Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

CU^TÎTTTltYET IIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIMIIIIIIIIIIMIIIIIIİ 22 Temmuı 1964 BÜLMACA 123456789 ;@ > Çymhuriyet î ııyeniıı lise Vatandaş bugün git yarın get tâftndan ttezaman kurtutacak? Okurlardan ) Avrııpa realiieyi ıılılııyıı Vannı dusuıunek, varını bul Ben, bır Atatürk mülıyetçisi 1 mar» çahgmak herkecın vazıfesi dım ırkçı, gericı, somürgen ve »taıakla beraber, bu isı basara saldırgan mılhyetçılığe daıma bdmek içw, her aeyden onee karşı ıdım Fakat nıhayet yaptı «tragün» nzennde kafı derecede itım da rmlletımın emperyalistler durmaJc aarttır Inutnuyalun kı arasındakı o korkunç bogıışma hayat bıraz «dun», bıraz «yarın. da durup dururken gume gıtme ue hepsındea fazia «bugtuı» dur sını onlemeye çalışmaktan ibaBugun Avnıpada bır Alman retti Yazı bır bornba pbı patlakudreti yafiyar. Bu kudretın dı O sabah Refık Saydam Anka merabaı, kenuyet ı e keyfıyet itı radan eve telefon ederek babam barıyle Alraan bırliğınden gehr la konuştu Babamın Alman btrliği ı e bir veva bir kaç Ne var canım' Ne olmus ya sahsın dertt, tekamöl eden bir nı» (Ikrin, mnaenaJerh tarihın eseriDedıgıni yan odadan duyuyor dir lt iıici a«r fitozaflan yeni In dum Başbakan yazının çok koriı Yazıvı »an ctasoncesi 9* birlıkte «rniDi olduğunda direnıyormu? vet» dnrgtuunun nnvesini hazır ancak basıldıktan sonra. Refık UrUrken Almanya, Ueri ökır ee Saydam'dan biraz once gören ba bam, HUkUmet Başkanına bu nna&mrtaAan babersn olarak rasajnakta devam edeaMcdi Ve «hata» vı ertesı günü kendi ya Fransada başlıvarak BalkaaUra zacağı bır yazı ıle duzelteceğıni vaadetae ıdi, mesele her halde kadar botun Avrupaya yayılaıı bır «rUrir» Almanvada herhangı Mr fazla dal budak salmadan çözü reakslyoa uyandırmaun, olmu İpcektı Fakat babam, önceden gormedigi. belki de yüzde yüz dı. pavlaşmadığı oğlunun yazısmı Son tahlılde «d!l birliği, knltâr Bafbakana kar^ı savunuyordu. bırlıgi, beraber yaşama isteği» e«aslarına dayanan milliyet fikri, kttMeTtn şuttrnBda yer edınnuyeka«bMlığı evndmberi .Avnrpa. bir Bu yüzden kıyamet koptu1 Abnan bırligi divan ile karsı karHetnen biitiln gazeteler, tek « T kaldı. •a cephe halınde Cumburiyet'e karFakst bu MrUk ban miUetleri 91 hücuma geçtiler Tanrının gükMfcotuyoniıı. Avnıpama orU nü bızi hırpalamaya çaİLjıyor, «•4a, » a a r n m Mr nnfıu keaa Almanya TUrkıyeye saldırmak Maae nalik, eadustncı bır dev nıyetinde imif de ben de «BıraJetın iefekkulu. sapheciz bir çok kın lelsln 1 » demljim gibi bir dıl larının zararuıa olacakiı. Onun kullanıyorlardı t? yazı ile de Hiadır ki, mjUıyet fıkrını rnuda kalmadı Fiskos v* dedıkodj faa edenler bıle \lman birlığıne makıneleri dört duvar arasında mânj olmak maksadıvle ellerıa neler uydurmuyorlardı Babam den celenı yapıjorlardı Almanlardan para almıştı Yanyı Franstz tarihçî« Jacques Baın o yaanıs, altına da benim lmza Mtle Uçnncu Napolvomın sivace mı atmiftı Gestapo hesabına ça tiırf tenkid ederek «1860 II7»» lışan bır Alman kuı beni baştan •teaelert arasında mubtelıf Alman çıkarmı$tı Ona ba$lanmı?tım, derleUerfau birbıriae dnsman va telklnlerinden kendıml kvır pan ihtılâflardan istıfade eimenı taramıyordum Hoîgörürlüklerı nı büeaıedı. tm cureUe IK1 hezı ne en gUvendiğim yazarlar bile mettnı kendı ellenyle hazırladı» Vıvanada okurken Nazizmln et derken haksızdır. Tarihle mosprt kisı altına gırdigım İçin yolumu hareketler, menfi harekeUere daı yaşırdıfımı belirtiyorlardı ömma galebe çalnu^lardır. Ivuncu rumde ılk defa, onemll bir konu \apolvon harıkulâde malur bir da. yukandan gönderılen basma dıplomat olsa idi de Alman bir kalıp dırektiflerin dısına çıkarak Iıjine sed çekrbilse ıdi. hidivlr ama yıne hükümet politikasına rtn akısım ancak gecılrtirfniş e yardıra amacı ile kendime go lacaktı: bundan dolan tarthi nc re bır yol tutmak istemiçtim Tek tıceler dpfifmtyec«ktı sesli koronun ıçınde bır ayrı ses ti bu Varsın onlar bıldıklerınl o N'ıtekim on cekızinci asrıa ıkın rı Tartstndanberi trkâmul rdrn kusunlardı. karışmaya hiç nıve mıllİT«t fikri aradakı bâdıaclrr tım yoktu Benım cılız sesıme ne nlursa oltun. bnTiık Fredrrıc benım küçücük soz hakkıma ta etmeleri yetecektı ba «r Bumark mrrhalfleruıden s n hammül na tçte bizlm dervışler bu cılız tıkien soars nıiıayet btifun Hıt %se bu küçücük suz hakkına ta ierın şahsında en kuvTrtlı sem hammul edemiyorlardı Süruden bolunu bulmustur. ,.Ajnı d^. Itpnusppi »vıu kultn ayrılmakla suç Işlemistim, kurd benl Saldı ıp \t aynı emeUere malık M rail lara yedıriyorlardı \nnluk hfr kit!r. Atrupanın orta ranlar arasında en güçlüsünü, en unlusünü karşıma alarak kendi sında artık tfk devlrt teşkı! edi mı savunmak istedım Elımden r »or geldıfınce serınkanlı olmaya gav Bu bir rr^lıtedır vr bunu oldu rst edivordum Fakat sinırli ıdım ju rıhı kabul etmek lizımdır. ve kendımı guç tutuyordum Bu * f mılvon ınsanın Atrupa ıçın nu satırlar arasında sıntan cüm >l hır tehlıke olacafinı Urrı surerek le aksakhklanndan, ifade bozuk Mman birlifinı parçalamava uj luklarından kolavca sezeceksiniz raşmak tarıhı terstn* vunitmck 3 Ağustos tarıhlı Cumhurıyette çavretınt ben^er Alman bırlıği şu vazım ;ıktı nı parçaUmak için millıvet fık rını oldarmekUn ba*ka çarc kalmanu$tır Bu fılrir vasadı&i muddetce hıç bır mılletı. doamlı o3/Atustoc 1940 tarak, parçalamak kabil olmıyaHıueyin Cahit Yalçına: taktır Dunyanın içıade bulundufu bu devletleri realıtryi oldu fetkalade nank devrede, her gnn TU tıbı (ormrlı ve yolUrını ona Turk efkftn umumiyesine bitap Tore Uyın etmelıdırler ReaJutr lursısutda nıkbin bulunmak dj vazıfesini uzrrme alan muhtrrem vartttr Tarıh cemıjetlerıo teki \e yaşlı bır ustadın uzulmesınden mul oluşu ıse, tekâmuJ «daıma memleketuı de zarar (örebıleceçıni dusunerek sızinle munakaıtaha ITMC doğru eıdı^» deraektır Yazı benım gerçek eâılımlen şa etmek istemezdun. Fakat bemı şuphesız bır haylı aşıyordu ni haksu çıkarmaya ealısan yanlannız bir kaç gazetede daha akis buldu. Ve bugnn yine siz (Avnı ses> baslıklı yazınızla beni mudafaa eden bır arkadasa çaUrken, hakıkatte bana da hucumda devam edıyoraunıu. IOLDAN IAG\ ünye ögretmenlcr Deneğı Ba?geçmıştır Unye'nın Tas Devrın 1 Geçen (ün hlUraaı anllan kanı ömer Çam yazıyor: denberı ioıeçelen onbes bin vıllık hallc filozofu hocnmlı 1 tOturbır tarthı vardır dugu konutun kaliteal dtlfük* «nla1963 1964 oğretim yılından ıtıbamına lkl ıoz, bir harfln okunu^u ren Lnye'de bır ozel lısenin açılLnve'mn lıse dâvasını Ünye'vı 3 Tersl ıfoz» mAnannadır (Dlvan ması ıçın Doktor Saıt Erbil'in sevenlere duvurmak ve yetkıli ma Edeblyatmda) cpat«nle yttrür tibl kamlara anlatmak istiyoruz Bu Milli F.ğitım Bakaniıgına sundufu hareket et'» karfilıtı bir emlr 4 ÜsUdım. dâva haıctır ve percektir. Cnye beyannamede bu lisenin öğretmen Hıbeçljtand» kablle reM. Aıy»d« Terme'den Fatsı.'va Kumru'dan ihtıyacınm Milli Eğıtım Bakanlıbir çol * Çevrtllnc» hnım v« «kSizinle münakasa etmenin füç Korgan'a Akkın'tan Niksar'a uza jınca, diğer masraflannın ise derr»ba grupu b«llrlr, bir okul dereeeal bir if olduğunu bümez değilim. nan eenis hır çevrrnin eeitım « Büyük blr jeyden kesllml» parnek il ve butçelermden karşılanaSiz, bunca sene matbuat hayamerkezidır Ünye Lısesınin çevre çalardan ıtnlrlenüıce lnsanm b*yulBundan iki ay önce kıracısı bulnndnfnm evden çıkarak caçı bflirtılrnişti. Bakanlık da bu Unda kalem yurütmus, meslefin nt çık«n 7 cHof ve ftiır\ lstck sinde sekiz ilçe altı ortaokul vr elektritin kesilip (eve firerken yatırdı|ım) depozit'ın iadebeyannameyi kabul ederek Ünye'butun inceliklerinl tecrube tv* temennl» k»r?lhjl lkl *6z t de bir özel lisenin açtlmasına izin dortvul bin nufur vardır ünve' sini t.F T.T. den rıea ettim. Müraeaat ettigım zaman alâkamiş, bnyuk kitlelere nasıl hitap Onu clddlve alanlar pek f»JÜ» do«t nin lise dâvası hemen ve ruhsat vermişti. lı memnr bana, iki av sonra geliniz demisti. ttiraz etmedım edüeceğİDİ ögrenmış, Umlniı bsedlnnemezler. Osmanll Padlfahlanna mesı gereken bir devlet B evıme döndum. Aradan iki av ceçtı. dun tekrar ^derek tunuzde, bir ustadsınız Ben ise, ve vezjrlerlne mahauı çadırl»ra Ozel Lıse, özel sektörun islettihalım almıştır ünye halkı bu koilisiğimın kesilmesini igtedı£ımde vine iki av evvelki gibı boylc denlllrdl » tlk ç«Jda Mlnra hem henuz bır acemiyim, hem de fi ve butun ihtiyaçlarını karşıladınuda hevecanlıdır. ilgılenmevip, sövle bir yüzume haktı. «Bır ay sonra ;elebaşkentllk etmlş şehlrlerden, motorlu neden saklamalı bu çesit mü| ı lıse demektfa. Hâlen yururlukmav^nanın yarısı eeksiniz» dedi. Memnra hakaret etmemek için kendimı zor Şimdı t'nve Ozel Lısesınin Mo nakasalar için kendımde istidat te bulunan 1331 tarihli Hususi YTJKARIDAN AgAöIYA' tnttum Lâhavle çekip oradan avrıldım. t.E.T T Md. den dunı istıfa etmıştir. Ogretmenlegörmüyorum. Mektepler Tâlımatnamesinin bı1 Yayın yapı» (lkl ate) 1 rıca edivorum, mohterem memnrlarımıza. vatandasa ezıvet ri de bırer ıkişer aynlmıştır rinci maddesınde «Mekâtıbı husuBu itibarla yazımı blr polemik Onu yaktlıyanuyan bazan dtlkkAndeijıl h!7mct etmek için o masalarda oturdnklarını hildirMudursuz ve oBTetmeruiz kalan sıve, masarıfı efrad tarafından ve mevzuu değil, meşru bir mudadan iatın alır, vakttyle Sart kaletl sınler de bizlere bu kadar znlüm etmesınler lıse kapanma durumuna celmis hukumetçe tanınmıs Turkiveb cefaa telâkld etmenlzi rica ederim. crvreainde Irsn orduau 11* büTllk tır Yanpın bacayi sarmıstır. L) M. Ali Bilçenjlu blr ıava>a flrtşml» olan hakomdar maat ve cemivet ve şirketler canlBu mudafaa zaruridir üstadun; senin kapanması Ünve Içın van kumandanlardan blrl 3 Saman bınden temin olunarak açılan çunkfi siz yazılanma benim kasaltından «u yUrUtm* huyu < D*mekteplerdır.» denılmektedır Lıseslnln resmOeşeceğinl ısrarla yılı Tianevi ıstırap halınde devam Sin eıhı *el fibi denrem gihi b» detmediğim minalar vermek »umlryolu IIıuav^en zamanlarda verllMevzuat boyle ıken, Milli Eğıtim »öylemislerdir. OzeUikle, esld Or eden bü^uk dâvası olmuştur Ge felâket nlaraktır Savın Milli Efı retıvle beni «yabancı menfaatler len vcva ahnın paralar (eskl usul için çalışan bir adam» gibi gö«Bakanlığının Ünye'de bir özel lise du Valisi Sayın Safa Poyra» bu lip eeçen mes'ul sdhısla; lise dâ tim Bakanı Ünve'yi bu feliketten çojul) t Gramerdc blr bahls blr Ünye halkına hiıkumet vasında tnve'vi hep gerı itmij kurtarmalıdır. termeye çalıştınız Bununla beaçılması için bu derece kolaylık konuda »oru takın t 123436789 raber ben, hakkımd» boyle bir Lâmalar memfostfrraesi, liseyi ozellıkten çı adına kesin teminat vermiştir. ler, levleğin yuvadan attıçı yavru İ>U}|> hava uyandırmak istemenizi siz = J leketlnln lkl b»karmıs varı resmi hale fetirmis. Lise resmflesmezse büyük bir pibi çile çekmeve .nahkum etşı, blr renk. etln deki fena niyetiere hamletmek tır. Bu davranıs, idare mantiRi ilçenın halkı düpedüz aldatılmı? mislerdir Ovsa ki Ünve Karade 11 kemlkslz ve distemiyorum. vonünden savın Milli Efitim Ba olacaktır. Ve blr vıllık özel lise nizin pırlantasıdır Ünve, buvnk nlniz parçası buyuk Vatandaşlık bukukunu Idr&k e7 Inglllzlertn kanını Lnye l.ısesinı tezelden res Ünye'nin tarihinde hakkı sukut kadılar, büvuk hocalar mileştirmeye mecbur kılar. lcra için halkın ağzına atılmıs bir ke hattatlar vetıştırmiştır Buçun de den, hürriyete her zaman taptıçok meraklısi gını soyliyen bir Türk muharriri, karan verme mevkiınde bulunan mik fribi anılacaktır. Hukuk der toplum vonetırilen arasında Ün• por çeşldl i kendiıine nazaran çok daha kimselerin bu ;ibi uypulamalara leti ve sosyal devlet karramların ye'li devlet adamları vardır. !saDunku bnlnucının Her hangl blr genç olmaktan baska kusuru olruhsat "«rirken isin sonucunu he da halkla hukumet aranndald ma yın Ferıdun Cenutl Erkın Lnye'lıhalledılmlı «ekll forevl lcrt. haBu başlık altında çıkan yazı mıyan bir arkadasa bSyle «gayri saplamalan gerekir Yürüttne ala nasebetlerde zikzaklı davranışla dır. Cumhurbaşkanımız Sayın talı ve llletll * Hıclv ve blr çe?lt meşru» sıiâhlaria hücuma geçenı yazboz tahtası degıldır. Sorum rın yeri yoktur. Kaldı ki bu ko O n u ! dursel'ın çocukluk ve genç sahıbının gazetemıze müracaatı nefesll saz llıtadl merhum Tevflk mez fupbesız. Vatandas, bilhassa lu kiîiler Udncı yılında Ünye özel nu, Ünye'nin ve çevresinin yıllar lık havatının bir parçası ünye'de ni nca ederız bev hep bu Unvanla anılır, blr bidm cemiyetimiz için çok kıy ağzın vaııil metlı bir varlıktır. Biz, memleketın iylliği için elınden geleni yapan temix evlitlan kirletmeye çahşmak şöyle dursun, bilikis İNSAN köşede bucakta serseri dolaşan, HAYAÜA cemiyetin ibmall yiizunden hallllllllllllll KİOEFA plshane köselerinde suronen sa• İTFAİYE: Bevoğlu « 4 0 44 valldarı bile kurtarmaya, onlan YAŞAI lstanbul 21 42 22 Kadıkoy tıpkı bizim gioı vatandaslar yap36 08 72 Üskudar 36 09 45 mava mecburuz. Vatandasın nillllllllllllll Bakırkoy. 71 64 66 Adalarvetlerınde samimiyete inanmak, Çevıren Nihal YEÛINOBAU 51 60 81 htınve 63 60 20 Yazan. lan Fleminj Talnıı hdrriyetin degil, vatandas• TELEFON: Santral 22 42 10 lık hukukunun da ilk «artıdır. • POLtS İMDAT. tstanbulşimdi esasa geçivorum: 27 « 0 0 Bevoğlu 27 45 01 Bmncı yazundan »u mânavı Anadolu Yakası 27 45 02 çıkarnu«suıız: «Almanva galıp •>ıhhı tmdat. Bevoğlu 44 49 98 relmistir. Türkiye Almanyanın Kaplan rajıaka, «Ev«t, olan cl Fatıh 21 15 95 Üskudar onu motosikletlyla blrllkte yere yııc gajma tıktüar, motoıUcleti çaiılann 11 karsısında bo.un efmelidir.» U 36 05 38 arasına sakladılar ve oradan uzak du.» dıye bmın' yandan yana salKaplan Tanaka şofore sert bir tı mumi olarak Avrupadaki reel vaO sırada soforun yanındakl m<t laştüar Kaplan Tanak; adamın Uze ladı «Hiç olmazsa böylelikle bu Dr sesle yeni talımatlar verdi Sonra • TREN: DemiMOİlan 36 04 75 zıyetten bahseden ve içinde vumur da adamın Uzerine atlamıstı rınden çıkan not deftenni gözden Shatterhand'ın ne karatt» bır adam (Havdarpata) 22 30 79 (Sır Bond a donerek kanya aldığım cumlelenn hiç bı«Once canavar düdüğü çalarak ne Ikısi bırden hendeğe yuvarlandılar. geçirmekteydı Bır kaç dakika oto olduğunu anlamış oluyorsun Adam kecı ) ri hulunmıyan bir mutalâa hakmobilln içinde sesslzllk oldu. Sonra herhalde vakti zamarunda casusluk ihtarda bulunacagız,» dedi Havada bırşey parladı bir an. •k HA\AOA/.l: tstanbul 22 45 80 rıfe kında bu hükmü verebılmeniz i Bond, «Herlf bıçaltlı'». dıy» ba Tanaka oiddl bir Ifadeyle filftn yapmıs olsa gerek Mesela ••>*• «Durmazsa o zaman tıstüne gıdece (Gunduz) 21 44 26 Gece) Ka çin ancak iki sebep tasavvur oğırdı ğız » «Hayret1» dlye basını salladı. «î nim klm ve na olduğumu oğren*dıkov 36 46 20 lunabilır: Siz ya bır Alman buhVe hemen hemen aynı anda poliı James Bond, «lyı fıkır,» dedi bilmis ki bu bir devlet «ırndır • ELEKTRlK: Bevoglu 44 48 00 «Gerçı bunun yankesıçl olduğundan memurunun ayağa kalktığını gör nanılma;! bir şey bu Meğer bu aranı içinde yaşıyorsunuz ve sinirdamlar benim Tokyo'da her an pe «Sonra bu'aaam benim onun Kar Be>azıf 22 45 80 • Kadıkoy emınim ama yanılmı» da olabıli düler Elınde kanlı bir bıçak vardı. li'iniz. yahut da Turkivede bır sımdeymısler Bak su son hafta ı şısında bas dUsman olduğumu r"a 36 07 10 Bakırkoy 71 68 49 Bıçağı elınden alarak adamın üharb havası varatmak istiyorsurım » •lareketlerira lzlentp farketmlş Dr «?hatt«rhand ya oir • VAPUR: Demzyolları 49 18 90 Vırajlı şosede 80 mılın üzerinde zerıne eğıldi ve yüztınü vr gücüyle çınde bütun nuz. Bu iki sebebe de ihtimal kaydedilmiş. Yolculuğumuzun bütlln deli dahl, ya da bir süpergangstar Nobetçı M 44 02 07 • Şehır hızla gıdiyorlardı Çok geçmeden tokatlamağa başladı vermediğim için isnadınıza havdurak yerleri de vazümıs Adam olsa gerek, azlzim Baska türlü eHatları 44 42 33 44 43 59 motosıkletın tozunu sonra da kenj ret edıvorum. Sen ne dlyorsun, Bondosenden sadece bir (ejnebi) olarak lamaz 9 Üskudar 36 03 12 Yeşılkoy • dısıni gorduler Adam one doğru ı bahsedıyor, Bondosan Ama belki san » Ben Almanya galıp gelmıştir, 73 84 25 Boğazıçı 63 56 35 kı büklüm iğılmiş motosikletini çıl Bu tokatların sarsmtısıyle adamın telefonla filân daha teferruatlı nir demedim AvTupada bir Alman Bu\ukada 51 61 28 gınca surujordu KötU blr ls bu yuzundeki beyaz maske sıyrılıp düş tanfınl yapmıstır realitesinden bahsettim Bu reaCanavar duduğu ayağına dıken müstu James Bond maskenin al Bütün kalbimle senden özür dilelıteyi inkâr etmek be'nce memBond, «Ben de senin fllalndeylrn, batmış bır ıblıs gıbı ulumağa baş tmdan olumun sırıtmakta olduğu rim dostum Bundan sonra senl o leket mrnfaatlrıne taban tabana Tanaka,» dıye cevap verdi. «Dr. ladı Adam arkasına bakmak uzere nu gordu satoya (çondermek olmaz tabll S«nl Shatterhand'ı görmek için Mbırn» zıttır. Çunku. kurulusunda sah£f başını çevırınce beyaz maskesını boşu boşuna bunca «ahmete sokFakat genç polis hâlâ tokat atıp • GRIP. NEZLE lanmağa basladım, doğruau.» hizmetiniz bulunmıvan Turkive gorduler durmaktaydı Bond gonlunün bulan tum Bütün guç benda Daha dikDİŞAĞR1SI * Cumhurıvetı, bunvesı itibariyle Kaplan Tanaka, «Adamın sürdügü dığını hlssederek, katli olmalıydım » «Ama » YANIK1.AR realıst bır devlettır Bu devlet motosıklet çok yaman makınadır.» Bond, «Ama bu kadaruu nerden GÜNEŞ YANIĞt «Durdur şunu, Tanaka'» diye ba«Saçmalık etme, Tanaka'» diy* Mmanya Ue normal munasebetdedi ARIBÖCEK SOKMASI ğırdı «Adam olmUs'» bilebilirdln7» dlye mınldandı James Bond Japon t'tthbarat Şefiler guduyor ve Almanya tarafın«500 cc bır Honda' tsterse beljd AOALE ROMATIZMASI Kaplan Tanaka hendeğe doğru nın sozünU kesrt. «Bu ls beni tam dan milli menfaatlerımize avkırı bızden kaçabılir Ama Japonya'da YARALAR, KESİK , yürüdu Yerdekl kanlı bıçağı aldı ve sarmağa baslamısken vazgeçeceğımi bir harekete maruz kalmadıği vankesıcıler bıle dısiplınlıdir Onun PİŞIK . KAŞINTI ığilıp olunün gomlek kolunu omuz sanıyorsan yanalıyorsun Billyorsnn muddetçe de bu mfinasebetlere ıçın adamımız canavar dUdügünü EKZEMA, ERGENLİK ; «Bümek benim vazlîemdl Madam basına kadar yırttı daha çok senin zorunla çıkmıstım devam edecektır Bunu resmi a dınleyıp durmavı t«rcıh edecektır » OONUK j ki ondan şüphe ediyordum, her tür «Gel buraya, Bondosan' Şuna bu yolculuga An. bundan sonra îizlar bir cok vesilelerlc tekrarU Motosıklettekı adam bır kere da bak» lü ıhtimali hesaplamalıydım » DERI ÇATLAKLA\ jtamamen kendi lsteğimle devam » madılar m ı ' ha donup arkasına baktı Maskesı RINDA VE James Bond, «Her neyse, olan ol decefrım ölünun kolunda siyah bir ejder bembeyaz pınldadı Sonra adam ya dovraesı vardı TRAŞTAN SONRA du,» dıye Japon Istlhbarat Şeflni tste realıte budur \aş yavaş (ren yapmağa başladı KULLANILIR Tarın: Ama adaaının kıslan. «Şüphelerınde baklıymıssın, Bon teselli ettl. Durmak uzereyken sag elıni cebıne dosan Bu adam Kara Ejder çete(Arkası var) \ atmıştı nâneılık 1203 »400 sinin mensuplanndan biri» ^IIIIIIIIIMIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIİIIIIMIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIMIIIII lllllllAdamın üstü aranıncs Bond'ıın ratimmı» olaıı cüzdanını buldular Yazan R Cajtıllou James Bond kapıya doğru uzana tçindeki S000 yen'e hıç el sUrUlıneÖLDÜREN SIR 158 rak, «Dıkkat, Tanaka'» dıye bağır nüsti Cesedln ceplerinden, alelade btrdı «Tabancası var galıba » Arabalan motosikletın yarunda kaç parça kınkterlkten baaka bir durur durmaz James Bond kapıyı de not defterı çıktı Cesedi apartopar otomobilln açtıjı gıbi adamın üzerln'1 atıldı ve Hücumlor başlıyor H. School erkek lisesinde bayrağa saygısızlık,, Lüzumlu Telefonlar BOND Deli dolu Ganavaı düdüğik Kara Damga Tam Bana Göre ANTIDOT Zaıurî bir müdafaa Deli Dâhi Kanlı Bıçak Kitap Bastınlacaktır Bankamız için 5 000 adet 90 000 iıra muhammen bedellı kıtap battırılacaktır Bu hususa aıt sartnameler, Ankarada Levazım Mudurlugunde ve tsUnbulda Galata subemızın Levazım Servısmde gorulebılır. Teklıfler 8 8 1964 cumartesı günu saat 13 • kadar kabul edılecektır Turldy» Cumhnriyeti Ziraat Bankan Şatova gelınre Hencourt, LJzbethi gordu. ^nnesı Cmmava ne kadar da benzıjordu? Annesıne karşı belkı biraz haksızca davranmıı<tı ama, şımdı o hareketini telâfi etmek ıstıvordu Lizbeth yanına geldi. Artık bir gen$ k u olmuştu. Herieourt da sordu: cNasü burada mesut musunuz? Kız memnun idi. Gdnleri rahat ve asâde feçiyordu. O tırada VValter bir mektup getirdi. Zarfın ustunds Tadea'nın yazısını tanıdı. Erteal junu fatoya geleceğini bildıriyordI». Demek onu bir gun daha bekliyecekti. (Arkası var) 11173 A. »076/8885) Illneılık 14S18402 Giriş Sıralama irntihanları İstanbul Teknik Üniv ersitesi Rektörlüğünden: 1964 1965 oğretım yılı ıçın Uruversıtemis fakulteleriBt ve î T Ü Teknık Okulu şubelerıne ahnacak oğrencüerın adiy kay. dına 1 Eylul 1964 tanhınde başlanacak 20 Eylul 1964 Perşembe gunu saat 17 00 de son venlecektır Gırıç Sıralama îmtıhanları 1 ve 2 Ekim tarihiennde «aat 14 00 te tstanbul'da Ünıversıtemız bmalarmda yapılacaktır. Bu konuda fazla bılgı almak ıstıyenlerın, 1 Ağuıtoı 1964 tarıhınden ıtıbaren bulunduklan yerlenn Milli Eğitım v* h ı t tnudurluklerine veya Yazı îşleri Mudurlüğümuze muracaatları rica olunur. (Baam 18206/8392) Memur Alınaeak Hudud ve Sahıller Sağlık Genel Müdurlüğü tesküatı İçin 10/Ağustos/19M tanhınde yapılacak ımtınanla memur alısacaktır tmtihana girış şartlarını öğrenmek Uzere taliplenn yazjlı veya bUzat Galata'da Karamustafapasa Caddesindeki Genel MUdUrlUğe müracaatlan (Basın 1 2 » « / 8 » ! ) 4O 22 Temmuz 1925 tarihli Cumhuriyet'ten Vııııaıı lıiikiiıııetiııiıı ilk Seliri «liiıı geldi Yunan hukumetının ilk senri M Arkıropulos, dun vapurla şehrımıze gelmıştır. Sefır, nhtımda kendısıyle konuşan bır muharrırımıze şunları sovlemıştır « Ikı meml^kct arasında mevcut butun suıtefehhumlerı zale etmek ve her ıkı taraiın dostça munasebetlennı ldame ettırmek ıçın uzerıme % ukletılen mahım vazıfenın ifaıına. butun mevcudıvetımle çalısacağım Ktanbulda ıkı gun kaldıktan sonra tımatnamemı takdım etmek uzere hemen Ankaraya gıdeceğım.» Cevat Bey mundan ılerı gelmektedır. Amiral RrUtol Atina sefirimiz varın gidivor Atına EpfırLğımıze tâvm olunan Cevat Bey ıle maıjet erkjnı ve kâtıplerı yarın vapurla Yu'*i»stana hareket edeceklerdır Nâzım Hikmef in kaçtığı doğru değil Amerikan Sefiri Ankara'va gritti AmeriKn sehtı Amıral Brıstol dun sabahsı tıenle Ankdraya gıtnujtır Oğrendığımıze gore Amualın bu seyahatı Avan âzası Mr. Kıng ın Ankara temü^'arında hri7it bulunması luzu Dunl:u A.kşam gazetesi. komunıs* şaır Nftzun Hıkmît'm b " takava bmerek Rusvava kaçtığını yazmıstır. Bu haber doğru de gıldır jOrak Çekıç» gazetesuıe vazı vazan muharrırler tevkıi edı!dıj[ı sırada Nâzım Hıkmet Bey de aranmış, fakat kendı<;. daha evvpl UUnbuldan uzakla=tı^ı ıcır, tevkıh kaabıl olamamıj tır Polı» Mudurluğune celbedden babası Hıkmet Bev, oğlut un neıede bulundu^unu hılmedıtınden serh«st bııakılmıştır 7 30 Açılı» Kııa haberler . Ş«rkılır 7 45 H»flf müzlk 100 Haberler 8 İS Salon orkeıtralan 8 45 Ceçltll müzlk 9 00 Türküler 9 30 Küçk kon«er 10 00 Kısa haberler Kapanış 12 00 Açılış Kı»a haberler . Salon orke*tralanndan 12 30 Şarkllar 12 50 Hauf müzık 13 00 Haberler 1315 Plâk dolabından 13 30 Şarkılar 13 50 ÇeıtlH mlizlk 14 15 Orun havalan 14 30 Küçük konter 15.00 Kı»a haberler Kapamç 17 00 A.ÇJİ15 Kı«a haberler 17 05 Yurdun se<ı 17 30 KUmr fa=lı 17 VI Kııa llânlar 18 00 Fehml E?e orkentrası 18 1S Opcrpt melodılerl 18 10 Şarkılar 1 ^7 K\n llânUr B !<l 00 RekKmUr KPrlril 20 00 Hab*rlrr Günt*MIIHIIIIMIIHIIMMimılllllMMMMI I STANBUL lük olaylar 20 30 Türküler 20 45 EdeblT»t dünyamıı î l 00 Dlakotekten «eçmeler ÎUO Allc •ohbetl ı l so Klâalk koro İZOO Reklâmlar geçldl 1130 JUd yo promenad orkertraM M 45 Haberler 22 55 Ara melodllert 23 00 Beyaz perdeden mlkroiona 23 30 Dana müzigl 24 00 Kısa haberler Kapani!. ANKARA i 37 Açıln 6.30 Gunaydın cyın dlnleylcller 7J0 Sabah mOzlgl 7 45 Ba tabthın »olürtt » 00 Haberler 8 10 Hav» durumu 8 15 Slzln İçin çahyoruz 8.S0 Kadınlırın dünyası 8 00 Kapanış 11 57 Açılış 12 00 Kısa haberler 12 02 Ör« tatlll İçin 12.25 Küçük llânlar 12.30 tld »ollrt İL RADYOIU «öylOyor 13.00 Habener 1S.10 Hava durumu 1315 ÖJIe konn.M Açılı» 18 00 Dans müzld «eri 13 40 Şarkılar 14.00 Ço 1«J« Caz plâklan 19 00 Mü cuklann Olkeslnde 14 30 TOrzlkll daklkalar 19 30 Bale mtlzl küler 14 45 Şarkılar 15 00 Kagl 20 00 Ci«an melodllert 20 15 panış Radvo Ue tnflllzee 20 30 Plâk1S57 Açılı» 17 00 Kı»a haber•Ir arannda 21 00 Operalardan l»r 17 02 Yenl plâklar yenı me»ahneler 22 00 Gece konserl lodller 17.30 tncesazdaa Suzl2" 00 Ce«ltü müzlk 24 00 Kapa nak falll 18 00 Reklâm programnış. l»n 1».M KOcOk llânlar 18 "5 Yas aksamı 19 00 Yurttan •€•M* ltJf Johanjfon allesi Tttr> ktr«d« 19.40 farkıUr 2 X 0 01 Hab«rl«r XM Hava durumu »0.30 ŞarkıUr 20.50 Uykudan »M KOeflk llânlar 2100 htberter 11 02 Kıbns lçin' 21.10 Küçflk konser 2105 Olaylarm aydmlattı^ı gerçekleı 23.00 Çarkılır 22 20 Caz sevmler teln 22 45 Haberler MJ» Ocçen mvvatmln konserl erl 23.40 G«e« yannna dogru 34 00 Kspanı«. ANKARA 1 »ADTOSÜ % 19 57 Aeılıj 17,00 Dtru müzlğl 18 00 Scnfonik konur 19 00 Karma mOzlk 19 45 Radvo İle Inglllzce 2000 Bafii melodller 20J0 Bizlm »anatçılarımızdaa 2100 Güney Amerlkadan müzlk 21.30 Mflzlk dünyası 22 00 D«n« müzlJSl 23 00 Kapanı;
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog