarka jlan uzlasma arzusu raüzakere v e ' n u n rolünün arttınlması, gelişmis »,« Norveç c&ü te vlk Degismeler tNŞAAT MALZEMESİ Ocak Mayu Miplomaai kabiliyeti ve takmdıkları memlekeüerden az geUsmis memls ^^ ? ^^^ Hoüar» vapma: Lüksembarg 04 u r •yumuşak tutum neticeslnde tasan :k« « « teknolojik bügi transferi T» n ve elde ettlğı kârlan mümkün o: PRUJt HNANSMANI •lardan blr çogu blrleştirilmts »e Ee™? bir şekilde teknik yardım ya'jlan en büyük nlsbette tekrar yaü' 1963 901,7 + *4 23 3103 |nma tahsis etmesi ve Dünya B«n; Amerıkadan alınan ve halen fcul1964 H 3,4 310,6 321,4 edilmif veya bUtun taraflarca pılması tavsiye edümektedlr. kalkınmanıo kasının milletlerarası yatırun sigor: Iapılmakta olan kredllar* ılâveten Degijıneler % 63 'İkabul edilebUeeek bir hale getirll tsrael delegasyonu milletlerarası finanamanı hakkında Usı ve az gelişmis memleketler ser; 62,5 milyon dolarlık yeni bir kr«•mistir. Haluk CANSIN : Mevzuubahis 26 Uvsiye karannm konferansa ilgi çeldci bir teklifte mayedarlan tarafından ihraç edıj di alınmaıı huıutunda anlaşmaya lecek hisse senetlenmn...milletler ..vanımntır İ Z'a~\İl,7t^r » u makalede teferruatiyle incelen b"lunmuştur. Bu teklifle, az gelış omc. h,, „,.•»!. tnçaat malzemesi fiyatlan sabit .j., ,.fn«m, m ı kalkmmasını arası bır sıstemle garantı tZMtB Müstahmli teşkilttlandır anlaşmanm Türkiye için müspet ne Inşaat malzemesi toptan fiyatları vardı. Bununla beraber ocak ayın •mesıne imJtftn bulunmadıgı açıktır. 5 memleketlerin tavsiye; bu kredi lle Çıçcroz bantrall, Tuas görülünce bu yılın ilk 5 ayında gerüemijtir. da vükselen fiyatların, inşaat mev îBurada kararlarm aneak bir muha ^ l a m a k için büyük mıktarda ser mevzularını etüd etmesi mak i{in yapılan çalışmalar Uerledik ticeler ortaya koyduğu bılek Lavvarı, enerjı nakil hatları " ^ ^ yarduıuna ihUyaç oldugu, bu olunmuştur. Turizmle ügilı karardai ve transformatör utatyonlart, Vaa. ç«, tücar v« üıracatçı gruplan ara bu cereyan daha da kuvvet kazandı Oysa Id geçen yü aynı dönern için simine rağmen, mayıs ayında sabit îsebesi verümeye çalışUmıştır. ise milletleraraii mall tnüessesele: g Ü n k ü Ç W t İ 8 r t a h t m d a y a r d m > m sında artan bir andiıenin hüküm sür ve bu yolda yapılmakta olan temas kaldıgı görülmektedir. • 2 3 oranında bir yükselme • j Kallanm» hızı ve yardım * rin. az gelişmis memleketlerin tu: Kotur Oemıryolu lle Sınal Kalkıadüğü açıkça görülüyor. YTicaret Ba lar hızlandırıldı rizm projelerim finanse etmesi: mı Bankaıı ve ozel »ektorun yatıtslimyeli'nin, Izmirdeki konuşmakanı Fennl Islimytli il» îzmirde yaderpis edilmiştir. : nm projeierınin dı? tınanamanı yaGENEL ENDEKS Ocak Mayu Defismeler ları esnasında. iki görüşe de cephe pılan toplantıda Ifadesini bulan bu endijalerin, görÜBÜrdcki izah »ekli, alması. artık durumu oldulfça açıkKonferansta hükümetımlıl Duî pılacaktır. Bu kredi dııında, Al+ */» 03 196» 2763 2793 yeni kurulaeak müstahsil tejekkülle lığa kavuşturmuş bulunuyor. Görii isleri, Ticaret, MaUye, Gümrük v*: manyadan 3 milyon dolar, lngılteın arttınlması luzumu ve bu aJtına girdiği bellrtilmektedir. Me Tekel, Sanayi Bakanlıklan temsılcii reden 8,5 milyon dolar, Kanadadan H 23 rlnin, kua zamanda bilhassa ihracat[nen su ki, hükümet. Kıbrıs çekişme 1964 2823 275.4 •susta gerek gelişmis, gerek az lerinden müteşekkil bir heyet tero şartlı 25 milyon dolar ve îsvıçrebakunmdan, dc«l ftrmalara nazaranlsi nasıl bir gclişnıe gosterirse jöster Degifnteler + S I *k 1,4 sil etmistir. : den 13 milyon dolarlık pro)e kr» bir takım Imtiyaılara sahip kıluıma '**< Yunanistanm da dahil bulunduğu tedbirler gelmektedir. Heı ae • dılerı temın edilmiştir. sı ve hatta inhisar teskil etmesi ih ü z ü m anlaşmasının Türkiye için veİkadar Birleşmis MiUetler, Kalkın racağı bonolar ile aermaye pıyasaia5 Mayısta toptan fiyatlar % 1,4 geriledi n m l n«nel sonuçlar t Milletlerarası Kalkınma Bırlıgı nndan normal falzle, mesela '/% tımalidir. Münfarit ihracatçılardu» \ l n d| a oldugud l kanaatındedırv e ve deva k r ll r B u n a a o 1 tstanbul Ticaret Odası tarafından | bir egilimi ortaya koymaktadır. Üç haftadanberl bu sahlfeda nesj ılc, Mersın Termık Santralı Ue Kamahalli Odalara, lonra ™ ' " : " " ^ etmeli paralan fiyatlan jDUckat edilırse yıl ortalarına dogru rolunan yazı scrimızde çalışmalanî dıncık Uıdroelektrık Projesj ıçın da Odalar Birliğine intikal eden bu «*"•»«*"« desteklcnmesi işine, istih düzenlenen toptan esya genel endeksi bu yıl ocak • mayıs toptan eşya fiyatlan da genlemekizah edilen »e incelenen Dunya Tı • 24,5 milyon dolarlık oır kredi ansal safnasından başlanması luzumudüsünee caret ve Kalkınma Konferansını kıy laşması onumu2dekı gunlerde ım^ * ' . T ^ f t . B a ^ ! U i ' » inanmaktadır. Bu gaye ile de eld aylan arasında geçen yıldan farklı tedir. olmai üz*re bütün yetkililerce yer cilerin teskilâtlanmasıni mutlak sumetlendirmek ve aeticeler) hatfcın: £alanacaktır. Bırlık lyrıea ozel siz olarak Taaıflandırıldığı halde, bu rette intemekte, bu istikametteki ça da kesln bir Mlkme varmak mui scktor ıgın t milyon dolarlık kragıin de kuvvehnden kaybetmeden de lısmaları, bütün imkânları ile deshakkak kl fcolay blr tşlem degüdlr • dı verecektır. vam ediyor ve geleceğe ait iîlerin teklcmek kararmdadır. Bununla beraber karsrların btr: Mütterek Pııan katılmamız t*». her iki nisbet, ongo lt,,».ı,ı *„: >••,,, planlanmasında tesirini gösteriyor. Üzümden başlayıp diğer ihraç mad kıstntmn topal v«ya ileriye muaf; dık edıldıkten &onr» di Vatırım •rülen hedeften çok uzakta bulua B u^f Lk îU fd e" w 2tolklnm . için R S En belırli endise. üzümcü çevre delerini de içine alan bu anlayış ve Temmuz Temmuz Temmuz Temmuz Tem. olarak çıkmış olmasından dolayı • Bankası tarafındaa 3i) milyon d > îmaktadır. Konferans bu konuda en* ' tlerde basladı. Diger iki büyük ü tutum karşısında, eski gidis taraftar 13 14 15 Ifi 17 •dışesini izhar ve meseleyi uzun bır Konferansı, basit bir tarzd». muvaf: züm müstahsili memleketle; Avus larının bir inhisar ve imtiyaz endişe hazinelerine bUyuk bir küUet fakıyetsizlikle tavaif etmek zamu: larlık bır proje Itredıs» «mrımıze toplanabilecektir. Kontralya ve Yunanistanla geçen yıl yasinden bagka dayanacakları nokta 92.40 92.50 92. CÜMHURİYET .1963 Zlr»; âmade kılıoacaktır. ve Yardım» ismi altmda ferans bu teklifi enteresan bulmuş mızca büyük bir hata olur pılan ve alıeı piyasalarda müsterek kalmadığı açıktır. Aneak bu nokta9130 91.50 9130 9130 1964 9130 m u u ;bir tavsiye " kararı ukabul , etmistir ve totbik kabiliyetinin Dilnya Ban konferansı böyle bır dar açıdan miii Taknben 3 mılyar tiraya mal o" " ' T , ™7 ; hareketi hedef tutan anlaşma, Tür daki endişelerin samimiyetsiz oldu 135. 135. 135C REÇAT 1963 t&laa etmek esaslı bır yanlıstu. : lacak Keban Barajı ve Hldroelekhavası 13J. IM. 138. 138. :Bu karannda konferans, ilgıU mü kkası t tarafından < n n ı M m«<ni w»r., incelenmesini kiyenin üzüm Utihsal ve ihraeatını, ğunu iddiaya da, bugünün 1964 131. a a t Arftf,nrtlln trık bantrahnın ınjaatı ılc ılgıli Blr kere Konferansı bır son daj :letlerarası teşekküllerin »e kurula la»tırrtustır. 14. 13.95 13.92 Avustralyadakine benzer bir (Board) içinde, imkân bulunamıyor. Özel fir KÜLÇE 1961 •oak yeni teşkilfttın az gelişmis mem (11, blr başlangıç, yeni bir ekono: milletlerarası topUntılsr aleyhlerine 1360 13.65 13.62 13.60 un kunüufu ile desteklcme fikrini roalar, zamanm kendi 1964 1335 Telift edici ftnansman • leketlerln İktisadl durumlarını, mlk düMnln eeigl olarak kabul tt: tır. Son toplantı eylul 1964 sonunyarattı. Gcea» yılın »artlan içinde isiediğine inanıyorlar. ve politikalarını inceüye Konferansın lnoeledlgi önemli ma mek gereklr. Konferansın toplanma; da Ankarada yapılacik ve Keban hslihazırdaki kallcınma hızlann aelelerden blrl dünya ticaret kredi sı bile başhbaşına bir başarıdır i 1971 yılında hızmete eırecekhr. daha yükseğine erişme imk& lerinin halen gelişmis memleketler üzun yıllar bzlemi çekılen ve mü: ftıma aahip olup olmadıklannı araş lehine ve az gelişmis memleketler cadelesi yspılan bu KonferBnsın skjtırmasuu ve her gelişmis memleke aleyhine işlemesinden otürü az ge Ue gelişmis memleketlerle iz: di •tin az gelişmis memleketlere milll|lişmis memleketlerin ugradıklan gelişmis memleketler arasmdaki: l^elirinin •• 1 ine en yakın nısbetle zararlann / konuau olmus kalkınma, yardım ve ticaret mese: : iktisadl yardım yapmasuu tavsiye tur. Gellşmls memleketler ticaret lelerine, müzakereler için. yeni birretmistlr. GörüldUğü gibi bu sefer I hadlerinin bozulmasından dolayı plâtform temin edilmiş ve millec: Jkabul edilen yardım nisbeti, geliş kendilerinin mesul rutulamıyacakla lerarası iktisadl kalkınma mücade; tün kapasite ile faaliyetc geçirildıji esseaeai ybneticileri, üstün kapasite ^nls memleketler mllll gelirlerinin rını ve bu bakımdan tazminat diye lesi hukukl çerçevesini kazanmışj / : ni belirtmişlerdir. 1964 yılı haziran ile çalısnıası sonucunda elde önem •toplamının •• ı inl degil, her ge bir konunun mevzuubahis olamıya tır 1964 yılı içinde 13,5 milyon metre ham bez ihraç •! ayı sonu taleplerine göre çefitli li miktarda rtoklaruı bulunduğunu. jlişmlş memleket için kendi milll ge cağını ileri sürmüşler, az gelişmis edilecek 1965 yılında daha kârlı olan basma yazı:ı / memleketler 9.501.600 metre desenjiz ] aneak özel teşebbüsün zarar etmesi ilirinin •• 1 ine en yakın net (yani memleketler ise böyle bır tazmlnat Bunun yanıncUı Konferans ihracına başlanıyor Sümerbank manıulleri kapamuklu mensucat ithal etmek ıstcjne sebep olunmamak için bu stokla •kredilerin amortizasyonu hariç o fonunun kurulması lüzumunu şıd l a n m ı z d a izah e d i l m i ş olan ve o:' gerekea;. detle müdafaa etmişlerdir. Müzake n e m l e n k ü ç u m s e n r e e m e s ı lite ve fiyatlan ile dış pazarlarda rekabet ederken diklerini Sümerbank Müessesesıne. rın ucuz fiyatla haika satılmasınıa :ian) bir nısbettir. • Vıllüt bildirmislerdir. düsünülmediğini belirtmisler ve bui: Yardunın hukukî çerçevesi Irelerin tara çıkmaza girdigı bir an tavsiye kararlannı kabul etmistir ;l «ttırilen özel teşebbüsün yüksek kârla mal satma arzusu 1964 yılı içinde 13,5 milyon metre konu ile ilgili olarak junları »öylel; Konferans Amerikanın teklifi U|da tnglltere, tsveç ile blrlikte «mun Her ne kadar bu kararlar, ihracatı artırmıyor ızerine, gellşmış memleketlerle azzam mall tedbirler» başlıgı altında. icral ve bağlayıcı t a m bir ham bez ihraç edileceği tahmin edil mişlerdir: lu gelir içinde ziral celiri vüzmektedir. Ham bez yerine basma ih « Yurt içindeki gerek pamuklu ^gelişmiş memleketler arasındakl rna ihracat gelirlerinde vuku bulan a sahip değillerse d e , g e l i ş m i s mem|; de 75 v e daha yüksek nispelte leketler m ü s p e t rey verdikleri ka> raç etmenin daha karlı oldugu ger ve gerekse yünlü mensueat taleplerl İU Işblrliğinin prensiplerini vazeden leyhte gelişmeleri karşüamak makolanlar hâriçl ikinci u k s i d i Bülent DİKMENER çeği kar?ısında Avrupanın benimse fazlaslyle karsılanmaktadiT. Üstün va • e bu ^ekllde iktisadl ve teknlk yar sadı güden yeni bir finansman sis r a r l a n n k e n d i l e n n e mUşahhas m ü i v * Götttrii usülde tesbil edı digi desenleri incelemek için geçti sıflı istihsal fazlası mallanmızuı yurt Mımın bukukl çerçevesinl çlzen blr temi teklif etmlştir. Bu slstemln kellefiyetler vüklediklerine i n a n m a s : len ticari ve mesleki kazanı;\ kabul gayesi, az gelişmis memleketlere tadırlar. ANKAKA Türkiyenln çe ihraç edilmiştir. Aynı devre içinde ğimiz ay içinde Almanyaya gönderi dışjna satılması yolundaki çalısmalar îkarar suretlni oyblrllgiyle ları i l e aynı u s n l d e tesbil edi ügilluzun vâdeli ilâve yardımlar sağla Konferansın neticeleriyle şitli sanayl kollarında önemli ihraç edilen yünlü mensucatın tuta len 3 mütehassıs, yurda dönerek bu müspet netice vermekte ve talepler •etmistir. len ücrelleri. bajka aelirlerı gereken digerj yoldaki çaliîmalarına baslamıslardır.'gihı gectikçe artmaktadır. Özellikle • Bu karar, az gelişmis memleket mak ve bu şekilde bu memleketle olarak belirtilmesı hir yer işgâl eden ve özellikle n ise 8.038 metredir. dolayısiyle mari ayında ver . halkın ucuz giyim ihtiyacını Sümerbank Müessesesi yöneticileir Desen tecrübelerinin gelistirilmesin Amerika, Norveç, Almanya ve Japon :lere yapılan lkili ve çok taraflı var rin ihracat gelirlerindeki düşüşler bir husus. Konferansın baslangıcınj dikleri beyannam«lerındr hır 7ı karşılayan Sümerbank Mües özellikle yünlü mensucatlanmızın den sonra en geç 1965 yılı içinde bas ya yünlü mensucatlanmızın baslıcajdımlann sektör, bölge, milll ve milyüzünden kalkınma plftnlarmı taı dan n itıbaren az g e l ı ş m ı ş memleket: olanların » u ne.vHnma ihracuun imkân dahiline gireceği tâllpleri arasında hulunmaktadırlar. ıjletlerarası kalkınma plânlarına tev bik edememe tehlikesini bnlemetc ! l e n simdtye kadar görülmemiç sesesi İtrenik hale gelmls bu üstün kaliteli olması bakımından naınelerı tuerınden tahHkkuk İ> ilgililer tarafmdan belirtilmektedir. İngiltere ve Almanyaya da ham bez Jcüı olunmasını, mümkün tir. Teklife göre, Milletlerarası KaJ dlplomatık tesanüt sağlamalan oldugu lunan zararını kapatmak için dış pazarlarda kolaylıkla satıldığmı, ettirilen geliı vergisialn Ikin Û ta : ustün kapasite ile çalışma yo aneak yeteri kadar üretime girişile Gider Verjdsintn geri verilmesl ihraç etmekteyiz. Özel teşebbüsün jnisbette mala baglanmamasını. Jcre kınma Birliğinin ıdaresınde eelıs müzakerelerı t a m bir Eengln ci Uksidi (}) yolundaki çalısmalar yüksek kârta mal satma arzusu mal • i alan memleketlerin ödeme ksbtmemleketlerln hnanse edereçı kir talcp edenler d verecekler v e ! lujıa glrmi* bulunmaktadır. | raemesi sebebiyle yünlü mensucat •k Aralık a y ı s d a U h a k k u k İj Sümerbank tekstıl fabrıkalarının mamulü ihracatının istenilen seviye thracat sırasuıda aluıan Gider Ver tannın dış pazarlards r.ıjrhet tnrme Jlıyetıne göre falz ve vâdelendınlme yen) bir fon kurulacakfır Uzun bırjya Güney Dünyasi Kuzey dtltiyası:!^ e d e B verırilerintn blrinrt y> pamuklu ve yünlü mensucat mimul ye ula.şamadığını ifade etmişlerdir. gisinin iade edilmesi yolunda Mali.sini engellemektedir. Sümerbankın hini, protelerin mahalli finansman jsüre devam eden ihracat dialngu hallne gettrmelerindekı taksidi çprek yünlü :kısmını da karşılamasını öngörmeK jdekı düşuşlerden m u s t a r i p olan ^ z a n d ı k l a r ı başarıdır Bu m e m l e k e t leri, halkın ihtiyacını karşılaması Talep ve bunu karşılama çabaları ye Bakanlığında çalısmalar yapıl'önümüzdeki vıllarda •k Baledly* levha v* ilan memleketlerin;gelişmis memleketier Par? Fönunun lpr oUtonıK bır tutum verıne va nın yanı sıra 1958 yılından beri yurt Sümerbank yöneticileri 1964 vılı maktadır Bunun tahakkuku halinve gerekse pamuklu mensucat ihra : t e dir. Az gelişmis küçüli deniı nakil vâhiuljrı yamcında eenif ölçiidr artıs olacaktır. jartan dış borçlannı nazarı itıbara tatbik etmekte oldugu telâiı edıcı pıo: pragnıatıznr kendılenne m » : dışındaki çeşitli ülkelere de ihraç içuıde haziran ayı sonu itibariyle dı? de Sümerbank mâmullerinin tente. «iper \t sacab retımle W edılmektedir. 1958 yılından 1983 yılı ülkelere ihracı Uahhüt edilen mık sıra özel teşebbüsün imâl ettiği vun Gerek kalite ve gerekse desen üze îalan aynı karar, gelışmış memleket finansman lmkânlanna muracasi totl olarak seçmışler ve mütecanıs • ri. üeğerlenme resmı 1984 yılı & lü mensucat mâmullerinin de dıs pa rindeki müspet gelişmeler ithalâtçı ^ e r j n işbırliği yaparak odeme vuku ettikten sonra, bu venı (ona başvu kararlı, talepkâr bir şekilde hareke'İ sonuna kadar çeşitli ülkelere 27.798. tarın 59 bin 964 metre olduğunu ifaUksidi. vr'&rs satılacağı ilgililer tarafından devletlerin mallarımızı önemle iste : n u ha[jfletmek ıçın icabettiği tak Irabılecektır Konferans bu teklif«ı Ietmişlerdir. • 460 metre kasarlanmış. diğer bir de de ederlerken, bu miktar ihracatı kld " yımle de»«nsız pamuklu mensucat ı gerçekleşürmek icin fabrücaların üs ifade «dılmektadır. Sümerbank mü'melerint jol Dr. Üner Kırdar, 110 küsur devletin Bakanlar seviyesinde katıldığı ve üç ay kadar süren Cenevredeki Dünya Kalkınma ve Ticaret Konferansını Türk delegasyonunun bir üyesi olarak başından sonuna kadar izlemlştir. Yazar bu^ün verdiğimizle üç makalelik dizisini tamamlamakta ve bir takım «genel sonuçlar» a varmaktadır. MtLTONA KAR3ILTK 132 MtLTON 1M4 yılı tein 215 milyon dolarlık program kredtti ibtiyaeımıza m«kabil toplantılar lonnnda nye dev letler aneak 132 milyon dolar yardım yapabileeeklerinl blldirmifleıv dir. Bunlardan Amerika, Almanya, tngıltere ve Oanimarka ıle 1964 yı> lı kredi anlaımalan imzalanmiftır. Konsorıiuma ilk defa dabl] olan Danimarka müsait sartlarla kredi açtnu, Almanya ve İngiltere 1963 yılının »artlan ve miktartnı dejıjtirmemistir. Fakat Amerikanm geçen yıl yaptıgi yardımıa tamamı hlbe yoln ile alındıgi halde 1964 dt yardımın tamamı borç olarak verilmekte ve faiz oranı da V D.TI * den • . 2 ye yfikaeltilnektedir. / Norveçlıler ue faız arttırımı y«pabilmek için müzakere halindedii" ler. »"2 İ Ege Bölgesi ihracatçıları ye tüccarı, şimdi de müstahsilin teşkilâtlandırılmasına karşı ALTIN FİYATLARI 's Siimerbanh'ın yiinlü ve pamnklu ilınır.iıı artıyor Üstün kapasite ile çalışmo yoluna girildi I Temnıuz ayında j ödennıesi gerehen I verüi ve resiıııler
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog