Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

22 Temmnz 196C CUMHFPİYET DIS Törk, Pakistan, iran gofişnofofi RABERLER WaıhingWda Naziler karyladı . Suriyede W "3"""1 , Arasınde «eseler çok yaşamıyor ma1 ale»«f! Hele şn »on ellı «ene, Tflf• Stntgart (Batı Almanya) îl, (ajı.) uğrunda harcıyabıhnm...» 30 eylül 1963 tarıhinde bır Türk , Yumang bu mektuptan birkaç ay kiye için en sarmntılı devredir. ı II iürkrra, Pakfetan ve tranh * > kadını İle Doğu Almanyaya kaç sonra Sevgiye bir mektup daha Batkalannı bjrakın! »adeee O * II devlet adaalan, CKNTO n«nl ' tıktan sonra bu yılın 12 mayısında gondererek. eşi kendısine çok ezı manlı tnjparatorlugnnun bn elll 1 L üt Doftvla «Uft v . karde» B a t l ^ guri Almanyaya donerek ılgıli yet çektİTdiğı ıçın Doğu Almanya yıl içinde çökm&ş. Turkive Cn»ttyed araamda b b ekanontlk »• < l• • » • hnrivetinln knrnlmaş oln»»ı böy' toplnlok kurulman karan Ue n«dyd.M"N»"«r ^.ft.n"Û;wrUr. A mak.mlar. teslnr, ol.n b.r• Arnen ya kaçmak istediğini söylemiş ve eelenmesi muhtctnei ı*rv« gnıflııı» «k«r! doktorunun yargılan beraber kaçmalannı teklif etmiş le mfiesseMİerin hay.tı üıerinde irlıgi st Birlıgi .d> alt.nda; essslı tesir yapaeak baş olavtaf lera devam ediy«rlax. birUtikleVim ve bundan böyle bü jj masına dün askert h.rb dıv.Bi«d. jtir Nitekim bundan iki ay sonra Yu dandır; ne var ki bnno knr»nlar, Böyle bbr kararm almman içta «*[tün güçleri İle Suriyede Baas reji'devam edılmıştır. a$kla, şevkle kormnglar. uhtnete, rünttrde büton hamlıklar bltzrthni»açılmas.ndan sonra u>, mang ile Sevgi, eylül ayında Doğu Celsenm açılma mlnl devirmek ve bu memleketi Almanyava kaçmışlar, fakat bu yı mihnete bakroamıslar. ç.lı»nııslBr. ttr. Pakistan Baskanı EyS» Hanm idd.a m.k.mı. Conr.d JuJ lın mayıs ayında, büyük bir ihtı Yani sizin anlıvacagını* hani »n Birleşik Ar*p Cumhuriyeti ile bir. tenunuz basında strMtyla Tahran lesrirmek için çalışaeaklarını bu|^nd .sm.ndek. Amerık.n asker malle pişman olduklan için geri bor gürfilen amatörlük rnlın vok ve Ankaraya yaptıjı «Jyaretlerde gün açıklamışlardır. m n işte o bfiyfik knvvetle mtiesfikri mutabakat h i a l olmnftn. Goçdönmüşlerdir tlğUnlz hafu nrfında da Türkiye, Beyrutta bu konuda yayınlanan Conrad Yumang, firar suçundan seselerine yapışmışlar, onn bnfün>hk askeılık hızmetını gerıde bıraban ve Paklstanaı ekoaoni ve maktt h»le getirmisler.. Koranlardan bir bildiride, Sosyalistlerin, *™&\Z\mînyiym~k»&tın''üvlemîş~v* yargılanmaktadır. liyeyle ilfili Bakan va nsnanlan D o ğ u kacıların ve Birleşık Arap cephmı d a h a s sonra F Fılıpin a asılh d doktorun i Tanıdıkların ifadelerinin ahnma ve yaoatant.rdan ve bilh«w. Mnho n r a ] h p i n s l l h o k t o r u n Devlet ve Hfikiinet Basfcanlan sevi temsücilerinin 1418 temmuz tarih' b a y a n S e v g l T o s a n l s m l n d e k i t ü r k e sından sonra savcı. halen tstanbul »in Ertnfcrnl. Bedia. $aziye, Vasfi. jestndeki toplantıya »unnlaeak ve lerinde bir kurueu meclu şekhn ] y a l d l ğ l . a ş k mektuplarından par da bulunan Sevgi Tosanın Harp G.lip. Mahmnt, HOseyin Kemai «çok enteresan ve eesaret veriei soeibi halft bo mesalenin kofncnlan de toplandıkları ve Suriyede Divanı önünde ifade vermeyi rednuçlar» ihtlva rden raporn tamamla okumuştur ş olarak h»mdol»nn hâlâ ça!ı> Ulei hareketlere girişmek üzere miîlardır. tşbirllği lahalan, prenslp ordusun Amerikan ordusunun j dettiSini söyleraistir. Y umand san «Pionniers temsilciler» inbir »iyas! büro kurduklan açıklan1 s t uY t g a r t . t a k i a s k e r i hastanesinTe metodlannı tayin etmesi gereken! den Allab raıı olsnn. Tenllere de rapornn liderler taratmdan kabnraaktadır. de çahjırken, 20 yaşında olduğu bn sgabeylerinin hanrladıklan n* lftnden sonra, diplomatik teamiUlel Bildiride toplantının nerede yasöylenen Sevgi ile tanışmıs ve kınat yolnnda ba4>anlar T«nin~ re göre, geriye andlasmanm redakpıldıjfr bellrtilmemiftir. Bununla sa zamanda ona âfik olmuştu. i Bn bitti. giyonu ve bnzalanmasmdan baska .birlikte temsilcilerin Beyrutta top| Savcının mahkemeye açıkladığı 1 bir is kalmamaktadır. NATO ttyekrt: Konntirügtleri biim«Tİı ama; bizi ürknttüğü mnhakkak...» Gelelim bn lşin tariheertne; ben Uandıkları sanılmaktadır. 'aşk mektuplanndan birinde Yutşin bu dereeede olgunlafnu* oiıbiade tiyatro tarlhini bilmem. (GsI Bahis konusu bildirinin yayınimang şöyle demektedir: «Artık Washlngton 21, (a.a. • A.P. Radyo) Cumhuriyetçi Partinin Başkan adayı masua rağmen, mutasavver teşkilâ;lib. Vasfi Rıza bnna dalr bir es«r tın jekli ve nitellği etrafındaki es Bany Goldwater, seçlm kampanyası sırasında ırk ayrımı meseleslni alevlendirmek llanmaeı, Suriyede Baaı rejirnini, sensiz olamıyorum. Senın için her hanrİMİı. tnşallah baaılır d . bi« rar per hâiâ araianmı, degiidir. ten k a ç ı n m a k i ç i n Başkan Johnson Ue bir anlaşmaya \armak istediğini söylemiş deTİrmek için Nâsırcılann giriştiki ?eyi feda etmey» hazırım. Bütün Giirsel, tuciT Daoası fcyup ıtan ve. . leri ayaklanma hareketinin birinci \ hayatımı ve 19 yıllık hizmetimi Danlmarkada kadınlar Aau biıim t. Gallp'in bana T S * tnonünun genel mahiyetteki açıklayıldönümü ile aynı güne rastlamak! bir mektnpta belirttiğine ırSmalarından, yeni teskilâtın siyasi ve Gazeteeüerle konnşan GoMw.ter; Cumhuriyetçi ParrJ j tadır. • siyasf parti kurdular askerî bir yonü olmadıği, sadece ik' Kopenhag 21, <aa.> Danimarka re aimdiki «Istanbnl Belediyeıi Seiçinde birliği temin için New York Valisl RockefeUer; Pennöte yandan, Suriyede yakmdai tisadî ve kültürel da>aıuşma üzerida sadece kadınlann üyeliğe kabul hir Tiyatrolan» nın «gobek adı» syJvania VaJisi Scranton; eski Başkan Hseniovver ve eaki bır hükümet buhranı olacagına dane insa edllecegi anlasılmaktadu. jedildiği ilk siyasi parti, dün kurula cDârfilbedtyli Osmftırl» dir. Ve elir Beyruta haberler gelmektedir. Baskan Tarduncısı Nixon ile de bir toplantı yapmak istediğini Miadmı doldurmakta olan CENTO li «ene evvel temmn» syınd. ktı1 Suriye tstihbarat Bakanı Abdul Floransa ?1, (a.a.) İtalyan sonba rak faaliyete geçmistir. tlkesi, «hür rvlmnstnr. O xamank< knraenîmn belirtmiştir. ya rağmen kurnltnasuıa çalısılması. riyet, esitlik ve evlilik» olan partijlah Abdüldaim, dört gündenberi• har kıg modasmı teşhir eden ünlü nin kurucusu 51 yaşuıdaki bayan arasında bnlnnnp şiradi b«rh.T»* Doğulu üyelerin Merkezi Andlasma Beyaz Saray basm sozcüsü Ree!bomba ile uçurulmak tehdıdi İle ]Beyruttadır. Beyruta gelen haber'terzilerden Miloubu Glaus bugün Elin Appel, düzenlediği bir basm olan kim»e yok. T»lnıı b*nırn haTeşkilâtmdan hosnutsuıluklaruun bir d y , n i n âçı kladıgma göre, Başkan; karşılaştıgım» löylemlştır. lere göre, Baas partisi liderleri ve \ «çrplak tene gıyilen şifon bir bluz> toplantısında parti programmm ana tırladıfma gAre tbn«rr*f1k Arrmrl delilidir. Nttekim Türkiye DtsişleriI T ^ m O T J B a r r y Goldwaterın .»e San Francısco'dan Washıngton'a hazı subavlar, bir sayfive yeri olan takdım etmiştir. Ancak bluzun gö hatlarmı şöyle izah etmiştir: kanîpanyaJi sırasında, ırk me[ gıtmekte iken Goldwater, Şiksgo1cepleri etekliğin yapılmış oldu Yeni doğan kızlar, annenin kız Nnrettin Bey bnnUnn »rsnnds Zabta toplanmış olup, hükümet [ idi. Bo mftnMebetie Mr t«y ttfnk!e ilgili mevcut gerginliği < » k«« bır tevakkuf sırasında ga, * Havadan bombardımanı içındeki huzursuzluju müzakere y U siyah parlak ipeklidendi. lık adı, oglanlar ise babanın adı alartftrabilecek demeçlerden kaçınıl «tecilere, her hafta bir iki tane ı İtalyan kanunlannın daha fazlası tında nüfus kütüğüne kaydedilmeli layayım.. ıı hızlandiTKi mahiyette> olacaktır. denizden yapılan ikinci etmektedirler tehdıt aldtgını belirtmis ve söyle : na müsaade etmemesi sebebiyle İtal Ben, bnsrBn Şehir Tiy*tr»OTmrn Maamaüh taraflar, özellikl* genç A: ması» yolunda her türlü resml tekBundan beş gün önee Irakta böy yan modacılan <çıplakhk> çılgmlığı dir. bir hücum takip edecekti demistır: ya ve Afrlka ülkeleri arasmda al!lifini eiddivetl» incelemiye hazır Hükümet, biri erkek, diğeri deT« nmnmiyetle Tflrk sahnesinin tfle bir birlik kurulmuştu. Müşahit «Tehdit edenler, «enflerin büancak bu kadar uyabilmUlerdır. tihar ettiği sn ynkanda mSmı UTlerjl yarataeak yeni bir pakt denedır. Miami (Florida), 21, ( a j . ler, aynı sekilde bir birliğin Surı Diğer taraftan Bonn'da Belediye kadm olan iki Başbakan tarafından dıgim sanatkârlardan Snea sabna. rolarına veyı polıs merkezlerine mesine giıişmektense, siyasi ve asj Naıtler karaıladı idare edilmelidir. Radyo) Gümruk muhafaza j ye içinde kurulmasını o zamandan Meclisi monokini problemini hallet v J 1 uu.» • • ' 'ye çıkmıs, hera de Tepeba«i Dram keri işblrliğinl, eskisi gibi, Me de Goldwater. Senato oturumların teleion etmekte ve (Falanca saatt« : teşkılâtı ajanlan, kanatları j s> ' . . . . . , , » . Kadıniara, nukumet ısıermoe kismında sabneye eıkmif Mr sm > . jilse yasatmayı siradUik mentaatle;da hazır bulunmak ve büyük bir Goldwaterin evi havaya uçurula : altında dort bomba bulunan havuzlanna umuma Beyrutta yayınlanan bildiride, mek yüzme kesın karar almıstır. açık d a Danımarka'da genel seçimler eylül tSrfim. rine uygun bulduklan CENTO çer lihtimalle ırk meselesini propagan caktır) demektedirler.» ben beklemekte idıler. uzere tek parçalı bikini ileBu n a fgj), gorev verilmelidir ve Kübaya karşı bır baakın gö ayında yapılacaktır. Ancak kadmlar çevesinde devanı ettirmek nlyetinl| d t k a m p a n y a g l d ı ş ı n d a tutmak iSuriye ile Birleşik Arap Cusnhuri havuzlarda Stikkerin endi«e«i tkinci Mesmtiyetln İUnrm tstdp : hucumuna gınşmeye hazırrünmek isteyeceklere mâni olunmateşıyor görünmektedlrler ,i n J o h n s o B l l e b i r . z i r v e t o p l a n . yetinin bırleşmesine Baas reiimi ^ ^ istıyenlere kiralanmak psrüsinin o vakte kadar, seçime is eden avlsrda arkadasımı* raerbnm [ önümüzdekı ay emekliye ayrılalandığı anlaşılan ıkı motorlu üzere ürak edebilmek için gereken 10.000 ist]yen,ere kir,,allnl,k Akla gelen ihtımallerden biri de tısı» yapmak üzere bugün Was cak olan NATO Genel Sekreteri «Salt Hikmet» in hanrladıti ve : bir uçajı Palm Beach yakın Inın bır engel teşkıl ettiğı ılerı su, m u h a f a z a k â r m a v o l a r bulundurulma fudur: Ortak Pazar, gelecegin Avru hington'a dönmüstür «Edebivatı C*dide> eflerden Dirk Stıkker Belçıkaya yaptığı ve : lanndakı Lantana hava ala ;rülmektedır. Bildiride, Nâsınn ı, sı için emir veriİmişür. pa Siyasi Birliğinin çekbdeği olarak dılmektedır. ,dareyi ele alması ile sonuçlanan Münih'te ise üstü açık elbise ile nında ele geçirmişlerdır. dogmuştur. Bagünlerde ilânı müm Arizona Senatörünü hava alanın da ziyaretı münasebetiyle bugün koydajhı «MSci ve Ati» isimli ptDışişlerı Bakanlığının «Kü ;Mısır ihtilâlınin, bütün Arap ihti pazarda alıs verise çıkan 17 yaçınküıı olan üçlü teskllât da. möstakid» birkaç yüz taraftan ve George Brükselde tertip ettiği baıın konlâlleri için temel teşkil ettiği belir da bir manken hakkmda. dâva açılyeste bir çok talebe arkadaslanba meseleleri» bürosu, şimbel bir Türk İran Paklstan Siyasi Lincoln Rockvell'in «Amerikan fer»nsında şunları ıbylemistir : mn gibi ben de rol almıştım. O nuştır. tilmektedir. diye kadar kimsenın tevkıf Birliğinin ilk gafhası jeklmde düâüİNazl Partisinin» üveleri karjıla « Barry Goldwater tarafından Japonyada Adalet Bakanhğı Ue •atnan Hnknknn ikinel ıırufına çeç edilmediğını, fakat bır sonülmüş olablllr. Bir sryasi birlifciıı;mı»tır. Senatör, vağmura rağmen beslenen fikırler, kanaatimce, An' polis idarecileri arasında bir haftamiştim Rol biraı gfilOnç idi. Kı«ruşturma açıldığını bildırgtiçlü ve orun ömürlü olabilınesi! kendnıni karsılamak üzere hava lantik ittifakı için vahim neticeler dan beri devam eden müzakereler Waüop. »dal.n (Vir^ni.) 21. miştır. fçin. iktisadî ve kültürel yakınl lalanına gelen bu taraftarlarına bir doğurabilir. Goldwaterin: (hür sonunda üstsüz mayo giyenler hak .Amerika Uzay Arast.r dlllmiıi karaladık.. Rol fena olmayı tâkip etmesi çarrtır. Miamı'de bulunan sürgünkaç cümle söylemek için çaba sar dünya savunmasında asırıhk bır iran. yeni teşkilâh, •Panarabirm federken Naziler «Rockwell'i isti cürüm değıldir) demiı olroası endeki Kübalılar» yakın bir adalarından uzaya iki iyonlu motötehlikesJne karjı bir baraj olarak! v o r u 2 , d i y e t e m p o tutmuslar, Gold dişe verici bir baslangıçtır. Üstekaynak, baskının ıhtilali kurVarşova, 21 (a4k. • A.P.) Sov racaklan cihetle kovusturma yapıl rün atıldığını btldırmiştlr. Radyo nnnrmsmalı ki; ben • caman 19 gomıektedlr. lrai.ii,. <>rt»doi»daki . G o l d . Hk. atom bombasını kullanma katarma hareketı ile komando k e n d i l e r i n 8 yannda bir fenetim. Harematam yetler Başbakanı Kruçef, resrnen j masına karar verilmiştir. ile atınan ilk bilgılere göre, motör rol0 yapmak vel*v M bir kaç teşkilâtı tarafından müştereistiyon». dive bagırarak rarının askerlere verümesi lâzım Polonyanın Nazi isgaiülden kurtu! Bu suçu işleyenler göz altına alı . . . o ? n n k i , . »iiv«.» onderligindekl «kurtulujlanni t av , , ,. „ ken hazırlandığını söylemiş :lu$unun 20 nci yıldönümü törenla' nacak ve 1000 yen para cezasına çarp I ' * Miometre yussege taat için pek kel.y olmaımvtı, Gold geldiğını ilâve etmesi Atlantık itmamlam.v So^allst Arab ülkeleri ı c 'w a t epr,c v !"a m i . f eer ^ lar •l * r» » l r ll N ri e tan sonra da tam olarak çahşmaktifakı doktrinine tamamiyle aykıtır. Bu kaynağa göre, hava rinde hazır bulunmak, fakat esa: tınlacaklardır. He tnunasebetleri gergindtr. Tahra!f a k b l r tadır. Bununla birlikte, bilgin ve veaimi. aahneye bSvle tabiatımiza, rıdır MATO icin, bu derece önemli hücumunu denizden yapılan •sında Dogıı Avrupalı müttefiklerina giire mutasavver teskilit, mem!e. rine H a vcatıjma olmuj. bunun uıe bir karar siyast mahiyettedir. Asuzmanlar, denemenin tam başarı rengimjze ve erkekllgimize nvmıikinci bir hücum takıp ede ini Komünist Çine kanş açmayı ?aketiertadeki halk kiltlelertaıin Ihti ! o r u : r ı l J a »lamndaki güvenlikten sını açıkhyabilmek için motörlere ıvan bir rolle çıkmış sarladıgı yen. kampanyada etrafın1 cekti. V EFAT lâlcl hislerinl «ömürmeye çaUjan; ' Federal Havacıhk Ajsnsı kerler sadece onun tatbikiyle göbağlı vencilerden veni bilgıler a da aktörlBj(e sSlfik da toplıyabilmek içın bugün uça*Ortadogndaki yabancı tahrikçilerinipolisi. Rockwe!l'in taraftarlanndan revlidirler.» öte yandan Kiıba Başbakan hnması gerektiğini söylemişlerdır. idlk ne elnrdn?. Belll la Moskovadan Varşovaya gelmiş, Gazıantep e^rafuıdsr. niifuzlannı genijletmesine bir enjbirini nezaret altına almıstır. yardımcısı ve silahlı kuvvet«Cesium» ve «cıva» ile ışleyen ıgsxeteeilikten daha siyade movaftir («1 teşldl edecektir. 15* milyon nü' Goldwater, durumun biraz yatısler bakanı Raul Castro, GuDiş Tabibi bu motörler, mükecımel hale geti fak olnrdnm. tnsanlar bSyledir; I Kruçef 'm Varşovaya gelişlnden, fuso kapsayacak tejkllit. «Panara masj üzerine yenlden konuşroaya antanamo üssündeki Ameririldiklerı vakit, gezegenlerarası yol ıdzleyip de ele geçiremediti fımatMAHMUT KUZANL1 itam 18 dakıka önce de Doğu Alblım. in ftajTftlerini kolayca bosa jtesebbüs edince, «Rockwell'i istikan askerlerinin açtığı ateş culuklarda kullanılacak taşıtlara lara malik olsa idi neler vapabilemanya komünist partisi bınnci sek 20.7 1964 günü Bakkın rahmetlçıkarabilecektir. iyoruz» nidalan ile susturulmuçtur. ile öldüğü ıddia edilen 'reteri Walter ülbricht başkente gel saatte 320 bin kilometre hız kazanne kavujmuştur. Cenaze namaGörülüyor ki yeni teşkil&t. Orta] ö t e y a n d a n Alabajna'mn ırkçı cegini vehmeder, darnr. Ben de Washington yalanlamıştır |miîti. Daha sonra Çekoslovakya zı 22.7.1964 çarşamba günü dıracaktır. dogu Müslümanlannın Araplar v e j v a l i s l b a j ı m s , z demokrat Wallace'Lagos (Nijerya) 21, (a.a.) Lagos. onlardanım.. Kubalı askerin cenaze töre j parti lıderi Antonın (Bugün) oğle nunazını mütaaNovotni de, olmıyanlar veya nötralistler ve BaU ta çıkan •Daily Telegraph» gazetesi b a , k a n h k s e ç i m ] e r i n d e adayh. I.âfı nzattım galib.!. nmde bır konuşma yaparak, • mahdut Uyeleri «küçük zirve» top kıp Hacı Bayrann Camilnden taraftarlan tarzında bölünmelerine senatör Barry GoldwaterJın «Negroahnarak aw1 mezarlıktakl ebedi Kübalıların Amerıksnın tah ;lantısına katılmak üzere Pragdaa Ve Şehir Tivatrolannin ellinri ğını koymaktan vazgeçmesinden Bir tnglllz aıle«t sebebiyet verecektir. Eyüp Han, te$ '. fobist» ve «Ku Klux Klan'ın bagpalstirahatgâhıria tevdl olunarıklerine kapılmıyacaklannı senesini idrâk ederken Vasfive sorir yöVarşovaya muvasalat etmiştir. Ortadoğunan HtZMETÇt ARIYOR cnktır. ve misillemede bulunmıyaJ Ayhk TL. 450 Alecldlyeköy J5 dntn sn malâmati aldım. Arab olmayan bir diğer Müslüman netici, Georgia'da «Goldwatera oy '' Gazetenin başyazısında GoldwaterDiplomatik gözlemcUere göre Kru E?l ve Evlâtları ; caklarını söylemiştır. ' «DârülbedâvU iki defa ktımlvereeek Demokratlar» adıyla yeni in şiddetle aleyhinde bulunulmakta ^ Tel. 47 41 30 dan 81 çef Varşova toplantısmda, Kızıl' Ulkesi, Afganistana da ardına kadar b i r moi: hirincisi elii sene evvel tbaçık olduğunu açıklamıstı. Fakat j hareket meydana getirileceğini v e ı B u gergjjjiic devrinde dünyayı .Çtole hesaplaşabilmek için dünya Bınbaşı Castro konuşmasınCumhurtvte 8417 notralist Arganistanm. knzeydeki haber vermiştir | sadece banj ve iyi niyet kurtaracak Cumhuriyet 8416 nflrrefik Ahmet Norettin Bey knkomünist partileri arasında bir top da Amerikaya karşı şıddetli rncnlardanmıs. Müsahipzade tondev komşusu Rusyanın hjşmına ngölttm tehditleri ^jn Goldwater atom silâhları kul hücumlarda bulunmaktan ka jlantı aktedilmesini temlne çabşaradan katılmıs.. Ynkanda adlarmı ramak pahasma geleneksel olarak' Bu arada Goldwater. «Cumarte: lanılmasını «avunuyor» denmekte|caktır. çınmıştır. Anlaşıldığına göre 1 vazdı^im vedi kıdrmli srtintten Bnb taraftarlannın knrduğn bir bir si ve Pazar günleri içinde, 4 defa dir. Romanya, VarşovB toplantısını Raul Castro, Amerika ile bir liğe katılmakta tehalflk gösterecefi ' Mnhsin Bevle I. Galip Dârölhediuzlaşma zemini bulmgya ça iboykot etmiştir. juphelidir. vi'in ilk te<ıekkol3nde jirmiş eskilıştığı iddıa edilen Başbakan Pakistan da, yeni teştdlati aman' İtalyan Başbakanı j lerdendir. Bn DâHilbedSyi vürtCastro'nun direktıfi ile »ert fir düîmanj Hindirtana karşı kullaa memis.. 1935 vılında kap.nmıs. B»Satıhk Kıymetli Arsalar ve Apt. Katlan ıthamlarda bulunmamayı terNVashington'a gltmek ; mak niyetinde olduğunu her hallyvasmı Snltanahmetteki Taltt Pa«ı cih etmiştir. le bell) etmektedir. Aynca Paklstan konatina naklptmisler. Bannn Levent Etiler yolu; Zmcirli K u y u caddesi sonunda Ulus ten yine vazgeçti vt iran. artık Avrupolı sayılan TürBaşbakan yardımcısı ayrırine Moh«iin. Galip. Bedia, Kooperatifine ait Arnavutköy K I L Kollejine mücavır (hususl kive ile münasebetlerini CENTO ca Adolf Hitlere benzettiği VTaahfngten Zl, ( u . ) Beyaz okul; lojman; turistik tesis v e villâ yapmaya imar d u r u m u '?) Vasfi. Mahmnt. HSsevin Kemsl. çer<^resindekinden daha da ilerlye Amerikan Cumburiyetçi ParI Saray basın sözcüsünün bildirdigifrbtiirmekle medeni Batı Âlemiylc hazır. Elektriği; s u y u ; kanaiizasyonu; asfalt y o l u mevcut) k ı y a Veclâ (sahneden avrılmu)) ve meTtisi Başkan adayı Barry Goldne göre, İtalyan Başbakanı Aldo Komiinist Vietkong çetecilerl Güney Vietnamh 40 irtibatlarun kuvetlendirebilirler. 2 metli 500; 700 v e 5000 metreiik i arsalar v e 240 metrekarelik •» water'ı şiddetle tenkid edeMoro, memleketındeki kabine buh Pekl Türkiye. Eyüp Hanm deviet rek, Hitlerın milyonlarca Av« ran! dolayısıyle, Washingtona git 2 lüks 3 adet apartrnan katı acele satılıkür. sivil ve 12 askeri öldürdüler adamlanmızm ilgi He karpladıklan rupalıyı mahvettiğini, GoldTahplerin her gün 1417 arası santiyeye müracaatlan. » mal. Emin Belif toplanıp Beledimekten ikinci defa vazgeçmiştir. müşahede edilen projesinden ne men Savgon, 21 (ajı. • AP Rsdye) | kong çetecılerının kayıpları ise biveve müracaat ederek tiy.tronnn water'ın ise, Başkan seçildiAldo Moro'nun seyahat tarihi 2 Afaat ammaktadır? Yeni teşkilât. çek tkiyüz kadar bır numayıjçi gru j hnmemektedir. tekrar ihvaaını, ve ismiyle birlik: ği takdırde, emrindekı nükğustos olarak tesbit edilcnişti. li ve mahiyeli ne olursa olsun. bey fcu dün gece Saygon'dakı Fran3iz j Havan ateşı ile başlayan »aldırı. Cumhuriyet 8412 te idare«inln kendilerlne verilmes!leer silâhlar ile dünyayı hepi i k t i d Başkan Johnson ile ttalyan Başnl istrmisler; camanın Şehremtnl ' " 1 sivasi ve 'iktisadi ' l bınasına baskın yap sıvil halk arasında can kavbma ve ten imha etmek tehdidinde bakanı yakında buluşmak ümidini da daha ıriır sesle meydana çıkroa1 jnjşiardır Elçilık burolan tahnp yer yer yangınlar çıkmasına sebep ,olan Mnhittin Bev merhnnran tti. bulunabıleceğini söylemiştır ,izhar etmişler, fakat herhangi bir nj.xa hizmet edebilir. İMelik flkir, e d i ! m l ? madmi kazanarak İPSS vılında iklnb l r otomobıl yakılmıs olmuştur. Hava Kuvvetlerinin ve "*T"Trfıirıııııııııııııınıımı . Turkı>enin Kıbrıs buhranı dolayısiy ı tarih kararlaştırmamışlardır. ci defa olarak «Dârnlbedâyhl knrtopçunun müdahalesı sayesınde çeIr le sesini duyurmak Ihtiyacı içinde' 1.111,1, J 1 mnslardır. Tnkarıda isimlerini «av. tecüer çekilmek zorunda kalmisk,vrand,gı bir S,rada «rtava atılmıs Buyukelçılık bınasında camlar dıfrım hn latlar hBvlece rernnen k l r a n t e l s l z 1 r a r ve MEVLİDİ ŞERİF Amenkada tahsil veya ihtisas yapmak Istiyenlere 1965 66 tır. Buna rağmen getirmesi muhte' c^™ *™* " ^rdır Sehir Tiyatrolarının knrncaları oren TEŞEKKÜR mel faydalar ve zararlar terarinln! nümayışçıler ıtfaıye erlerımn Johnson teminat verdı iarak kabnl edllmislerdir. f ders yıh için burs verilecektir. Çok kıymetll eşirn. oe\gl'l değisik kefelerlne knnarak hislere gelmesi üzerine kapıya ıkı Vıet 1 Başkan Lyndon Johnson, yeni Ufuliyle beni derln. unutulADAYLK ŞASTL.VRI : Ne emek vermis. ne çileler rekbabamız, Emk Dz Gvt. Alb. ve kapılmadan soğnkkanlılıkla ve dlk. narn bayrağı asarak dağılmışlar j Zelanda Başbakanı Holyoake şeremax acılara garkeden kıymetli l'zak vo! Kaptanı mi^ler!. Ve hıırön anrak bnnnn «ei 1. T*irk vatandaşı olmak. blrlelk eşim lj'l lnsan katJe tartılrnalı. iç ve dıs politlka' dır. ifine bugun Washıngtonda verilen «•efîni tastmakla teselli bnlmaktan MlTHStN NİYAZİ ?2. Üniversite veya Yüksek Okul merumt olmak veya bu eğimm etkileyecek hayati karar, ona BasKin olavı. Kuzey Vietnamıjbır yemekte, Amerikanın GüneyDoktor KAMEREDDtN haska ne çibi tnaddî refah hıılmngHEPER'in tim müesseselerinin son smıf talebesi bulunmak. (Yüksek före verUmelidir. Komünıstlere terkeden Cenevre i doğu Asyada bugün Washıngton'da lardir? Hiç?. Sehir Tivatrolartnı bıKANTÇELEBİ'nin Kavhan SAGLAMER Konferansının Guney Vietnamhj güvenlik ve bansı savunma azmitahsılde smıf geçme notlarının er. az İYİ derecede olması azız nıhunj ithafcn, 40 ıncı rakıp dışarıda calnanlar. daha raı> i larca «Mılli Utanç Gunü» olarak ni bır kere daha ifade etmıştır gününe rastlıyan 2o Temmuz Loodradan cenazeslnlü getlrllşarttır ) , ljf i la kazanmıs. hattâ imni bilenlpr ısımlendırilen onuncu yıldönümü Amerikanın AXZUS paktına bağ' ' perçcmbe ^ünü (Yarıni mcsınde yardım edenlere, cena\ 3. Müracaat tarihinde 34 yaşına basmamış olmak. zenjin olmuştur: ama birım S«kj münasebetiyle yapılan nümayişlerı lıiığını teyit eden Johnson, hurnze meraeimlnde bulunanlara ve f'gle ^lamazînı mütaakıp Kasımli. Amerikada Üniversite derslennı tâkıbe yetecek derecede lar bn «evda nfrnna bntün ömörTelAvİT 81, ( . A . ) Bır fsrael raüteakıp >er almıstır. yet garantı a'tına ahnıncaya ve vazlfeü bulundugu Akıl ve Slpaşad.i Büyük Camlde okunaiyi ingilizce bilmek fBu husus ayrıca yapüacak vazüı imlerini harcamıslar.. Bana ^orar«anır Ha«talıkları Hastahaneslnaîkerî sozcüsü, Mısır uçaklannın) Hatırlanacağı gıbı Fransız Dev barış sağîamncaya kadar Amencak clan Mevlldl Şerife jkrah<. de hâtırasını anmak meraslml nı« iyi de etmişlerdir. Bo insan «3edun bir Isrsel jet avcı uçağını dü,let Baskanı De Gaulle, Vietnam ' kanın taahhütlerine sadık ka'.aca| J dı*t, Rrkadaş \e bütün dlnd»ştıhanla tesbit edilecektir.) hszırlamak kadlrşlnaslığı gö9larımızın teçrlfierı rtra oulnur nilen *ey bep para, hep çıkara ÇÖT çıirdügü şekl.ndeki Kahıreden vei buhranma bır çbzüm yolu olarak. ^ğı hususunda Yeni Zelanda Başbaj Tahsilini Amenkada yapmamış veya tahsıl sebebiyle uzun teren çok muhterem mealekdaşEşi ve Çncuklan dikti mi kıvmeti kalmıvnr vaglı rüen haberleri yslanlamıstir Batı taraftan Guney Vietnam ile|kanına temmat vermıstır. j müddet Türkiye dışmda buluıımamış olanlar tercih edılelarına ve arkadaşlarma. Türk hir para c6zdanı pbi olnvor Sözcü. «Israel ve Mısır uçaklan. Komünist Kuzey Vıetnamın taraf, Cenevre anlaşmalanmn ımzalancektir. Yükseltme Cemlyett rnensubu Cumhuriyet 8433 arasında bir çarpısma olmamıştır; sızlaştınlma3inı teklif etmişti. De • raasımn onuncu yıldonümü münab:raderlerlne. Topkapı FıkaraOlenlere rabmet ol«nn. Kalanlar Müracaat formlan ve izahnameler aşağıda gosterilen yerperver Cemıyetl meeal arkave düşürülen veya hasara ıı8ratı Gaulle'un tekhfı Guney Vietnam. sebetîyle Parıs'te çıkan Fransız da geleeek knsaklara rn knrak salerden temin edilebilir dâşlarına. evlmıze kadar gelelan bir tsrael açağı mevcut değıt. da şiddetlı tepkı varatmıştı. jKomünıst Partısı organı <L'Humahalarda dahi sanat askının n e guÖLÜM rek, telefon. telgraf ve meki Çatışma i nite» gazetesi muhabırine Hanoı'îel çiçekleri vetispbilpcrîını zöy dır» demiştlr. ' Ankara: Türkiye Amerika Bırleşik Dev'.etleri Kültürel Fjtms Akcora'nın kıvmetll tupla &cımı paylaşıp bana yarDığer taraftan >etkıli Amerikan j de bir demeç veren Kuzey Viettermek için çok zaman sahneleriMübadele Koınisyonu: 6 Konur sokak; Ankara eşi. Enver Akçora ve Salme Hadımcı oîan dosta, arkadaş. akkaynaklarının bıldirdiklerıne göre, [nem Devlet Baskanı Ho Şı Minh klm'ln sevgtll babaları. Ze\tumiıde yasasınlar.. raba ve çelenk gondermek lut; İstanbul: Fulbnght Eğitim Sekreierliği; İstiklâl caddesi 132; bu sabah erken saatlerde Komünist ışunlan söylemıştir: r.e Aıcçora ve Envpr Haklmin GÖKSU funda bulunanlara ayn ayn Beyoğlu; Adana; Izmir. Amerikan Kütüphaneleri. ünntmayalım. Şehir Tivatro!» kayınpederl. Hüsterr. Nerkt» vf teşekküre büyük telâftslz acım Vietkong çetecilerının Mekong del « Güney Vietnam ve Çın HınUe rının ellineı drtnüm yılının kutlar» (Erzurum: Atatürl' Universıtesı Naeı'nin bü''ÜKb3hj)r. n lmkân vermedlelnden te^ekkür tasının Cai Be kesımıne hucum et dindeki durumun vahım bir hal aL TORGTJT GÖKSTJ S temmıız ve mlnnetlerlmtn ıhlâğına gaDoldurulmuş formlar en gec 3 Eylul 1964 .jıinü saat 17.00 ÎSHAK AKÇORA meleri s^jnucunda çoğu kadm ve ı masma Amerika hükümetinm 10 Nikâhlandılar zetenizln tavaRRtjcıınu rıca l?0 I'emınuz H > guıtü Anktra*4 1 ye kadar Genel Direktörlüğumüze gelmiş bulunmalıdır. çocuk olan 40 kadar sivıl ile 12 as jaldır Cenevre anlaşmalarını ihlâ! 21 .T 1S»64 edertm da vapılaraktır. da Hakkln rahmetlne kavuşker öldürülmuş ve 20 kadar asker etmesi ve dünyanın bu bölgesınde Mevhibe Kanıçelebl Sehir Tivatrolarına basanlar muştur. All.ıh >.rı,Ti.4 eyUfin i yaralanmıştır. Siviî yaralı jayısı bir saldırganhk politikası gütmesı sanatkârlarına azun rtmıirlfr rlıte henüz tesbit edilmemıştir. Viet sebep olmuştur.» , Cumhuriyet 839' H»s: 1324 8428 Cumhuriyet 8411 Üvle! B. FKI.KK Irk meseleleri Amerikan seçim kampanyası dışında tutulacak 6oldwater'ın tektiflni Johnson olumlu karpladı Nuatrctiar Türk kadnuyla Demirperdc İ l Baasçüara gerisine kaçan Araerikalı *Jnİ1"1 harşı bMeşti a s k e ri doktor yarğılamyor J^Ü^Ül thtüâlci hareketlere girişmek üzere bir Siyasî Büro Kurulduğu açıklandı Halen İstanbulda bulunan Sevgi Tosan Amerikan Harb Divanı önünde ifade vermeyi reddediyor I ^ . . "Hürrîyet eşitlik ve eviitik!,, Knbaya taarroza hazırlanan bir ucak ele ui'iirilıli Çıplaklık salgını dünyayı sarıyor Komönist şefler Polonya başkentinde Amerika iyonlu motörü denedi «Negrofobist», Ku Klnx Klan Başpapazı» Saygonda Franstz Biiyiik Elıiliüi liiiirrıı/ii C E uğradı l MII Fulbnght Bursu İsrael yalanladt M A Nİ S Mevsimtik asl K
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog